Red Flags: Digitálna platforma údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike

Názov: Digitálna platforma údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike

Garant: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Stručný opis: Cieľom projektu je vytvorenie databázy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov, zabezpečenie výmeny jej údajov a prenosu údajov do monitorovacieho strediska EÚ pre budovy a prístupnosti údajov rôznym používateľom.

Riešením je vytvorenie digitálnej platformy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v SR formou samostatného informačného systému.Informačný systém bude pozostávať z nasledovných častí:

- Portál EHB (Energetická hospodárnosť budov)
- CMS (systém na správu obsahu webového portálu platformy EHB)
- Modul Mapové zobrazenie
- Modul Autentifikácie a správy identít
- Modul EHB
- Dátovo analytická platforma
- Monitoring
- Notifikačný modul

Platforma umožní vytvárať, sprístupniť, evidovať a uchovávať digitálny energetický certifikát a pasport obnovy budovy, a uchovať vstupné údaje použité pri vytváraní oboch dokumentov.

Náklady na projekt: 7 290 596 Eur (prevádzkové náklady 288 287 Eur/rok)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- 13.05.2024 Schvaľovanie projektu na MIRRI SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt rieši digitalizáciu rozšírenej špecializovanej agendy MD SR podľa nových smerníc EP a Rady. Súčasný agendový systém vytvoril a prevádzkuje INFOSTAT, ktorý patrí do rozpočtovej kapitolySÚ SR, čo znemožňuje MD SR realizovať ďalší rozvoj z financií MD SR. Po preverení ekonomickej hospodárnosti vybraného riešenia zo strany ÚHP MF SR je vybudovanie systému v správe MD SR optimálnym riešením. V projekte boli zapracované všetky predložené pripomienky, ktoré boli vypracované podľa metodiky RedFlags. Projekt spľňa všetky kritériá RF pre fázu Príprava projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital: Počas verejného pripomienkového konania realizátor projektu odstránil všetky nedostatky, ktoré boli idntifikované podľa metodiky RF. Zostávajúce riziko ešte vidíme v plánovaných platbách za poskytovanie údajov a súvisiacich služieb tretím stranám. Je preto potrebné, aby pri vypracovaní Analýzy a Návrhu riešenia vo fáze Realizácia projektu boli detailne definované platené služby, procesy a kompetencie MD SR a tretích strán. Projekt je prínosom pre zabezpečenie optimalizácie a digitalizácie špecializovanej agendy MD SR. Odporúčame realizáciu projektu

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

V projektovej dokumentácii sú popísané procesy jednotlivých aktérov/stakeholderov a ich vzájomné vzťahy, práva a povinnosti pre prevádzku systému. V projektovej dokumentácii jsú definované procesy jednotlivých aktérov/stakeholderov a ich vzájomné vzťahy, práva a povinnosti pre jednotlivé služby.

V projektovej dokumentácii sú popísané procesy a pracovné postupy všetkých jednotlivých používateľov. V rámci prípravy projektu bol vykonaný používateľský prieskumu a špecifikácia potrieb koncových používateľov.

Odôvodnenie a spôsob plateného poskytovania dát a súvisiacich služieb nie je jednoznačné a môže byť rizikom pri realizácii projektu. Vo fáze Realizácia projektu je potrebné detailne definovať platené služby, procesy a kompetencie MD SR a tretích strán.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::star:

Merateľné ukazovatele sú dostatočné a počas prevádzky bude možné na ich základe potvrdiť, či projekt prináša finančné úspory deklarované pri príprave projektu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Posup dosiahnutia cieľov je realistický


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Biznis prínos :star::star::star::star:

Projekt rieši nasledovné biznis procesy týkajúce sa EHB:
- evidencia a vydávanie digitálnych energetických certifikátov
- evidencia a vydávanie pasportov obnovy budovy
- evidencia dokumentov/ údajov s relevantnými informáciami k budove (napr. správa o uskutočnených kontrolách technických systémov budovy)
- verejný prístup k údajom o energetickej hospodárnosti budov
- zdieľanie údajov, ktoré obsahuje digitálna platforma o EHB používateľmi na základe oprávnení

V projektovej dokumentácii sú definované procesy a požiadavky na organizačné a personálne zabezpečenie evidencie a správy odborne spôsobilých osôb.

V projektovej dokumentácii sú definované procesy a požiadavky na organizačné a personálne zabezpečenie fyzickej kontroly správnosti a opravy dát.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

V projektovej dokumentácii je definovaná a požadovaná integrácia systému MD SR a jeho služieb (napr. žiadostí občanov) na ÚPVS.

Prenositeľnosť / Modulárnosť
Projekt je navrhnutý ako modulárne riešenie realizované vo vládnom cloude.

Vendor Lock-in a autorské práva
V projektovej dokumentácii je jednoznačne požadované, aby zdrojové kódy k vytvorenému riešeniu mali licenciu EUPL.

Zdrojový kód/ OpenSource
V projektovej dokumentácii je jednoznačne požadované, aby zdrojový kód v repozitári bol sprístupnený bez obmedzení.

Protoyp GUI a navigácie
V projekte je požadované vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre
V projekte sú definované požiadavky na formuláre na ÚPVS.

OpenAPI
V projekte je požadovane OpenAPI pre všetky služby, ktoré sú v systéme definované a požadované.

Riadenie/migrácia údajov
Migrácia údajov zo systému Inforeg (ŠÚ SR/Infostat) je definovaná. V rámci požadovaných výstupov projektu sú požiadavky minimálne na migračný plán, definovanie procesu migrácie, testovania správnosti údajov po migrácii.

Údaje o budovách v SR sa získavajú z viacerých systémoch iných subjektov. V projektovej dokumentácii sú definované referenčné údaje z jednotlivých systémov a sú definované procesy pre prípad vzniku alebo zistenia rozdielov.

1x a dosť
V projekte je definovaná funkcionalita pre dodržanie princípu “1x a dosť”.

MyData
V projekte je definovaná funkcionalita pre Moje údaje.

OpenData - hodnotenie
V projektovej dokumentácii je definované, že anonymizované údaje o energetickej hospodárnosti budov a súhrnné údaje o energetickej hospodárnosti budov budú bezodplatne zverejňované vo forme datasetov alebo prostredníctvom OpenAPI.

OpenData budú zverejňované úplné (neselektované) a v prípade potreby anonymizované.

Dokumentácia
V rámci pripomienkového konania boli predložené všetky projektové dokumenty definované vo vyhláške o riadení projektov.

Testovanie
V projektovej dokumentácii sú požadované všetky testovania, ktoré sú definované vo vyhláške o riadení projektov._


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

V rámci pripomienkového konania boli predložené všetky projektové dokumenty definované vo vyhláške o riadení projektov,


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Sú porovnávané 4 alternatívy riešenia. Kľúčovými dôvodmi pre konečný výber je odstránenie VendorLock a zmena prevádzkovateľa z INFOSTATu na MD SR. Ďôvodom sú obmedzujúce pravidilá pre financovanie realizácie projektu a ďalšieho rozvoja zo strany MD SR, keď vlastník a prevadzkovateľ je z inej rozpočtovej kapitoly (ŠÚ SR).

Nie je vykonané finančné porovnanie ceny jednotlivých alternatív, pokiaľ by boli rozšírené a dopracované na plnú požadovanú funkcionalitu


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::grey_star:

Cena projektu sa javí primeraná. Procesy a činnosti sú definované, rozsah služieb bol optimalizovaný, cena bola posudzovaná a pripomienkovaná zo strany ÚHP MF SR.

Kalkulácia efektívnosti je overiteľná. Po dopracovaní je jasné, kde bude prichádzať k úspore času a financií.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Reaalizátor projektu zrealizoval verejné pripomienkové konanie a zohľadnil predložené pripomienky

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty predložené do VPK:
- I_02 PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_EHB_15042024_v5.4.docx (1.3 MB)
- I-03_PRISTUP_k_PROJEKTU_EHB_15042024_v2.4.docx (2.2 MB)
- I_04_KATALOG_POZIADAVIEK_EHB_MDSR_150424_v1.2.xlsx (118.8 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_EHB_MDSR_15042024_v3.4.xlsx (1.1 MB)
- P_P01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_IS_SKPP_191222_v1.3.xlsx (119.8 KB)

Pripomienky Slovensko Digital:
- 20240429_MINDOP_EHB_VP_pripomienky_Slovensko_digital.xlsx (13.9 KB)

Verejné pripomienkové konanie:
- 20240513_udaje_energetickej_hospodarnosti_budov_zapis_rokovania_VPK.docx (281.3 KB)
-20240513_MINDOP_EHB_VP_pripomienky_Slovensko_digital_vyhodnotenie.xlsx (15.9 KB)

Aktuálne informácie o projekte v MetaIS:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/5233e943-95b7-4aa2-87fe-9d09fe7bce2f/cimaster?tab=basicForm


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:
- 16.04.2024 Vyhlásenie Verejného pripomienkového konania
- 29.04.2024 Ukončenie Verejného pripomienkového konania
- 13.05.2024 Vyhodnotenie (meeting) Verejného pripomienkového konania

Neskutocna krajina, v ktorej z informatickeho hladiska nie su vyriesene zaklady, zakladne sluzby pre obcanov a firmy a idu sa riesit a vyhadzovat peniaze na taketo “potrebne” nadstavby a pritom peniaze v state chybaju ako sol, ci uz na zdravotnictvo, skolstvo, inovacie ci rozvoj a ine veci co mozu v buducnosti roztocit ekonimiku, zivot, udrzat mladych a schopnych atd. Proste stratena krajina