Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Názov: Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Garant: ÚPPVII SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Stručný opis: Realizácia konceptu 1x a dosť - riešenie pre referenčné údaje: data governance, dátové integrácie, OpenData. Plán je pokryť 223 nových objektov evidencie, 515 nových integračných väzieb, viac ako 30 OVM. Tento projekt využíva MÚK/CSRÚ a má zabezpečiť jeho rozvoj v súlade so strategickými dokumentmi NKIVS.

Náklady na projekt: 12 449 436,0 EUR (bez DPH PHZ), 15.578.936,4 EUR (s DPH, podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Obstarávanie

Čo sa práve deje:

 • Vyhlásené verejné obstarávanie
 • Lehota na predkladanie ponúk uplynula, prebieha vyhodnotenie VO
 • Obstarávanie je podstatne zdržané revíznymi postupmi

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt má jasné zadanie a ciele. Pozitívne hodnotíme deklaráciu zapojenia všetkých subjektov “na druhej strane” integrácií do realizácie projektu a použitie podstatnej časti investície na úpravy potrebné v ich IS. Jednoznačné merateľné ukazovatele umožňujú detailne sledovať postup a úspešnosť projektu. Projekt je technologicky orientovaný na rozvoj centrálnych IS. Projekt deklaruje v názve “sprístupnenie otvorených údajov”, avšak táto oblasť je zatiaľ iba veľmi slabo rozpracovaná.

Stanovisko Slovensko.Digital: Pre dobrý výsledok projektu považujeme za podstatné detailnejšie sa venovať pohľadu inštitúcie, ktorá sa má do zdieľania údajov zapojiť (a potrebným zdrojom), koordinácii všetkých projektov v tejto oblasti prebiehajúcich a konkretizovať realizáciu sprístupnenia otvorených údajov.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má napomôcť zásadnej zmene procesov vo verejnej správe v rámci konceptu “1x a dosť”.

Projekt má byť zasadený do konceptu reformného zámeru “Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS” od ÚPVII. Schválená verzia reformného zámeru s týmto projektom nepočíta, predložená bola aktualizovaná verzia v ktorej je uvedený, má byť schvaľovaná 18.12.2017 (zatiaľ sme ju nevyhodnotili).

Štúdia uskutočniteľnosti je založená na cieľoch a postupoch NKIVS časť Manažment údajov a výstupoch pre príslušnú strategickú prioritu informatizácie.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ciele je možné v súčasnosti identifikovať iba zo Štúdie uskutočniteľnosti, najmä kap.2:

Projekt “maximálne podporí” merateľné ukazovatele pre SP Manažment údajov:

 • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov tak, aby 70% objektov evidencie mohlo byť referenčných
 • Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi 82% inštitúcii verejnej správe bude mať prístup k referenčným údajom
 • Zabezpečenie princípu “Jeden krát a dosť” bude umožnené pre 76% možných konaní
 • Projekt je plánovaný na 36 mesiacov realizácie, kde po skončení bude naplnená realizácia princípu „1 x a dosť“ na 95% v celej verejnej správe (kap. 2.6.2.4.1 štúdie) - rozdiel od cieľov v kap.2
 • Povinná deklarácia použitia Centrálneho modelu údajov a URI identifikátorov
 • V platforme integrácie údajov bude množina dostupných údajov o rozšírená 223 objektov evidencie pripojením 31 nových poskytovateľov a rozšírením poskytovaných údajov 8 aktuálne pripojených poskytovateľov. Taktiež bude rozšírené konzumovanie údajov z IS CSRÚ pre 13 existujúcich konzumentov a pribudne nových 39 konzumentov údajov. Celkovo bude v budúcom stave vytvorených nových 223 integračných väzieb pre poskytovanie objektov evidencie a 515 integračných väzieb pre konzumovanie objektov evidencie.
 • pokrytie konkrétne určených poskytovateľov v jednotlivých časovo ohraničených fázach projektu
 • Cena jednej dátovej integrácie klesne v priemere na 17 591,39 EUR bez DPH na dataset.
 • Očakavame, že ročne v produkcii až 1000000 výmen informácií medzi inštitúciami verejnej správy.

Nie sú identifikované žiadne konkrétne ciele v oblasti OpenData.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Pri príprave štúdie uskutočniteľnosti boli už identifikované konkrétne referenčné údaje, ktoré je potrebné pokryť a súvisiace OVM.

Identifikované sú kroky, ktoré pre každý typ údajov/integráciu má zabezpečiť centrálna úroveň a dotknutý OVM.

Projekt využíva existujúci IS CSRÚ, pre ktorý je identifikovaná potreba zmien (napr. uvedenie do súladu s dokumentom SP Manažment údajov). Zmeny majú byť zaistené čiastočne týmto projektom a aj novým samostatným projektom Rozvoj platformy integrácie údajov. Nie je však jasné, akým spôsobom budú časovo a funkčne tieto projekty zladené.

Úspech projektu je silne závislý od spolupráce veľkého množstva OVM (31 poskytovateľov údajov, 39 konzumentov údajov), čo na základe skúseností z OPIS predstavuje zvýšené riziko nenaplnenia plánovaných cieľov. V štúdii uskutočniteľnosti je potrebná koordinácia v tejto oblasti riešená uzavretím deklarácií o spolupráci medzi ÚPVII a OVM dotknutých týmto projektom.

Projekt je členený na 3 časovo ohraničené fázy, realizácia jednotlivých integrácií je rozdelená do týchto fáz.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má zabezpečiť realizáciu konceptu 1x a dosť pomocou vytvorenia referenčných údajov, podporou ich riadenia a kvailty a ich G2G sprístupnením.
Projekt má podstatne prispieť k publikovaniu OpenData ich automatickým vytváraním z referenčných údajov.
Identifikované sú kľúčové údaje a OVM, ktoré budú do projektu zahrnuté.

Projekt je silne zameraný na technické riešenia - napr. riadenie údajov, integrácie. Pre realizáciu konceptu 1x a dosť je však pre subjekty (FO/PO) dôležité či v konkrétnych podaniach “musím tie potvrdenia od iných úradov priniesť ja”. V tejto oblasti má projekt iba nepriame možnosti zlepšenia situácie.
V štúdii je deklarované, že podstatná časť z finančných zdrojov projektu bude k dispozícii na integrujúcim sa subjektom.

Nie sú známe analytické materiály, ktoré by komplexne pokryli všetky potrebné zmeny pre zaistenie konceptu 1x a dosť, napr. z pohľadu OVM kde sa tento koncept má realizovať


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Tento projekt má podstatným spôsobom zmeniť spôsob realizácie dátových integrácií G2G, a to aj na organizačnej úrovni. Projekt priamo rieši vytvorenie referenčných údajov a technické zabezpečenie kľúčových integrácií na ich využívanie. Podľa štúdie tento projekt má zabezpečiť realizáciu všetkých požiadaviek na platformu dátovej integrácie podľa dokumentu SP Manažment údajov.

Doteraz bola realizácia dátových integrácií zložitá a zdĺhavá, čo sa odráža aj na vysokých nákladoch, ktoré sú na integrácie kalkulované pre nové projekty, preto zlepšenie v tejto oblasti bude veľkým prínosom.
Projekt je zameraný na systematickú podporu jednotlivých OVM, ktorý sú producenti a konzumenti údajov - čo doteraz chýbalo.

Hoci podľa opisu je projekt silne orientovaný na sprístupnenie otvorených údajov, v štúdii je spôsob zabezpečenia tohto cieľa iba slabo konkretizovaný.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia usktuočniteľnosti je vypracovaná.
Jednou z jej úloh bolo zhodnotenie v súčasnosti prevádzkovaného riešenia, založeného na IS CSRÚ - systematické spracovanie tejto oblasti chýba.
Štúdia je orientovaná na rozvoj centrálnych komponentov, nerieši pohľad na dosiahnutie cieľov zo strany OVM.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti popisuje 4 varianty riešenia integrácií.
Vyhodnotenie alternatív je realizované zaujímavou multikriteriálnou analýzou, viaceré jej hodnotenia však nie sú hodnoverné (obzvlášť rozdiely hodnotení alt. B1 a B2).
Nie sú uvedené varianty pre zabezpečenie sprístupnenia OpenData.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je spracovaná CBA, z ktorej vychádza vysoká návratnosť investície - celková hodnota projektu má byť kladná už v 4. roku.
V kalkulácii nákladov však nie sú zahrnuté ďalšie projekty, v ktorých sa budú počas hodnoteného časového obdobia aktualizovať služby platformy dátovej integrácie.
Rovnako nie sú kalkulované celkové náklady OVM, ktoré budú znášať s realizáciou konceptu 1x a dosť, resp. zdieľania údajov G2G.
Pre variant “vybudovanie nového systému” je v CBA kalkulovaná položka 28M EUR, bez uvedenia zdôvodnenia tejto sumy.
Podľa štúdie priemerná cena na riešenie jednej dátovej integrácie má byť v priemere 17 591,39 EUR bez DPH na dataset. Tento údaj bude možné použiť na porovnanie s nákladmi na doterajšie a nové integrácie v iných projektoch. Štruktúra CBA však vytvára dojem, že takáto kalkulácia neodráža skutočné náklady na 1 integráciu, ale iba štatistické rozdelenie všetkých nákladov na počet plánovaných integrácií.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola zverejnená v skorej fáze prípravy, je k nej možné zaslať pripomienky. ÚPVII usporiadalo verejnú prezentáciu zámeru/štúdie.
K projektu je diskusia aj na platforme.
V ďalších draftoch štúdie uskutočniteľnosti boli viaceré body prebiehajúcej diskusie adresované.
Vzhľadom na existujúci stav a nedostatky projektu CSRÚ a dátových integrácií je komunikácia o realizácii príprav tohto projektu a záujem o spätnú väzbu na existujúce riešenia a služby prekvapivo nízka (napr. v pracovnej skupine ÚPVII Lepšie údaje).

II. Obstarávanie / nákup


Stratégia obstarávania :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projekte nie je zabezpečená realizácia na strane pripájajúcich sa organizácií, a to najmä z finančného hľadiska. V štúdii uskutočniteľnosti bolo deklarované, že kalkulované náklady majú byť z polovice použité na centrálne riešenie, druhá polovica mala byť určená pre pripájajúce sa organizácie (15K Eur + 15K Eur). Z podkladov verejného obstarávania je zrejmé (napr. PHZ na dodávku na úrovni celých pôvodne kalkulovaných nákladov), že tento princíp nebude dodržaný.

Spolupráca pripájajúcich sa organizácií má byť zaistená pomocou uzavretia Memoranda o splupráci s ÚPVII (viď. príloha č.7 súťažných podkladov). Doteraz však nie sú známe žiadne takéto uzatvorené memorandá. Podľa tohto memoranda si má financovanie úprav vlastných IS pripájajúca sa organizácia financovať “z rozpočtu na prevádzku IS alebo žiadosťou o NFP v rámci dopytovej výzvy, ktorá bude na tento účel zverejnená najneskôr do piatich mesiacov od zahájenia Projektu”, čo považujeme za nedostatočné. Nie je známa príprava dopytovej výzvy špecificky zameraná na tento projekt, vecne súvisiaca dopytová výzva “Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy” vyžaduje od žiadateľov značnú byrokraciu, čiže nie je vhodná na jednoduché financovanie aktivít v rámci tohto projektu.

Tento projekt úzko súvisí s projektom Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov, ale nie je známe akým spôsobom budú synchronizované.


Prípravné trhové konzultácie :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ nepoužil odporúčané prípravné trhové konzultácie (PTK) a nevykonal prieskum trhu na získanie informácii o možnostiach trhu. Nevyužitie mechanizmu PTK považujeme za nevyužitú možnosť k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania a najmä k vhodnoti technického riešenia a efektívnosti použitia verejných financií. Pred vyhlásením VO nebolo konanie PTK ešte povinné.

Keďže tento projekt rieši rozvoj už existujúceho IS, otvorenú a dostatočnú komunikáciu s potenciálnymi dodávateľmi považujeme za mimoriadne dôležitú aj z dôvodu zmenšenia konkurenčnej výhody doterajšieho dodávateľa.


Druh postupu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Použitý je postup užšou súťažou s obmedzením počtu súťažiteľov na 5. Takéto obmedzenie považujeme za nevhodné.
Znižovanie počtu súťažiteľov by sa malo aplikovať len v prípadoch, kedy očakávam veľký počet (10 a viac) ponúk a tým pádom veľkú administratívnu náročnosť, čo podľa nás tento prípad nie je, a okrem toho sa dá náročnosť vhodným postupom pri vyhodnocovaní.

Zároveň kritériom obmedzenia je “výška kumulatívnej hodnoty realizovaných zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky”. Toto kritérium považujeme za nevhodné, keďže realizácia projektu predstavuje opakovanú relatívne malú aktivitu. Týmto spôsobom je zásadne obmedzená možnosť realizovať zákazku pre malé firmy, ktoré aj ak sa do VO zapoja, budú znevýhodnené.


Predmet zákazky :star::star::grey_star::grey_star:

Špecifikácia predmetu zákazky je dostatočne detailná a presná. Možnosti technologickej neutrálnosti sú limitované, keďže v technickej časti projektu ide najmä o úpravy existujúceho modulu procesnej a dátovej integrácie (CSRÚ).

Z popisu predmetu zákazky je evidentné, že prevažný objem práce na tomto projekte nie je implementačný, ale spočíva v “papierových” prácach, ako najmä komunikácia s integrujúcimi sa subjektami, špecifikácia ktoré údaje majú byť poskytované, ich štruktúru, určenie časti údajov, ktorá má byť referenčná, časti ktorá má byť poskytovaná ako OpenData, príprava integračnej dokumentácie atď.

V pôvodne publikovanej verzii súťažných podkladov úplne absentovala časť riešenia pre OpenData. Následne bola do podkladov doplnené požiadavky aj pre túto oblasť, ktoré ju aspoň v nevyhnutnom rozsahu pokrývajú.


Rozdelenie na časti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Celý projekt má byť dodávaný v rámci jedného verejného obstarávania.

Obstarávateľ v zdôvodnení ne-rozdelenia nepoužil kvalitatívne opisy predmetu zákazky tak, aby bolo možné určiť jednotlivé logické celky predmetu zákazky s prihliadnutím na ich možné rozdelenie. Celé odôvodnenie považujeme za účelové. Argument uvádzajúci nedostatočné personálne kapacity na koordináciu logických celkov zákazky u verejného obstaraváteľa nemožno považovať za rozhodujúci.

Tvrdenie, že na to aby boli v celom rozsahu zákazky dodané služby s rovnakou vysokou úrovňou musia byť dodané jedným dodávateľom považujeme za nepravdivé.

Rovnako považujeme za nepravdivú argumentáciu, že predmet zákazky nie je možné rozdeliť, lebo aktivity projektu sú “procesne, časovo a vecne prepojené”. Samotné zadenie člení projekt na tri “fázy”, ktoré sú navzájom nezávislé a môžu byť z veľkej časti dodávané aj súčasne. V rámci projektu ide o vykonanie opakovanej relatívne malej aktivity - “vyriešenie” dátovej integrácie pre niekoľko určitý objekt evidencie.

V doterajšej praxi realizácie dátových integrácií, a taktiež zo stratégie využívania modulu procesnej a dátovej integrácie vyplýva, že jednotlivé integrácie môžu byť zriaďované nezávisle od seba navzájom.

Rovnako je nepravdivé tvrdenie, že rozdelenie na časti by neznamenalo “rozšírenie potenciálneho relevantného trhu”. Práve naopak, dodávateľov schopných realizovať menší počet integrácií je podstatne viac ako dodávateľov schopných realizovať všetky integrácie súčasne.

V rozpore s tvrdeniami obstarávateľa práve tento projekt evidentne bude realizovaný v menších samostatných častiach, ktoré môžu byť dodávané rôznymi subjektmi.


Podmienky účasti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podmienky účasti sú detailné a rozsiahle, je zrejmé že obstarávateľ práve ich splnenie považuje za kľúčové pre úspešný priebeh projektu (viď. napr mimoriadne nízke sankcie, súťaž na cenu).

V oblasti referencií je požadované minimálne realizovanie zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru (poskytovanie služieb v oblasti implementácie informačných systémov) v kumulatívnej hodnote min. 5 000 000 EUR bez DPH, pričom záujemca týmto zoznamom zároveň preukáže splnenie nasledujúcich podmienok:

 • minimálne jeden projekt zahŕňajúci riešenie dátovej integrácie poskytovateľov a konzumentov údajov v hodnote minimálne 1 000 000 EUR bez DPH,
 • minimálne jeden projekt týkajúci sa implementácie/modifikácie aplikácie založenej na komponentoch Talend MDM (Master Data Management), Talend DQ (Data Quality) a Talend DI (Data Integration) alebo ekvivalentných komponentoch v hodnote minimálne 1 000 000 EUR bez DPH.

Tieto finančné limity sú zásadne ovplyvnené predpokladanou hodnotou zákazky, ktorá je podstatne vyššia ako v štúdii uskutočniteľnosti a nie je jasné ako bola stanovená.

V oblasti požiadaviek na prax a kvalifikáciu osôb sú požadovaní minimálne:

  1. projektový manažér - 5r. praxe, 2 projekty a certifikát IPMA, PRINCE alebo ekv.
  1. koznultant pre bezpečnosť - 5r. praxe, 2 projekty, certifikát CISSP, alebo CISM a SICA, (tieto požiadavky nepovažujeme za ekvivalentné) alebo ekv.
  1. IT Architekt - 5r. praxe, 2 projekty, certifikáty TOGAF a SOA - tieto požiadavky nepovažujeme za principiálne nevyhnutné vzhľadom na iba rozšírenie existujúceho systému, kde sa architektúra neplánuje meniť
  1. expert pre oblasť integrácií - 5r. praxe, 2 projekty
  1. expert pre oblasť dátovej kvality - 5r. praxe, 2 projekty
  1. hlavný vývojár - 5r. praxe, 2 projekty kde bol použitý Talend alebo ekv.

Pri kvalifikácii osôb považujeme za najdôležitejších expertov č.4-6, avšak pre experov 4 a 5 sú stanovené najmenej špecifické požiadavky, narozdiel od toho u expertov č.1-3 sú striktne vyžadované certifikácie, čo vytvára vysoké požiadavky na uchádzačov.

Podmienky účasti zásadne obmedzujú, ktoré z existujúcich firiem podnikajúcich v oblasti ktorá je predmetom zákazky sa môžu do VO zapojiť. Toto zúženie trhu považujeme za významné, najmä v kombinácii s nedelením zákazky na časti.

Podmienky účasti boli viackrát upravované na základe revíznych postupov iniciovaných zo strany záujemcov o zákazku.
Posledná verzia podmienok účasti bola publikovaná 9.7.2019.

Vyžadovaná je zábezpeka 200.000 Eur, čo nepovažujeme za neprimerané.


Kritériá hodnotenia :star::star::star::grey_star:

Podľa súťažných podkladov, kritériami na vyhodnotenie ponúk sú:

 • najnižšia cena, váha 80%
 • “kvalita a skúsenosti kľúčových expertov”, váha 20% - toto kritérium je špecifikované pomocou 6 kľúčových expertov

V týchto kritériách nevidíme principiálne nedostatky. Otázkou je, či väčšie množstvo realizovaných projektov u daných osôb je prínosom z pohľadu kvality pre tento projekt. Zároveň v kritériách nie je
Keďže v tomto projekte ide o vykonanie činností s jasným výsledkom, považujeme za adekvátny model súťaže “na cenu”, kde úroveň kvality má byť garantovaná najmä doterajšími skúsenosťami dodávateľa (viď. podmienky účasti).


Vendor Lock-in a Autorské práva :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V návrhu zmluvy, ktorá má byť uzatvorená s dodávateľom, vidíme vážne problémy v oblasti autorských práv:

 • “Zásahy do kódu” môžu byť robené len v rozsahu používateľskej dokumentácie
 • Produkty tretích strán majú byť odovzdané “za podmienok ako boli dodané Zhotoviteľovi”
 • Nie je jasný režim práce s dokumentáciou vytvorenou na objednávku v rámci tohto projektu, ktorá však tvorí podstatnú časť riešenia
 • Zmluva neumožňuje Objednávateľovi bezproblémovú tranzíciu z pôvodného Zhotoviteľa na tretie strany, kedže toto je možné len v prípade ak by pôvodný zhotoviteľ stratil spôsobilosť plniť zmluvné záväzky.

Režim autorských práv teda nie je ani v súlade so súčasnosti platnými zásadami podľa uznesení vlády.

Keďže v rámci tohto projektu bude upravované a rozvíjané existujúce dielo modulu procesnej a dátovej integrácie (CSRÚ), malo byť v podkladoch VO podrobne špecifikované riešenie pre zosúladenie režimov autorských práv doterajšieho a budúceho dodávateľa.


Lehoty :star::star::grey_star::grey_star:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola od 7.12. do 21.1., následne v dôsledku revíznych postupov v obstarávaní bola predĺžená postupne až do 26.8.2019. Túto lehotu považujeme za dostatočnú.

Doterajšie predĺženia lehôt vo VO boli spôsobené revíznymi postupmi, pri niektorých z nich máme podozrenia na špekulatívne dôvody ich vyvolania.

Lehoty na plnenie predmetu zákazky sú stanovené v súlade s plánom podľa štúdie uskutočniteľnosti a považujeme ich za splniteľné.

Realizácia projektu je zásadne zdržaná dlhým verejným obstarávaním. Pôvodné harmonogramy projektu uvažované v čase štúdie uskutočniteľnosti budú posunuté cca. o 1 rok. Keďže ide o dôležitý infraštruktúrny projekt, toto zdržanie môže mať zásadné negatívne dopady na iné projekty.


Obchodné podmienky :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa návrhu zmluvy so zhotoviteľom:

 • Zmluvné pokuty z omeškania sú stanovené na úrovni 0,04% za deň omeškania, čo je neprimerane nízka cena. Napr. v prípade omeškania o jeden rok, tak bude pokuta iba 14,6%.
 • Mlčanlivosť sa vzťahuje aj na objednávateľa projektu a na každú “dôvernú informáciu získanú od drhej zmluvnej strany”. Nie je presne stanovený rozsah dôverných informácií, ani mechanizmus ich schvaľovania. Takto zhotoviteľ môže za “dôverný” vyhlásiť neprimerane široký okruh informácií.

Vyhodnotenie obstarávania (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Toto kritérium bude možné vyhodnotiť až po ukončení verejného obstarávania.


Hospodárska súťaž (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Toto kritérium bude možné vyhodnotiť až po ukončení verejného obstarávania.


Cena (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Toto kritérium bude možné vyhodnotiť až po ukončení verejného obstarávania.

Prepokladaná hodnota zákazky je zásadne vyššia od odhadov uvedených v štúdii uskutočniteľnosti, podľa ktorej polovica zdrojov mala byť určená pre integrujúce sa subjekty. Spôsob určenia PHZ nie je známy.


Subdodávatelia (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Toto kritérium bude možné vyhodnotiť až po ukončení verejného obstarávania.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 14.9.2017 Verejná prezentácia štúdie uskutočniteľnosti
 • 12.12.2017 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV OPII PO7
 • 24.5.2018 Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP
 • 23.8.2018 Dátum uzavretia výzvy
 • 7.12.2018 Vyhlásenie verejného obstarávania
 • 26.8.2019 Doteraz posledná lehota na predkladanie ponúk
3 Likes

Hodnotenie UHP. Datova_integracia_stanovisko_UHP_20171211.pdf (515.2 KB)