Red Flags: Slovensko v mobile

Názov: Slovensko v mobile

Garant: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Stručný opis: Projekt má za cieľ vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá ponúkne niekoľko funkcionalít (mobilné id, mobilné doklady, mobilné podanie, push notifikácie) a taktiež prístup do štátnej schránky. Súčasťou projektu je aj vytvorenie dizajn manuálu a komponentov znovupoužiteľných pre tvorbu ďalších natívnych mobilných aplikácii.

Náklady na projekt: 4,6M Eur (investície) + 3,9M (prevádzka na 10 rokov) s DPH

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

 • 11.6.2021 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti na riadiacom výbore

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt považujeme z pohľadu použiteľnosti výstupov informatizácie pre bežného občana za mimoriadne dôležitý. Predložená štúdia však neodpovedá na otázky, ktoré boli dlhodobo adresované MIRRI a jednoznačne by odpovedali či je vhodné čiastkové riešenie kúpiť, použiť už existujúce časti, alebo vytvoriť nové. Toto môže mať zásadné dopady na rýchlosť a cenu dodania hlavne časti mobilného id a mobilného podania, ktoré sa práve počas COVID pandémie ukázalo ako veľmi potrebné. Jednoznačne treba pochváliť nadštandardný prístup k tvorbe CBA po moduloch, ako aj samotnú ideu budovania platforiem, ktoré sú podporené konkrétnymi scenármi. Toto výrazne znižuje riziko, že centrálne komponenty ostanú nevyužité. KPI projektu by mali byť viac zviazané so skutočným používaním projektu, ako vhodné sa javí použiť práve metriky z CBA. Z pohľadu počtu stretnutí a “nepovinných” aktivít objednávateľa, ako aj budúceho realizátora Slovensko IT, by bolo možné participáciu pochváliť, ak by jej výsledkom nebolo to, že zásadné pripomienky neboli adresované.

Stanovisko Slovensko.Digital: Neexistencia mobilnej identity je už dlho identifikovaná ako jedna z kľúčových prekážok k rozšíreniu používania elektronických služieb na Slovensku. Na trhu aj vo verejnej správe už sú existujúce riešenia, ktoré mohli byť už niekoľko rokov využité, avšak tieto možnosti projekt napriek dlhodobým upozorneniam neanalyzuje. Odporúčame štúdiu v tomto stave neschváliť dokým nebudú dopracované, najmä alternatívy porovnávajúce existujúce riešenia.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ide o čisto technologický realizačný projekt, ktorý nie je zasadený do širšieho rámca reforiem, či zmien činnosti verejnej správy, ani systémovej zmene prístupu v komunikácii medzi verejnou správou a občanom.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Niektoré merateľné ciele považujeme za fiktívne (resp. budú splnené už len samotným dodaním projektu), napríklad “Počet natívnych mobilných aplikácii pre eGOV služby” alebo “Počet platforiem poskytujúcich eGOV moduly pre mobilné aplikácie”. Je zrejmé, že cieľom projektu je zvyšovanie využívania služieb a šetrenie času (viď prepočty v CBA) a tieto KPI budú naplnené aj keby sa natívna aplikácia alebo platformy nikým nevyužili. Vhodným cieľom naopak sú uvedené merania zrýchlenia prihlasovania do štátnych systémov a počet externých subjektov využívajúcich platformy v komerčnom sektore. “Čas potrebný na overenie platnosti dokladov” je nevhodné KPI, nemeria dobrý cieľ, overenie platnosti dokladov používateľom by malo byť v prvom rade proaktívna služba (t.j. úplne bez aktívneho overovania platnosti). Ciele “Počet eGOV služieb sprístupnených cez SVM” a “Počet kontextových služieb” považujeme za málo ambiciózne, očakávali by sme skôr KPI početnosti samotného využívania služieb (tak ako sa s nimi počíta v CBA).


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa harmonogramu je práca rozdelená na tri inkrementy, mobilné id je v prvej fáze spoločne s push notifikáciami. Tieto moduly sú zasadené vhodne, avšak mobilné podanie, ktorého nutný predpoklad je len mobilné id, by mal byť zasadený do rovnakého míľnika, práve z dôvodu jeho veľkej priority a pridanej hodnoty. Dodávka mobilne id + ePush je plánovaná za 6 mesiacov, čo v prostredí verejnej správy považujeme za mimoriadne ambiciózne, ak má isť o nové riešenie.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS/KRIT MIRRI sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Biznis prínosy sú pre mobilné id, push notifikácie v súlade so schválenou NKIVS a strategickými dokumentami. Mobilné podanie (autorizácia klikom) v spojení s mobilným id je dlhodobo vnímané ako vhodné riešenie pre zvýšenie používania elektronických služieb štátu. Doklady v mobile zatiaľ neboli nikde v NKIVS spomenuté, takéto iniciatívy však prichádzajú aj z komercie aj EÚ, čo validuje ich zámery. Dizajn manuál pre ďalšie natívne mobilné aplikácie je naopak v rozpore so schválenými strategickými dokumentami a pripravovanými usmerneniami samotného MIRRI.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Nedostupnosť mobilného id je jedna z kľúčových prekážok pri využívaní elektronických služieb na Slovensku. Bez realizácie tejto časti projektu je zrejmé, že informatizácia bude stále stagnovať. Zvyšné moduly nepovažujeme za takto kritické (resp. sú riešiteľné aj iným spôsobom), niektoré z nich nie sú ani zachytené v strategických dokumentoch (doklady v mobile).


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti definuje cieľový stav a dostatočne konkrétne špecifikuje rámcové výstupy, ciele a harmonogram projektu. Sú dostupné zdroje pre v väčšinu údajov, ktoré používa. Zásadné nedostatky sú v porovnaní alternatív, ktoré neumožňujú vyhodnotiť nakoľko je zvolený prístup najlepší. Zároveň však treba vyzdvihnúť, že aj keď v projekte ide o de-facto budovanie centrálnych komponentov, prínosy projektu sú podporené nasadeniami konkrétnych služieb. Riziko že by centrálne komponenty ostali nevyužité tak, ako sme tomu boli v minulosti sa tak výrazne znižuje.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Najvážnejším problémom štúdie je nedostatočné vyhodnotenie alternatív. MIRRI bolo dlhodobo upozorňované, že je pre mobilný autentifikátor očakávané posúdenie “buy vs. build” pre iné, na trhu dostupné riešenia alebo technológie (napr. WebAuthn), a taktiež posúdenie možnosti využitia už dnes funkčných riešení vo verejnej správe. Žiadne takéto porovnanie nebolo vykonané, nie je zrejmé ani aké existujúce riešenia boli zvažované a aké sú ich limitácie. Toto porovnanie a rozhodnutie je odsúvané na fázu po schválení projektu, čo považujeme za porušenie zákona o ITVS a príslušných predpisov z neho vyplývajúcich. Pre iné jednotlivé moduly taktiež nebolo vykonané porovnanie skutočných alternatív (napr. pre mobilnú schránku minimálne v rozsahu alternatív: natívny, hybridný alebo responzívny prístup). Tieto porovnania majú zásadný vplyv na náklady finálneho riešenia ako aj širšie zasadenie do iných projektov (modernizácia UPVS, moje osobné údaje). Takýto nedostatok v štúdii je pre nás neakceptovateľný, obstarávateľ si deklarovanú časovú tieseň spôsobil svojim konaním sám a schválenie tejto štúdie by predstavovalo nebezpečný precedens pre iné budúce projekty.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia efektívnosti je počítaná po jednotlivých moduloch a je podporená reálnymi meraniami, čo považujeme za nasledovania hodnú praktiku. Niektoré kľúčové faktory v CBA však považujeme za nevhodne zvolené: Počet prihlásení na slovensko.sk je zjavne spôsobený limitáciou súčasného riešenia (prihlasovanie pre každý zastupovaný subjekt zvlášť) a nové riešenie môže mať po optimalizácii tohto procesu problém dosiahnuť podobné hodnoty, pričom je zrejmé, že používateľom bude šetriť čas. Naopak čas potrebný na overovanie dokladov považujeme za úplne zlý merateľný ukazovateľ, kedže cieľom má byť proaktívna služba, t.j. de-facto zánik služby na overovanie platnosti dokladu. Kedže pri moduloch ide o platformy, KPI postavené na šetrení reimplementačných nákladov považujeme za vhodné.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vzhľadom na dôležitosť časti mobilného autentifikátora Slovensko.Digital proaktívne komunikovalo s MIRRI už cca. dva roky pred schvaľovaním štúdie. Prvotná komunikácia bola pomerne jednosmerná smerom do Slovensko.Digital a následne zo strany MIRRI dlhodobo odsúvaná a riešená výhradne interne. Do vypublikovania štúdie neboli známe žiadne detaily projektového zámeru, pracovné skupiny tiež tento projekt videli až následne. S ohľadom na to, o akú dôležitú a niekoľko rokov rezonujúcu tému ide, ktorá bola najmä počas pandémie COVID ešte viac evidentná, je zarážajúce, že MIRRI nepristúpilo k tomuto projektu oveľa proaktívnejšie. Zásadné pripomienky, ktoré boli dlhé mesiace, ešte pred štúdiou vznesené k tomuto prístupu aj k smerovaniu projektu boli ignorované a napriek množstvu stretnutí boli pred schválením dané do polohy “časovej núdze” a neboli adresované, resp. boli odsunuté na fázu, ktorá už nie je pod takou verejnou kontrolou.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 8.4.2021 Online prezentácia k projektu
 • 21.5.2021 Verejné prerokovanie projektu
2 Likes

Vedel by mi prosim niekto vysvetli, ako mohla kalkulacia efektivnosti dostat az 2 hviezdy?
Uvediem priklad, citujem:

MobileID - najväčším benefitom modulu MobileID je šetrenie času používateľa pri prihlasovaní sa na portál slovensko.sk. Za rok 2020 sa na portál
prihlásilo 9 686 595 používateľov (FO+PO). Na základe meraní bol vypočítaný priemerný čas na prihlásenie 30 sekúnd, kedy vďaka SVM bude
tento čas polovičný. Prínos šetrenia času s prihlasovaním bol kvantifikovaný na 7 782 325 Eur, pričom ďalší prínos bol identifikovaný pre množinu
používateľov, ktorí si musia na prihlásenie zaobstarať redukciu (využívajú počítače bez USB rozhrania). Tento prínos predstavuje 885 378 Eur a
celkové prínosy MobileID predstavujú 8 667 703 Eur

Tak podme spolu trosku pocitat.
9.68 mil prihlaseni za rok. Trvanie prihlasenia 30 sek. Ked bude SVM, tak cas bude polovicny, cize 15s.
Prinos setrenia tohoto casu bol kvantifikovany na 7.78 mil. EUR.
Vysledok: 7.78 mil uspory / 9.68 mil uzivatelov ktory usetrili 15s => 0.83 EUR za 15 s. Prevedieme na min. cize 3.32 EUR za min. Prevedieme na hodiny a napr. taky bezny 8h pracovny den. Cize 3.32 *60 *8 a dostavame sa k sume 1593 EUR za MD, ktora beznemu sudnemu cloveku musi vybit vsetky poistky v hlave. Uz len doplnim pre menej chapavych, ze napr. mesacny naklad na takeho cloveka, by bol pri 21 prac.dnoch 33.453 EUR.

Stat si zjavne vysoko ceni nas cas. Ale preco len pri obhajobe nakladov a prinosov Slovensko v mobile.

Pokracuje to niecim ako “uspora” 885 tis. EUR za redukcie na citacky pre “počítače bez USB rozhrania”. Pri beznej cene redukcie, ktoru uz urcite vacsina ludi aj tak ma, lebo by si nepychli do kompu ani USB kluc a pri beznej cene cca. 5 EUR za podobnu redukciu sa dopracuvavame k tomu, ze by to bolo pre cca. 170 tis. obcanov.

Videl som uz vselico, ale toto mi hlava neberie. Dalej uz som radsej ani necital.

2 Likes

Rozkaz znel jasne! Musí projít za každou cenu!

1 Like

Ak máš chuť, tak pozri CBA excel. Tam je to detailnejšie. Ten počet prihlásení je podľa mňa oveľa väčší problém, ktorý sme rozoberali vo vedľajšej diskusi a vychádza zo zlej implementácie, ktorá je dnes. Ak to fixnú, tak tie čísla prihlásení budú oveľa menšie. Myslím, že toto bude dosť problém, keď príde kontrola po pár rokoch a tie kpi v CBA nebudú vychádzať. Osobne som im to viac krát hovoril aj ako pripomienku to mali.

Tie usb adaptéry sú haluz, toto som si asi nevšimol, resp. bol som v tom, že ide o čítačky, ktoré sa dnes už nerozdavaju.

Skontrolujem to ešte v pondelok, teraz to nemám pri sebe.

Keďže redflags je živé a komunitné hodnotenie v kľude ho môžeme zmeniť.

Obavam sa, ze ak pocet prihlaseni bude po oprave mensi, tak im to bude vychadzat este vyrazne horsie. Ak 7 mil. akoze uspor podelim mensim poctom uzivatelov resp. prihlaseni, dostanem sa k este ohavnejsej sume. Ale ak si najdem trosku casu, poskumam excel. Len sa zacinam obavat, co vypadne z neho.

Pozrel som CBA a ten pocet prihlaseni je za 10 rokov.

USB adaptery tam su.

Na metais pristalo hodnotenie UHP.

SvM_UHP_hodnotenie_20210513 (1).pdf (155.8 KB)

No tak co na to povedat.

Ked UHP napise, ze

Prínosy projektu (30,2 mil. eur) sú kvantifikované pre jednotlivé moduly. Založené sú
najmä na úspore času používateľov (18,5 mil. eur) a materiálových nákladov (10,2
mil. eur). Úspora času a materiálu je kvantifikovaná v súlade s metodikou, vychádza
z meraní trvania procesov, štatistík počtu podaní a verejne dostupných zdrojov.
Prínosy modulu dizajn systém (0,8 mil. eur) sú expertným odhadom, ktorý nie je
možné overiť. Projekt predpokladá ďalšie prínosy, ktoré nevstupujú do výpočtu
ekonomickej návratnosti (napr. proaktívne poskytovanie služieb, lepší používateľský
zážitok a adresná komunikácia).

Tak sme si to “zdovodnili” a je to “super”. Cize ak sa za 10 rokov prihlasilo 9 mil. pouzivatelov, teda vlastne mozno menej, lebo chyba v merani a teraz usetrime 15 sekund pri prihlaseni do schranky namiesto 30 sek. zo svojho zivota, tak je to vlastne “vyborny” projekt. Mohol by toto ist prosim niekto zo zodpovednych odprezentovat na tlacovku. Vratane tejto kalkulacie uspor.

2 Likes

Asi tak. A o par rokov si zas povieme, kolko prachov sa nalialo do informatizacie statnej spravy a ludia to “furt” nechcu pouzivat. Asi by sme ludi mali vymenit. Lebo su nevdacni. Papierovo to bol taky skvely projekt. Aj cisla v tabulke nam sedeli. :exploding_head:

Naozaj odporucam si poriadne pozriet ten excel z CBA. Tie vypocty su trosku ine ako tu prezentujete.

Ved prave, ze pozeram.
Tak napriklad sa opieraju o take kuzelne parametre, ako

 • ze penetracia pouzivatelov mobileID je v prvom roku 50%
 • medzirocny narast penetracie je 5%

Mimochodom sa vychadza z penetracie mobilnych aplikacii pre banky. Chapem, kazda banka ma nuti riesit skoro vsetko cez internet banking, lebo na pobocke ma vlastne za osobny kontakt pokutuju poplatkom. Navyse porovnavat mobilnu apku pre banky, kde ucet ma naozaj vela ludi, … ale dobre. Cert to ber.

 • Pokracuje to tym, ze pocet podani kazdorocne vzrasie o nieco malo nad 5 %.
  Vieme ze uz zakladne cislo, 9.4mil je zle, ale dobre. 10 rokov ho zvysujeme o 5 %.

 • Postupne sa v priebehu 10 rokov zvysuje penetracia az na kuzelnych 90%, posledny rok sa penetracia nasobi 8*5% prirastok + baza 50% = vysledok 90% penetracia mobileID.

No a potom prezenieme tieto cisla priemernou mzdou v NH (zdroj je statisticky urad) a dopracujeme sa za 10 rokov k uzasnej uspore.

MATE PRAVDU, MOJ VYPOCET NEBOL OK.
Je to uspora 15 sekund za 10 rokov pri 90% penetracii pouzitia mobileID a pocte prihlaseni, ktory narastol z cisla 9mil v prvom roku (vycucane z bohvie coho) na zavratnych 23mil. prihlaseni rocne.

CHAPEM. EXCEL znesie. Uz v tom mam celkom jasno.

2 Likes

A to sa este v exceli niekto nehanbil tam nechat pri medzirocnom naraste penetracie toto:

Medziročný nárast vo využívaní mobilnej aplikácii mID. Konzervatívny odhad na základe predikcií, že v budúcnosti až 80% všetkých transakcií elektronického bankovníctva bude cez mobilné aplikácie a taktiež štatistík bánk, ktoré zaznamenávajú medziročný nárast v počte používaní mobilných aplikácii 30% a viac. Predpoklad je, že v prvom roku bude penetrácia 50%, v druhom 55%, v treťom 60 atď.

Gratulujem.

Spat k povodnej otazke. Odporucam skonzultovat nasu metodiku. Red flags - draft modelu na meranie kvality IT projektov 0.2 - Tabuľky Google

image

Dve hviezdy naozaj nie su u nas velka pochvala, skor naopak, vidime tam podstatne nedostatky. Samotne pouzite cislo, ktore tu rozporujete je priamo v red flags hodnoteni vypichnute ako problematicke.

Taktiez sa mozete skusit pohrat s tym excelom, ja som si skusmo skusil hodit pocet prihlaseni nejakych 200k aj pre schranky to iste a pozerat na BCR.

V kontexte tej pripomienky MV SR, by som im pokojne znizil hviezdiku, mozno aj red flag. Ak MV SR bude mat vlastnu appku, tak aj tych mojich odhadovanych 10% penetracie je odvaznych.

1 Like

Pohral som sa s parametrami, skusil som nastavit take, ktore maju aspon trosku blizsie k realite. Nebol som az taky zly.

30% penetracie na zaciatok, prirastok tak 2%. Vysledna penetracia 46%. Pocet prihlaseni zmeneny na nieco co je blizsie realite som zmenil v zmysle odporucani. A navratnost investicie nam zacala pokulhavat. Zacala sa nam posuvat do vyrazne vyssich rokov. Ak by som mal cas, zrejme by som tam objavil aj dalsie kuzelne parametre.

Este som sa nepohral s takym parametrom, ako je medzirocny prirastok poctu podani. Nechcem byt zly, mozno tomu len nerozumiem, ale budem o 10 rokov podavat viac danovych priznani ako dnes, ked tam mame na pocet podania prirastok nad 5% medzirocne. Ja som si naivne myslel, ze budem moct komunikovat so statom coraz menej. Jedenkrat a dost sa nejako otocilo opacnym smerom? Lebo aj keby som zobral do uvahy, ze budeme rozsirovat sluzby statu, ktore sa budu dat urobit elektronicky, ocakaval by som, ze to minimalne bude vyvazovat znizovanie byrokracie a buzeracie statom.

3 Likes

Počítal niekto koľko by sa ušetrilo času a financií keby eID na OP fungovalo aj mimo slovensko.sk? Všade kde doteraz ručne osobne ďatlujú údaje z OP, ak by ich mohli načítať rovno z OP cez čítačku?

 • odberové centrá na vyšetrenie ručne prepisujú údaje z OP do PC
 • hotely, penzióny, ubytovne ručne prepisujú údaje z OP do PC
 • knižnice ručne prepisujú údaje z OP do PC
 • záložne ručne prepisujú údaje z OP do PC
 • mobilný operátor, banka (jedine 4ka na pošte mala možnosť natiahnuť údaje z čipu bez toho, aby ich opisovala ručne)

Na toto netreba nic programovat, taka citacka sa da kupit a cita tu zonu na zadnej strane OP dole. Zatial som videl, ze to pouzivaju v bankach, na hraniciach a pri testovani v petrzalke. Ono pokial toto nie je uzke hrdlo tak toto nikto neriesi. Recepcna v hoteli tam aj tak vacsinou len tak postava a tychto 20 sekund sa na jej plate alebo spokojnosti zakaznika nijako neodrazi.

OCR čítačka dokladov za 500€ dostanem meno bez diakritiky s veľkými písmenami, nedostanem adresu, takže bieda.
https://citacky-kariet.heureka.sk/f:q:OCR/

USB čítačka čipu z OP za 15€, dostanem všetky údaje ktoré mi štát prikazuje zbierať a ukladať.

V hoteli sa možno nudí a kúpia jej čítačku za 500€, ale v školskom internáte ak v lete príde autobus s turistami/dôchodcami tak to musí ďatľovať ručne a samozrejme pri tom sa robia aj preklepy, alebo zdržiava to.

1 Like

Nieco z toho zoznamu uz riesili Nová legislatíva umožňuje požiadať o občiansky preukaz pre deti slúžiaci ako cestovný doklad, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky