TL;DR

Prevádzkovateľom tohto fóra je občianske združenie Slovensko.Digital. Za to, čo tu napíšes si zodpovedáš sám. Píš k veci, neútoč, nespamuj a všetko bude v pohode.

Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľom webovej stránky (diskusného fóra) platforma.slovensko.digital je občianske združenie Slovensko.Digital o.z., IČO: 50158635, so sídlom Staré grunty 12, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, evidované v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90- 48099.

Upozornenie

Vstupom, registráciou a používaním tejto webovej stránky platforma.slovensko.digital, potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete týmto pravidlám používania diskusného fóra platformy Slovensko.Digital a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Občianske združenie Slovensko.Digital o.z. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Pravidlá

Slovensko.Digital je apolitická iniciatíva a praje si slušnú a odbornú diskusiu.

Platforma neslúži na oznamovanie korupcie. V prípade, ak si prajete oznámiť korupciu, odporúčame webovú stránku: www.zastavmekorupciu.sk alebo webovú stránku Úradu vlády Slovenskej republiky na boj proti korupcii: www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk.

Používateľ zodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý na platforme zverejní. Sprístupňovaním obsahu používateľ vyhlasuje, že:

 • sťahovaním, kopírovaním a používaním obsahu nebude porušovať vlastnícke práva, vrátane autorského práva, patentových práv, práv k ochranným známkam alebo právo na rešpektovanie obchodného tajomstva akejkoľvek tretej osoby,
 • neobsahuje počítačové vírusy, červy, škodlivý softvér (malware), trojské kone alebo iný škodlivý alebo deštruktívny obsah,
 • obsah nemá povahu spam-u, nie je mechanicky alebo náhodne generovaný,
 • obsah nie je označený takým spôsobom, že môže spôsobiť u druhých osôb mylnú predstavu, že používateľ je iná fyzická alebo právnická osoba.

V prípade, ak sa na platforme objaví obsah, ktorý je v rozpore s týmto pravidlami vyhradzujeme si právo príspevok odstrániť. Na platformu je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Najmä sa zakazuje zverejňovanie príspevkov, ktoré:

 • propagujú otvorene alebo skrytou formou komerčné produkty a služby
 • propagujú konkrétnu politickú stranu alebo hnutie, verejného činiteľa alebo akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu
 • obsahujú vulgarizmy alebo iné výrazy, ktoré sú v rozpore s pravidlami slušného správania
 • sú opakovaným zverejnením rovnakých príspevkov, nezmyselných alebo nezrozumitelných textov
 • obsahujú akékoľvek informácie alebo osobné údaje o tretích osobách, pokiaľ k tomu tretia osoba neudelila svoj výslovný súhlas
 • obsahujú texty a informácie, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (napr. citáty), a to bez uvedenia ich autora, resp. zdroja použitých textov a informácií;
 • obsahujú osobné útoky voči ostatným používateľom fóra
 • obsahujú nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o inej osobe
 • obsahujú erotický alebo pornografický obsah

Pri porušení pravidiel môže byť používateľovi obmedzená možnosť prispievať do fóra pričom ak používateľ svojou aktivitou porušuje tieto pravidlá, môže mu byť zablokovaný prístup na fóre.

Publikovaním Vašich príspevkov na diskusnom fóre dávate prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí a súhlas s ich verejným šírením a použitím prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu a mobilných aplikácií).

Za Vaše príspevky nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu. Zároveň vyhlasujete, že v prípade ak použijete slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky (najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie), ste oprávnený takýto obsah zverejniť a získali ste všetky potrebné povolenia a oprávnenia vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie tohto obsahu, vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

Ak sa domnievate, že akýkoľvek obsah zverejnený na webovej stránke platforma.slovensko.digital porušuje tieto pravidlá a podmienky diskusného fóra, prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť oznámili prevádzkovateľovi na emailovej adrese: kontakt@slovensko.digital.

Prehlásenie o zodpovednosti prevádzkovateľa

Občianske združenie Slovensko.Digital o.z. nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov používateľov. Príspevky používateľov vyjadrujú výlučne ich osobné názory a za ich obsah nesú plnú zodpovednosť, vrátane zodpovednosti za škodu, ktorú svojím konaním môžu spôsobiť. Prevádzkovateľ sa nestotožňuje s obsahom príspevkov používateľov.

Každý používateľ webovej stránky https://slovensko.digital svojou registráciou na webovej stránke potvrdzuje, že sa s týmto pravidlami oboznámil, že si je vedomý svojej zodpovednosti za svoju aktivitu na webovej stránke.

Platnosť

Tieto pravidlá používania diskusného fóra Slovensko.Digital sú platné od: 13.4.2016

Slovensko.Digital o.z.