Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva

Názov: Informačný systém Konsolidovanej údajovej základne rezortu zdravotníctva (IS KÚZZ)

Garant: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stručný opis: Projekt sa zameriava na konsolidáciu údajov naprieč rezortom zdravotníctva s cieľom vytvoriť a centrálne spravovať referenčné údaje rezortu.

Náklady na projekt: 11 144 317 EUR s DPH (podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Zrušený projekt

Čo sa práve deje:

 • Tento projekt bol nahradený projektom “Digitálne procesy ezdravia”.

Zhrnutie hodnotenia Red Flags:
Cieľom projektu je podstatné zlepšenie riadenia údajov súvisiacich so zdravotníctvom. Ide najmä o zlepšenie kvality údajov, systematizácia práce s nimi, jednotné sprístupnenie G2G a ďalšie aspekty master data managementu. Voči tomuto cieľu nemáme výhrady, v prezentovanom spôsobe riešenia (štúdia uskutočniteľnosti) však vidíme podstatné nedostatky:

 • Majú byť vytvorené nové centrálne komponenty - špecificky pre zdravotnícke údaje. Nepoužitie centrálnych komponentov a konceptov pre eGov, ale budovanie paralelného riešenia považujeme za zásadne neefektívne.
 • Dosiahnutie cieľov je závislé na zapojení subjektov, ktoré dnes s údajmi pracujú (aj ako správcovia evidencií) - tento aspekt však štúdia nerieši.
 • Hoci podstata projektu je práca s údajmi, v štúdii sa o nej prakticky nič nehovorí - nie je jasné kto, aké činnosti, v akej časovej postupnosti má vykonať
 • Projekt nie je naviazaný na reformu či optimalizáciu procesov a nemá ani jasné merateľné ukazovatele. Výsledok “v 10. roku životnosti bude plne riešených 50% údajov” je podstatne nedostatočný.
 • V rámci projektov eSO financovaných z OPIS bola pre kľúčové registre implementovaná “Jednotná referenčná údajová základňa rezortu zdravotníctva”, ktorá podľa dostupných dokumentov mala presne rovnaký cieľ ako tento projekt

V súčasnej podobe má štúdia uskutočniteľnosti podstatné nedostatky, ktoré považujeme za nevyhnutné vyriešiť skôr ako ju bude možné formálne schvaľovať.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt je orientovaný implementačne. V štúdii sú popisované niektocré existujúce procesy súvisiace s úkonmi pre registre, ktoré majú byť do projektu zahrnuté, nie je však jasné, či má dôjsť k nejakej zmene alebo optimalizácii procesov.
Projekt nie je naviazaný na reformný zámer.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Pre projekt nie sú stanovené jednoznačné merateľné ukazovatele.
V štúdii uskutočniteľnosti sa uvádza:

 • “Predpokladá sa, že v 4. roku životnosti, teda v 1. roku po nasadení IS KÚZZ do plnej prevádzky, by do IS KÚZZ mohlo plne migrovať 15% z identifikovaných registrov, a toto percento by do 10. roku životnosti narástlo na 50%.”
 • v CBA štúdie je uvedený zoznam registrov, ktoré majú byť projektom pokryté

Postup dosiahnutia cieľov :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia obsahuje základný harmonogram projektových etáp, ktorý sa však primárne týka vybudovania softvéru. Postup práce s jednotlivými registarmi, ich migrácie, atď. nie je uvedený. Aktivity, ktoré majú prebehnúť u jednotlivých organizácií používajúcich údaje, nie sú konkretizované.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Údaje v segmente zdravotníctva (podľa štúdie cca. 130 organizácií) majú byť pomocou tohto projektu konsolidované, vyriešená ich kvalita, jednotný zdroj ich poskytovania ďalším organizáciám. Podľa štúdie sú údaje v súčasnosti roztrúsené, zložito vzájomne zasielané medzi organizáciami, chybové, duplicitné.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa štúdie má projekt riešiť centrálnym spôsobom konsolidáciu údajov, master data management, zasielanie údajov medzi organizáciami - vrátane zabezpečenia 1x a dosť, zabezpečenie kvality údajov. Rovnako majú byť vybudované komponenty pre centralizované vedenie registrov.
V projekte je však plánované vybudovať samostatnú “rezortnú” infraštruktúru a nijako nezohľadňuje existujúce ani plánované centrálne komponenty - najmä modul procesnej a dátovej integrácie, podporné služby platformy dátovej integrácie, pripravovaný koncept back-end zbernice a do nej vystavených mikroslužieb.
Takýto postup však nie je nijako odôvodnený a podľa nášho názoru je zásadne neefektívny.
Služby, ktoré majú byť projektom vytvorené (a technologické komponenty, na ktorých sú postavené) sú podľa opisu v štúdii uskutočniteľnosti úplne generické a nie je jasné, prečo majú byť budované špecificky pre oblasť zdravotníctva.
Pre niektoré kľúčové registre, ktoré majú byť projektom riešené, bolo v rámci projektov eSO financovaných z OPIS vytvorené riešenie “Jednotná referenčná údajová základňa rezortu zdravotníctva” (JRÚZ), ktoré podľa dostupných prezentácií a štúdií malo presne tie isté ciele ako súčasný projekt.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo možné ju pripomienkovať, prebieha jej aktualizácie. Súčasťou štúdie je aj zoznam všetkých registrov, ktoré majú projektom riešené.
Štúdia však nerieši niektoré aspekty podstatné pre úspech projektu, najmä aktivity potrebné vykonať zo strany dotknutých organizácií, náklady a harmonogram práce so samotnými údajmi.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii sú identifikované viaceré alternatívy. Súčasný stav (nulový variant) však nie je porovnávaný ako alternatíva, rovnako nie je uvažovaná alternatíva samostatnej podpory riešenia konsolidácie údajov u ich súčasných správcov. Multikriteriálna analýza vyzerá byť značne tendenčná v prospech alternatívy vybudovania nového centrálneho riešenia pre prostredie zdravotníctva.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

V rámci štúdie uskutočniteľnosti je vypracovaná CBA. Chýba však porovnanie niektorých alternatív (viď. vyššie), rozlišovanie nákladov medzi jednoduchými a zložitými registrami.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

K štúdii bolo možné podať pripomienky a uskutočnila sa jej verejná prezentácia.
Evidujeme viaceré podstatné výhrady proti projektu od iných subjektov, napr. SLK, týkajúce sa aj slabého zapojenia dotknutých subjektov do projektu.

Diskusia k projektu na platforme: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva


:file_folder: Dokumenty

Štúdia uskutočniteľnosti a sprievodné dokumenty:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 23.11.2017 verejná prezentácia štúdie uskutočniteľnosti
 • 21.5.2018 schválenie refomného zámeru Lepšie riadenie zdravotníctva
  na základe dát (Data driven health care)