Red Flags: Informačný systém územného plánovania a výstavby (IS UPV)

Názov: Informačný systém územného plánovania a výstavby (IS UPV)

Garant: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Stručný opis: Hlavným účelom IS UPV je podporiť reformu agend na úsekoch správy stavebného konania a územného plánovania prostredníctvom harmonizovaného a integrovaného prostredia a využitím možností dátovej interoperability pomocou informačných technológií vrátane elektronizácie úkonov a on-line sprístupnenia digitalizovaných priestorových údajov.

Náklady na projekt: 4,4M Eur (investície) + 1,7M Eur (prevádzka 10 rokov) iba HW centrálne komponenty

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • Príprava projektu

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: nie je zatiaľ vyhodnotené

Stanovisko Slovensko.Digital: nie je zatiaľ vyhodnotené

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Projekt je súčasťou zásadnej reformy procesov súvisiacich s územným plánovaním a výstavbou. Vykonanie týchto reforiem je obsiahnuté v už schválenej legislatíve, najmä zákone č.200/2022 o územnom plánovaní a zákone č.201/2022.


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:


Tieto ciele sú v Zámere projektu pomerne podrobne detailizované v časti Motivačná architektúra.

Merateľné ukazovatele podľa projektovej dokumentácie:

Merateľný ukazovateľ nijakým spôsobom neodráža mieru dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu, ani mieru naplnenia požiadaviek závislých od HW infraštruktúry.


Postup dosiahnutia cieľov :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Z projektovej dokumentácie vidno iba, že centrálny HW bude zakúpený súčasne.
Nie sú popísané žiadne iné aktivity smerujúce k naplneniu cieľov projektu.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIT nie je zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Tento informačný systém má podporovať činnosť úradu v agendách územného plánovania a výstavby. Keďže ide o novo zriadený úrad a novo organizované agendy, ide o prvotné riešenie.

V dokumentácii nie je podrobnejšie uvedený popis cieľového stavu (iba “motivačná architektúra”), ani delenie projektu na etapy. Pritom práve dlhodobá stratégia je pre posúdenie projektu dôležitá, keďže vzhľadom na rozsiahlosť legislatívou daných požiadaviek, aj verejne prezentovaných zámerov úradu v oblasti poskytovania služieb nad rámec zákona, je zrejme vytváranie podporného IS rozdeleného do viacerých etáp.

Z predloženej dokumentácie nie je možné vyhodnotiť mieru biznis prínosu zvoleného riešenia.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projektová dokumentácia obsahuje obrázok “rámcovej aplikačnej architektúry”, “základný pohľad na dátovú vrstvu” a “rámcovú technologickú architektúru”.
Tieto obrázky však pravdepodobne odrážajú cieľový stav IS UPV, nie “prípravnú fázu” popisovanú v ostatných častiach dokumentácie.
Uvedené popisy sú nedostatočné na vyhodnotenie príspevku v informatizácii, napr. v oblastiach OpenData, MyData, 1x a dosť, UX, OpenSource.


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V rámci rozporového konania k legislatíve ÚP/výstavby v septembri 2021 Úrad pre výstavbu uviedol, že “pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti”. Táto štúdia doteraz nie je známa.
Realizácia projektu prebieha evidentne skôr, ako by bola známa štúdia uskutočniteľnosti, alebo ako bola založená verejne dostupná dokumentácia projektu v zmysle Zákona o ITVS.
V dokumentácii prípravnej fázy projektu, ku ktorej bolo vyhlásené verejné pripomienkovanie, je popísaná iba HW infraštruktúra serverovej časti projektu.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V dokumentácii absentuje akákoľvek zmienka o alternatívach na biznis úrovni. Pritom vzhľadom na verejnú komunikáciu v roku 2022 a 2023 evidentne úrad alternatívy zvažoval.

Alternatívy na úrovni architektúry sú uvedené iba pre HW serverovej časti a súvisiacu infraštruktúru, čo je nedostatočné.
Zvažované sú iba 2 alternatívy “vlastná infraštruktúra + záloha služby katalógu vládneho cloudu” a “služby katalógu vládneho cloudu”. Chýba minimálne alternatíva použitia vládneho cloudu.
Z dokumentácie nie je zrejmé, na základe čoho boli vyhodnotené kritériá alternatív, napr. na základe čoho je “výkonnosť” pre vlastný nákup hodnotená lepšie ako pre cloudové služby.
Chýba popis požiadaviek, ktoré má serverová infraštruktúra plniť.

Požadované sú HPC komponenty, nie je však zrejmý dôvod, keďže podľa popisu ide o bežný agendový systém.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt “nákupu HW” je kalkulovaný ako čisto stratový, čo je neprijateľné.
V dokumentácii nie sú uvedené náklady súvisiace s realizáciou celého zámeru IS UPV.
Keďže nie sú známe detaily architektúry IS UPV, nie je možné vyhodnotiť zmysluplnosť a efektívnosť zvoleného nákupu HW. Voči uvedeným kapacitným požiadavkám “základnej verzie” IS UPV sa však javí požadovaný HW ako zásadne predimenzovaný, napr. objem údajov vychádza podľa prezentovaných čísel na cca. niekoľko TB.
Analytická časť projektu bola objednaná bez verejného obstarávania ako “výskum”, čo zabránilo dosiahnutia najlepšieho pomeru nákladov a prínosov súťažou.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Dlhodobo problematická komunikácia s úradom.
Dlhodobo verejne sľubované a nerealizované predstavenie štúdie uskutočniteľnosti.
Dôležité legislatívne zmeny v 2022 predložené ako “poslanecký návrh” bez MPK, či možnosti odbornej diskusie.
Do verejného pripomienkovania predložená dokumentácia, v ktorej podstatná časť informácií chýba.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty

Online dokumentácia: MetaIS

Dokumentácia prípravnej fázy:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • jún 2022 Schválenie novej legislatívy, vznik Úradu pre územné plánovanie a výstavbu
  • august 2023 Verejne prezentovaný harmonogram prípravy spustenia IS “základnej verzie”
  • september 2023 Verejné pripomienkovanie prípravnej fázy projektu
1 Like

Moc oprimiaticke a nerwalizovatelne terminy (aj ked dunkcnost a poziadavky nejasna, ale podla mna musi podporir kompletnu legislativu)

Do wiki som v časti “Dokumenty” dal pripomienky, ktoré k projektu posielame za S.D.