RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)

Názov: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)

Garant: Regulačný úrad

Stručný opis: Projekt má za cieľ vytvoriť informačný systém pre dva úrady (UPVII a RÚ), ktorý bude slúžiť ako na strategické, tak na výkonné riadenie a monitoring zavádzania broadbandu na Slovensku. Je potrebná oveľa vyššia granularita zberu dát a preto je potrebné zakúpiť techniku (meracie autá a zariadenia), ktoré sa doteraz prenajímali ad-hoc.

Náklady na projekt: 9 535 931 EUR (s DPH)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • 17.12.2018 - Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Biznis ciele projektu sú zrejmé, za najväčší problém považujeme účelové spojenie dvoch slabo súvisiach agiend dvoch systémov a úradov (strategické plánovanie a exekutíva). Zvolené KO kritérium dve z troch alternatív vylúčilo a teda ťažko hovoriť o skutočných alternatívach. Na strane nákladov nie je zrejmé ako boli vypočítané náklady na jednotlivé moduly. Zdôvodnenie nevyužitia vládneho cloudu kvôli bezpečnostnosti a nesúladu s GDPR považujeme za nezmysel.

Stanovisko Slovensko.Digital: Odporúčame podrobne zanalyzovať mieru prepojenia dvoch agendových systémov a zvážiť ich realizáciu samostatne. Nevyužitie vládneho cloudu považujeme za porušenie záväzkov zo strategických priorít a štúdiu odporúčame v tejto forme neschváliť.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

K projektu bol vypracovaný reformný zámer s názvom Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Niektoré merateľné ukazovatele projektu sú slabé a budú splnené bez ohľadu na naplnenie biznis cieľov projektu (napr. Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí). Odporúčam do projektových KPI zaradiť KPI použité na výpočty prínosov z CBA.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Harmonogram projektu obsahuje štyri generické aktivity: Analýza a dizajn, Implementácia riešenia, Testovanie a Nasadenie. Plán uvedený v rozpočte v CBA je na lepšej granularite a nezodpovedá úplne plánu v dokumentačnej časti štúdie.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::star::star:

Z pohľadu biznisu je možné hodnotiť dva hlavné prínosy: Zefektívnenie zberu dát a verejných konzultácii, a zlepšenie monitoringu pokrytia broadbandom. Nemáme vážne namietky.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Projekt má z pohľadu cieľov NKVIS podpornú úlohu a má prispieť k efektívnejšiemu zavádzaniu broadbandu.


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Predmet štúdie je jasne popísaný a je zrejmé prečo a ako je potrebné tento projekt riešiť. Hardvér potrebný na monitoring bude obstarávaný samostatne, čo hodnotíme pozitívne. Bol deklarovaný ambiciózny cieľ využiť open-source pre vhodné komponenty, tento cieľ má byť naplnený požiadavkou na nulové licenčné poplatky za obstarávaný softvér. Naopak zdôvodnenie nevyužitia vládneho cloudu z pohľadu bezpečnosti a nesúladu s GDPR považujeme za šokujúce a v silnom rozpore so stratégiou vládny cloud-prvý. Z tohto dôvodu pre toto hodnotenie musíme dať red flag.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ako najvážnejší nedostatok tejto štúdie vnímame spojenie dvoch projektov (strategické plánovanie a monitoring/dohľad), ktoré ako aj z plánu implementácie v CBA súvisia len marginálne. Ako KO kritérium bolo zvolené “Riešenie prispeje k užšej spolupráci medzi ÚPVII a RÚ”, ktoré vyradilo všetky ostatné alternatívy. K porovnaniu alternatív teda vlastne nikdy dôjsť nemohlo. Nesúhlasíme s deklarovaným záverom, že spojením týchto dvoch systémov dôjde k šetreniu. Naopak máme za to, že toto spojenie je účelové (biznisovo neopodstatnené) a môže limitovať konkurenciu v ďalšom postupe.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::grey_star:

Z CBA nie je zrejmé ako boli vypočítané náklady na jednotlivé moduly. Podľa vyjadrenia na verejnom híringu boli zaslané dodávateľom odkazy na podobné softvéry v zahraničí, aby mohli komplexitu odhadnúť.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

K projektu bolo možné zaslať pripomienky, avšak termín na ich zaslanie a následný verejný híring dával jasne najavo, že zapracovanie zásadných zmien bude nemožné. Na verejnom híringu boli niektoré pripomienky adresované, no prislúbené vysvetlenia neboli ani niekoľko týždňov potom zaslané.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

toto sme uz rozoberali stokrat ze je blbost. Neda sa to takto ziadat, je to matuce a diskriminujuce. My napriklad dodavame www.ephesoft.sk . Vyrobca sa vsade chvali ze je open source. V cenniku nie je licencia ale yearly subscription. ak ju nezplatite po roku vam to prestane pracovat … cele je to na papieri open, ale takto nefunguje … je plno kluciek ako to obist …

1 Like