Red Flags: Digitálne vybavenie škôl

Názov: Digitálne vybavenie škôl

Garant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stručný opis: V projekte sa majú centrálne nakúpiť a distribuovať IT zariadenia a príslušenstvo - tablety, notebooky, Microsoft Office, headsety a podobne - tak, aby boli nimi všetky základné a stredné školy v SR vybavené na úroveň štandardu definovaného Ministerstvom školstva.

Náklady na projekt: 123M Eur (investície) + 212M Eur (prevádzka počas 10 rokov)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • príprava realizácie projektu

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt sleduje správny zámer: zlepšiť v súčasnosti neutešený stav vybavenia škôl IT technikou. Je však navrhnutý výlučne na plošné uniformné vybavenie škôl technickými zariadeniami podľa vopred zvolených požiadaviek. Absentuje popis reálnych cieľov v oblasti vzdelávania. Merateľné ukazovatele sú výpovedné iba voči “úspechu” pri dodaní týchto zariadení do škôl. Rovnaké vybavenie všetkých škôl znemožňuje zohľadniť ich individuálne potreby tak v kvantite, ako aj v parametroch dodávaných zariadení. Tento prístup je v rozpore s odporúčaniami v Programe informatizácie školstva. Chýba prepojenie s inými projektami a vidíme veľmi disproporčné zameranie financovania nákupu zariadení najmä voči podpore učiteľov. V projekte ani neboli reálne zvažované alternatívy a nie je plánované reálne monitorovanie cieľov v oblasti vzdelávania. To všetko je spojené s mimoriadne vysokými nákladmi, kde najmä 212 miliónov Eur potrebných na udržateľnosť výsledkov projektu nie je jasné z akých zdrojov budú hradené.

Stanovisko Slovensko.Digital: “Kúpiť tablety” je ľahké. Projekt Digitálne vybavenie škôl je však spojený s mimoriadne vysokými nákladmi (spolu viac ako 330M Eur za 10 rokov), preto je namieste jeho dôkladná príprava a prevedenie, ktoré čo najlepšie povedie k dosiahnutiu cieľov v oblasti vzdelávania. Zatiaľ však v projekte vidíme množstvo rizík, tak v absencii komplexného prístupu k cieľom, hľadania spôsobu ich dosiahnutia, monitorovania skutočného stavu, ale aj zvoleného prístupu. Takto je vysoké riziko, že predpokladané zlepšenie v oblasti vzdelávania nebude dosiahnuté a finančné prostriedky budú investované mimoriadne neefektívne. Vyzývame Ministerstvo školstva, aby pozastavilo realizáciu projektu, dopracovalo ho do komplexnej podoby a identifikované kritické miesta projektu prehodnotilo a opravilo.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je súčasťou schváleného “Programu informatizácie škôl do roku 2030” z decembra 2021. V aktuálne realizovaných programoch je však veľmi slabo zastúpená transformatívna zmena spôsobu vzdelávania a zásadné zlepšovanie digitálnych zručností učiteľov.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projekte sú stanovené nasledovné merateľné ukazovatele:
image
image

Tieto ukazovatele nevypovedajú o reálnom využívaní dodaných komponentov a napĺňaní strategického zámeru, t.j. ako budú školy využívať nadobudnuté zariadenia a čo majú školy vedieť digitálne zabezpečovať v plánovanom cieľovom stave.

Ukazovateľ “počet vybavených škôl” je technický, vyjadruje iba jeden z predpokladov dosiahnutia reálnych cieľov vo vzdelávaní. Pri ukazovateli “počet používateľov vybavenia” sa zrejme predpokladá, že ukončením projektu, t.j. dodaním zariadení budú tieto automaticky používané všetkými žiakmi a všetkými pedagógami zapojených škôl, ale nesleduje sa a nevyhodnocuje sa skutočný počet žiakov a pedagógov jednotlivých zapojených škôl po skončení projektu v reálnom vzdelávacom procese.

Ukazovateľ “podiel 16-74 ročných obyvateľov, ktorí majú aspoň základné digitálne zručnosti” je správny, avšak nie je žiadna priama väzba medzi realizáciou projektu a jeho plnením. Taktiež sa nevzťahuje na cieľovú skupinu (žiaci škôl) a v projekte navrhovaný odpočet sa má uskutočniť “keď žiaci dosiahnu hranicu 16 rokov”, čo však bude po ukončení projektu. Tento ukazovateľ tak počas trvania projektu nebude vôbec výpovedný.

Keďže teda nie sú stanovené žiadne relevantné merateľné ukazovatele zodpovedajúce cieľom “vzdelávania pre 21. storočie” (pojem z Plánu obnovy), nebude v tomto projekte reálne možné napĺňanie týchto cieľov sledovať.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

V projekte je uvedený harmonogram “dodávky zariadení” a stručne popísaný prístup ako tento proces bude realizovaný. V tejto časti je pokladáme za plán nastavený realisticky.

Nie je však umožnená flexibilita pri výbere konkrétnych zariadení zo strany jednotlivých škôl. Z centrálnej úrovne má zmysel nastaviť určité minimálne štandardy, ktoré má škola dodržať, avšak určenie konkrétneho modelu zariadenia, a taktiež prípadné nadštandardné parametre, majú byť plne v kompetencii každej školy. Tento prístup je mimoriadne dôležitý vzhľadom na rozdielne potreby rôznych škôl, čo vyplýva nielen z ich rozdielnej aktuálnej úrovne, ale aj zamerania školy. Tento prístup je dôležitý aj z dôvodu, že škola sama má zabezpečovať údržbu/servis zariadení, musí mať preto možnosť zvoliť také zariadenia, pre ktoré tieto činnosti bude zvládať efektívnejšie (napr. niektorá škola nakupuje zariadenia konkrétneho typu).

Chýba rozčlenenie škôl (stratifikácia) škôl podľa ich reálnych potrieb. Sú definované aktivity ministerstva počas realizácie projektu, ale chýbajú aktivity jednotlivých škôl nielen počas realizácie projektu, ale aj po skončení projektu, t.j. ako budú dodané zariadenia reálne používané vo vzdelávacom procese. Taktiež chýba reálna analýza rôznych alternatív dosiahnutia cieľov.

Vzhľadom na individuálne potreby škôl je nutné doplniť kritériá výberu o tie, ktoré zohľadňujú potreby špecifiká jednotlivých škôl a znovu vyhodnotiť všetky alternatívy spôsobu realizácie. Je potrebné znovu porovnať najmä použitie voucherov a dodávku konkrétnych zariadení pre školy.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIT nie je zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Cieľom projektu je “kompletné vybavenie škôl HW”, čím sa myslí plošné vybavenie podľa štandardu HECC, ktorého konkrétne parametre boli pre školy v SR určené v dokumente Program informatizácie školstva do roku 2030 ako “štandardy digitálneho vybavenia školy a školských poradenských zariadení”. Priamo v tomto dokumente sa však uvádza, že “cieľom tohto modelu nie je taxatívne vymenovať povinné vybavenie každej školy, ale nastaviť benchmark technologického vybavenia základných a stredných škôl podľa ktorého sa môžu formovať ciele rezortu pre investície do digitálnej infraštruktúry”. Žiadne ďalšie ciele však formulované neboli a v tomto projekte bol zvolený práve neodporúčaný prístup “vybavíme školy podľa tohto štandardu na 100%”.

V dokumente sa taktiež uvádza, že “tento model nie je pevne daný a bude sa priebežne aktualizovať na základe aktuálneho technologického pokroku”, pričom v tomto projekte nie je spomínaný žiadny mechanizmus aktualizácie modelu, a teda ani spôsob obmien HW vybavenia škôl počas kalkulovaných 10 rokov projektu.

V projekte chýbajú parametre a požiadavky, ktoré realizácia tohto projektu vytvorí na ďalšie realizované projekty ministerstva. V projektovom zámere je deklarované, že projekty Digitálne vybavenie škôl, Digitálna infraštruktúra škôl a Internet pre školy sa navzájom doplňujú. Chýba preto popis a kvantifikácia aké požiadavky budú kladené na Digitálnu infraštruktúru školy na pripojenie existujúcich a nových zariadení do LAN, Aké parametre sú potrebné na pripojenie školy do internetu j, keď prebieha vyučovanie v škole a ako sa požiadavky na pripojenie zmenia, keď sa realizuje dištančné vyučovanie. Bez definovania týchto požiadaviek na ďalšie projekty je riziko, že dodané zariadenia nebude možné využívať v plnej miere v rámci reálneho vzdelávacieho procesu.

Chýba vyvážený prístup k investícii do HW vybavenia škôl, voči vybaveniu vzdelávacím obsahom (v ktorého efektívnej príprave v minulosti boli opakované závažné problémy) a najmä voči investícii do zvyšovania digitálnych zručností samotných učiteľov a podpore ich práce s technickými zariadeniami. Podľa dostupných informácií je vyžitie finančných zdrojov absolútne neproporčné v prospech nákupu zariadení a infraštruktúry voči ostatným oblastiam. Tento aspekt nie je v projekte nijako adresovaný. Vidíme podstatné riziko, že nakúpené zariadenia (napr. tablety, ktorých sa plánuje nakúpiť viac ako 80 tisíc), budú v realite pri výuke iba veľmi slabo využívané.

Chýba zadefinovanie základného cieľa, “ako chceme aby vyzerala výuka” pri novom štandarde vybavenia škôl IT pomôckami. Pritom práve voči tomuto splneniu tohto cieľa by malo vybavenie škôl byť zodpovedajúce. Jednotlivé školy sú z veľkej časti v tejto oblasti ponechané na vlastné určenie spôsobu a rozsahu používania IT pomôcok a podľa našich skúseností bude prirodzene v tejto oblasti zvolený prístup v rôznych školách podstatne iný. To je však v ostrom kontraste s uniformným vybavením škôl rovnakým spôsobom a rovnakými zariadeniami.

V projekte taktiež nie je nijakým spôsobom plánované monitorovanie efektívnosti využívania dodaných zariadení.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt nepochybne bude znamenať zlepšenie škôl z hľadiska vybavenia IT zariadeniami. Za súčasný stav v tejto oblasti sa považuje výsledok prieskumu IVP v polovici roka 2021. V samotnom vyhodnotení prieskumu je však uvedené , že “preverenie skutočnej potreby škôl (voči želanému stavu z prieskumu) by malo byť uskutočnené detailným auditom”, čo však nebolo vykonané.

Kritériá na dodávku aplikačného vybavenia sú diskriminačné. Uvedením firemného označenia Kancelárskeho balíka (MS Office) sú diskriminovaní všetci dodávatelia iných kancelárskych systémov. Majú byť zadefinované všeobecné kritériá na funkcionalitu Kancelárskeho balíka. Taktiež kritériá na dodávku notebookov a počítačov považujeme za diskriminačné vyžadovaním výlučne OS Windows.

Nie sú definované a naplánované aktivity a potrebné zdroje pre činnosti jednotlivých škôl na zabezpečenie prevádzky a údržby nových zariadení. Konštatovanie, že postačia bežné výdavky školy je nedostatočné. Školy majú tiež problém so zvoleným modelom “zariadenie prevedené do ich majetku”, kde vidia veľké riziká plynúce zo zapožičania zariadenia žiakom či učiteľom. Hrozí, že zariadenia vzhľadom na túto skutočnosť nebudú dostatočne využívané.


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projektovej dokumentácii sú všetky povinné dokumenty. Z veľkej časti sú však prázdne a celý projekt je zameraný výlučne na nákup technických zariadení a licencií, ktorých rozsah a štruktúra bol navyše vopred zvolený. Štúdia uskutočniteľnosti tak v žiadnom prípade neplní svoj účel identifikovať ciele, popísať možné prístupy na ich dosiahnutie a na základe argumentácie vybrať najlepšie riešenie.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Zvažované sú iba biznis alternatívy “neurobíme nič” a “urobíme to presne takto ako navrhujeme”, čo je samozrejme zásadne nedostatočné. Predkladateľ zjavne ani nemal zámer zvažovať rôzne prístupy, keďže chýba vhodné definovanie biznis cieľov.

V projekte sú riešené iba alternatívy spôsobov obstarania zariadení zo strany ministerstva, pričom neboli zahrnuté kritériá, ktoré sa týkajú spôsobu zabezpečenia reálnych potrieb jednotlivých škôl, problémov zmeny vlastníckych práv z ministerstva na školy, zabezpečenia údržby a opráv zariadení zo strany škôl po ukončení projektu.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projektovom zámere nie je definované rozčlenenie (stratifikacia) škôl podľa ich reálnych potrieb na kvalitu, výkonnosť a parametre dodávaných HW. Tým, že je požadovaná iba najvyššia kvalita a parametre pre HW dochádza k predraženiu HW projektu a zároveň k zníženiu počtov kusov obstarávaných HW. Je potrebné tieto premrštené požiadavky prehodnotiť. Ide napr. o konfiguráciu notebookov, headsety a pod.

Nie je jasné, na základe čoho boli stanovené konkrétne požiadavky na nakupované zariadenia. V niektorých prípadoch vyzerajú požiadavky ako zbytočne premrštené, a to najmä vzhľadom na reálne potreby škôl.

V projekte je správne analyzovaný životný cyklus zariadení a navrhnuté doby ich obmeny. Týmto spôsobom však v kalkulácii vychádzajú mimoriadne vysoké “prevádzkové” náklady súvisiace iba s predpokladaním udržaním pôvodného štandardu vybavenia škôl zariadeniami, a to vo výške 170% prvotných investičných nákladov, 212 miliónov Eur za 10 rokov projektu. Akým spôsobom budú tieto náklady financované v projekte nie je uvedené, čo považujeme za zásadné riziko. Nie je ani uvedené, aká časť týchto prevádzkových nákladov po ukončení 2 ročnej záruky na HW a za predĺženie licencií bude pokrytá centrálnymi zdrojmi a akú časť majú financovať školy sami.

V rámci CBA neboli započítané žiadne náklady súvisiace s používaním zariadení na strane škôl.

V CBA analýze nie sú uvedené žiadne prínosy a žiadne náklady na zachovanie súčasného stavu. Projekt je tak vykázaný ako čisto stratový (-235M Eur kumulovaná diskont. návratnosť) a nie je jasné ako v takomto stave mohol byť schválený.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ministerstvo školstva zrealizovalo verejné pripomienkové konanie projektu. Ignorovalo však zásadné pripomienky zo strany odbornej verejnosti a nezrealizovalo vyhodnotenie pripomienkovacieho konania. Napriek výzvam odbornej verejnosti nezrealizovalo stretnutie na ktorom by sa odstránili kritické riziká tohto projektu.


:file_folder: Dokumenty

Online dokumentácia: MetaIS

Dokumenty fázy Príprava projektu:

Dokumenty do verejného pripomienkovacieho konania:

Ďalšie dokumenty:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 31.10.2022 Zverejnenie projektu v MetaIS
  • 26.1.2023 Zverejnenie výzvy na verejné pripomienkovacie konanie
  • 5.4.2023 Schválenie projektu zo strany MIRRI SR

Tu teda vyzera mame alebo budeme (ja, SOIT, …) mat vyhrady ohladom “platformovej neutrality”, “otvorenych technologii”, “zmysluplnosti vyucby konkretnych produktov (vs. principov a alternativ)”, vid napr.:

Kto chce namiesto vzletnych myslienok cisla, tak sa bavime napr. o sume 12,065,814.53 € za “Office365 licencia A3”, vid prilohu “rozpocet”, hned prva zalozka a prvy (obsahovy) riadok v tabulke. To je cca 9800 priemernych mesacnych platov ucitela, podla Salary Slovak Republic, Primary School Teacher,... .

1 Like

Toto čo je za haluz?
Vie niekto vysvetliť, prečo všetci potrebujú práve “Office 365 A3”? Najmä keď A1 je pre žiakov a učiteľov zaradmo, viď. https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1

Zdá sa to tak diletantnské, že v tabulečke si ani nedali námahu prepočítať DPH):
image
(všimni v obrázku vyššie uvedené “cena nezahŕňa DPH”)

Taktiež prečo sa má nakúpiť 83 tisíc tabletov? Každý učiteľ teda bude mať svoj (starý) PC, (starý) notebook a k tomu dostane nový tablet???

image

Pre celý projekt je príznačné, že v ňom nie sú nijako pomenované (ani odkazom) ciele, ktoré majú byť dosiahnuté - jedine “plná digitálna vybavenosť”, nijako nerieši kto/čo s tými hračkami bude robiť, alternatívy sú idiotské “neurobíme nič, alebo presne toto”, kontext ostatných aktivít žiadny, projektová dokumentácia nechutne odfláknutá štýlom “veď len nakupujeme HW a SW”. V CBA sú iba výdavky, avšak projekt je ziskový už po prvom roku, bravó!

Hlavne ak sú v projekte vzletné vety:

Toto vyzerá ako klasický bezduchý IT klondajk ako doteraz: nakúpime SW a HW, to vieme veľmi ľahko. Budeme to mať akože na svetovej úrovni. Akurát že učitelia budú mať stále mizerné platy, slabý centrálny digitálny obsah, sami si zadarmo budú vytvárať ďalší vlastný a centrálna podpora ich digitálnych zručností nikde.
Toto je zodpovednosť koordinátora digitálnych zručností? @janhargas

@hanecak aby si bol ešte trošku viac naštartovaný, tak pre porovnanie, v čerstvo schválenom dokumente “Národná stratégia digitálnych zručností…” je úloha 2G, že “Podpora využívania otvorených zdrojov …” s celkovými očakávanými nákladmi 8M Eur na roky 2023-26!

1 Like

Proste licencie a HW sa kupuju lahko, lahko sa preflaknu peniaze, k comu to budu potrebovat, kto to vyuzije, tak vyuzije, kto nie, tak nie, ale peniazky utecu, fajka sa odskrtne, to sa nebavim kde skoncia
(len tak na okraj - ak dam 4 rocnu viazanost a navyse take mnozstvo, tak cena urcite nema byt taka, druha vec, ze preco vsetci A3, to ze preco Office to sa ani nepytam, ak to ma byt strategia ako to budem vyuzivat ako udrziavat a rozvijat obsah, tak OK).

A3 licencie umožňujú väčšiu automatizáciu celého Office365 ekosystému, keďže majú zalicencované rôzne služby v Azure Active Directory.
S A1 licenciami by sa to muselo robiť všetko cez skripty.
A1 by som nechcel ani zadarmo, leda tak na obyčajný e-mail.

Najprv by museli povedat nejakou studiou na co a ako budu pouzivat Office365. Realne z moznosti automatizacie v Office365 nebudu pouzivat skoro nic, okrem zopar fandov samoukov, presne tak ako doteraz

A kto bude tú automatizáciu používať? Učitelia informatiky, ktorí učia ako kresliť v ms paint, 4 príkazy HTML a potom sa žiaci hrajú nejaké online hry? Nemyslím si, že 73 000 učiteľov potrebuje pokročilé funkcie automatizácie a celú robustnosť 365, ktorá je v A1 čiastočne obmedzená.

My (dcera) mala A1 zo skoly a ak ma pamat neklame, bol len pre web a viac nam nesiel ako isiel. Nakoniec pouzivala moj Office. Ak som zamestnavatel a chcem aby moj zamestnanec pracoval s office aj doma (priprava, ulohy atd), tak potom mu treba zaplatit internet alebo aplikaciu ktoru vie pouzivat offline (alebo oboje). Ale mozno sa mylim.

2 Likes

Ma trochu prekvapuje kam sa ubera diskusia k nakupu HW (to iste som badal aj pri HW pre obce). Na nejakej vyssej strategickej urovni, v nejakom strategickom dokumente je uvedene ze EK schvalila nakup HW a k tomu je v tom dokumente (konkretne v tomto pripade plan obnovy popisancyhc 100 dalsich stran dalsich opatreni za miliardy), ale napises ze IT klondajk.

To ako ja si v spravnej rade necham schvalit firemny plan obnovy a potom budem buzerovat IT oddelenie ze pripravilo HW projekt ale nedalo tam plan vzdelavania aj ked ten ma pripravit uplne ine oddelenie?

To mozu nakopirovat cely plan obnovy.

Je to tak, som dosť paranoidný. Špeciálne ak ide o sektor, v ktorom dlhodobo centrálne IT program majú …slabé výsledky a sú spojené s “podozreniami”. Viď. Digitálne učivo na dosah, Edunet, Planéta vedomostí. Rád sa nechám presvedčiť o opaku, nemám problém sa aj ospravedlniť.

Plán obnovy som čítal, aj komponent 7 (z ktorého tento prj. bude financovaný), je to 34 strán. Sú tam aj vceklu zaujímavé veci, napr:

Sme nejako v tomto pokročili?

Napr. ja sám používam jednu zo starších verzií Office, roky, normálne zakúpenú krabicovú licenciu. Stačí mi to na absolútne všetko čo potrebujem. Nákup SW štýlom “najnovšia verzia, platenie mesačne, navždy” chápem že je výrobcom tohto SW preferovaný, z pohľadu používateľa, ktorý má navyše podpriemernú mzdu, to tak býva málokedy.
(Áno, viem že GPP je primárne o ochrane prírody.)

Ale v pohode poďme na konkrétnejšiu debatu: otvoril som si nejaký e-shop, tam sa krabicová verzia Office 2021 Home and Student SK predáva za 102,5€ bez DPH, trvalá licencia. Už aj takto trápne porovnané je nacenené v projekte o 50% drahšie riešenie (A3 3,2€/mesiac = 153,6€/48 mesiacov). A trvalá licencia zostane aj po konci podpory fungovať. Prečo sa to takto oplatí? Prečo nie je k tomu žiadna úvaha o reálnych alternatívach, alebo že čo učitelia/žiaci naozaj potrebujú (aké funkcie)? V akom inom dokumente to mám hľadať?

Tento projekt je realizáciou POO-K7I2 “Investície do digitalizácie v školách”, na ktorý je celkovo vyčlenených 187,2M€. Vieme ako a na základe čoho je toto rozplánované? V POO sa píše o “priložených tabuľkách”, ktoré som však nenašiel. Web Min.školstva je v tejto téme (neprekvapivo) mimoriadne neobsažný: Plán obnovy a odolnosti SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Keď sme pri “100 dalsich stran dalsich opatreni”, tak ozaj rád si pozriem, čo sa reálne robí. Ako iste vieš, POO-K7R2 “Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby” obsahuje ako záväzné iba legislatívne zmeny, nie konkrétne výsledky v zlepšení zručností učiteľov.

Alebo nová kľúčová rola na školách pre túto vec: digitálny koordinátor - ako to v realite funguje? Na školách kde chodia moje deti zrejme iba formálne prilepili niekomu novú funkciu, nerobí, zdá sa, nič.

1 Like

Krabicova verzia sa dá ešte kúpiť? Všetko, čo ponúka Microsoft je už formou predplatného a je to Office365 resp. Microsoft365.
Existuje licencia A1 plus with student benefit, ktorá umožňuje nainštalovanie desktop verzie. Učitelia takú licenciu nemajú, tam treba A3.
Automatizácia bola primárne myslená ako admin práca, čiže menežment účtov, skupín a tímov. A3 licencia zahŕňa licenciu Azure AD Premium, ktorá umožňuje vytvárať dynamické skupiny na základe atribútov z Active Directory, čo je strašne dobrá vec, ináč musíte celý lifecycle používateľa skriptovať. Je tam však finta, že nie všetky účty musia mať nevyhnutne A3, aby to fungovalo.
Na automatizáciu procesov (workflow) treba ďalšie licencie.
Ak chcete Office na výučbu základov, tak A1+.
Ak chcete používať Office ako platformu, tak A3 minimálne.

Ale ty chces riesit problem digitalizacie skolstva na urovni projektoveho zameru jedneho projektu, ktory je sucastou suboru dalsich. Samozrejme ze jednotlive projekty musia ist ruka v ruke ale nie ze v kazdom samostatnom projekte bude 20 stran o inych projektoch. Tieto prepojenia sa musia riesit na uplne inej urovni.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products
image

Ako som písal, rád si pozriem stav “prepojených projektov”. Na webe som nič nenašiel (hľadal som však iba chvíľu). Taktiež rozhodnutia relevantné pre tento projekt som nenašiel nijako zdôvodnené a na prvý aj bližší pohľad nie je jasné že sú najlepšie.

Pochybujem, že by vám akýkoľvek reseller ponúkol Office Home & Student pre tento use case. Myslím, že tie licencie sú neprenosné (napr. kúpite v roku 2023 pre Janka Mrkvičku, ten skončí školu 2024 a vy už neprenesiete licenciu na iného žiaka).

https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/samospravy/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/akademicky-sektor-a-inovacie/

Akože po jednom sa kúpiť dá, hromadne nie?
Pochybnosti sú v poriadku, čakám že projektová dokumentácia všetko jasne vysvetlí.

Čítam tam, že táto krabicová licencia je na zariadenie, nie osobu. Plus teda vyčerpanie autorského práva / doktrína prvého predaja - softvér sa dá v pohode preniesť na iné zariadenie, či aj ďalej predať.

Ale ešte raz: vôbec nie som expert na licencie MS, zjavne to však nie je jednoduchá téma … ergo očakávam k tomu nejakú úvahu, alternatívy, porovnanie a z toho výsledok. Úvahu, ktorú napíše niekto zastupujúci záujmy objednávateľa, t.j. určite nie “reseller”.

@rotteast www.planobnovy.sk poznám. Ale “plán výziev” hovorí o stave v oblasti digitálnych zručností asi toľko, ako obdobný “plán výziev” v PO7 OPII o stave eGov. Časť “semafor” je pre tieto konkrétnosti ešte menej výpovedná.

Vie tu niekto, kde sa dá nájsť dokument “Štandardy digitálneho vybavenia školy a školských
poradenských zariadení”? Ak správne čítam, tam bolo zvolené čím má byť škola vybavená, a teda tam by som snáď mal nájsť aj vysvetlenie “prečo práve takto”.

str. 23

Martin, tento výsledok samozrejme poznám. Chceš naznačiť, že nič iné ako táto tabuľka neexistuje?

Možno existuje, možno nie. Keď to nie je zverejnené, akoby neexistovalo. Veď aj spomínaný Program informatizácie školstva do roku 2030 bol zverejnený až dlho po dokončení a schválení, nechceli ho zverejniť. Z celého postupu mám pocit, že ministerstvo školstva funguje v utajení, ako ministerstvo obrany. Len neviem, či bráni záujmy žiakov, učiteľov, alebo lobistov.

Prečo sa v tom dokumente píše, že štandardom digitálneho vybavenia je licencia Office365? To dáva zmysel ako diel skladačky. Centrálne úložisko viki.iedu.sk sa potichu spojilo s Riam kontom ministerstva pre všetých učiteľov (a potenciálne aj všetkých žiakov) a to je konto Microsoft365. Ďalej je veľký tlak na to, aby dištančné vzdelávanie prebiehalo jednotne cez MS Teams, bez ohľadu na to, že niektoré školy viac používali iné násroje. Ďalej veľa vzdelávaní pre učiteľov prebieha práve cez MS Teams a Office365. Nevidel som zrealizované porovnanie nástrojov a transparentnú verejnú súťaž pre nákup licencií.

Školský digitálny koordinátor (nová pozícia v škole) je metodik-učiteľ, ktorý má na starosti digitálnu transformáciu školy. Dobrý nápad, ktorý sa mal realizovať už dávno. Zastali sme na začiatku. Hlavný problém je nedostatok kvalifikovaných učiteľov (informatiky), preto digitálny koordinátor je vo väčšine prípadov ne-informatik, ktorý sa chce naučiť niečo z informatiky. Preto sme v úvodnej fáze “informatizácie”, v lepších školách v druhej fáze “digitalizácie”, ale “digitálna transformácia” je pre slovenské školy hodne vzdialená méta. Keď si dám dohromady Program informatizácie školstva do roku 2030 a školského digitálneho koordinátora, tak dostanem “Microsoft koordinátora”. Sarkasticky by som povedal, že za chváľu sa učitelia na dištančnej porade budú povinne hrať Minecraft.

Súhrn dokumentov k informatitácii školstva je vo vlákne: Informatizácia a digitalizácia školstva

Chýba tam otvorenosť, platformová neutralita, efektivita využitia verejných peňazí. Čo s tým chceme urobiť?

3 Likes