Red Flags: Digitálna infraštruktúra škôl

Názov: Digitálna infraštruktúra škôl

Garant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stručný opis: V projekte sa má vybudovať sieťová infraštukrúra - káble, rozvádzače, switche, WiFi access pointy, firewally - tak, aby boli všetky základné a stredné školy v SR pokryté do úrovne štandardu určeného Ministerstvom školstva.

Náklady na projekt: 68,7M Eur (investície) + 38,7M Eur (prevádzka počas 10 rokov) bez DPH

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • prebieha príprava projektu

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt sleduje správny zámer: zlepšiť v súčasnosti neutešený stav vybavenia škôl sieťovou infraštruktúrou. Je však navrhnutý výlučne na plošné uniformné vybavenie škôl technickými zariadeniami podľa vopred zvolených požiadaviek. Absentuje popis reálnych cieľov v oblasti vzdelávania. Merateľné ukazovatele sú výpovedné iba voči “úspechu” pri dodaní infraštruktúry do škôl. V projekte nie sú analyzované individuálne potreby škôl. Tento prístup je v rozpore s odporúčaniami v Programe informatizácie školstva. Zvolená forma centrálne riadeného nákupného systému je slabo odôvodnená oproti použitiu poukážok, ktoré školy môžu použiť podľa vlastných potrieb. Chýba prepojenie s inými projektami a vidíme veľmi disproporčné zameranie financovania nákupu zariadení najmä voči podpore učiteľov. V projekte nie je naplánované reálne monitorovanie plnenia cieľov v oblasti vzdelávania. To všetko je spojené s vysokými nákladmi, pri ktorých nie je jasné ako bude financovaná udržateľnosť výsledkov projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital: “Kúpiť Wi-Fi access pointy” je ľahké. Projekt Digitálna infraštruktúra škôl je však spojený s vysokými nákladmi (spolu viac ako 100M Eur za 10 rokov), preto je namieste jeho dôkladná príprava a prevedenie, ktoré čo najlepšie povedie k dosiahnutiu cieľov v oblasti vzdelávania. Zatiaľ však v projekte vidíme množstvo rizík, tak v absencii komplexného prístupu k cieľom, hľadania spôsobu ich dosiahnutia, monitorovania skutočného stavu, ale aj zvoleného prístupu. Takto je vysoké riziko, že predpokladané zlepšenie v oblasti vzdelávania nebude dosiahnuté a finančné prostriedky budú investované mimoriadne neefektívne. Vyzývame Ministerstvo školstva, aby pozastavilo realizáciu projektu, dopracovalo ho do komplexnej podoby a identifikované kritické miesta projektu prehodnotilo a opravilo.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je súčasťou schváleného “Programu informatizácie škôl do roku 2030” z decembra 2021. V aktuálne realizovaných programoch je však veľmi slabo zastúpená transformatívna zmena spôsobu vzdelávania a zásadné zlepšovanie digitálnych zručností učiteľov.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa projektového zámeru:

Tieto ukazovatele nevypovedajú nič o tom ako budú školy využívať vybudovanú infraštuktrúru, ani ako táto infraštruktúra bude plniť potreby škôl.

Podľa popisu projektu sa plnenie hlavného cieľa “100% pokrytie školy Wi-Fi a/alebo LAN káblovou sieťou” bude hodnotiť iba podľa dodania a namontovania centrálne zvoleného množstva zariadení.

Keďže teda nie sú stanovené žiadne relevantné merateľné ukazovatele zodpovedajúce cieľom “vzdelávania pre 21. storočie” (pojem z Plánu obnovy), nebude v tomto projekte reálne možné napĺňanie týchto cieľov sledovať.

Reálne “hodnotenie výsledkov projektu a posúdenie kvality a štandardu zavedených technológií” má realizovať až Delivery Unit Ministerstva školstva, pričom o tejto aktivite nie sú dostupné detailnejšie údaje.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa projektovej dokumentácie po spustení projektu “je potrebné vyriešiť problémy, ako: na základe akých pravidiel rozhodovať o budovaní infraštruktúry (čo nasadiť v jednotlivých školách)? akým spôsobom sledovať postup investície? ako koordinovať investičné aktivity? ako zabezpečiť udržateľnú prevádzku? ako hodnotiť úspech implementácie? ako zabezpečiť správne využívanie digitálnej infraštruktúry?”.
Sme presvedčený, že to malo byť vykonané vopred, keďže ide o rozhodnutia kritické pre úspech projektu a podľa zvoleného prístupu mali byť nastavené ciele a postupy a vyhodnotené varianty riešenia v prípravnej dokumentácii projektu.

Na vyriešenie týchto otázok bola na ministerstve v r.2022 “zriadená špeciálna jednotka (takzvaná Delivery Unit)”. V projekte sú popísané iba jej úlohy (pasportizácia škôl, vytvorenie modelovej technologickej architektúry, implementačné plány, prevádzkový model, realizácia DNS, organizácia implementácie, manažment zmien, školenia, monitoring, hodnotenie), časový harmonogram realizácie týchto aktivít a náklady na jej činnosť (vo výške cca.1M Eur, ktoré však nie sú zahrnuté do nákladov tohto projektu). Jej činnosť má byť v podstatnej miere zabezpečená “externými expertmi”.

Harmonogram činnosti Delivery Unit podľa projektovej dokumentácie:

Pozitívne hodnotíme podrobný plán činnosti tejto jednotky a práve jeho dodržanie a kvalitu činnosti Delivery Unit považujeme za kritické pre postup dosahovania cieľov v tomto projekte.

Lehoty v časti “príprava” považujeme vzhľadom na doterajšie skúsenosti za rizikovo krátke.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIT nie je zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Cieľom projektu je “kompletné vybavenie škôl sieťovou infraštruktúrou”. Pre túto oblasť nie je vypracovaný ani jasný štandard, v rámci prieskumu u škôl realizovaného v r.2021 boli zistené iba čiastkové informácie. Zvolený bol prístup centrálneho stanovenia požiadaviek v niekoľkých úrovniach, kde “rozdelenie škôl [do úrovní] vychádza z projektu EDUNET_SK”.

V projekte neboli nijako analyzované ciele, ktoré majú byť vybavením škôl sieťovou infraštruktúrou dosiahnuté ani individuálny prístup k potrebám škôl. Pritom práve k takýmto aktivitám vyzýva Program informatizácie školstva do roku 2030.

V projekte chýbajú parametre a požiadavky, ktoré realizácia tohto projektu vytvorí na ďalšie realizované projekty ministerstva. V projektovom zámere je deklarované, že projekty Digitálne vybavenie škôl, Digitálna infraštruktúra škôl a Internet pre školy sa navzájom doplňujú. Chýba preto popis a kvantifikácia aké požiadavky budú kladené na Digitálnu infraštruktúru školy na pripojenie existujúcich a nových zariadení do LAN, Aké parametre sú potrebné na pripojenie školy do internetu j, keď prebieha vyučovanie v škole a ako sa požiadavky na pripojenie zmenia, keď sa realizuje dištančné vyučovanie. Bez definovania týchto požiadaviek na ďalšie projekty je riziko, že dodané zariadenia nebude možné využívať v plnej miere v rámci reálneho vzdelávacieho procesu.

Na odstránenie rizika situácie vendor-lock-in chýbajú definícia, parametre a požiadavky, na technologické vybavenie, ktoré zabezpečí aby prepojenie LAN školy umožnilo, od poskytovateľa služby "Pripojenie do Internetu”, nezávislé pripojenie školy k centrálnym službám ministerstva, napr. do privátnej siete rezortu školstva a k centrálnemu monitorovaniu. ÚHP upozornilo, že pri súčasných poskytovaniach služby “Pripojenie do Internetu” zariadenia, ktoré zabezpečujú prepojenie LAN školy aj k ďalším centrálnym službám ministerstva nie sú v majetku školy a po skonční poskytovania služby pripojenia do Internetu ich škola vráti poskytovateľovi služby "Pripojenie do Internetu”.

Nie sú definované a naplánované aktivity a potrebné zdroje pre činnosti jednotlivých škôl na zabezpečenie prevádzky a údržby digitálnej infraštruktúry.

Chýba vyvážený prístup k investícii do HW vybavenia škôl, voči vybaveniu vzdelávacím obsahom (v ktorého efektívnej príprave v minulosti boli opakované závažné problémy) a najmä voči investícii do zvyšovania digitálnych zručností samotných učiteľov a podpore ich práce s technickými zariadeniami. Podľa dostupných informácií je vyžitie finančných zdrojov absolútne neproporčné v prospech nákupu zariadení a infraštruktúry voči ostatným oblastiam. Tento aspekt nie je v projekte nijako adresovaný. Vidíme podstatné riziko, že nakúpená infraštruktúra, bude v realite pri výuke iba veľmi slabo využívaná.

Chýba zadefinovanie základného cieľa, “ako chceme aby vyzerala výuka” pri novom štandarde vybavenia škôl IT infraštruktúrou. Pritom práve voči tomuto splneniu tohto cieľa by malo vybavenie škôl byť zodpovedajúce. Jednotlivé školy sú z veľkej časti v tejto oblasti ponechané na vlastné určenie spôsobu a rozsahu používania IT infraštruktúry a podľa našich skúseností bude prirodzene v tejto oblasti zvolený prístup v rôznych školách podstatne iný. To je však v ostrom kontraste s uniformným vybavením škôl, ktoré sú do jednotlivých skupín delené najmä na základe veľkosti.

V projekte taktiež nie je nijakým spôsobom plánované monitorovanie efektívnosti využívania dodaných zariadení.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt nepochybne bude znamenať zlepšenie vybavenia škôl sieťovou infraštruktúrou. Za súčasný stav v tejto oblasti sa považuje výsledok prieskumu IVP v polovici roka 2021. V samotnom vyhodnotení prieskumu je však uvedené , že “preverenie skutočnej potreby škôl (voči želanému stavu z prieskumu) by malo byť uskutočnené detailným auditom”, čo však nebolo vykonané.

Taktiež sú v projekte iba slabo riešené reálne potreby škôl, v čom vidíme riziko, že takto centrálne dodaná sieťová infraštruktúra môže byť pre časť škôl nevhodná.

Prevádzku infraštruktúry “dodanej” z ministerstva bude zabezpečovať škola sama, nie je však riešené ako to bude zvládať.

Téma pripojenia škôl do internetu / WAN sietí je v projekte iba načrtnutá, nie jej evidentné aké sú v nej konkrétne ciele a ako budú riadeným spôsobom dosiahnuté.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projektovej dokumentácii sú všetky povinné dokumenty. Z veľkej časti sú však prázdne a celý projekt je zameraný výlučne na nákup a inštaláciu sieťovej infraštruktúry, ktorých rozsah a skladba bol navyše vopred zvolený. Štúdia uskutočniteľnosti tak v žiadnom prípade neplní svoj účel identifikovať ciele, popísať možné prístupy na ich dosiahnutie a na základe argumentácie vybrať najlepšie riešenie.

Pozitívne hodnotíme detailne popísaný zámer pre Delivery Unit a vykonanie vyhodnotenia alternatív.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Vyhodnotené boli alternatívy na troch úrovniach: “biznis alternatívy”, “aplikačné alternatívy” a “technologická vrstva architektúry”.

Pre aplikačné alternatívy sú detailne riešené kritériá týkajúce sa administratívy jednotlivých spôsobov obstarania zariadení počas realizácie projektu. Do vyhodnocavania alternatív neboli zahrnuté kritériá, ktoré sa týkajú spôsobu zabezpečenia reálnych potrieb jednotlivých škôl, problémov zmeny vlastníckych práv z ministerstva na školy, zabezpečenia údržby a opráv zariadení zo strany škôl po ukončení projektu.

Chýbajú kritériá, ktoré zohľadňujú optimalizáciu nákladov keď školy samostatne riešia inštaláciu infraštruktúry spôsobom, ktorý si sami zvolia, t.j. sú im pridelené príslušné zdroje. Toto je relevantné aj vzhľadom na vysoké kalkulované náklady na centrálne zabezpečenie inštalácie infraštruktúry.

Alternatíva “(centrálny) DNS” bola zvolená ako výhodnejšia oproti alternatíve “poukážky” iba na základe ušetrenia najmä “času úradníka” v rozsahu cca. 9300 hodín, čo predstavuje rozdiel cca. 121k Eur pri štandardnej hodnote nákladov na zamestnanca VS. Tento rozdiel je však úplne zanedbateľný, keďže predstavuje iba úroveň 0,17% investičných nákladov projektu (pre porovnanie, na činnosť “Delivery Unit” je kalkulovaných 1M Eur). Porovnanie teda malo byť založené na iných faktoroch, napr. mal byť zistený záujem samotných škôl o jednotlivé spôsoby financovania. Navyše odhadujeme, že bola minimálne pri časti škôl podcenená schopnosť efektívne si obstarať dodanie príslušnej techniky a nesprávne bol posúdený rozdiel administratívnej náročnosti medzi použitím DNS a poukážok.

V rámci “alternatív na aplikačnej vrstve” nie je reálne analyzované riešenie pre pripojenie škôl do internetu / WAN a zvolené riešenie je iba mimoriadne slabo popísané - uvedené je iba, že má byť financované operátormi a EŠIF zdrojmi pre pokrytie bielych miest.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V rámci CBA neboli započítané žiadne náklady súvisiace s prevádzkou infraštruktúry na strane škôl.

Nie je jasné, ako v projekte boli kalkulované náklady as-is, t.j. náklady pri zachovaní súčasného stavu, ani čo je považované za stav “as-is”. Tieto náklady sú vyčíslené na 128,7M Eur za 10 rokov. Pritom v projekte nie sú kalkulované žiadne prínosy (keďže nie sú ani zmysluplne definované ciele), a práve “zníženie nákladov” je uvedené ako hlavné odôvodnenie efektívnosti projektu.

Nie je jasné, na základe čoho boli stanovené konkrétne požiadavky na nakupované zariadenia. V niektorých prípadoch vyzerajú požiadavky ako zbytočne premrštené, a to najmä vzhľadom na reálne potreby škôl, na druhej strane v rámci verejného pripomienkovacieho konania boli ignorované pripomienky, ktoré upozorňovali, že počty niektorých zariadení sú poddimenzované.

V projekte je správne analyzovaný životný cyklus sieťovej infraštruktúry a z potreby obnovy najmä aktívnych sieťových prvkov vyplývajúce prevádzkové náklady. Akým spôsobom budú tieto náklady financované nie je uvedené, čo považujeme za zásadné riziko. Nie je ani uvedené, akú časť týchto nákladov si budú financovať školy sami.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ministerstvo školstva zrealizovalo verejné pripomienkové konanie projektu. Ignorovalo zásadné pripomienky zo strany odbornej verejnosti a nezrealizovalo vyhodnotenie pripomienkovacieho konania. Napriek výzvam odbornej verejnosti nezrealizovalo stretnutie na ktorom by sa odtránili kritické riziká tohto projektu.


:file_folder: Dokumenty

Online dokumentácia v MetaIS
Dokumenty fázy Príprava projektu:_

Dokumenty do Verejného pripomienkovacieho konania:

Ďalšie dokumetny:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 31.10.2022 Projekt bol predložený na hodnotenie na MIRRI
  • 26.1.2023 Vyhlásené Verejné pripominekovacie konanie
  • 25.4.2023 Projekt bol schválený zo strany MIRRI SR
1 Like

Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: „Digitálna infraštruktúra škôl"

https://www.minedu.sk/verejne-pripomienkovanie-projektovej-dokumentacie-projektu-digitalna-infrastruktura-skol/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu v zmysle § 7 odsek 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov pre projekt s názvom „Digitálna infraštruktúra škôl“, aby sa k predmetnej dokumentácii mohla vyjadriť odborná verejnosť.

V súlade so špecifickými odporúčaniami pre Slovensko (CSRs – Country Specific Recommendations) na roky 2019 a 2020 a Plánom obnovy a odolnosti je cieľom projektu realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vzdelávania a dobudovanie vybranej digitálnej infraštruktúry v školách, ktorá je dôležitá pre úspešnú digitálnu transformáciu vzdelávania.

Digitálna vybavenosť základných a stredných škôl je dôležitým predpokladom naplnenia cieľa v rámci Plánu obnovy a odolnosti a reformy kurikula, ktorým je poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti. V rámci Komponentu 7 bude okrem tohto projektu realizovaný samostatný projekt, vďaka ktorému cieľové skupiny získajú plnú digitálnu vybavenosť na vstupnej úrovni podľa definovaných IKT štandardov postavených na základe modelu “vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (HECC). Zvýšená miera využívania viacerých digitálnych technológií/zariadení vytvorí väčšiu záťaž na internetové pripojenie. Bez zabezpečenia školy dostatočne robustným a rýchlym internetovým pripojením a zároveň vybudovaním adekvátnej sieťovej infraštruktúry priamo v škole bude využívanie digitálnych technológií výrazne obmedzené. Postupný nárast počtu fyzických elektrických zariadení zvyšuje nároky aj na ich zapojenie do elektrickej siete. Investícia do konektivity v školách je dôležitou podmienkou na úspešnú implementáciu Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti. Bez kvalitného základu môže byť sieť v krátkom časovom horizonte nepostačujúca, s možnými výpadkami, ktoré ohrozia či už dištančné vyučovanie, alebo klasickú výučbu.

Motiváciou tohto projektu je preto školám poskytnúť zdroje na financovanie 100 % pokrytia školy pomocou drôtovej a bezdrôtovej siete.

Projektová dokumentácia a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na emailovú adresu lukas.durovcik@minedu.sk do 10.2.2023, 18:00 hod.

Link na hodnotenie projektu ÚHP: Hodnotenie investičných projektov | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – WikipédiaNárodný štipendijný program - Hlavná stránka

Súbory na stiahnutie

Formulár na verejné pripomienkovanie (.xlsx, 37.83 kB) 26.01.2023

https://www.minedu.sk/data/att/25439.xlsx

Projektový zámer (.pdf, 1.03 MB) 26.01.2023

Príloha č. 7 BC_CBA (.xlsx, 742.77 kB) 26.01.2023

https://www.minedu.sk/data/att/25437.xlsx

Je to príliš podrobný text na rýchle posúdenie. Poslal som len jednu pripomienku o konektivite.

Príčina: Národný plán širokopásmového pripojenia má z nejakého dôvodu neaktuálne rýchlosti internetového pripojenia, opozdené o 5 rokov. Tie hodnoty sa potom preniesli do Akčného plánu digitálnej transorfmácie SR 2023 - 2026, Programu informatizácie školstva do roku 20230 a iných dokumentov, aj teraz do projektového zámeru digitálnej infraštrukúry škôl a projektového zámeru digitálneho vybavenia škôl. MIRRI sľúbilo, že dokumenty sa budú aktualizovať. Kedy?

Plán EÚ/EK:
do roku 2020 30 Mbps pre domácnosti, 100 Mbps pre verejné inštitúcie a firmy
do roku 2025 100 Mbps pre domácnosti, 1 Gbps pre verejné inštitúcie a firmy
do roku 2030 1 Gbps pre domácnosti, 10 Gbps pre verejné inštitúcie a firmy
(EU Digital compass 2030 - digital targets)
Pripojenie má byť prednostne optické, s možnosťou zvýšenia rýchlosti v ďalšom období, alebo inak 5G.

Plán SR do roku 2030:
100 Mbps štandardná úroveň školy, 1 Gbps špičková úroveň školy

Okrem toho vyhláška úradu pre reguláciu elektronických komunikácií definuje minimálnu rýchlosť prenosu dát s hodnotami opozdenými oproti plánu EK o 10 rokov. Asi som nepochopil účel vyhlášky. Alebo nežijem v EÚ?

Vyhodnotenie pripomienkového konania: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-verejneho-pripomienkovania-projektovej-dokumentacie-projektu-digitalna-infrastruktura-skol/

1 Like

Nie je to tak, že pre štát programujú stále tí istí ľudia (podľa mňa je to aspoň na 50%)? Zakrývali to a zakrývajú to rôzne firmy, ale na konci reťazca a na tej stoličke sedí vždy na 50% ten istý človek. Možno sa už časom vypracoval, je z neho už konzultant, ale stále robí pre štát. Prečo je to potom také nekvalitné? Zlé zadanie od štátu?

Toto je velmi zaujimava diskusia. Uvedomte si ze Edupage nie je statna aplikacia ale aplikacia sukromnej firmy, kde licenciu si platia skoly.

To je velka haluz potom, ze sa tu vola po tom aby stat vyvinul radsej vlastnu aplikaciu, lebo trh zlyhal, to tu vidim prvykrat :smiley:

2 Likes

K pripomienkovaniu: pripomienky ktoré sme za S.D poslali vidno v dokumente, na ktorý tu dal @mh1 linku - ďakujem. Ministerstvo sa ani neunúvalo dať nám vedieť, že nejaké vyhodnotenie spravilo, celkovo majú nejaký komunikačný blok, neviem či iba s nami.
Všetky naše pripomienky “vyriešili vysvetlením”, čiže v projekte nič meniť neplánujú. Žiadali sme diskusiu, nič nebude “lebo s MIRRI a ÚHP už to prebrali”.

Prístup štýlom vicepremiér “hranica bolesti” Hollý.

Naopak od tu Martinom vyjadreného názoru som presvedčený, že práve vďaka tomu, že štát nevyvinul vlastnú aplikáciu v tejto oblasti je kvalita x cena rádovo vyššia ako u bežnej štátnej aplikácie. Chvalabohu, že to nedopadlo ako s IS výstavby, kde Min.dopravy so svojimi centrálnymi plánmi efektívne zničilo trh komerčných riešení … a mnoho rokov nezabezpečil ani žiadnu náhradu.

Pokiaľ ide o “moja obľúbená funkcia tam nie je implementovaná”, tak pokiaľ viem, výrobca má dlhý zoznam požiadaviek na zmeny, z ktorého vyberá ktoré veci v akom poradí robí na základe priorít určených najmä potrebami vyjadrenými zo strany škôl (svojich zákazníkov).
Ale veď sa im skús normálne ozvať, že oficiálne podporované API by sa zišlo, daj potom vedieť odpoveď. Aspoň s nami sa vždy normálne rozprávali - na rozdiel od Min.školstva.

3 Likes

IS vystavby urcite nie je o komercnom rieseni (alebo neviem co tym autror myslel, akoze na stole je niekolko komercnych rieseni na stavebne konania ci uzemne planovanie, ktore sa daju kupit a budu v sulade s legislativou?). Samozrejme sucastou je niekolko krabicovych produktov, presne tak ako v inych IS (ci uz kataster, obchodny register, dochodkovy system ci danovy system, nevidim rozdiel medzi nimi a IS vystavby z pohladu komercie).

Postup ministerstva školstva je pre toto verejné pripomienkovacie konanie neštandardný.

Dna 10.2.2023 sme poslali naše pripomienky k projektu:
“Vážený pán,
v prílohe Vám posielam pripomienky od Slovensko.Digital k projektom Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl.
Pripomienky k ďalším identifikovaným závažným rizikám, ktoré súvisia s nadväznosťou projektov navzájom a tiež s ďalšími projektami ministerstva školstva, ktoré v projektovej dokumentácii nie sú spomenuté alebo k realizačným procesom, môžeme sformulovať až po Vašom vysvetlení Vašich celkových zámerov. Pri konzultáciách s MIRRI SR a ÚHP sme zistili, že ani oni nemajú od Vás informácie, aby vedeli jednoznačne odpovedať na naše otázky.
Preto naša prvá zásadná pripomienka k projektom smeruje k prerokovaniu celkového Vašho zámeru a otvorených otázok k projektom ešte pred ukončením pripomienkového konania.
Pre urýchlenie celého procesu navrhujeme, aby sme sa všetci zainteresovaní (viď. adresáti mailu) budúci týždeň (13.2.-17.2.2023) stretli a spoločne prerokovali otvorené otázky. Prosím Vás o zorganizovanie tohto stretnutia.”

… odpoveď žiadna … :frowning:

Dňa 15.2.2023 sme poslali urgenciu:
“Vážený pán,
prosim Vás o zaslanie informácie o Vašom rozhodnutí o ďalšom postupe v súvislosti s verejným pripomienkovacím konaním a termínom verejného prerokovania projektov.”

… odpoveď žiadna … :frowning:

Dňa 9.3.2023 ministerstvo školstva vystavilo “Vyhodnotenie pripomienkového konania” bez prerokovania nezapracovaných pripomienok s predkladateľom pripomienok.

Preto sme 16.3.2023 poslali ďalšiu výzvu na dodržanie zásad pripomienkovacieho konania:
“Vážený pán,
do dnešného dňa som od Vás nedostal odpoveď o Vašom ďalšom postupe pri prerokovaní pripomienok k projektom Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl.
Dňa 9.3.2023 Ste na Vašom webovskom sídle zverejnili Vyhodnotenie verejného pripomienkovania projektovej dokumentácie projektu „Digitálna infraštruktúra škôl“.
https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-verejneho-pripomienkovania-projektovej-dokumentacie-projektu-digitalna-infrastruktura-skol/
Je pre nás zarážajúce, že Ste vyhodnotili pripomienkové konanie bez prerokovania nezapracovaných zásadných pripomienok s predkladateľom pripomienok. Ani jedna zásadná pripomienka Slovensko Digital nebola prijatá. Nesúhlasíme s Vašim vysvetlením a považujeme preto Váš projekt „Digitálna infraštruktúra škôl“ za vysoko rizikový. Zároveň nepovažujeme verejné pripomienkové konanie k predmetnému projektu za ukončené.
Dôrazne Vás preto žiadame, aby Ste dodržali zásady pripomienkovacieho konania a v prípade odmietnutia pripomienok zabezpečili ich prerokovanie s predkladateľom.
Očakávame Vašu odpoveď s návrhom termínu stretnutia na prerokovanie našich nezapracovaných pripomienok k projektu „Digitálna infraštruktúra škôl“.”

… uvidíme, či konečne príde z ministerstva školstva nejaká odpoveď. :slight_smile:

Staznost na pana Durovcika, preco nie, ked hra mrtveho chrobaka.

Vyzerá to tak, že budúci obstarávateľ je vopred dohodnutý s budúcim dodávateľom na konkrétnej sume a konkrétnom predmete zákazky. Pripomienkovanie projektového zámeru ako formalita, verejné obstarávanie ako formalita. Táto vec patrí na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad. Ibaže by toto bolo bežné posledných 20 rokov v rezorte školstva… Ktorý dobrovoľník napíše podnet?

Nekonzistentné vysvetlenia (zamietnutia) alernatív ku jedinému obstarávanemu produktu MS Office 365:

  1. “Prostredie a pomôcky pre vzdelávanie si každá jednotlivá škola definuje v svojom školskom vzdelávacom pláne. Bol zvolený operačný systém Windows, pretože podľa našich zisťovaní predstavuje akceptovaný štandard pre vačšinu škôl”
  2. “Vstupnú úroveň definovaného HECC štandardu nie je možno splniť iným kancelárskym balíkom ako zvoleným v projekte”
  3. “… Ekvivalentom pre Office 365 licenciu A3 sa rozumie obdobný kancelársky balík,
    ktorý ponúka obdobné moduly”

“Pre účely identifikácie rozpočtu sa ráta so 100 % záujmom o MS Office.”

Nevysvetlili, prečo má mať každý žiak a každý učiteľ súčasne niekoľko licencií MS Office 365 (A1/A3): RIAM konto iedu.sk, existujúce školské konto, konto projektu IT Akadémia + táto nová licencia.