Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe

redflags
mv

#1

Názov: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe

Garant: Ministerstvo vnútra SR

Stručný opis: Cieľom projektu je vybudovať centrálne komponenty, teda základný stavebný prvok pre budovanie ďalších procesne orientovaných informačných systémov vo verejnej správe.

Predmetom tohto reformného zámeru sú červeným vyznačené oblasti:

Cieľom projektu je:

 • Manažment logov ako SaaS služba - vytvoriť modul pre jednotné, transakčné logovanie
 • V tejto časti pôjde o realizáciu úlohy zo strategickej priorita NKIVS „Lepšie služby“ - Optimalizovanie a štandardizovanie procesov a služieb pre oficiálne výstupy z VS, ktoré nemôžu byť doručené elektronicky vrátane hybridnej pošty (obálkovanie, doručovanie) a manažmentu fyzických doručeniek (centralizovaná zaručená konverzia a automatické zaraďovanie do elektronických spisov v registratúre)
 • Správne konanie s automatizovanou registratúrou ako SaaS služba
 • Elektronické, registratúrne stredisko ako SaaS služba
 • Podateľňa – ide celkovú optimalizáciu procesov a technického zabezpečenia ako by mala fungovať fyzická podateľňa VS (nie iba elektronická, ktorá sa realizovala v prostredí portálu slovensko.sk v rámci OPIS projektu.
 • Pokuty a priestupky ako SaaS služba
 • Modul pre evidenciu a správu splnomocnení ako SaaS služba

Všetky dole popísané bloky majú spoločné nasledovné charakteristiky:

 • Dané služby budú tvoriť základný stavebný prvok pre budovanie ďalších procesne orientovaných IS vo VS.
 • Následne budované IS budú musieť definovať/realizovať len prípadný rozdiel od štandardnej implementácie služby
 • Využívanie služieb pomocou definovaných štandardných rozhraní. Tento princíp budovanie IS systémov zároveň znižuje nákladovosť budovania a prevádzky ostatných IS systémov.
 • Všetky uvedené SaaS služby budú vybudované na základe využitia IaaS a PaaS vládneho cloudu
 • Všetky uvedené SaaS služby búdu po ich implementácii dostupné v katalógu služieb aj pre iné povinné osoby prostredníctvom vládneho cloudu.

Náklady na projekt: 39 240 000 EUR podľa reformného zámeru

OP EVS: Žiadne aktivity, 0 EUR.
OP II: 39 240 000 EUR


Aktuálny stav projektu: Reformný zámer schválený.

Manažérske zhrnutie Red Flags: Predkladaný reformný zámer je celý orientovaný výlučne na implementáciu určitých informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. V takejto podobe by projekt nemal získať financovanie z eurofondov v súčasnom programovom období.

Stanovisko Slovensko.Digital: Odporúčame zapracovať pripomienky Slovensko.Digital k reformnému zámeru, ktoré zásadným spôsobom kritizujú súčasný koncept projektu. Projekt v takejto podobe neodporúčame realizovať.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :triangular_flag_on_post:

Predkladaný reformný zámer je celý orientovaný výlučne na implementáciu určitých informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. V dokumente nie sú uvedené žiadne ciele pre oblasť efektívnej verejnej správy, ani žiadne konkrétne aktivity, ktoré budú vykonané v tejto oblasti. Tento postup považumeme aj vzhľadom na doterajšie negatívne skúsenosti s výsledkami informatizácie VS za nesprávny a nezlučiteľný so záväznými mechanizmami koordinácie OPII. Konkrétne v Prílohe č.3 Openračného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 sa uvádza aj nasledovné:

 • „OPII realizuje investície do ISVS a služieb eGovernmentu; ich implementácia je podmienená zmenou procesov a organizácie VS“
 • „Reforma verejnej správy bude navrhovaná v rámci OP EVS. Jej výstupmi budú:
  a) analýza súčasného stavu
  b) redizajn procesov s cieľom ich zefektívnenia
  c) pilotné testovanie navrhnutých zmien a ich vyhodnotenie
  d) legislatívna úprava optimalizačných procesov
  e) implementácia nových procesov“

V rámci reformného zámeru nie je konkrétne identifikovaná nosná reforma verejnej správy a jej procesov, pre ktoré majú byť navrhované IS realizované ako podporné. Túto reformu je potrebné detaine naplánovať a rozpracovať na úrovni obsahovej, analytickej, organizačnej aj implementačnej.


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer popisuje iba 2 všeobecné merateľné ukazovatele. Nastáva tak zvláštna situácia, kedy implementácia väčšiny centrálnych blokov (resp. reforiem VS s ktorými ich implementácia súvisí) plánovaných v tomto RZ nijako neprispieva k naplneniu merateľných ukazovateľov. Teoreticky sa dá povedať, že projekt bude rovnako úspešný aj ak sa manažmenty logov, hybridná pošta, centrálna tlač atď. nerealizujú. Zároveň v rámci merateľných ukazovateľov nie je nijako zahrnuté sledovanie prechodu organizácií VS na používanie nových centrálnych blokov, ani porovnanie efektívnosti vybudovaných riešení (napr. z pohľadu nákladov) s porovnateľnými aplikáciami v komerčnej sfére.


Postup dosiahnutia cieľov (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Reformný zámer popisuje časový plán nasledovne:

V reformnom zámere, v časti Plán / Míľniky dosiahnutia čiastkových výsledkov a Harmonogram realizácie chýbajú také aktivity, ktoré je potrebné vykonať s cieľom, aby vytvorené IT riešenia skutočne boli využívané ostatnými prevádzkovateľmi ISVS.


Súlad s KRIS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Keďže schválenie KRISu sa predpokladá až v dobe realizácie projektu, môžno usúdiť, že KRIS neexistoval v čase prípravy reformného zámeru. To možno hodnotiť ako veľmi rizikové.


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere chýba zváženie, či už existujúce riešenia implementované inými orgánmi VS nie sú vhodné na znovupoužitie, resp. v akej miere – ešte pred tým, ako bude realizovaná implementácia nových komponentov.

Predkladaný reformný zámer predpokladá konkrétne vytvorenie centrálneho modulu „správneho konania s automatizovanou registratúrou“, ktorý má byť využívaný vo všetkých situáciách, kedy niektorá agenda je vykonávaná podľa správneho poriadku. Pripomíname, že súčasne s reformným zámerom MV SR je predložený reformný zámer Ministerstva dopravy „Kvalitné a efektívne riadenie výstavby“, ktorý navrhuje pre oblasť stavebných konaní, v ktorom sa väčšina procesov riadi správnym poriadkom, vytvoriť vlastný špecifický IS. Tieto návrhy sú vzájomne protichodné a ich súčasné schválenie by znamenalo neefektívne využitie zdrojov a vysoké riziko nenaplnenia niektorých z naplánovaných cieľov.

Plánovaná implementácia podporných IS je v RZ vyčíslená na 40 miliónov EUR (čo aj vzhľadom na slabý popis ich funkčnosti považujeme za prekvapivo vysoké náklady). Vieme, že takéto nákladné projekty vyžadujú nemenej nákladnú prevádzku a údržbu, ktorá však v rámci RZ nie je nijako finančne vyčíslená. Toto chýbajúce vyčíslenie môže mať ďalší nepriaznivý vplyv na biznis prínos projektu.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Dokument predpokladá vytvorenie nových centrálnych blokov v rámci integrovaného informačného systému VS. Takéto riešenia patria do oblasti strategickej priority „Využívanie centrálnych spoločných blokov“ podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Strategický dokument pre túto oblasť nie je schválený, ani pripravený, v príslušnej pracovnej skupine ÚPVII iba prebieha diskusia o dieľčích aspektoch v tejto oblasti. MV SR v tejto pracovnej skupine ani zámery uvedené v tomto RZ neprezentovalo. Schválenie RZ v tejto situácii by znamenalo vysoké riziko rozporu so záväznými dokumentmi prísušnej strategickej priority.


Štúdia uskutočniteľnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Štúdia usktuočniteľnosti mala podľa RZ vzniknúť v 06/2017. Zatiaľ štúdiu nemáme k dispozícii, a teda tento flag nebol vyhodnotený.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere sa uvádza ako cieľ vybudovanie „blokov“ dostupných spôsobom SaaS. Pred tým, než sa prikročí k ich realizácii spôsobom implementácie konkrétneho riešenia a jeho následnému prevádzkovaniu zo strany MV SR, je potrebné:

 • analyzovať, či a v akej miere, sú riešenia potrebné na funkčnosť týchto blokov dostupné mimo VS formou SaaS
 • komplexne porovnať výhodnosť použitia vlastného riešenia voči využívaniu iného SaaS riešenia, napr. z pohľadu celkových nákladov na vlastníctvo
 • analyzovať existujúce riešenia v tejto oblasti prevádkované MV SR a inými orgánmi VS
 • na základe analýzy z predchádzajúceho bodu komplexne zvážiť výber z týchto riešení, ktoré by bolo možné transformovať na model SaaS

Prístup uvedený v reformnom zámere, t.j. implementácia nových blokov špecifickým riešením a ich následné prevádzkovanie MV SR nie je bez vykonania uvedených analytických krokov podľa nášho názoru zlučitelný s princípmi efektívnej prevádzky IT riešení a budovaním SaaS služieb v zmysle štandardov dobrej praxe v oblasti IT a strategických dokumentov v oblasti informatizácie.

Špecificky ide o nasledovné bloky, resp. ich funkčnosť:

 • manažment logov – zaznamenávanie, ukladanie a analýza udalostí/činností,
 • hybridná pošta,
 • elektronické registratúrne stredisko,
 • zaručená konverzia,
 • elektronická podateľňa.

Výkon týchto činností nie je špecificky viazaný na MV SR, ani verejnú správu. Známe sú aj rôzne už existujúce implementácie niektorých z týchto funkčností a nie je dôvod predpokladať, pre ktorý by mali byť vopred vylúčené nové služby SaaS tohto typu.
V reformnom zámere chýba analýza riešení v predmetnej oblasti dostupných mimo VS, aj aktuálne prevádzkovaných riešení v rámci VS, porovnanie ich výhodnosti a postupov pri realizácii SaaS komponentov.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Zatiaľ sme sa nedostali ku kalkulácii efektívnosti. Vzhľadom na flag “Alernatívy” je možné súdiť, že kalkulácia efektívnosti dosiaľ nebola kvalitne prevedená.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

RZ bol zverejnený a otvorený pripomienkovaniu. Slovensko.Digital zaslalo pripomienky k reformnému zámeru, tie však neboli zapracované a reformný zámer bol schválený v pôvodnom stave. Zaslané pripomienky boli značne závažné, ich nezapracovanie môže znamenať veľmi nepriaznivé hodnotenie aj pre ďalšie flagy projektu.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:


#2

“transakcne logovanie” to snáď nie…

Nemalo to byť logovanie transakcií?


#3


#4

No veď, čítam a neverím vlastným očiam. Načo majú byť logy transakčné. Trpí priepustnosť, a aj tak nechceš nikdy robiť rollback…


#5

Najskôr je to nešťastná formulácia junior pisateľa štúdie. Tiež mi to ináč nedáva zmysel.


#6

LOL … bude sa elektronizovat konanie podla zakona z roku 1967 s vyhladom, ze v 2020 ma byt vdaka tomu konanie priemerne o 40% rychlejsie. Nepride vam to zvratene? V tej dobe bude mat zakon uz 53 rokov a ktovie kolko noviel a zmien. takto si asi egov nepredstavujem :frowning:


#7

Zaslali sme MV predbežné pripomienky k aktuálnej verzii štúdie uskutočniteľnosti. CKSK - pripomienky S.D 26.2.docx (16.1 KB)


#8

Z ÚPVII aj MV sme dostali informáciu, že schvaľovanie tohto projektu sa presúva na ďalšie zasadnutie riadiaceho výboru, lebo štúdiu treba ešte podstatne dopracovať.