Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže

Názov: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže

Garant: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky)

Stručný opis: Reformný zámer predstavuje zavedenie systému riadenia kvality do oblasti štátnej správy väzenstva s dôrazom na optimalizáciu procesov v Zbore väzenskej a justičnej
stráže (ďalej len „zbor“).

Náklady na projekt:
Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže: 950 000 EUR
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže: 22 800 000 EUR
(dokopy 23 750 000 EUR podľa reformného zámeru)

Aktuálny stav projektu: Reformný zámer schválený.

Manažérske zhrnutie Red Flags: Reformný zámer je naviazaný na existujúcu Koncepciu väzenstva a obsahuje reformu procesov v organizácii. Reformný zámer je na prvý pohľad v poriadku, no treba byť ostražitý pri vysokej očakávanej sume projektu (cca 24 mil. eur), pri ktorej očakávame kvalitne pripravenú štúdiu uskutočniteľnosti, kde budú popisané všetky dôležité špecifikácie projektu tak, aby sme ich mohli ďalej vyhodnotiť.

Stanovisko Slovensko.Digital: Pre podrobnejšie zhodnotenie prípravnej fázy projektu čakáme na zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

V reformný zámer sa odvoláva na Koncepciu väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020. Cieľom reformného zámeru je zavedenie systému riadenia kvality do oblasti štátnej správy väzenstva s dôrazom na optimalizáciu procesov v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Vyhodnotenie merania kvality a toho, ako ho zlepšiť bude popísané v štúdii uskutočniteľnosti, ktorá ďalej opodstatní aj IS, ktorý bude v druhom kroku reformného zámeru vytvorený.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star: :grey_star:

V reformnom zámere sú uvedené nasledovné merateľné ukazovatele:

57
32

Zníženie byrokratickej záťaže v popise cieľov je uveriteľné, avšak redukcia o ⅕ (zo 100% na 80%) nie je podrobnejšie vysvetlená. Zrejme je však naviazaná na predošlý projekt merania kvality.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Str. 35-38 reformného zámeru popisujú postup dosiahnutia cieľov. Ten vyzerá realisticky.


Súlad s KRIS :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer uvádza súlad s cieľmi koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Realizácia oboch projektov popísaných v reformnom zámere bude pre organizáciu prínosom. Nie je však jasné hodnota za peniaze v projekte, nakoľko viac ako 20 miliónový projekt povedie v dlhodobom dôsledku k ušetreniu takejto sumy na nákladoch.


Príspevok v informatizácii (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad projektu s NKVIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Štúdia uskutočniteľnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Štúdia usktuočniteľnosti je plánovaná na 12/2017


Alternatívy (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Vyhodnotenie alternatív má byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Odhadovaná hodnota projeku (cca 24 mil. EUR) vzbudzuje pochybnosti, najmä či táto investícia, spolu s ďalšími prevádzkovými nákladmi, bude vyvážená reálnom prínosom pre verejnú správu v danej hodnote alebo či dôjde k administratívnym úsporám adekvátnym nákladom projektu.

Detailná kalkulácia efektívnosti by mala byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer bol zverejnený a otvorený pripomienkovaniu. Došlé pripomienky nie sú zverejnené.
K projektu nie je známa žiadna verejná prezentácia, alebo diskusia.


:file_folder: Dokumenty

  1. Reformný zámer: 38.RZ-ZVJS-Komplexne zvysenie kvality procesov v podmienkach Zboru vazenskej a justicnej straze (1,8 MB)
  2. Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020
  3. výsledok hlasovania o reformnom zámere a došlé pripomienky: treba získať od MV SR

:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

20.7.2017 Reformný zámer schválený HK OP EVS