Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR

Názov: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR

Garant: Úrad verejného zdravotníctva SR

Stručný opis: Cieľom reformy je zásadná modernizácia verejného zdravotníctva prostredníctvom inovovaných procesov a elektronizácie služieb úradu verejného zdravotníctva. Prioritnou témou reformy je kontrola determinantov zdravia, podpora a výchova k zdraviu ako súčasť ochrany zdravia a elektronizácia procesov úradu verejného zdravotníctva.

Náklady na projekt: 17,98 mil. EUR (Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva)

Aktuálny stav projektu: Reformný zámer predložený na schválenie

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer len veľmi stroho popisuje podstatu reformny ÚVZ. Popis reformy skôr pripomína projekty z programového obdobia 2007-2013, kde sa kládol dôraz na elektronizáciu procesov a s tým súvisiace znižovanie administratívnej záťaže. Refromný zámer sľubuje “Samotnej elektronizácií UVZ bude predchádzať optimalizácia procesov a zavedenie nových metód práce, čo sa prejaví na kvalitnejších službách (vyšší komfort) a na znížení administratívneho zaťaženia (aj vďaka inteligentnejšej reakcii úradov)” avšak hypotézy, v ktorých oblastiach má dôjsť k zásadným procesným zmenám chýbajú.

Svetlou výnimkou je zavedenie hodnotenia vplyvov na zdravotníctvo vo všetkých politikách (HIA), čo sa dá hodnotiť ako pozitívny zámer.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer udáva nasledovné KPI:

image

KPI sú relatívne dobrou reflexiou cieľov reformy - dá sa však polemizovať, či niektoré KPI nie sú až príliš vysoko-úrovňové a či je naozaj možné pripísať ich vývoj reformnému projektu (inými slovami - či sú repretentatívne vo vzťahu k projektu, ktorý sa nimi bude merať).

Pomerne ťažko sa tiež hľadá väzba medzi prioritnými problémovými oblasťami a KPI, ktoré majú tieto problémy (pomocou reformy) odstrániť. Napríklad KPI - zníženie výskytu infekčných ochorení - je veľmi ťažké napasovať na niektorú z problémových oblastí.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Test kapacitnej pripravenosti odhaľuje zásadné nedostatky v zabezpečení prípravnej ako aj realizačnej fázy reformy na ÚVZ. Samotný predkladateľ uznáva, že táto oblasť je slabou stránkou RZ v časti Silné a slabé stránky, kde sa uvádza: “ÚVZ SR nemá skúsenosť s projektom podobného rozsahu / objemu v predchádzajúcom období.”


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Z hľadiska zaradenia projektu do zamerania aktivít ÚVZ problém nie je. Prínosy projektu pre ÚVZ sú jasné a potrebné pre efektívnejší výkon svojich funkcií. Problémom je skôr ich realizovateľnosť - aj na základe slabej pripravenosti inštitúcie na projekt takého veľkého rozsahu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Predkladaný reformný zámer je veľmi orientovaný na elektronizáciu podaní ÚVZ SR a zverejňovanie údajov z predmetnej oblasti. (hodnotenie - to be discussed)

Popis projektu má v sebe prvky agilného prístupu (postupný rozvoj jednotlivých funkcionalít namiesto snahy o zmapovanie celého IS v úvodnej DFŠ), čo treba oceniť. Na druhej strane, tento prístup nekorešponduje s detailným rozpočtom, kde sú naceňované jednotlivé moduly budúceho IS. Prístup k projektu tak podľa nášho názoru nerešpektuje závery NKIVS.


Štúdia uskutočniteľnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Alternatívy (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Kalkulácia efektívnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer bol zverejnený na pripomienkovanie. Žiadne ďalšie aktivity o projekte, ktoré by mali za snahu zapojenie širšej komunity, neevidujeme. Hodnotenie je predbežné.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 3.12.2017 Reformný zámer predložený na pripomienkovanie pred zasadnutím HK OP EVS
  • 18.12.2017 Reformný zámer schválený / neschválený HK OP EVS