O projekte Red Flags

Informácie o projekte Red Flags, o metodike, výsledky hodnotenia projektov a diskusia k nim.

O projekte Red Flags

Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii projektov informatizácie verejnej správy identifikovaním kritických miest a potenciálnych rizík.
Štát dnes pripravuje alebo realizuje IT projekty v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur. Ako komunite IT odborníkov v Slovensko.Digital nám záleží na tom, aby ich výsledky boli pre občana použiteľné a za normálne peniaze. Nechceme však čakať až kým budú nové IT projekty hotové. Začali sme ich preto systematicky hodnotiť už od začiatku a budeme upozorňovať na tie rizikové.

Na základe svojich skúseností a skúseností širšej odbornej komunity sme preto vypracovali metodiku, ktorá sa zameriava na viac ako 50 kriitérií úspešnosti projektov. Hodnotenie vzniká priebežne a môže sa do neho zapojiť aj širšia odborná verejnosť cez otvorenú diskusnú platformu. Odborná komunita sa môže zapojiť aj do zlepšovania samotnej metodiky.

Zverejnenie hodnotení umožní zadávateľom z verejnej správy aj dodávateľom riešení urobiť potrebné korekcie a širokej verejnosti v prípade potreby vyvinúť tlak, aby sa takéto korekcie v projektoch udiali. V neposlednom rade tento otvorený prístup a verejné informovanie pomôže odhaľovať a eliminovať prípadnú korupciu.

Projekt Red Flags realizuje občianske združenie Slovensko.Digital s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Veľvyslanectva USA na Slovensku.

1 Like
Red Flags: EDUNET_SK
Red Flags: Online procesy eZdravia
Red Flags: Otvorené údaje 2.0
Red Flags: Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2
Red Flags: Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory
Red Flags: Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne
Red Flags: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie
Red Flags: Digitálny ekosystém inklúzie
Red Flags: Register zbraní a streliva
Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay)
Red Flags: Systém verejného obstarávania (SVO)
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže
Red Flags: Pamiatkový informačný systém
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR
Red Flags: Redizajn siete GOVNET
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ
Red Flags: Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)
Red Flags: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)
Red Flags: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
Red Flags: Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania
Red Flags: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES)
Red Flags: IS Obchodného registra
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe
Red Flags: Informačný systém výstavby
Red Flags: WiFi4SK
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA)
O metodike Red Flags
Red Flags: DCOM+
Red Flags: Slovensko v mobile
Red Flags: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe
Red Flags: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov
Red Flags: Zvýšenie dostupnosti eZdravia
Red Flags: Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)
Red Flags: Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)
Red Flags: Atlas pasívnej infraštruktúry
Red Flags: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR
Red Flags: Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti
Red Flags: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska
Red Flags: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)
Red Flags: Informačný systém - Živnostenský register

Ako sa do projektu Red Flags zapojiť:

V prvom rade sa nám ozvi, zbierame záujemcov.
Diskutujeme aj online na slacku. Pripoj sa na náš komunitný chat v kanali #redflags.

Štandardné zapojenie sa do hodnotenia je najlepšie v niektorej z týchto rolí:

 1. Prispievateľ do hodnotenia
 2. Odborník na niektorú tému
 3. Editor

1. Prispievateľ do hodnotenia

IT projekty sú zložité, dlho trvajú, je k nim kopa dokumentácie a informácií. Už teraz ich nie je málo a všetci čakajú že bude ešte viac. Preto každá pomoc pri ich hodnotení sa nám zíde. Vítané sú aj odlišné pohľady, ak samozrejme sú založené na argumentoch.

Zmeny v hodnoteniach bude verejne vidno, rovnako ako povedzme každú zmenu stránok wikipedie. Aby sme zmenšili priestor pre vandalizmus, prispievať budú môcť iba riadni používatelia našej komunikačnej platformy.

Ako sa môžeš zapojiť:

 • upozorniť na niečo nové v danom projekte, či už pokrok v projektových prácach, alebo pripomenúť niečo z minulosti - prosíme najmä fakty,
 • priniesť nový dokument týkajúci sa projektu - samozrejme však publikovať môžeme iba tie legálne získané
 • priamo doplniť/upraviť/zmeniť hodnotenie niektorého kritéria pre projekt, najmä ak v ňom niečo podstatné nie je zohľadnené, ak ešte nie je vôbec vyplnené, alebo

Ak aj nemáš záujem písať priamo do hodnotenia projektov, pod tabuľkami bude vždy bežať štandardná diskusia o projekte, budeme radi ak sa zapojíš.

Prispievateľ by nemal meniť výsledné hodnotenie jednotlivých kritérií, ak už raz bolo nastavené, resp. Iba ak sa tak dohodne s editorom príslušného projektu. Takže ak budeš hodnotenie písať ako prvý (príslušná položka nie je vyplnená), ako bonus môžeš navrhnúť ak skóre.

Na takéto zapojenie nie je potrebné dohadovať s nami žiadne formality, skrátka klikneš “edit” a píšeš. Ak chceš prispievať systematicky, super!, pozri nasledujúcu kapitolu, alebo nám napíš, dohodneme si formu, aj odmenu.

2. Odborník na niektorú tému

Je dobre keď nejakú oblasť (povedzme CBA) vo viacerých projektoch vyhodnocuje ten istý človek, alebo tím. Jednak by mal byť na danú vec odborník (a univerzálnych odborníkov je nás ozaj málo :slight_smile: ) a výsledky budú konzistentnejšie.

Takýto odborník bude mať úlohu v každom projekte vyhodnotiť niekoľko (málo - cca. 1,2,3) “svojich” kritérií. Metodika hodnotenia by mala byť dosť presná na to, aby hodnotenie bolo priamočiare, ideálne úplne na základe objektívnych informácií.

Na čo asi tak môžeš byť odborník? Je veľa možností:

 • máš podrobnejšiu skúsenosť s určitou technickou oblasťou IT - napr. hardware, údaje, GUI, architektúra atď.
 • alebo skúsenosť s riadením IT projektov
 • alebo znalosti prostredia verejnej správy - napr. verejné obstarávanie, postupy pri žiadaní a čerpaní eurofondov,
 • rozumieš alebo pracuješ v doméne určitého projektu, napr. územné plánovanie pri projekte Informačný systém výstavby, alebo písanie/riadenie eurofondových projektov pri projekte ITMS2014+,
 • priamo sa podieľaš na realizácii určitého projektu, či už na strane objednávateľa, alebo dodávateľa - nezabudni však rešpektovať stanovené pravidlá o ochrane informácií a konfliktu záujmov.

Úlohou odborníka nie je plošne sledovať čo sa deje “vo všetkých projektoch”. Ak niekde jeho hodnotenie chýba, alebo treba niečo prehodnotiť (napr. projekt sa posunul do ďalšej fázy) dáme mu vedieť.

3. Editor projektu

Úlohou editora je manažovať jemu zverený projekt počas celého jeho životného cyklu. Čiže nemusí napísať celé hodnotenie projektu, ale sledovať čo sa v projekte deje, dať vedieť keď je niečo podstatne nové, ozvať sa ostatným čo hodnotia ak hodnotenie niektorých kritérií chýba.

Keďže maniť/dopĺňať hodnotenia wiki štýlom môže veľa používateľov platformy, ďalšia dôležitá úloha editora je sledovať, aby v hodnoteniach neboli nezmysly, nepodložené obvinenia, osobné veci atď., ak treba, čudné komentáre skrátka vymazať alebo sa vrátiť k predchádzajúcej verzii hodnotenia.

Dôležité pri manažmente prichádzajúcich hodnotení projektu je pre editora to, aby vložené hodnotenie bolo kvalitne odzdrojované (verejne dostupné dokumenty, best practice zo zahraničia a pod.) prípadne podložené autoritou odborníka v danej oblasti.

Editor by aj mal sledovať aké dokumenty/materiály k projektu existujú a snažiť sa ich získať.

Čo za to?

Tým, ktorí budú systematicky zapojení do hodnotenia Red Flags by sme chceli dať aj nejakú odmenu. Ide najmä o editorov a odborníkov plošne hodnotiacich niektoré témy.

Nie, momentálne nehľadáme nových “zamestnancov”. Zvažujeme čo konkrétne ponúknuť, napr. pre členov S.D znížený alebo žiadny členský poplatok, zmluva o dobrovoľníckej práci (kto takto odpracuje spolu na všetky podobné zmluvy aspoň 40 hod za rok, môže poukázať 3% dane), pochvala pred rozvinutou červenou zástavou…

Budeme radi ak nám sám dáš vedieť, čo by bolo pre teba zaujímavé.
V prípade záujmu o niektorú z rolí nám daj vedieť priamo tu alebo na kontakt@slovensko.digital

3 Likes

Pre vyvojachtivych mame novinku, prezentacnu stranku k redflags ideme robit uplne transparentne ako opensource (zatial na githube je len skeleton rails app), taktiez zverejnujeme issue tracker na waffle.io a naplanovane najblizsie sprinty (tyzdnove) a k nim user stories/tasky.

Bude to zatial fungovat tak, ze editovat sa to bude tu na platforme a odtialto to cez api budeme tahat na prezentacnu stranku kde to nejako krajsie zobrazime. Keby chcel niekto navrhnut wireframy alebo trosku dizajn (chceme sa drzat ale ekosystem/govbox - stylu) tak by nam to velmi pomohlo.

Diskusia k tomuto bude prebiehat aj na komunitnom slacku v kanali #redflags.

Tesime sa na spolupracu!

1 Like

Dnes sme verejne prezentovali prvé výstupy projektu Red Flags

2 Likes