Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

mv
redflags

#1

Názov: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Garant: Ministerstvo vnútra SR

Stručný opis: Cieľom projektu je vytvorenie workdesku pracovníka verejnej správy, teda vytvorenie interného informačného systému verejnej správy.

Predmetom tohto reformného zámeru sú červeným vyznačené oblasti:


Cieľom projektu je:

 • vytvorenie workdesku pracovníka VS
 • vytvorenie „Intranet“ pracovného prostredia ako SaaS služby
 • workdesk pracovníka VS bude umožňovať zbierať transakčnú, spätnú
  väzbu od občana alebo podnikateľa a bude napojené na vyvolávací systém
  ako SaaS služby
 • procesy a nástroje pre konfiguráciu a správu periférnych zariadení. Súčasťou tejto aktivity bude vybudovanie
  centrálneho modulu pre riadenie lokálnych tlačiarní a ich výstupov ako SaaS služby.

Nie je jasný scope, v názve sa hovorí o “prostredí zamestnanca klientského centra”, v nadpise “prostredie zamestnanca MV SR” a v dokumente o “workdesk úradníka verejnej správy”. Má MV zámer najprv si to nasadiť u seba a potom tlačiť na ďalšie úrady?

Náklady na projekt: 19 400 000 EUR

OP EVS: Žiadne aktivity, 0 EUR.
OP II: 19 400 000 EUR

Aktuálny stav projektu: Reformný zámer schválený.

Manažérske zhrnutie Red Flags: Predkladaný reformný zámer je celý orientovaný výlučne na implementáciu určitých informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. V takejto podobe by projekt nemal získať financovanie z eurofondov v súčasnom programovom období.

Stanovisko Slovensko.Digital: Odporúčame zapracovať pripomienky Slovensko.Digital k reformnému zámeru, ktoré zásadným spôsobom kritizujú súčasný koncept projektu. Projekt v takejto podobe neodporúčame realizovať.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Predkladaný reformný zámer je celý orientovaný výlučne na implementáciu určitých informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. V dokumente nie sú uvedené žiadne ciele pre oblasť efektívnej verejnej správy, ani žiadne konkrétne aktivity, ktoré budú vykonané v tejto oblasti. Tento postup považujeme aj vzhľadom na doterajšie negatívne skúsenosti s výsledkami informatizácie VS za nesprávny a nezlučiteľný so záväznými mechanizmami koordinácie OPII. Konkrétne v Prílohe č.3 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 sa uvádza aj nasledovné:

• „OPII realizuje investície do ISVS a služieb eGovernmentu; ich implementácia je podmienená zmenou procesov a organizácie VS“
• „Reforma verejnej správy bude navrhovaná v rámci OP EVS. Jej výstupmi budú:
a) analýza súčasného stavu
b) redizajn procesov s cieľom ich zefektívnenia
c) pilotné testovanie navrhnutých zmien a ich vyhodnotenie
d) legislatívna úprava optimalizačných procesov
e) implementácia nových procesov“


Merateľné ciele (KPI) :grey_star: :grey_star::grey_star::grey_star:

41

Naplnenie cieľov OP EVS: žiadne
Naplnenie cieľov OP II:

47

V časti „Stanovenie konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov pre reformný zámer“ sú uvedené iba základné všeobecné merateľné ukazovatele. Nastáva tak zvláštna situácia, kedy implementácia niektorých základných funkcionalít plánovaných v tomto RZ nijako neprispieva k naplneniu merateľných ukazovateľov. Teoreticky sa dá povedať, že projekt bude rovnako úspešný aj ak sa napr. podpora periférnych zariadení nerealizuje. Zároveň v rámci merateľných ukazovateľov nie je nijako zahrnuté sledovanie prechodu organizácií VS na používanie nových centrálnych blokov, resp. sledovanie napĺňania všeobecných cieľov týmito organizáciami.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V RZ, v časti „Harmonogram realizácie aktivít“ je uvedený štandardný vodopádový model realizácie veľkého monolitického projektu. V takomto prípade bude výsledok s vysokou pravdepodobnosťou opätovne trpieť viacerými nedostatkami identifikovanými pre súčasný stav – obzvlášť ak cieľom je vytvoriť primárne klientskú aplikáciu typu workdesk úradníka, pri ktorej je nevyhnutná potreba dielčích riešení, postupného a trvalého zlepšovania.


Súlad s KRIS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

RZ predpokladá vytvorenie nových centrálnych blokov a komponentu „workdesk úradníka“ v rámci integrovaného informačného systému VS. Takéto riešenia patria do oblasti strategickej priority „Využívanie centrálnych spoločných blokov“ podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Strategický dokument pre túto oblasť nie je schválený, ani pripravený, v príslušnej pracovnej skupine ÚPVII iba prebieha diskusia o dielčich aspektoch v tejto oblasti. MV SR v tejto pracovnej skupine ani zámery uvedené v tomto RZ neprezentovalo. Schválenie RZ v tejto situácii by znamenalo vysoké riziko rozporu so záväznými dokumentmi príslušnej strategickej priority.

Súlad s KRIS Ministerstva vnútra nie je vyhodnotený.


Biznis prínos (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Realizácia projektu popísaného v reformnom zámere bude pre organizáciu prínosom. Nie je však jasné hodnota za peniaze v projekte, vzhľadom k ostatným flagom, by ju bolo potrebné podrobnejšie zdokumentovať pri príprave projektu.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

RZ predpokladá vytvorenie nových centrálnych blokov a komponentu „workdesk úradníka“ v rámci integrovaného informačného systému VS. Takéto riešenia patria do oblasti strategickej priority „Využívanie centrálnych spoločných blokov“ podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Strategický dokument pre túto oblasť nie je schválený, ani pripravený, v príslušnej pracovnej skupine ÚPVII iba prebieha diskusia o dielčich aspektoch v tejto oblasti. MV SR v tejto pracovnej skupine ani zámery uvedené v tomto RZ neprezentovalo. Schválenie RZ v tejto situácii by znamenalo vysoké riziko rozporu so záväznými dokumentmi príslušnej strategickej priority.


Štúdia uskutočniteľnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Štúdia usktuočniteľnosti mala podľa RZ vzniknúť v 06/2017. Zatiaľ štúdiu nemáme k dispozícii, a teda tento flag nebol vyhodnotený.


Alternatívy (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Vyhodnotenie alternatív má byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Kalkulácia efektívnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Kalkulácia efektívnosti má byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

RZ bol zverejnený a otvorený pripomienkovaniu. Slovensko.Digital zaslalo pripomienky k reformnému zámeru, tie však neboli zapracované a reformný zámer bol schválený v pôvodnom stave. Zaslané pripomienky boli značne závažné, ich nezapracovanie môže znamenať veľmi nepriaznivé hodnotenie aj pre ďalšie flagy projektu.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 23.03.2017 Reformný zámer zverejnený na stránke Ministerstva vnútra
 • 04.04.2017 Slovensko.Digital odoslalo pripomienky k Reformnému zámeru
 • 25.04.2017 Reformný zámer schválený
 • 15.2.2018 Prezentácia stratégie a vízie MVSR v oblasti IT

#2

MV sme zaslali predbežné pripomienky k aktuálnej verzii štúdie uskutočniteľnosti.

WU - pripomienky S.D 26.2.docx (16.7 KB)


#3

Z ÚPVII aj MV sme dostali informáciu, že schvaľovanie tohto projektu sa presúva na ďalšie zasadnutie riadiaceho výboru, lebo štúdiu treba ešte podstatne dopracovať.