Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB)

Názov: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Garant: MDVRR SR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja) + ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania)

Stručný opis: Cieľom je vybudovať a nasadiť nový informačný systém ŠFRB. Projekt v štádiu reformného zámeru.

Náklady na projekt: 9 999 250 EUR (podľa reformného zámeru)

Aktuálny stav projektu: Zastavený projekt

Čo sa práve deje:

  • Nie sú známe žiadne plánované aktivity

Zhrnutie hodnotenia Red Flags:
Najvýraznejším nedostatkom projektu je chýbajúci plán na reformu verejnej správy. V súčasnom eurofondovom období je pri projekte potrebné mať premyslenú reformu verejnej správy, ktorá následne môže byť doplnená vytvorením informačného systému. Vybudovanie informačného systému bez reformy verejnej správy by nemalo byť možné.

Stanovisko Slovensko.Digital: Súhlasíme so zamietavým stanoviskom hodnotiacej komisie, ktorá projekt v takejto podobe neodsúhlasila.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere nie sú uvedené žiadne konkrétne plány na zmenu, či optimalizáciu procesov “agendy ŠFRB”.
Reformný zámer je zameraný výlučne na implementáciu nového IS.
Plánované sú iba podorné aktivity Legislatívna analýza / Príprava legislatívnych zmien s spustenie legislatívneho procesu a Zmeny organizačných poriadkov, pracovných predpisov a postupov.
Plánovaná je aj aktivita Spustenie reformy, nie je však nijako bližšie popísaná, je jednorazová (v pláne nemá uvedené trvanie, iba začiatok) a úplne na konci projektu.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere sú uvedené nasledovné merateľné ukazovatele:

Typ ciela súvisiaci so skrátením lehôt je správny.
Nie je známe spôsob odhadu cieľových hodnôt skrátenia lehôt, či sú reálne a najlepšie dosiahnuteľné.
Cieľ “Pomer žiadostí ŠFRB, ktoré môžu žiadatelia podať elektronicky” v skutočnosti znamená iba, že budú vytvorené elektronické formuláre pre jednotlivé typy žiadostí. Toto je podľa platného zákona o e-Governmente povinnosť mať realizované už v súčasnosti.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Dosiahnutie všetkých cieľov projektu je predpokladané pomocou nasadenia nového IS a súvisiacich podporných aktivít.
V reformnom zámere je uvedený postup aktivít v rámci implementácie nového IS.
Nasadený má byť pilotný projekt, avšak až po ukončení implementácie a testovania - takýmto spôsobom nebude možné závery pilotného projektu zohľadniť vo finálnom riešení. (T.j. vyzerá to, že pilotný projekt je braný iba ako povinná formalita.)
Pre dosiahnutie deklarovaných cieľov projektu je kľúčové aj podávanie dostatočného počtu žiadostí na ŠFRB v elektronickej forme - nie je známé, akým spôsobom je plánované toto dosiahnuť.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už MDVRRSR, alebo ŠFRB sme zatiaľ nevhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Inovácia IS bude zjavne pre ŠFRB prínosom, nie je však jasné, nakoľko táto aktivita zapadá do dlhodobejších plánov rozvoja ŠFRB. Projekt je plánovaný výlučne na implementáciu nového IS, nie sú detailnejšie analyzované biznis súvislosti.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

V súčasnosti je výkon agendy v ŠFRB podporovaný existujúcim IS. Podľa reformného zámeru prebehla aktivita “Analýza súčasného stavu prostredia ŠFRB a odporúčania v oblasti rozvoja IT”, jej výstupy nie sú verejne známe.
Súlad s NKVIS je v reformnom zámere popísaný a zdôraznený.
Explicitne je zdôraznená realizácia princípu 1-krát-a-dosť, integrácie na iné ISVS a elektronizácia celej agendy.
Nie je známy spôsob realizácie úloh jednotlivých startegických priorít NKIVS.
Na základe formulácií uvedených v reformnom zámere existuje riziko, že nový IS bude z používateľského hľadiska realizovaný ako sada elektronických formulárov.


Štúdia uskutočniteľnosti (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Štúdia usktuočniteľnosti je plánovaná.


Alternatívy (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Podľa reformného zámeru existuje podpora procesov ŠFRB súčasným IT systémom a možnosť jeho úpravy na dosiahnutie deklarovaných cieľov.
Vyhodnotenie alternatív má byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Odhadovaná hodnota projektu (tesne pod 10M €) vzbudzuje pochybnosti, najmä či táto investícia, spolu s ďalšími prevádzkovými nákladmi, je adekvátna deklarovaným prínosom projektu.
V reformnom zámere je uvedená cena potrebná na úpravu existujúceho IS 3,85M €.
Detailná kalkulácia efektívnosti by mala byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer bol zverejnený a otvorený pripomienkovaniu. Došlé pripomienky nie sú zverejnené.
K projektu nie je známa žiadna verejná prezentácia, alebo diskusia.
Nebol verejne komunikovaný plán ďalšieho postupu v projekte.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: