Red Flags: IS Obchodného registra

Názov: Informačný systém Obchodného registra (IS OR)

Garant: Ministerstvo spravodlivosti SR

Stručný opis: Implementovanť nový IS pre správu Obchodného registra a súvisiace opatrenia na zafektívnenie jeho procesov.

Náklady na projekt: 13 250 000 EUR (s DPH, podľa vyzvania na národný projekt)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje: Zmluva o NFP bola uzavretá


Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt má viaceré silné stránky: merateľné prínosy, dôkladné riešenie manažmentu údajov, štruktúrovaný plán realizácie. Ministerstvo spravodlivosti o projekte od začiatku jeho prípravy detailne komunikuje a zaujíma sa o pripomienky. Projekt rieši známu a dobre ohraničenú tému Obchodného registra, takto však nie sú komplexne podchytené životné situácie súvisiace s podnikaním. Slabou stránkou projektu v tejto fáze je nedostatočné analyzovanie variantných riešení a finančná efektívnosť predpokladaných nákladov.

Stanovisko Slovensko.Digital: Pre dobrý výsledok projektu považujeme v nasledujúcich krokoch za dôležité zaistiť reálnu vykonateľnosť zámerov deklarovaných v štúdii uskutočniteľnosti, napr. v oblasti agilného vývoja a sústredenie sa na zníženie nákladov na IS pri ich obstarávaní.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt deklaruje optimalizáciu procesov priamo súvisiacich s Obchodným registrom.
Konkrétne bola identifikovaná zmena v rozsahu subjektov ktoré môžu zapísať spoločnosť do OR.

Projekt nerieši komplexne životné situácie súvisiace s podnikaním.
Napr. celkový priemerný čas na založenie obchodnej spoločnosti je 45 dní (viď. RZ kap. 1). Tento projekt nerieši situáciu komplexne, ale iba časť týkajúcu sa zapísania do OR - z 2 dní na “obratom”. Aj v prípade uskutočnenia cieľov projektu sa výsledný celkový čas teda zlepší najviac o 5%.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:


“Termínom “obratom” sa v podmienkach Obchodného registra rozumie do konca dňa, obchodný register bude aktualizovaný na dennej báze.” (podľa Štúdie uskutočniteľnosti)

Štúdia uskutočniteľnosti:

 • Dôležitým výstupovým ukazovateľom projektu je zabezpečenie 100% kvality a integrity dát v obchodnom registry. (kap. 1.1)
 • Dáta z obchodného registra budú použiteľné na právne účely on-line, čím sa eliminuje potreba výpisov z obchodného registra. (kap 1.1)

Nie sú známe merateľné ciele súvisiace s optimalizáciou vnútorného prostredia verejnej správy súvisiacej s agendou OR, čo je jeden z deklarovaných zámerov projektu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Projekt je rozdelený na dve etapy, prvá etapa sú funkcie pre ktoré nie je vyžadovaná legislatívna zmena (podľa štúdie uskutočniteľnosti). Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje detailný harmonogram činností.
Od iných subjektov je pri realizácii projektu závislá iba integrácia na referenčné údaje.

Nie je známe, akým spôsobom bude realizované dosiahnutie cieľa “100% kvality dát v registri”, ktoré bude náročné aj vzhľadom na historické skúsenosti v tejto oblasti.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projekt má podstatne zjednodušiť internú administratívu súvisiacu s ORSR.
Implementácia princípu “Digital by default” v rámci interného spracovania agendy.
V súčasnosti je podstatná časť agiend OR už podporovaná špecializovaným IS, ide teda skôr o postupné zlepšenie v tejto oblasti.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Súčasťou projektu je riešenie kvality údajov (cieľ - 100% správnych údajov v registri).
Od začiatku sú podporované princípy OpenData, OpenAPI, zverejnenie právne záväzných údajov.
Projekt počíta s integráciou na všetky registre obsahujúce všetky údaje potrebné na jednotlivé procesy OR, čím sa zabezpečí princíp 1x a dosť voči OR.
Údaje OR majú byť referenčné a jednoducho použiteľné pre ostatné OVM. V tejto oblasti nie je jasné rozdelenie kompetencií medzi ORSR a RPO.

Podľa štúdie bude v relevantných moduloch zvážený agilný prístup vývoja a možnosť obstarať časti ako službu (a nie ako dielo).

V ďalších etapách projektu treba overiť, že uvažované je používateľsky prívetivé grafické rozhranie, nie len formulárový systém.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná, bolo umožnené jej pripomienkovanie, vzhľadom na (malý) rozsah projektu obsahuje dostatočnú mieru detailov, konkrétnych cieľov a postupov.
Uvedený prehľad v súčasnosti prevádzkovaného IS a súvisiacich nákladov.
Navrhnutý nový IS je prehľadne členený na moduly.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

V Štúdii uskutočniteľnosti je podrobne analyzovaná možnosť rozvoja súčasného IS a vybudovanie nového IS a dopady rozšírenia okruhu registrátorov obchodných spoločností.
Nie sú analyzované varianty v závislosti od spôsobu realizácie jednotlivých modulov (napr. riešenie integrácií prostredníctvom MÚK vs. integrácie priamo G2G, obstaranie niektorých komponentov v režime SaaS).
Nie sú analyzované náklady a prínosy pri realizácie “nepovinných” súčastí, napr. publikovanie profilov obchodných firiem, resp. porovnanie s už existujúcimi riešeniami (napr. v komerčnej sfére).


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

CBA uvádzanú v štúdii sme zatiaľ podrobne neanalyzovali. Vyzvanie na národný projekt obsahuje viaceré verzie CBA, s vzájomne nekonzistentnými hodnotami položiek.
Niektoré položky projektu, napr. náklady na OpenData a OpenAPI - 400.000€, kalkulované náklady potrebné na integrácie G2G a BRIS - 2,2M€ sa javia ako neobvykle vysoké.
Nie je známe, akým spôsobom boli odhady nákladov na jednotlivé položky stanovené.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

K reformnému zámeru aj štúdii uskutočniteľnosti bolo možné poslať pripomienky.
Ministerstvo prizvalo vybrané subjekty (vrátane S.D), mohli sa vyjadriť a dať pripomienky k štúdii vo fáze draftu.
Uskutočnilo sa verejné prerokovanie štúdie, za účasti ministerky.

Diskusie k projektu na platforme:

II. Obstarávanie / nákup

URL na vestník verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/409910
Dátum vyhlásenia VO: 14.12.2018
PHZ: 20 848 425 EUR bez DPH, z toho cena za dielo max. 7 544 425 EUR
Dátum predloženia ponúk: 29.3.2019
Doba realizácie diela: 18 mesiacov

Stratégia obstarávania :star::star::star::grey_star:

Verejné obstarávanie vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti a výstupov z procesnej analýzy príslušného EVS projektu. Verejné obstarávanie pokrýva vývoj IT riešenia, záruku na dodané IT riešenie, obstaranie SLA zmluvy na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov a služby rozvoja dodaného diela v rozsahu max 10 000 človekodní. Záruka je 24 mesiacov a plynie od akceptácie diela alebo jeho časti.

Prípravné trhové konzultácie :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ uskutočnil prípravné trhové konzultácie v rámci prípravy projektu v roku 2017 pred schválením Koncepcie nákupu IKT, pričom v rámci PTK komunikoval s odbornými inštitúciami (VŠ) písomnou formou - zaslaním konkrétne formulovaných otázok.

Druh postupu :star::star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ použil vo VO metódu verejnej súťaže s reverzným vyhodnotením splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk. Na profile verejného obstarávateľa nie je dostupný zápis z otvárania ponúk, nie je teda oficiálne známy počet predložených ponúk.

Predmet zákazky :star::star::star::grey_star:

Opis predmetu zákazky vychádza zo ŠÚ a z analýzy hlavných procesov obchodného registra, vykonanej v rámci súvisiaceho projektu EVS. Zároveň predpokladá implementáciu legislatívnych zmien, ktoré budú prijaté pred spustením projektu (legislatívne zmeny boli schválené v roku 2019).

Opis predmetu zákazky má logickú štruktúru a je rozdelený do týchto častí:

 • Požiadavky na organizáciu a výstupy projektu
 • Softvérové riešenie IS OR
 • Technologické riešenie IS OR
 • Služby podpory prevádzky a služby rozvoja

V prílohách súťažných podkladov boli potenciálnym uchádzačom k dispozícii údaje pre migráciu, popis biznis služieb, aplikačných služieb, architektonických princípov a požiadaviek, aplikačných modulov, popis ukážkového biznis procesu spracovania, integrácie s internými IS aj ISVS.

Rozdelenie na časti :star::star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ predmet zákazky nerozdelil na časti. VO bolo vyhlásené ešte pred prijatím Koncepcie nákupu IKT.

Zdôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky v súťažných podkladoch zdôvodnil verejný obstarávateľ nasledovne:
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je vytvorenie Informačného systému Obchodného registra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami obchodného registra a Informačný systém Obchodného registra je postavený ako jeden informačný systém a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia. Akákoľvek zmena systému má dopad na jeho fungovanie a po zásahu tretej osoby do systému by nebolo možné zo strany dodávateľa poskytnúť záruku na dodané zmeny. Obchodný register bude vytvorený, prevádzkovaný a udržiavaný ako jeden celok z dôvodu charakteru jeho architektúry a skutočnosti dopadu zmeny funkcionality na jednotlivé časti systému.

Zastávame názor, že predmet zákazky mohol byť rozdelený na minimálne 2 časti, pričom od jadra samotného IS OR mohli byť do samostatnej časti odčlenené nadstavbové služby.

Podmienky účasti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ v rámci podmienok účasti požaduje deklarovať:

 • osobné postavenie,
 • finančné a ekonomické postavenie,
 • technickú a odbornú spôsobilosť.

V rámci finančného a ekonomické postavenia sa požaduje:

 • potvrdenie banky o tom, že je uchádzač schopný plniť záväzky,
 • obrat za posledné 3 roky vo výške min. 5 000 000 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ navyše požadoval zloženie bankovej záruky vo výške 375 000 EUR.

V rámci technickej a odbornej spôsobilosti požadoval:

 • referencie,
 • expertov,
 • certifikáciu uchádzača ako právnickej osoby.

Negatívne hodnotíme špecifickú požiadavku na referenciu na projekt popísanú nasledovne:
e) Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého súčasťou sú/boli služby servisnej podpory a prevádzky komplexného informačného systému ktorého súčasťou sú/boli služby servisnej podpory informačného systému obsahujúci centrálnu evidenciu subjektov so zberom dát a je sprístupnený skupine interných aj externých používateľov v minimálnom počte ako je predmet zákazky, pričom informačný systém zabezpečuje výmenu údajov s minimálne 3 informačnými systémami tretích strán, vrátane jedného systému zo zahraničia s využitím technológie webových služieb, na úrovni L2 s definovanými parametrami pre trvalé vyriešenie incidentu…

Taktiež negatívne hodnotíme kumuláciu a kombinácie požiadaviek (referencie a certifikáty) na expertov a nemožnosť splnenia týchto podmienok na experta viacerými osobami aj keď je požadovaných až 8 typov a spolu 10 rôznych osôb.

Za neopodstatnenú považujeme najmä požiadavku na 2 osoby kľúčového experta č. 5 Hlavný tester s certifikátom:
“získaný a platný certifikát ISTQB úrovne Advanced alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou”

Prílišná kumulácia požiadaviek na referencie v podobe špecifických typov realizovaných projektov a nárokov na certifikovaných expertov a ich počet mohla spôsobiť obmedzenie prístupu niektorým uchádzačom, ktorí síce majú kvalitné výstupy a skúsenosti, no nezameriavajú sa na budovanie “základne expertov”, čím mohol byť narušený prístup väčšieho počtu hospodárskych subjektov do procesu predkladania ponúk v rámci VO.

Kritériá hodnotenia :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Jediným kritériom hodnotenia vo VO je cena. Verejný obstarávateľ abstrahoval od akéhokoľvek kritéria hodnotenia kvality predkladaných ponúk.

Vendor Lock-in a Autorské práva :star::star::star::star:

Verejný obstarávateľ v zmluve o dielo aj v zmluve o poskytovaní prevádzkovej podpory veľmi podrobne a svedomito rieši problematiku anti Lock-in opatrení a autorských práv. Ku cti verejného obstarávateľa slúži, že sa podrobne a vo vlastnom záujme vysporiadal s touto problematikou ešte pred vznikom vzorových zmlúv na ÚPPVII a jeho zmluvy boli inšpiráciou pre vznik vzorových zmlúv nre ostatné orgány verejnej moci v budúcich VO. V zmluvnej dokumentácii požaduje veľmi široký rozsah oprávnení k dielu a k nakladaniu s ním ako aj dodanie zdrojových kódov k vytvorenému dielu a k jeho prípadným úpravám a rozšíreniu.

V zmluve o dielo sú v čl. 8 definované Práva duševného vlastníctva a osobitné dojednania:
8.1. Na každé autorské dielo, vrátane počítačového programu alebo databázy, vytvorené Zhotoviteľom a/alebo ktorého vytvorenie zabezpečil Zhotoviteľ (napríklad prostredníctvom Subdodávateľa) výhradne na základe, resp. za účelom plnenia tejto Zmluvy, resp. vykonania Diela (ďalej len „autorské dielo“), Zhotoviteľ bezodplatne udeľuje Objednávateľovi počnúc protokolárnym odovzdaním a prevzatím takéhoto autorského diela v zmysle čl. 5 tejto Zmluvy nevypovedateľnú, časovo a inak rozsahovo neobmedzenú (po dobu právnej ochrany majetkových práv trvajúcu) a výhradnú licenciu na akékoľvek použitie takéhoto autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom množstevnom, či vecnom rozsahu, ktorý pre zamedzenie pochybností zahŕňa všetky známe spôsoby použitia tohto autorského diela, ktorými sú najmä právo autorské dielo spracovať (zmeniť a/alebo upraviť) alebo dať spracovať (zmeniť a/alebo upraviť) tretej osobe, vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela, verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad autorského diela a verejný prenos autorského diela, a to ako Objednávateľom osobne, tak aj osobami ním poverenými s tým, že taká licencia zahŕňa aj výslovný súhlas na označenie autorského diela názvom Objednávateľa a na udelenie sublicencie na používanie autorského diela pre akékoľvek tretie osoby, či na postúpenie takej licencie na tretie osoby.

Zostávajúce odseky je možné pozrieť priamo v Zmluve o dielo. Odporúčame čerpať inšpiráciu pri diskusii verejných obstarávateľov so zástupcami IT firiem o možnom rozsahu prevodu autrských práv k dielu.

Lehoty :star::star::star::star:

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie 14.12.2018 a termín na predloženie ponúk bol pôvodne 29.1.2019. V zmysle zákona o VO bol splnený minimálny limit, ktorý je v zmysle zákona o VO pri nadlimitnej zákazke 30 dní. Predĺženie minimálneho limitu s ohľadom na sviatky na prelome rokov považujeme za správny krok.

V procese verejného obstarávania boli opakovane predložené otázky na vysvetlenie - celkovo poskytol verejný obstrávateľ 7 vysvetlení k predloženým otázkam zo strany uchádzačov. Verejný obstarávateľ vždy adekvátne predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

Obchodné podmienky :star::star::star::grey_star:

Obchodné podmienky sú veľmi precízne zakotvené v Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory. Zmluvy jesne definujú pojmy, postupy realizácie diela, práva a povinnosti zmluvných strán, majetkové práva k dielu a tiež prípadným SW tretích strán alebo platformám, míľniky realizácie diela, platobné míľniky, sankcie a prípadné zapojenie subdodávateľov.

Sankcie považujeme za prísne, zároveň však primerané požiadavkám verejného obstarávateľa chrániť svoje záujmy v procese realizácie a následnej prevádzky diela, keďže financovanie je zo štrukturálnych fondov EK a jediným kritériom posudzovania predložených ponúk bola najnižšia cena. Verejný obstarávateľ ošetril aj možný stav, v ktorom by budúci dodávateľ následne po dokončení diela odmietol podpísať Zmluvu o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory. V zmluve o SLA je zakotvená aj opcia jej predĺženia o maximálne ďalších 5 rokov ako aj súčinnosť poskytovateľa počas tranzitívnej fázy pred prechodom na nového poskytovateľa služieb podpory prevádzky IS OR.

Za nie úplne bežné považujeme ustanovenie o poskytnutí zľavy z ceny za poskytovanie služieb podpory prevádzky, ktorá je v Zmluva o SLA viazaná na výskyt incidentov v priebehu mesiaca v nasledovnom znení:
3.7 V prípade, ak Poskytovateľ riadne neplní, resp. neposkytuje Služby podpory prevádzky, má Objednávateľ právo na zľavu z ceny mesačného paušálneho poplatku v zmysle bodov 3.1 písm. a. a 3.3 tohto článku Servisnej zmluvy (ďalej aj len ako „ zľava z ceny “), a to v rozsahu a za podmienok upravených v tabuľke č. 3 uvedenej v čl. 2 ods. 2.4 Prílohy č. 1 tejto Servisnej zmluvy. Objednávateľ má právo uplatniť nárok na zľavu z ceny najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vzniklo Objednávateľovi právo na zľavu z ceny, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje v príslušnej faktúre adekvátne znížiť mesačnú fakturovanú čiastku o výšku Objednávateľom oprávnene uplatneného nároku na zľavu z ceny.

Vyhodnotenie obstarávania (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Keďže od predloženia ponúk dňa 29.3.2019 do 29.11.2019 neexistuje žiadny oficiálny dokument o postupe v tomto VO, považujeme proces VO za neprimerane dlhý a zrejme v niečom problematický. Ak vezememe do úvahy, že prvé oznámenie k vyhláseniu VO na IS OR pochádza z 18.10.2017, tak ani po viac než 2 rokoch od prípravy VO nie je známy jeho výsledok.

Očakávame, že budú zverejnené všetky dokumenty a v takom rozsahu, aby sa dali spätne overiť všetky fázy verejného obstarávania.

Hospodárska súťaž (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Keďže nie sú zverejnené dokumenty z otvárania ponúk, nie je možné hodnotiť koľko subjektov predložilo ponuky vo VO a či došlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Cena (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Subdodávatelia (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Verejný obstarávateľ sa zaujíma o všetkých subdodávateľov už vo fáze verejného obstarávania. Obchodné podmienky reflektujú povinnosť dodávateľa použiť subdodávateľov uvedených v ponuke, resp. získať súhlas objednávateľa v prípade ich zmeny.

:file_folder: Dokumenty

:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 14.7.2016 Reformný zámer schválený HK OP EVS
 • 2.6.2017 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV OPII PO 7
 • 18.7.2017 v OPII PO 7 zverejnená výzva na Národný projekt IS Obchodného registra
 • 26.10-9.11.2017 MPK pre Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra
 • 15.11.2017 Ukončenie výzvy
 • 15.02.2018 Dátum uzavretia zmluvy o NFP
 • 25.07.2018 Dátum uzavretia dodatku k zmluve
 • 1.5.2019 Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu
 • 1.10. 2020 Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu
3 Likes

Páči sa mi, že pri väčšine hodnotení, ktoré nie sú 100% je napísané čo chýba do 100%.
Nevidím to pri hodnotení biznis prínosu. Tam mi nie je veľmi jasné prečo sú iba 3 zo 4. Je to preto, že už čosi je urobené a teda prínos nie je príliš veľký? Čo by sa mohlo doplniť, aby bol prínos väčší? Jednoducho hodnotenie biznis prínosu sa mi zdá menej jasné ako pri ostatných atribútoch.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/368670

1 Like

PHZ 22 000 000,- EUR

V zmysle studie som mal pocit, ze ide o projekt vo vyske cca 10 mil EUR

2 Likes

Aj mňa to zaujalo :slight_smile:

1 Like

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2266

1 Like

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/767

musia predsa niekde vsetci zarobit, ked sa uz uspesne prezentuje znizovanie cien v ramci tychto projektov :). Nemal to byt tiez “modularny” IS rozdeleny na viacero VO?

potesi najma kvalitne spracovana dolozka vplyvov. Vplyv na rozpocet verejnej spravy: ziadny, Vplyv na informatizaciu: ziadny :smiley:
Realita: Obstaravanie IT projektu za 22 milionov :wink:

2 Likes

Letmy pohlad na CBA projektu mi napoveda ze pri takto nastavenej sume za dielo a prevadzku (samozrejme v zavislosti od toho na ako dlho sa pocita s prevadzkou), by Cista sucasna hodnota projektu vysla zaporna a projekt by nebol navratny. Ergo, nemal by sa nikdy realizovat z prostriedkov eurofondov.

Vie toto niekto porovnať s rovnakým prípadom v ČR? Pretože tam už nejaký piatok vedia notári registrovať firmy a zapisovať ich priamo do OR (https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/robert_pelikan:_zalozeni_firmy_bude_rychlejsi_a_levnejsi_ministerstvo_spustilo_online_zapisy_do_rejstriku_15051415_08752575) a rovnako tak prednedávnom zaviedli možnosť prakticky okamžitého zápisu do OR.

NKIVS definuje takyto ukazovatel:

Podiel projektov v hodnote nižšej ako 5 miliónov EUR 75%

Zatial ani jedna Studia uskutocnitelnosti v ramci OPII, ktoru som ja doteraz videl, nebola do 5 mil EUR…alebo sa mylim?

5 Likes

Už dnes môžeme smelo vyhlásiť, že tento projekt dopadne tak zle ako dopadla reforma exekúcií a rozkazných konaní, ktoré sú sústredené a realizované elektronicky na jednom súde v Banskej Bystrici.

jeden projekt bol schvaleny za 4.9 mil EUR

Ktory a kedy?

Studia uskutocnitelnosti Centralny informacny system pre statnu sluzbu na zaciatku leta myslim jun2017

Aha, podla MetaIS ta studia je v inom stave, aspon naposledy, ked som pozeral…

1 Like

Analýza UHP. stanovisko_ORSR_UHP_170512.pdf (289.8 KB)

A verim ze VO prinesie este lepsi vyskedok :+1:t2:

problem je ze na Spravodlivosti sa este aj vnutri rezortu prejavuje vlastny rezortizmus. Ak Ministerstvo ma fungujuci system ktory sa pouziva na sporovu agendu, tak msyliet na to ze sa vie pouzit aj na obchodnom sude, alebo na trestnej agende … to tam nikoho ani nenapadne. V samotnej studii sa pise o obstaravani par veci co tam uz maju a funguju v dennej prevadzke len nie na obchodnych sudoch.
… A to nespominam folklor Najvyssieho sudu, ci specializovaneho sudu …
Tam sa z neznamych dovodov (rozumej na 99% z dovodov medzi stolickou a klavesnicou manazmentu) dostava vsetko iba papierovo … A tak sa najprv digitalizuje … a potom tlaci … Ale vsak aspon to podporuje zamestnanost.