Red Flags: Komplexné riešenie výrobných liniek dokladov občanov a cudzincov (NPC)

Názov: Komplexné riešenie výrobných liniek dokladov občanov a cudzincov

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt rieši doplnenie technologických zariadení do Národného personalizačného centra MV SR (NPC) tak, aby kapacita personalizácie dokladov, pri náraste počtu personalizovaných dokladov v NPC, bola dostatočná s perspektívou 10 rokov.

Náklady na projekt: 15 810 489 Eur (prevádzkové náklady 3 946 750 Eur/rok)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- 07.06.2024 Ukončenie verejného pripomienkového konania

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS (VPK)

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projektovej dokumentácii nie je dostatočne definované a popísané, čo bude projekt riešiť v nadväznosti na predchádzajúce projekty, ktoré sa týkajú NPC.

V projektovej dokumentácii je ako AS-IS stav popísaný aktuálny stav technických zariadení v NPC. Je potrebné doplniť do AS-IS stavu pre tento projekt popis stavu jednotlivých zariadení v NPC po dokončení projektu projektu_1935 - “Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra” k reálnemu termínu jeho ukončenia (v MetaIS je uvedený termín ukončenia 30.6.2023).

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť finálny stav technologických zariadení NPC (vo všetkých objektoch NPC) a výkonnostných parametrov všetkých technologických zariadení.

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť informáciu o projekte vybudovania bezpečného objektu záložného pracoviska NPC v oddelenej lokalite vrátane uvedenia lokality (t.j. len názov mesta, nie presnu adresu), termín ukončenia realizácie, finančných nákladov atď.

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť plánovanú zmenu počtu zamestnancov po vybudovaní záložného objektu NPC v oddelenej lokalite a plánovanú sumu na ich finančné zabezpečenie.

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť informáciu o spôsobe a cene technologického a softvérového zabezpečenia Riadiaceho a Informačného systému NPC v záložnom objekte záložného pracoviska NPC v oddelenej lokalite.

Je potrebné doplniť informáciu o organizačnom, bezpečnostnom, finančnom, technologickom a programovom zabezpečení load_balancera na prideľovanie pesonalizácie dokladov na jednotlivé pracoviská NPC v oddelených lokalitách. (Aby sa predišlo bezpečnostnému riziku výpadku, mal by byť v tretej oddelenej lokalite.)

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť informáciu, ako v dôsledku vybudovania záložného pracoviska NPC v oddelenej lokalite bude skrátená doba doručenia personalizovaných dokladov z NPC na Jednotné pracoviská alebo občanom. (Dnes je doba doručenia dokladov z NPC na všetky Jednotné pracoviská v SR najneskôr do 24 hodín). Zároveň je potrebné doplniť informáciu a porovnanie zníženia nákladov na distribúciu dokladov po vybudovaní záložného pracoviska NPC v oddelenej lokalite a súčasnom stave (hlavné aj záložné pracovisko NPC je v jednom objekte).

Do projektovej dokumentácie je potrebné do tabuliek a grafov dopllniť štatistické údaje o personalizovaných dokladoch aj za roky 2022 a 2023. Zároveň je potrebné doplniť údaje do tabuliek a grafov o plánovaných/predpokladaných počtoch jednotlivých personalizovaných dokladov (vrátane nových typov) pre roky 2024 - 2030.

Je potrebné doplniť medzi zainteresované strany/Stakeholderov aj Jednotné pracoviská MV SR, ktoré prijímajú žiadosti od občanov, zasielajú žiadosti o personalizáciu dokladov do NP a vydávajú personalizované doklady občanom. (Vynechanie Jednotných pracovísk spôsobuje v celej projektovej dokumentácii logické chyby v procesoch a činnostiach a popisoch architektúry.)

Je potrebné správne definovať rolu NPC, t.j. “Personalizuje doklady na základe zaslanej žiadosti od Jednotných pracovísk a zabezpečuje doručenie personalizovaných dokladov na Jednotné pracoviská alebo občanom”.

Je potrebné doplniť medzi zainteresované strany/Stakeholderov aj Certifikačné autority, ktoré zabezpečujú ZEP.

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť Špecifikáciu potrieb koncového používateľa. Koncovým používateľom technických zariadení sú zamestnanci NPC. Ich potreby, vyplývajúce z ich pracovných činností, je potrebné definovať, lebo aj na základe ich potrieb sú potom kladené požiadavky na technologické zariadenia a ich programové vybavenie, napríklad jazyková mutácia SW, ergonomické vlastnosti technologických zariadení a pod.


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele nie sú správne definované

Ciele projektu je potrebné doplniť o skutoočné cieľe, ktoré sa realizáciou dodávky technologických zariadení majú dosiahnuť, t.j. aby bol jasný dôvod prečo je potrebné realizovať ďalší projekt a nestačí len realizácia predchádzajúceho projektu_1935 - “Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra”) ktorý je v stave realizovaný a mal byť ukončený 30.6.2023.

Merateľné ukazovatele sú nedostatočné. Je potrebné doplniť merateľné ukazovatele o ukazovatele s reálnymi hodnotami, (napríklad počtami personalizovaných jednotlivých typov dokladov za rok, oproti súčasnému stavu) a podľa ktorých bude možné preukázať, že sú splnené požadované kapacity NPC a dochádza k deklarovaným finančným úsporám po realizácii projektu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Postup dosiahnutia cieľov je realny.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Z projektovej dokumentácie najmä nie je jasné, akú je súčasný stav, ako sa zmení po dokončení predchádzajúcich projektov, ktoré sú už v realizácii, aký bude finálny stav po ukončení tohto projektu, akú sú a budú skutočné procesy medzi hlavnými zainteresovanými stranami.

Je ppotrebné doplniť do projektovej dokumentácie popis AS-IS architektúry a To-BE architektury v NPC a popísať procesy medzi všetkými zainteresovanými stranami.

Je potrebné doplniť popis Systému na zasielanie žiadostí o personalizáciu do NPC od Jednotných pracovísk, systém load balancingu a ich distribúciu na jednotlivé pracoviská NPC, riadiaceho a IS systému NPC v jednotlivých lokalitách a jednotlivé technologické zariadenia podľa jednotlivých pracovísk NPC.

Je potrebné doplniť popis fázy “Výroba a dodanie” (jena z hlavných funkcionalít NPC) najmä procesy a činnosti distribúcie, ochrany a skladovania čistopisov v jednotlivých pracoviskách NPC v oddelených lokalitách.

Je potrebné doplniť popis procesov a činností medzi NPC a JP (napr. zasielanie žiadostí o personalizáciu dokladov, doručovanie, skrtácia dokladov a ďalšie)

Je potrebné doplniť popis procesov a činností pre PKI personalizáciu (ZEP), lebo do procesov majú byť zahrnuté aj JP.

Je potrebné doplniť pre Vydávanie/distribúciu kariet požiadavky, procesy a činnosti zainteresovaných strán na vydávanie ZEP

Je potrebné doplniť pre “Používanie karty” procesov a činností, ktoré sa týkajú Jednotných pracovísk alebo Certifikačnej autority.

Je potrebné doplniť pre “Pozastavenie a ukončenie platnosti kariet” procesy a činnost NPC ale aj Jednotných pracovísk

Je potrebné doplniť pre “Fyzické zničenie kariet” popis procesov a činností na JP a následne v NPC.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Realizáciou projektu bude zabezpečaná dostatočná kapacita personalizácie dokladov v NPC

Testovanie - je v projekte požadované v dostatočnom rozsahu


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projektová dokumentácia je neúplná.

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť dokument “Katalóg požiadaviek” v ktorom budú uvedené všetky požiadavky na fukcionalitu a kapacitu jednotlivých zariadení a funkciomalitu ich SW vybavenia pre integráciu na Riadiaci a Informačný systém NPC a pre zamestnancov NPC.

Je potrebné zjednotiť v projektovej dokumentácii skutočne obstarávané technicke zariadenia v rámci tohto projektu.

V technologickej architektúre sú definované 4 druhy technických zariadení. v BC/CBA sú definované len 3 druhy zariadení. (Asi chýba definícia veľkokapacitného obálkovacieho zariadenia)

Je potrebné vysvetliť v projektovej dokumentácii AS-IS stav a TO-BE stav pre Load Balance, lebo v BC/CBA je definovaný Load Balance SW len pre ID3 doklady. Je potrebné vysvetliť ako a za akú cenu bude alebo bol nakúpený Load Balance SW pre ID1 doklady.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kritériá pre alternatívy sú nesprávne.

KO kriterium Zabezpečenie vydávania dokladov v krízových situáciách - je účelovo zavadzajúce, lebo v projektovej dokumentácii nie je uvedené koľko takýchto kritických stavov, t.j. vypadok oboch pracovísk v objekte NPC odrazu, bolo počas prevádzky od roku 2004. Preto multikriteriálna analýza nezohľadňuje ekonomicky najvhodnejšiu alternatívu. (vylučuje alternatívy 2 a 3, ktoré sú finančne optimálnejšie, lebo nie je potrebné vybudovať objekt a infraštruktúru nového pracoviska NPC).

Hlavnou úlohou NPC je ochrana čistopisov. NPC bolo navrhnuté ako centralizované riešenie tak, aby oachrana, kontrola úplnosti a personalizácia všetkých čistopisov bola v jednom objekte. Objekt môže opustiť len personalizovaný doklad. Rozdelením NPC na dve lokality vytvorí extrémne riziko zneužitia a straty čistopisov. Je potrebné doplniť KO kritérium pre bezpečnosť a kontrolu čistopisov. Toto kritérium je nadradené kritériu “Zabezpečenie vydávania dokladov v krízových situáciách”.

Je potrebné doplniť finančné porovnanie jednotlivých alternatív. Do finančnej kalkulácie alternatívy 4 je potrebné doplniť aj finančné náklady na vybudovanie objektu s rovnakou bezpečnostnou úrovňou a zabezpečením ochrany pre čistopisy a personalizáciu akú má súčasný objekt NPC.

Je potrebné znovu vykonať multikriteriálnu analýzu a prehodnotiť výber optimálnej alternatívy.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia efektívnosti vybranej alternatívy riešenia a finančných prínosov projektu je chybná a neúplná.

Pri prínosoch nie sú zohľadnené a odpočítané náklady minimálne na:
- vybudovanie a bezpečnostné zabezpečenie geograficky oddeleného pracoviska NPC a skladu čistopisov minimálne v bezpečnostných parametroch súčasného objektu NPC (stavebný projekt/y)
- projekt “Obnova serverovej IT infraštruktúry personalizácie cestovných dokladov a obnova serverovej IT infraštruktúry personalizácie ID1 dokladov v NPC” (projekt_2226),
- projekt “Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra” (projekt_1935)
- projekt “Modernizácia dokladových PKI” (projekt_2218)
- nákup všetkých čistopisov, ktorých poplatky sú zahrnuté do kalkulácie úspor.
Je potrebné tieto náklady zapracovať do kalkulácie efektívnosti navrhovaného riešenia.

Je potrebné vypracovať finančnú kalkuláciu nákladov pre jednotlivé alternatívy, aby bolo možné posúdiť, ktorá je optimálna


Participácia na príprave projektu (nie je zatiaľ vyhodnotená)

N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty predložené do Verejného pripomienkového konania:
- projekt_2593_Projektovy_zamer_detailny.pdf (695.0 KB)
- projekt_2593_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (708.5 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Komplexné_riešenie_výrobných_liniek_NPC_2.xlsx (772.7 KB)
- PRILOHA_3_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Komplexné_riešenie_výrobných_liniek_NPC_2.xlsx (116.7 KB)

Pripomienky Slovensko.Digital:
- 20240607_npc_formular_pripomienky_slovensko_digital.xlsx (17.4 KB)

Aktuálne informácie o projekte v MetaIS:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/3cd53e29-18c4-4c8a-b915-54af52b39508/cimaster?tab=basicForm


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:
- 28.05.2024 Vyhlásenie verejného pripomienkového konania
- 07.06.2024 Ukončenie verejného pripomienkového konania