Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci

Názov: Informačný systém Central právnej pomoci

Garant: Centrum právnej pomoci (CPP) / Ministerstvo spravodlivosti SR

Stručný opis: Výsledkom projektu bude nový informačný systém Centra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami Centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom bude zároveň nasadenie konkrétnych služieb, zabezpečenie vyššie uvedených životných situácií, zverejnenie data-setov otvorených dát a optimalizácia procesov poskytovania služieb Centra.

Náklady na projekt: ~5 000 000 EUR (podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • Uzatvorená zmluva o NFP
  • Prebieha príprava verejného obstarávania

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: IT projekt je správne naplánovaný ako jeden z nástrojov na zefektívnenie poskytovania služieb verejnej správy, a to aj vrátane merateľných ukazovateľov. Zámery a prínosy projektu sú v súčasnej etape dostatočne jasne deklarované a zmysluplné. Ministerstvo spravodlivosti o projekte komunikuje a zaujíma sa o pripomienky.

Stanovisko Slovensko.Digital: Pre dobrý výsledok projektu považujeme v nasledujúcich krokoch za dôležité zaistiť reálnu vykonateľnosť zámerov deklarovaných v štúdii uskutočniteľnosti, napr. vhodným členením obstarávania. Vidíme priestor na zníženie investičných nákladov oproti odhadu uvedenému v štúdii uskutočniteľnosti.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Projekt popísaný v reformnom zámere je primárne zameraný na zefektívnenie poskytovania služieb CPP interne, aj pre klientov. Naplánovaná je optimalizácia procesov CPP, konkrétny zámer v tejto oblasti nie je zatiaľ známy.
IT projekt je plánovaný ako podpora naplnenia biznis cieľov.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:

IT projekt má priamo prispieť k naplneniu indikátora Eliminácia administratívnej záťaže pomocou integrácie údajov od ďalších poskytovateľov, a taktiež k naplneniu indikátora Zníženie počtu osobných konzultácií pomocou sprístupnenia podstatného množstva údajov prostredníctvom www stránok.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii je uvedený podrobný harmonogram pre realizáciu jednotlivých aktivít a dostupnosť elektronických služieb, podstatne naviazaný na metódu agilného vývoja.
Podľa štúdie mali viaceré aktivity už v súčasnosti byť ukončené (procesný audit, legislatívna analýza, opis predmetu zákazky), ich výstupy však nie sú známe.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projekt má podstatne zjednodušiť internú administratívu CPP a to najmä z hľadiska prácnosti - sprístupnením potrebných údajov od iných OVM, zlepšením prehľadnosti interných údajov.
V súčasnosti je podstatná časť agend CPP už podporovaná špecializovanými IS.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt má podstatne zlepšiť súčasný stav elektronizácie údajov a služieb CPP, ako aj vybavenie CPP základnou výpočtovou technikou. Deklarovaný je súlad s NKIVS a jej strategickými prioritami.
Pomocou projektu má byť realizovaný koncept 1x a integrácie na posktrovateľov potrebných údajov.
Štúdia popisuje doteraz prevádzkované IS a počíta s nimi v zvažovaných alternatívach.
V štúdii je podrobne plnánovaný agilný prístup pri vytváraní elektronických služieb.
Projekt nepatrí medzi prioritné z hľadiska Akčného plánu realizácie NKIVS.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo možné ju pripomienkovať, v súčasnosti prebieha zapracovanie pripomienok.
Vzhľadom na (malý) rozsah projektu obsahuje dostatočnú mieru detailov, konkrétnych cieľov a postupov.
Navrhnutý nový IS je prehľadne členený na moduly.


Alternatívy :star::star::star::star:

V štúdii sú uvažované 4 alternatívy, postupne od nerealizovania žiadnych zmien až po náhradu všetkých IT systémov. Porovnanie alternatív je zmysluplné. Vybraná alternatíva zachováva v prevádzke IS vybudované v predchádzajúcich rokoch.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je uvedená CBA. Prínosy oproti súčasnému stavu sú kalkulované najmä zefektívnením (zrýchlením) priebehu procesov a lepším prístupom k informáciám. Náklady sú uvádzané samostatne na jednotlivé “služby”, nie je jasné akým spôsobom boli náklady na určitú službu určené a prečo nie je vhodnejšia kalkulácia po moduloch.
Na niektoré položky sú kalkulované vysoké náklady - napr. náklady na integrácie majú dosiahnuť 360.000 Eur, čo je neobvykle vysoká položka v porovnaní s plánovanými nákladmi v centrálnom projekte zabezpečujúcom integrácie.
Pri plánovanom nákupe IT techniky a callcentra chýbajú príslušné údaje popisujúce súčasný stav (napr. stav, vek IT techniky v súčasnosti, náklady na jej prevádzku).
Náklady plánované na prevádzku sú na úrovni 2% z investičných nákladov ročne.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

K reformnému zámeru aj štúdii uskutočniteľnosti bolo možné poslať pripomienky.
K štúdii uskutočniteľnosti bola verejná prezentácia v lete 2017.
Ministerstvo prizvalo vybrané subjekty (vrátane S.D), mohli sa vyjadriť a dať pripomienky k štúdii vo fáze draftu.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 14.7.2016 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • leto.2017 verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
  • 12.12.2017 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV OPII PO7
  • 5.3.2018 Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP
  • 4.7.2018 Dátum uzavretia výzvy
  • 5.9.2018 Uzavretie zmluvy o NFP

KPI sú dnes nastavené extrémne nízko (počet dlžníkov je v stovkách tisíc) a nie sú ani tak závislé od toho či bude IS zavedený.

ta studia na MetaIS je komplet rozbita…ma niekto normalnu, citatelnu verziu, ktora sa dnes schvalovala?

Pridal som tu PDF verzie.

1 Like

https://www.itms2014.sk/projekt?id=d74e5931-9684-4581-8f93-9d33fe9aa911

Mne to vychádza na 250 000 eciek v oracle autonomnom cloude na 10 rokov. Programovanie dalších 250000 eciek a ak by sa tam dali bot ktorý by vybavoval elektronické žiadosti tak asi o 100000 viac.

Nerozumiem ako napočítali 5 miliónov EUR

1 Like

ja nerozumiem inemu … zazmluvnili si ma v lete aby som im robil interneho zamestnanca - enterprise architekta. Ze ked sa bude blizit projekt, ze ma budu volat … .Do decembra sa nik neozval a na silvestra moja zmluva zanikla. Myslel som, ze sa projekt zasekol a nekona sa. A potom nahodou zistim, ze projekt bezi aj bez architekta… reps. pocas toho ako som mal zmluvu na architekta kory mal nad projejtom robit dohlad sa tento poitichu schvalil :slight_smile: Zjavne sa predpisy daju ohýbať ako treba … tak este chces algoritmus na 5 milionov ? Prosto ako pred pár rokmi… Tolko proste malo výjsť. A dovtedy sa ladia koeficienty v CBA až toľko vyjde. Radil som (sorry vim ze lahko sa radi) ze najucinnejsia ilostracia je zobrat CBA-cky z pred 7 rokov , pozriet co slubovali a porovnat s realitou. Po 7-8 rokoch sa to uz da … vacsine vtedajsich projektov uz vyprsala aj doba udrzatelnosti… Ukazalo by sa ake rozpravky v tych CBA-ckach boli a teraz tou istou metodologiou sa idu slubovat dalsie vzdusne zamky.

no, ak vyjdeme z iusovych podkladov, oracle cloud 250 tis, DB je cca 5 % nakladov a mame priamo 5 mil.

1 Like