Red Flags: Online procesy eZdravia

Názov: Online procesy eZdravia

Garant: Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)

Stručný opis: Cieľom projektu je optimalizácia priebehu životných situácií “registrácie a ukončenia platnosti” prijímateľa zdravotnej starostlivosti (čiže najmä narodenie a úmrtie), poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka a ich vzťahov a konsolidácia súvisiacich evidencií a údajov.

Náklady na projekt: 7 492 101 EUR (s DPH podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

 • 17.12.2018 je plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt rieši viditeľný problém neúmerne dlho trvajúcich procesov a zlého stavu správy údajov, ktorý pretrváva kvôli nesystémovému prístupu v doterajších projektoch súvisiacich s eHealthom. Projekt však opäť nerieši komplexne životné situácie a nezaujíma sa o potrebné zmeny, ktoré jeho realizácia vyvolá v dotknutých organizáciách. Taktiež projekt predpokladá vybudovanie špecifických komponentov pre “sektor zdravotníctva” namiesto použitia centrálnych komponentov eGov a plánuje prerobenie viacerých komponentov iba pred niekoľkými rokmi vytvorených v rámci eHealthu. Veľká časť deklarovanej “úspory času” nie je pritom závislá ja novom veľkom IT projekte, ale dá sa dosiahnuť legislatívnou zmenou termínov a jednoduchými úpravami na zlepšenie komunikácie príslušných subjektov.

Stanovisko Slovensko.Digital: Predložený projekt znamená pokračovanie nesystémového prístupu budovania eGovernmentu, ako aj k riešeniu životných situácií. Považujeme preto za dôležité štúdiu v jej súčasnej podobe neschváliť, ale prepracovať. Tým nie je brzdená realizácia veľkej časti deklarovaných zmien, ktoré je možné začať okamžite riešiť.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt je úzko zameraný na zrýchlenie súčasných procesov pomocou “online komunikácie” a skrátením lehôt na vyjadrenie pre jednotlivé subjekty. Optimalizácia procesov je iba plánovaná do budúcnosti, v s.
Projekt nerieši komplexne životné situácie (napr. narodenie, úmrtie), ale iba úzko z pohľadu informačných systémov v rezorte zdravotníctva.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa Reformného zámeru:

Merateľné ukazovatele podľa Štúdie uskutočniteľnosti:

Súčasné hodnoty ukazovateľov sú absurdne vysoké, vidno že doterajšie investície do informatizácie zdravotníctva riešili iba izolované problémy.

Pri stanovení cieľových merateľných ukazovateľov neboli zohľadnené možnosti zmeny súvisiacich procesov, vo viacerých ukazovateľoch je preto cieľová hodnota stanovená príliš nízko. Chýba porovnanie týchto hodnôt so zahraničím.

Dobrým príkladom je ukazovateľ “Registrácia PrZS (novorodenci)”, ktorý v skutočnosti označuje dobu, ktorú trvá zavedenie dieťaťa do systému eHealth po jeho narodení. Bohužiaľ plánovaná cieľová hodnota “3 dni” (v roku 2022) je opäť nedostatočná a naznačuje pokračovanie nekoncepčného prístupu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Štúdia obsahuje základný harmonogram projektových etáp, ktorý sa však primárne týka vybudovania softvéru. Postup práce s jednotlivými registarmi, ich migrácie, atď. nie je uvedený. Aktivity, ktoré majú prebehnúť u jednotlivých organizácií používajúcich údaje, nie sú konkretizované.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Cieľom projektu je zefektívniť existujúce procesy a konsolidovať súvisiace údaje. Deklaruje sa zavedenie princípu 1x a dosť, zo štúdie však nie je jasné, k akým konkrétnym zmenám v tejto oblasti dôjde, dokonca zvolený variant predpokladá iba limitované sprístupnenie údajov prostredníctvom referenčných registrov/centrálneho modulu.

Deklarované zmeny sa majú dotknúť viacerých ďalších organizácií podieľajúcich sa na riešených procesoch, avšak nie je nijakým spôsobom zaistená ich podpora, alebo spolupráca na realizácii plánovaných zmien.
Vzhľadom na zvolený prístup k riešeniu životných situácií iba z pohľadu “sektora zdravotníctva” a plán vybudovať infraštruktúru špecifickú pre tento sektor prostredníctvom tohto projektu bude pokračovať izolácia riešení pre tento sektor a nedostatočná integrácia s celkovým riešením pre eGov.

Veľká časť deklarovanej “úspory času” nie je pritom závislá ja novom veľkom IT projekte, ale dá sa dosiahnuť legislatívnou zmenou termínov a jednoduchými úpravami na zlepšenie komunikácie príslušných subjektov. Aj ak by bol projekt schválený, s týmito zmenami ani nie je potrebné čakať cca. rok a pol dokiaľ sa dostane do príslušnej fázy “nasadenia”, ale je možné okamžite začať s ich zavádzaním do praxe, aj ak by v technologickej oblasti išlo o dočasné riešenia.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa štúdie má projekt riešiť centrálnym spôsobom konsolidáciu údajov, master data management, zasielanie údajov medzi organizáciami - vrátane zabezpečenia 1x a dosť, zabezpečenie kvality údajov. Rovnako majú byť vybudované komponenty pre centralizované vedenie registrov.

Viaceré komponenty, ktoré majú byť vytvorené v rámci tohto projektu - napr. komponent Certifikačnej autority, sú náhradou komponentov vytvorených v rámci doterajších projektov eHealth a majú byť ďalej rozvíjané v rámci udržateľnosti tohto projektu (a nie opätovne financované zo zdrojov EÚ).

V projekte sú plánované nové “centrálne” komponenty špecificky pre sektor zdravotníctva, napr. pre G2G výmenu údajov, IAM a pod. Na tieto funkcie majú byť využité centrálne komponenty pre celý eGovernment, v prípade potreby majú byť upravené. Služby, ktoré majú byť projektom vytvorené (a technologické komponenty, na ktorých sú postavené) sú podľa opisu v štúdii uskutočniteľnosti úplne generické a nie je jasné, prečo majú byť budované špecificky pre oblasť zdravotníctva.

Pre niektoré kľúčové registre, ktoré majú byť projektom riešené, bolo v rámci projektov eSO financovaných z OPIS vytvorené riešenie “Jednotná referenčná údajová základňa rezortu zdravotníctva” (JRÚZ), ktoré podľa dostupných prezentácií a štúdií malo presne tie isté ciele ako súčasný projekt.

V projekte nie je nijako riešené potrebné úpravy IS u iných správcov ako NCZI a nie je popísaná ani etapa migrácie.

V Reformnom zámere je deklarované vyváranie OpenData s cieľovým stavom “100%”, avšak nie je jasné aké údaje budú zverejnené. Rovnako nekonkrétne je deklarovaná podpora OpenAPI, vzhľadom na plánovanú architektúru proprietárnu pre rezort zdravotníctva je vysoké riziko, že tento koncept nebude systematicky realizovaný. Prístup k údajom pomocou konceptu My Data nie je v štúdii uvedený.

Pozitívnom je, že nové komponenty majú byť vyvinuté a dodané spôsobom Open Source, na základe licencie EUPL.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná. Viaceré jej časti sú však spracované veľmi nedostatočne, najmä predpokladaný harmonogram prác, iba povrchne opísanú plánovanú architektúru a vôbec sa nezaoberá iným inštitúciami dotknutými projektom.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Popísané sú 3 alternatívy, nie je však jasný logický postup, ktorým boli práve tieto možnosti zvolené. Nie je analyzovaná alternatíva použitia celoštátnych centrálnych komponentov (najmä pre G2G prístup k údajom, IAM). Aletrnatívy 2 a 3 sa líšia iba počtom integrácií, pričom nie je jasné ako boli kalkulované náklady a prínosy z integrácií plynúce.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Prínosy projektu sú jasne formulované. Na strane nákladov nie je kalkulovaná potrebná práca interných zamestnancov NCZI v rámci prípravy, implementácia a migrácie údajov.

Za vážny nedostatok považujeme, že analýze nie sú uvažované náklady na zmeny procesov a IS u iných správcov ako NCZI.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer a štúdiu uskutočniteľnosti bolo možné pripomienkovať. Viaceré zásadné otázky, ktoré boli diskutované na verejnom prerokovaní projektu však neboli adekvátne zodpovedané.

II. Obstarávanie / nákup


URL na vestník verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421278
Dátum vyhlásenia VO: 12.9.2019
PHZ: 15 604 708 EUR bez DPH
Dátum predloženia ponúk: 17.10.2019/24.10.2019/31.10.2019
Dĺžka trvania zákazky: 144 mesiacov

Stratégia obstarávania :star::star::grey_star::grey_star:

Verejné obstarávanie vychádza zo ŠÚ. Verejné obstarávanie pokrýva vývoj IT riešenia a záruku na dodané IT riešenie. Záruka, 24 mesiacov, plynie od akceptácie diela ako celku.

Nie je jasné, prečo v oznámení o vyhlásení je dĺžka trvania zákazky plánovaná na 144 mesiacov. Podľa dostupných podkladov (Opis predmetu zákazky, obchodné podmienky, …) nie je súčasťou obstarávania SLA, ani opcie a pod.

Verejné obstarávanie pokrýva dodávku všetkých IT požiadaviek NCZI zo ŠU, t.j. pokrýva celú ŠÚ a teda sa nepredpokladá ďalšie verejné obstarávanie na dodanie diela v tejto doméne.


Prípravné trhové konzultácie :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie je k dispozícii informácia, či prebehli prípravné trhové konzultácie. Zároveň nie je ani informácia, či prebehol iný spôsob komunikácie verejného obstarávateľa s trhom, prípadne či si verejný obstarávateľ vykonal potrebné analýzy trhové prostredia.

V rámci procesu verejného obstarávania boli zo strany uchádzačov predložené viaceré otázky na vysvetlenie súťažných podkladov. Otázky smerovali k lepšiemu pochopeniu súťažných podkladov a pod. Tieto aspekty, ale aj podmienky účasti mohli byť predmetom PTK.

Podmienky účasti a možnosti rozdelenia zákazky na časti hodnotíme v samostatných kritériách. Sme názoru, že realizáciou PTK a prediskutovaním takýchto oblastí a tém by došlo k lepšiemu nastaveniu celého pripravovaného nákupu (procesná a aj obsahová stránka).


Druh postupu :star::star::star::grey_star:

Verejný obstarávateľ použil súťažný postup, konkrétne verejnú súťaž. Verejný obstarávateľ použil postup v súlade s Koncepciou nákupu IKT vo verejnej správe a jej relevantnej prílohy.

Verejný obstarávateľ použil reverznú súťaž, t.j. vyhodnotí ponuky a až následne bude hodnotiť splnenie podmienok účasti.

Je potrebné zdôrazniť, že ide v podstate o nový projekt a financovaný z eurofondov, čiže ani nie je možné použiť iný ako súťažný postup. Priame rokovacie konanie by s veľkou pravdepodobnosťou znamenalo korekciu.


Predmet zákazky :star::star::grey_star::grey_star:

Neexistuje informácia o realizácii PTK ani iných spôsoboch komunikácie verejného obstarávateľa s trhom a teda o prenose takto získaných informácií do súťažných podkladov. Objavilo sa viacero otázok uchádzačov k predmetu zákazky, ktoré mohli byť v rámci PTK vysvetlené.

Opis predmetu zákazky vychádza najmä zo ŠÚ, často sa na ňu odvoláva. Opis predmetu zákazky pokrýva všetky hlavné požiadavky definované už v rámci ŠÚ.

Opis predmetu zákazky má pomerne dobrú a logickú štruktúru, čitateľnosť a je snaha o mapovanie jednotlivých častí, výstupov medzi sebou. Pre lepšiu čitateľnosť a orientáciu sa uchádzača je delený na časti, kapitoly, napr.:

 • zoznam koncových služieb,
 • zoznam aplikačných služieb,
 • zoznam KPI pre projekt,
 • zoznam výstupov pre projekt,
 • zoznam požiadaviek pre dodanie diela.

Pozitívne hodnotíme prílohy, ktoré viac približujú rozsah zadania. Ide o diagramy jednotlivých procesov.

Pozitívne hodnotíme definovanie/vymedzenie zodpovedností medzi verejným obstarávateľom a účastníkom, napr. pri požiadavke P6. Požiadavky na testovanie IS OPE, čo zvyšuje zrozumiteľnosť a jasnosť opisu.

Negatívne hodnotíme chýbajúcu dokumentáciu k existujúcim IS, pri ktorých sa požaduje migrácia. Predpokladáme, že účastníkom neznalým prostredia, by pomohol bližší popis existujúceho stavu.


Rozdelenie na časti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ predmet zákazky nerozdelil na časti. Verejný obstarávateľ nepostupoval v zmysle v čase vyhlásenia verejného obstarávania už platnej Koncepcie nákupu IKT vo VS. Koncepcia nákupu IKT vo VS obsahuje prílohu o Rozdeľovaní zákaziek na časti. V zmysle tejto prílohy je možné v rámci hodnoteného verejného obstarávania definovať oddeliteľné časti a to napr:

 • aktivity - UX, bezpečnosť,

Implementácia diela je plánované podľa harmonogramu vo viacerých samostatných etapách:

 • Etapa 1 - analýza = max. 15%
 • Etapa 1 - ukončenie etapy = max. 20%
 • Etapa 2 - analýza = max. 15%
 • Etapa 2 - ukončenie etapy = max. 15%
 • Etapa 3 - implementácia = max. 10%
 • Dokončovacia fáza = max. 25%

V rámci etapy 1 má byť dodaný prototyp, v rámci etapy 2 má byť dodaná ALFA a v rámci etapy 3 má byť nasadený PILOT.

Oceňujeme snahu o etapizáciu a iteratívny vývoj, nakoľko predmetom každej etapy má byť analýza, vývoj, UX testovanie, funkčné testovanie, nasadenie diela a školenie používateľov. Zároveň ale upozorňujeme, že je potrebné, aby bola funkčnosť a kvalita diela overovaná v ešte oveľa menších samostatne funkčných častiach.

Niektoré odhady v harmonograme považujeme za nereálne, napr. - HP15 (5 dní na nasadenie a akceptáciu PoC) alebo HP14 (20 dní na nasadenie, školenie, testovanie a UX sumatívne testovanie. Sumatívne testovanie predstavuje testovanie na 21 respondentov + vyhodnotenie testovania.


Podmienky účasti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ v rámci podmienok účasti požaduje deklarovať:

 • osobné postavenie,
 • finančné a ekonomické postavenie,
 • technickú a odbornú spôsobilosť.

V rámci finančného a ekonomické postavenia sa požaduje:

 • potvrdenie banky o tom, že je uchádzač schopný plniť záväzky,
 • obrat za posledné 3 roky vo výške min. 7 800 000 EUR bez DPH.

V rámci technickej a odbornej spôsobilosti sa požaduje:

 • referencie,
 • experti,
 • certifikácia uchádzača ako právnickej osoby.

Pozitívne hodnotíme výrazne nižšie objemy referencií a všeobecnejšie zadefinovanie referencií na doteraz realizované riešenia účastníka oproti požiadavkám v rámci VO Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva.

Negatívne hodnotíme veľkú kumuláciu požiadaviek (uplatňuje sa pravidla a súčasne platných) na uchádzača a považujeme ich vo vzťahu k predmetu zákazky za neprimerané, čo má za následok obmedzenie, zúženie účasti hospodárskych subjektov.

Negatívne hodnotíme určité požiadavky (referencie a certifikáty) na expertov a nemožnosť splnenia týchto podmienok na experta viacerými osobami aj keď je požadovaných až 11 expertov. Pri niektorých expertoch napr. IT architekt považujeme kumuláciu certifikátov za výrazne limitujúcu. Zároveň keby referencie na hodnoty projektov, na ktorých experti pracovali mohli byť deklarované kumulatívnymi hodnotami a nie jedným projektom v požadovanej hodnote, tak by sa verejné obstarávanie otvorilo väčšiemu počtu účastníkov.

Negatívne hodnotíme požiadavky na potrebu referencií projektov integrovaných na slovenské registre (RFO, RPO, RA), čo obmedzuje uchádzačov zo zahraničia, resp uchádzačov, ktorý doteraz neboli aktívni v rámci eGovernmentu.

Negatívne hodnotíme požiadavky na certifikáciu účastníka ako právnickej osoby:

 • ISO 9001,
 • ISO 27001,
 • ISO 20000,
 • ISO 25000,
 • ISO 14001.

Sme názoru, že aplikovaním špecifických podmienok účasti pre jednotlivé špecifické časti a prehodnotením požiadaviek v rámci technicko odbornej spôsobilosti (zredukovanie požiadaviek na certifikáciu expertov, možnosť splnenia požiadaviek na vybraných expertov viacerými osobami, možnosť kumulácie hodnoty projektov expertov ) by sa zvýšila otvorenosť verejného obstarávania pre väčší počet hospodárskych subjektov.


Kritériá hodnotenia :star::star::grey_star::grey_star:

Verejný obstarávateľ použil kritérium najnižšej ceny. Sme názoru, že predmetom vyhodnotenia by nemali byť len náklady na implementáciu riešenia, ale verejný obstarávateľ by mal navrhované riešenia posudzovať v určitých súvislostiach, napr. cez TCO na navrhované riešenie. Zároveň sme názoru, že určité podmienky účasti, napr. ISO certifikácia, integrácie na existujúce štátne registre (RFO, RPO a RA), mohli predstavovať kritériá pre vyhodnotenie ponúk, t.j. plusové body navyše a nie v podstate k.o. kritériá. Takto by sa opätovne rozšírila možnosť širšej účasti hospodárskych subjektov a vybrané špecifické požiadavky by boli hodnotené viac objektívne.


Vendor Lock-in a Autorské práva :star::star::star::grey_star:

Verejný obstarávateľ použil vzor zmluvy pre Dodanie diela vydaný ÚPVII. Daný vzor má pomerne dobre vyriešené všetky anti lock-in opatrenia - ako je definícia majetkových práv, rozsah licencie, povinnosť odovzdávať zdrojové kódy a dokumentáciu spolu s akceptáciou diela alebo jeho časti a pod.

Pozitívne hodnotíme dôraz na riešenie právnych vád a vysporiadania práv tretích osôb.

Negatívne hodnotíme chýbajúci jasne popísaný proces pre schvaľovanie “nových” technológií a produktov v rámci architektúry riešenia zo strany verejného obstarávateľa.


Lehoty :star::star::star::grey_star:

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie 12.9.2019 a termín na predloženie ponúk bol 17.10.2019. V zmysle zákona o VO bol splnený min. limit. Min. limit v zmysle zákona o VO je 30 dní pri nadlimitnej zákazke.

V rámci trvania verejného obstarávania boli predložené otázky na vysvetlenie. Verejný obstarávateľ následne 2krát predĺžil lehotu na predkladanie ponúk o tento čas, t.j. na 24.10.2019 a 31.10.2019


Obchodné podmienky :star::star::star::grey_star:

Verejný obstarávateľ použil vzor zmluvy pre Dodanie diela vydaný ÚPVII. Daný vzor má pomerne dobre vyriešené všetky anti lock-in opatrenia - ako je definícia majetkových práv, rozsah licencie, povinnosť odovzdávať zdrojové kódy a dokumentáciu spolu s akceptáciou diela alebo jeho časti a pod. a ďalšie obchodné podmienky ako je akceptácia, záruka, informácia o subdodávateľoch, nahrádzanie subdodávateľov a expertov počas realizácie riešenia.

V porovnaní s VO Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva pozitívne hodnotíme výrazné zníženie sankcie za nedodržanie termínov, t.j. 0,05% za každý deä omeškania oproti 2% v zmluve k Integrovanému IS Úradov verejného zdravotníctva.


Vyhodnotenie obstarávania (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Zatiaľ sú zverejnené štandardné dokumenty zodpovedajúce stavu verejného obstarávania

Očakávame, že budú zverejnené všetky dokumenty a v takom rozsahu, aby sa dali spätne overiť všetky fázy verejného obstarávania.


Hospodárska súťaž (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Zatiaľ nie je informácia o počte účastníkov a počte predložených a nakoniec hodnotených ponúk.


Cena (nie je zatiaľ vyhodnotené)

Výpočet PHZ nie je zverejnený.

Na profile verejného obstarávateľa nie sú zverejnené konkrétne ponuky uchádzačov aj s výškou ponuky/ceny. Nie je zatiaľ možné porovnať PHZ a víťaznú ponuku.


Subdodávatelia :star::star::star::grey_star:

Verejný obstarávateľ sa zaujíma o všetkých subdodávateľov už vo fáze verejného obstarávania. Obchodné podmienky reflektujú povinnosť dodávateľa použiť subdodávateľov uvedených v ponuke, resp. získať súhlas objednávateľa v prípade ich zmeny.

Subdodávatelia zatiaľ nie sú zverejnení na profile verejného obstarávateľa alebo vo Vestníku verejného obstarávania.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • Tento projekt nahrádza projekt KUZZ, ktorý bol zrušený.
 • 21.5.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
 • 29.11.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti