Red Flags: Informačný systém Analytického centra MS SR (ISAC)

Názov: Informačný systém Analytického centra MS SR (ISAC)

Garant: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt rieši vybudovanie nového IS pre Analytické centrum MS SR na zabezpečenie procesov zberu, ukladania, spracovania a tvorby analytických výstupov. MSSR realizáciou projektu vytvorí vo svojej pôsobnosti nové komplexné riešenie pre získavanie, ukladanie údajov a poskytnutie analytického a reportingového nástroja na spracovanie údajov.

Náklady na projekt: 767k Eur s DPH (investície) + 707k Eur s DPH (prevádzka počas 10 rokov)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

 • 10.11.2023 Schvaľovanie projektu v Komisii pre cieľ 1 OP Slovensko

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt má nahradiť súčasný IS, ktorý MS SR používa ako provizórne riešenie od roku 2017, ktoré je súčasťou EIS (SAP) prevádzkovaný MF SR. V súčasnosti MF SR buduje nový ekonomický IS a pripravuje ukončenie činnosti EIS. Pozitívne hodnotíme výber alternatívy riešenia, t.j. nahradením súčasného systému, ktorého prevádzku MF SR ruší, novým systémom v prevádzke MS SR, nastavené merateľné ukazovatele a biznis prínos. V projekte je riešená časová optimalizácia aktuálnych procesov.

Stanovisko Slovensko.Digital: V projekte nevidíme zásadné riziká a odporúčame ho realizovať. V realizačnej fáze je potrebné zvážiť, či plánovaný čas jeden mesiac na vypracovanie analýz v jednotlivých inkrementoch je dostatočný.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

V rámci projektu sú realizované aj nasledovné ciele:

 • Zefektívnenie práce s informačným systémom vytvorením prívetivejšieho užívateľského prostredia a implementáciou nových funkcionalít podporujúcich automatizáciu procesov AC
 • Zníženie prevádzkových nákladov na zabezpečenie systému ako aj na zabezpečenie podpory procesov AC
 • Otvorený IS pripravený na integráciu nových IS MSSR alebo iných zdrojových registrov.
 • Menšia závislosť od dodávateľa riešenia pri dimenzovaní biznis procesov a príprave formulárov
 • Vytvorenie reportingu, ktorý bude k dispozícií väčšej skupine užívateľov a teda nebude nutné všetky reporty robiť len v „réžií“ AC
 • Prepojenie reportingu na zobrazovanie nástroje pre potreby diseminácie výstupov AC
 • Vytvorenie publikačnej platformy prostredníctvom ktorej budú údaje k dispozícií aj širokej aj odbornej verejnosti.

V projektovej dokumentácii sú popísané základné činnosti. ktoré jednotlivé dotknuté subjekty realizujú a zároveň sú definované potreby používateľov aj z nich vyplývajúce zlepšenia, ktoré projekt prinesie prostredníctvom svojej realizácie a vytvorených funkcionalít.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa projektovej dokumentácie:

Merateľné ukazovatele sú zadefinované tak, že bude možné aj počas rutiinej prevádky vyhodnocovať ekonomický prínos projektu a úsporu času používateľov oproti súčasnému stavu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Celková dĺžka realizácie projektu je 20 mesiacov.
Projekt bude realizovaný v dvoch inkrementoch.
Inkrement 1 – Sprava používateľov, Zber údajov, Reporting a DWH, Integrácia systémov
Inkrement 2 – Umelá inteligencia, Diseminácia, Archivácia

Harmonogram projektu:

Plánovaný harmonogram je realistický, vysoké riziko predstavuje iba pomerne krátka doba Analýzy a dizajnu 1 mesiac v obidvoch inkrementoch.


Súlad s KRIS (nie je vyhodnotený)

Súlad s KRIT MSSR nie je hodnotený.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Hlavné biznis prínosy projektu sú: vyriešenie stavu keď MFSR pripravuje zrušenie súčasného IS, ktorý používa MS SR, rozšírenie funkcionality IS podľa aktuálnych potrieb a optimalizácia procesov a činností aktérov, ktorí používajú IS.

Z projektovej dokumentácie vyplýva, že nebudú menené súčasné procesy, ale bude optimalizovaný čas jednotlivých činností používateľov.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Vendor Lock-in a autorské práva. - V prípade údajov vygenerovaných prostredníctvom učenia umelej inteligencie budú tieto údaje v otvorených formátoch a budú mať licenciu EUPL. Vlastníkom údajov bude MSSR ako prevádzkovateľ systému, pričom bude dodaný aj popis trénovacích algoritmov, ktoré bude možné importovať a exportovať podľa potrieb.

Protoyp GUI a navigácie. - V projektovej dokumentácii je požiadavka na dodanie popisu používateľského rozhrania a požiadavka na vizuálne komponenty v súlade s IDSK – wireframe model.

OpenAPI. - Systém umožní konzumovanie údajov prostredníctvom OPEN API.

Zdrojový kód/ OpenSource. - V projektovej dokumentácii chýba jednoznačná požadavka, aby dodaný zdrojový kód k vytvorenému riešeniu mal licenciu EUPL.

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre - V projekte je požadovaný nástroj pre používateľov na vytváranie formulárov.

1x a dosť - V projekte sú definované požiadavky na dodržanie princípu 1x a dosť.

Riadenie/migrácia údajov - V projekte budú migrované aktuálne dáta do nového IS.

MyData - v projekte sa neuvažuje s funkcionalitou MyData.

OpenData - datasety budú zverejňované na data.gov.sk.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

Pre projekt je vytváraná štandardná projektová dokumentácia požadovaná zákonom o ITVS, voči ktorej nemáme zásadnejšie výhrady.


Alternatívy :star::star::star::star:

V projekte sú porovnané tri alternatívy realizácie: čiastočná delimitácia súčasného riešenia z MF SR, úplná delimitácia súčasného riešenia z MF SR a vybudovanie nového IS, ktorého prevádzkovateľom bude MS SR.

Na základe vecného a finančného porovnania je dobre vybraná alternatíva vybudovania nového IS.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Kalkulované náklady na projekt sú pomerne nízke.

Preukázanie finančnej efektívnosti projektu je uveriteľné. V projektovej dokumentácii sú uvedené základné údaje z ktorých bola vypočítaná návratnosť investície. V projektovej dokumentácii je uvedený zoznam optimalizovaných procesov a činností, časové skrátenie doby optimalizovaných procesov a činností.

V CBA chýbajú konkrétne požiadavky na funkcionalitu a parametre modulu Umelej inteligencie. Chýbajú napríklad požadované parametre chybovosti a časovej odozvy.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Dokumenty Prípravnej fázy boli zverejnené pred schválením a bolo umožnené verejné pripomienkové konanie. Po prerokovaní boli pripomienky odbornej verejnosti akceptované a zapracované do projektu.


:file_folder: Dokumenty

Dokumenty do prípravnej fázy:

Pripomienky Slovensko Digital:

Projektová dokumentácia online: MetaIS


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 21.9.2023 Vyhlásenie verejného pripomienkového konania
 • 5.10.2023 Ukončenie verejného pripomienkového konania
 • 17.10.2023 Prerokovanie pripomienok Slovensko.Digital s MS SR
 • 10.11.2023 Schvaľovanie projektu v Komisii pre cieľ 1 OP Slovensko

Takto napísané je to riadna blbosť. Aké číslo tam mali dať, aby podľa tohoto výpočtu z 0% nebola zase nula?