Red Flags: OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby

Názov: OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby

Garant: (NCZI) Národné centrum zdravotníckych informácií

Stručný opis: Navrhované riešenie by malo zrýchliť manažment pacienta od prvých príznakov onkologického ochorenia, alebo suspekcie až po zahájenie liečby. Zároveň toto riešenie by malo zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu onkologických pacientov.
Praktickým lekárom a potom aj špecialistom by malo poskytovať podporu v rozhodovaní sa a vo výbere najvhodnejšej liečby. Pacientovi by malo poskytovať lepšiu informovanosť, notifikačné služby. Malo by podporiť výmenu zdravotných dát pacienta medzi lekármi.
Mali by sa využiť externé dátové banky pre automatizáciu pri diagnostike onkologických diagnóz a odporúčanie následnej vhodnej liečby.

Náklady na projekt: 8,1M Eur (investície, z toho 7,3M Eur z OPII) + 900k Eur (SLA a prevádzka za 8 rokov po uvedení do prevádzky) s DPH

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

 • Schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti v RV PO7 OPII

Zhrnutie hodnotenia Red Flags:
Projekt má jasný biznis prínos a konkrétnu pridanú hodnotu pre pacienta. Vidíme ale viaceré IT riziká, najmä absenciu stratégie (KRITu) NZCI a rezortu zdravotníctva a z tohto vyplývajúcich rizík, fixovanie problémov eZdravia cez takéto izolované projekty, potrebu legislatívnych zmien pre fungovanie dôležitých modulov tohto projektu, absenciu vyčíslenia celkových nákladov za projekt, keďže v rámci tohto projektu sa riešia len 3 pilotné onkologické diagnózy

Stanovisko Slovensko.Digital:
Vidíme význam a prínos projektu v doméne onkológie. Ale opäť ide o ďalší projekt, ktorý má v podstate riešiť nedostatky eZdravia a robiť nad ním ďalšiu nadstavbu. Bez úprimného a komplexného zhodnotenia stavu eZdravia a stratégie jeho rozvoja nie je efektívne schvaľovať čiastkové investície, aké predstavuje tento projekt.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Aj keď ide o špecifický projekt a doménu, tak neexistuje reformný zámer alebo iný dokument, ktorý by analyzoval a popisoval reformu a zmenu agendy v danej doméne.

Náznaky reformy sú uvedené v projektovom zámere.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::star:

Merateľné ciele sú nastavené z pohľadu biznisu a nie IT cieľov, čo je správne. Nakoľko nie sme odborníci na onkológiu je pomerne náročné zvalidovať plánované hodnoty. Plánované hodnoty vychádzajú z iných analytických dokumentov.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Postup dosiahnutia deklarovaných cieľov vnímame viaceré riziká, a to aj vo väzbe na ambiciózne stanovené merateľné ukazovatele.

Odporúčame projekt overiť najprv vo forme pilotného riešenia/proof of concept v zmysle Vyhlášky 85/2020 o riadení projektov a to z funkčného hľadiska a aj adopcie zo strany lekárov a až potom prípadne investovať ďalšie zdroje.

Modul komunikácie a modul klinických dát majú zabezpečiť výmenu údajov medzi lekármi. Aby toto bolo možné, je potrebná úprava legislatívy, pričom považujeme za nevyhnutné najprv realizovať zmenu legislatívy, a nákup/budovanie SW a HW realizovať až po zmene legislatívy.

Kľúčovým elementom projektu a jeho úspešnosti sú údaje, ktoré majú byť katalyzátor automatizácie. Majú sa nakúpiť dáta ako napr. génové banky a pod. a zároveň majú organicky vznikať dáta o pacientovi a nad nimi má byť budovaná logika riešenia. Absentuje datailnejší pohľad na tento aspekt projektu - kto bude definovať pravidlá pre odporúčané liečby, ako často, ako často je potrebné nakupovať externé dáta a pod.

Projekt má pomerné silné závislosti na iných projektoch NCZI smerujúcich do eZdravia. Analýza závislosti je z nášho pohľadu nedostatočná, nie je dostatočne detailná. Tento fakt opäť súvisí s absenciou KRITu pre NCZI a rezort zdravotníctva.

Ako pozitívum je možné považovať, že projekt myslí na zapojenie a motivačné benefity pre lekárov, ktorí majú vystupovať v roli “testerov ako koncoví používatelia”. Takýto mechanizmus sa ukazuje ako potrebný, nakoľko je známe, že je pomerne často odpor zo strany lekárov voči novým elektronickým službám.


Súlad s KRIS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Koncepcia rozvoja informačných technológií, resp. akákoľvek stratégia smerovania rozvoja a prevádzky IT systémov NCZI a celého rezortu zdravotníctva nie je aktualizovaná a nie je známa. KRIT NCZI nedefinuje/nepozná tento projekt. Úlohou KRITu je poskytnúť koncepčný pohľad na rôznych úrovniach na budovanie IT v danej organizácii/rezorte. Je potrebné minimalizovať stav, že sa schvaľujú IT investície, ktoré nie sú definované v KRITe. Ak sa taká IT investícia objaví, je potrebné KRIT aktualizovať.

Neaktualizovaný KRIT znamená, že nie je aktuálny pohľad na rezortnú architektúru, vzniká priestor na duplicity s inými projektami a pod., ktoré vnímame aj v tomto projekte. Napr. projekt Úradu verejného zdravotníctva so svojom projekte tiež pripravuje modul pre laboratóriá a zdieľanie výsledkov z laboratórnych vyšetrení.

Projekt smeruje dodatočné zdroje do prostredia eZdravia. Okrem tohto projektu sú plánované ďalšie projekty rozširujúce projekt eZdravie, t.j. ide o dodatočné rádovo desiatky miliónov Eur do eZdravia. Projekt OnkoAsist v podstate duplicitne zavádza určité funkcionality, ktoré by už mali fungovať v rámci eZdravia, nakoľko neboli doteraz spochybnené. Absentuje úprimný a odborný pohľad na eZdravie, jeho funkčnosť a jednotlivé moduly a rozhodnutie, či má význam realizovať ďalšie investície do tohto projektu, ľudovo povedané, či “stavať dom na hnilých základoch”.

Zároveň je známe, že daný projekt sa plánuje rozvíjať z Plánu obnovy alebo ďalšieho OP Slovensko. Čiže nie je úplne jasný celý rozsah projektu, ale je poskytnutý len izolovaný pohľad na projekt v zmysle financovania z OPII.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Potreba zlepšenia onkologickej liečby a včasnej diagnostiky onkologickej diagnózy je relevantná a uveriteľná. Voči tejto potrebe nie je čo namietať. Z tohto pohľadu biznis prínos projektu pre SR by mohol byť pomerne významný.

Biznisový pohľad kopíruje už overené a úspešné postupy z iných krajín.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Pozitívne sa dá hodnotiť snaha o automatizáciu, proaktívne a notifikačné služby a lepšiu informovanosť pacienta.

Z hľadiska prínosu k informatizácii projektový zámer nereflektuje podstatné témy:

 • spôsoby autentifikácie a autorizácie,
 • OpenAPI,
 • OpenData,
 • MyData,
 • umiestnenia do cloudu.

Projekt vnímame ako ďalšie fixovanie eZdravia.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Projektový zámer formálne spĺňa potrebné náležitosti.

Výhrady máme ku konceptu projektového zámeru ako takého:

 • Absentuje zhodnotenie stavu eZdravia a použiteľných modulov a teda jasná špecifikácia.
 • Absentuje pohľad cez funkčnosť, ktorú je možné dodať bez potreby legislatívnych zmien a ktorú je možné dodať len na základe zmeny potrebnej legislatívy.
 • Projektový zámer a aj nasledujúce dokumenty by mali pokrývať celý zámer bez ohľadu na zdroj financovania. Projektový zámer hovorí o ďalšom plánovanom financovaní z Plánu obnovy alebo OP Slovensko. Zároveň projektový zámer je koncipovaný pre 3 onkologické diagnózy. Nie je jasné aké dopady finančné a pod. bude mať postupné rozširovanie na ďalšie diagnózy, napr. aké dopady to bude mať na náklady jednotlivých modulov, na potrebu nákupu externých dát a pod.

Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Alternatívy vychádzajú z konceptu akým je uchopený projektový zámer a teda, že sa ide rozvíjať eZdravie, primárne sa ide programovať funkcionalita a alternatívy len rozširujú rozsah funkčnosti. V podstate je pomenovaná len biznis alternatíva bez IT podpory a potom s IT podporou a tá sa škáluje podľa rozsahu funkčnosti.

V alternatívach absentuje pohľad:

 • funkčnosť, ktorú je možné dodať bez legislatívnych zmien a funkčnosť, ktorú je možné dodať len na základe potrebných legislatívnych zmien,
 • či rozvíjať existujúce riešenie eZdravie a jeho moduly, prípadne ktoré alebo riešenie stavať na zelenej lúke, toto je pomerne dôležitá časť,
 • ktoré časti, moduly nakúpiť priamo ako služby alebo produkty a ktoré programovať.

Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

CBA vychádza z konceptu projektového zámeru a z toho vyplývajúcich alternatív. CBA je z formálneho hľadiska spracovaná štandardne. Bola využitá UC points metodika.

Prínosy CBA sú postavené iba na jednom kvalitatívnom parametri a tým je hodnota života. Takto stanovené prínosy vybudovania IT systému ja javia ako nereálne vysoké a je potrebné ich pomenovať v reálnejšom kontexte.

Vnímame pomerne vysoké CAPEX výdavky do jednotlivých modulov, napr.:

 • modul komunikácia - 1,2M Eur
 • modul klinické dáta - 2,4M Eur

Úspešné používanie týchto modulov je však závislé od legislatívnych zmien, aby bolo možné zo strany lekárov pristupovať k zdravotným dátam pacientov.

CBA by mala pokrývať celý rozsah projektu, t.j. aj plánované financovanie v ďalšom období napr. z Plánu obnovy alebo OP Slovensko.

CBA by mala pokrývať a modelovať dopad na náklady projektu po zavedení ďalších diagnóz. Aktuálny projektový zámer počíta s 3 onkologickými diagnózami. Aké budú náklady, keď ich bude 9? Bude potrebné dokupovať ďalšie špecializované externé dáta a pod.?

CBA nepočíta s nákladmi na strane výrobcov sw riešení na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Z projektového zámeru a CBA sa javí, že pomerne veľká časť nákladov smeruje do opravy a dorábania eZdravia a jeho modulov ako eObjednanie, eVyšetrenie a pod.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Dokumenty boli štandardne zverejnené v MetaIS.

Bolo verejné pripomienkovanie predmetných dokumentov. Zároveň boli realizované PTK, ktoré boli oznamené aj cez Slovensko.Digital PTK - NCZI - IS OnkoAssist


:file_folder: Dokumenty

6.5.2022 Verejné prerokovanie Projektového zámeru:

14.6.2022 Aktuálne dokumenty k projektu:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • marec 2022 Prípravné trhové konzultácie
 • 6.5.2022 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu

ja nerozumiem tymto projektom, nefuguje nam ani vseobecny zaklad, tak potrebujeme specializovanu nadstavbu ?

Je to “postup” ako získať ďalšie peniaze na dopracovanie funkčnosti, ktorá bola oficiálne “odovzdaná” do prevádzky 21.12.2015 (lebo peniaze z EU neskorší termín nepripúšťali).

Onkológ je lekár špecialista. Na vyšetrenie u špecialistu je potrebný výmenný lístok od iného lekára. Nemôžem sa objednať ku špecialistovi ak predtým nemám výmenný lístok.

Ja to čítam takto : výmenné lístky za 6 rokov “akože” prevádzky nefungujú, a preto ich budeme generovať na pozadí spätne, aby sme mohli ukázať ako dobre to funguje…

Pozn. Manželka je lekar-specialista, dodnes neprišiel žiaden pacient s el.vymennym lístkom. Za celú dobu pokusné vystavila jeden akože listok a doniesla mi ho ukázať. Ciarový kód boli samé nuly. Prijímajúci lekár by nevedel čo s tým má robiť.

Toto zavádza lekárom ďalšiu byrokratickú povinnosť :angry:

Na toto sme upozorňovali NCZI už dávno, výsledky po odberoch neprídu do 24h, častokrát neprídu ani do X-tyzdnov, pretože ide o biologické procesy, ktoré sa nedajú urýchliť.

eObjednanie je systém slávnostné spustený do prevádzky v 2018. Keď sme ho počas covidu potrebovali na objednávanie na testy a očkovanie, tak radšej zbuchali niekoľko nových systémov na zelenej lúke ako by použili tento systém. Dodnes som tam nenašiel žiadneho lekára, ktorý by ho mal aktivovaný, hoci je používanie je povinné ak má lekár doplnkové ordinačné hodiny. Našiel som tam však nesprávne priradené lekárov ku pracoviskám ( pomiesali data )

Však čo čakať od tvorcov, ktorý očakávajú že pacient sa bude objednávať na patológiu…

eLab vraj už dnes “umožňuje” zápis ľubovoľných výsledkov z lab. vyšetrení v strukturovanej forme. Za tých 6 rokov, žiadne nové fyzikálne veličiny nevznikli, prečo je potrebné niečo meniť ? Leda že by bol koncept eLab zlý a preto je to potrebné znova prekopať.

Inak ide o minimálne o tretí pokus ako prerobiť eLab a zároveň nepriznať, že pôvodne riešenie je nepoužiteľné.

Tým teda NCZI priznáva, že dnes eVysetrenie neumožňuje zapísať dekurz z onkologického vyšetrenia ? Alebo sme doteraz na Slovensku žiadnych onko pacientov nemali.

Lekárom rozdali kartičky pre podpisovanie, prihlásenie. Pacienti mali od začiatku tohto roka používať občianske preukazy. Čítačky sú už vraj niekoľko rokov nakúpené. Videl ich niekto u lekára alebo v lekárni ? Teraz konečne idú obstarávať IAM ? A prečo je to pod hlavičkou nového projektu OnkoAsist ?

2 Likes

Lekárovi som inštaloval čítačku a kartičku pre e-zdravie v 12/2017, používa to doteraz, kartičku necháva vloženú v čítačke. (keby to mali na občianske preukazy tak by ju nenechával v ambulancii)

Zdravotná sestra si bola vyzdvihnúť na pošle obálku s kartičkou a čítačkou v 12/2017 ale doteraz to nepoužíva, tvrdila že sa nedohodli kompetencie čo s tým má robiť.

A čítačku pre pacientov pokiaľ viem tak zatiaľ nedostali.

Takyto bezpecnostny model muselo dat roboty vymysliet… :man_facepalming:

Ak sa nemýlim, tak od 1.1.2018 bol povinný eRecept, takže ten lekár už nemal na výber. Predtým to síce tiež bolo povinné, ale lekári to ignorovali, pretože ich to zdrzovalo v práci. Manželka pri rovnakom počte pacientov končila o minimálne dve hodiny neskôr, t.j tri hodiny po skončení ambulantných hodín. Niektorí pacienti tam čakajú od rána, pretože ráno je odber na lacno a lekár musí počkať na výsledok.

Používať kľúče na občianskom preukaze pre podpisovanie receptov by som jej nedovolil. Nie je rozumné miešať pracovný život so súkromným. Našťastie certifikát na občianskom neobsahuje identifikátor lekára, takže použiť OP nebolo možné. Aj keď páni na NCZI “vymysleli” koleso a zaviedli vlastne ID, namiesto zaužívaného 6+3-miestneho kódu lekára, ktorý používali a aj používajú všetky systémy v zdravotníctve vrátane regulátora UDZS.

Každý zdravotnícky profesionál má pridelený 6-miestny identifikátor začínajúci písmenom. Lekárske kódy začínajú A, zubári začínajú B ( aspoň myslím ), ďalšie písmenká si nepamätám, ale sú tam aj sestry, laboranti, … a každý by mal dostať vlastný preukaz zdravotníckeho profesionála. Nie sú však dômyselne kompetencie sestier, laborantov pre používanie eZdravie a teda buď preukaz nedostali, alebo si ho môžu strčiť … A lekár musí robiť aj tu byrokratickú robotu, ktorú predtým delegoval na sestru.

Bezpečnostný model eZdravie navrhovala a implementoval firma Lynx.

Bohužiaľ zvíťazila “bezpečnosť” nad použiteľnosti v praxi. Lekári to “obišli” nechavanim kartičky v čítačke. Takže vo výsledku riešenie nie je ani bezpečné ani použiteľné.

Pre použiteľnost je potrebné vyriešiť

 • autentifikáciu lekára na tablete bez čítačky
 • Jedného lekára paralelne na dvoch ambulanciach ( kým lekár vyšetruje pacienta na jednej ambulancii, tak v druhej sa už pripravuje ďalší pacient a lekár iba prejde cez dvere. Lekár sa nemôžezakazdym prihlasovať do eZdravia )
 • Konziliarnych lekarov

budeme teda v ocakavani co to onko nakoniec prinesie naozaj

1 Like

Dobrý deň,
ďakujeme za pripomienky, mnohé veľmi dobré z praxe. Autori a garanti projektu komunikujú so zástupcami slovensko.digital, ktorí sa budú podieľať na schvaľovaní projektu v Riadiacom výbore OPII. Všetky relevantné pripomienky budú pozorne vyhodnotené a podľa možností zapracované do riešenia projektu OnkoAsist.

inak, práve o pár týždňov sa bude spúšťať do produkcie modul laboratórii v rámci IS ÚVZ. Zapojené majú byť všetky laboratória na RÚVZ, ale aj súkromných firiem a nemocníc.
Tak neviem … toto je pre nejaké ešte iné laboratória ?

1 Like

Som pesimista, budú to vyhodené peniaze. NCZI nemá žiadnu motiváciu dostať to do realnej prevadzky. NCZI dostane peniaze na “prevádzku” bez ohľadu na to čo obslúži 1 pacienta alebo pol milióna laboratórnych výsledkov za deň. Lekári eZdraviu neveria a navyše ich to zdržuje v práci ( keďže je to pomalé ) => používať to odmietnu. Takže NCZI bude mať systém bez reálnych užívateľov, t.j. bez hlásených chýb, t.j. bez nákladov na prevádzku. Príjem však je istý. Proste ideálny systém na cucanie peňazí.

Čo keby tak autori a garanti projektu zverejnili reálny stav eZdravie ku dnešnému dňu z používania služieb oficiálne odovzdaných do prevádzky k dňu 21.12.2015 ?

Napr.

 • Koľko bolo čítaní výsledkov z lab. výsledkov za každý mesiac od roku 2015.
 • Koľko bolo použitých elektronických výmenných lístkov ?
 • Koľko a u ktorého PZS je pacientov na čakacích listinách ?
 • Koľko krát bol použitý systém eObjednanie ?

Bolo by veľmi vhodné urobiť revíziu stavu eZdravie ešte predtým ako do toho vrazíme ďalších 8M peňazí. Ja si totižto myslím, že stavať ďalšie poschodie na hnilých základoch a zlej koncepcii je blbosť.

Jediná časť ktorá reálne funguje je eRecept, ale to je riešenie z Dôvery, ktoré prevádzkujú zdravotné poisťovne a výpadok eZdravia by si pacienti a lekári ani nevšimli.

Modul eLab pre zber laboratórnych výsledkov od všetkých PZS je oficiálne odovzdaný do prevádzky 21.12.2015. Teraz vlastne hovoríš že štát si objednal duplicitné riešenie. A OnkoAsist akože pridáva “ďalšiu” funkcionalitu, akurát si nepamätám, že za posledných 7 rokov vznikli nejaké nové fyzikálne jednotky potrebné pre zápis onkologických výsledkov.

1 Like

@Vladimir_Kralik urobil som hodnotenie, vid vyssie…kukni pls, ze co hovoris…dik

@peter_k Dokedy potrebujes vyjadrenie ? ( vcera som sa vratil z dvojtyzdnovej dovolenky a zistujem co skor … )

2 Likes

@Vladimir_Kralik zajtra sa to schvaluje na RV…ale tak samozrejme zalezi ako mas cas a kapacitu…reakcia aj neskor bude urcite uzitocna

1 Like

Postupne citam tie dokumenty.
Dovolim si sem skopirovat kus dokumentu z ktoreho vyplyva, ze je to pokus ako vytiahnut zo statu dalsie peniaze namiesto priznania, ze sucasne eZdravie je nepouzitelne :

Projektový zámer: I_01 Projektový zámer – detailný.pdf (1.2 MB)

Definícia jestvujúcich problémov a potrieb koncových používateľov:
Koncoví používatelia majú problém s výmenou informácií medzi jednotlivými poskytovateľmi. To spomaľuje prácu a predlžuje diagnostický
interval na neudržateľne dlhý čas. V prípade karcinómu pľúc až na 180 dní. Drvivá väčšina výmeny zdravotnej dokumentácie prebieha offline.
Koncoví užívatelia opakovane vyjadrili nespokojnosť so súčasnou formou systému ezdravie pre neefektívnosť, množstvo krokov potrebných k
vstupu do systému. Zároveň upozornili na fakt že aj po úspešnom vstupe do systému v ňom nenachádzajú dostatočné informácie, ktoré by im
kompenzovali energiu vynaloženú na pripojenie.
Pri opakovaných konzultáciách s lekármi (VLD, pneumológmi aj gastroenterológmi) sa lekári vyjadrovali veľmi negatívne „… ja ten systém ani
nepoužívam, lebo kým sa tam doklikám a potom tam aj tak nič nenájdem"
Lekári na všetkých úrovniach žiadajú splniť tri podmienky:
jednoduchosť systému;
efektívnosť;
používateľská prívetivosť.

Doplnam este jeden citat :

Napriek rôznych dodatočným funkcionalitám lekári v súčasnosti využívajú iba funkcie elektronického predpisovania liekov a
nahrávania lekárskych správ (v obmedzenej miere). Existujúce centrálne služby eObjednávania a elektronických výmenných lístkov sú prakticky
nevyužívané, rovnako ako nahrávanie a zdieľanie laboratórnych výsledkov prostredníctvom centrálneho štátneho úložiska ezdravie.

Dalsie doplnenie :

Všeobecný lekár alebo ošetrujúci lekár špecialista, ktorý odporúča
pacientovi poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, je povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o odporúčaní lekára na
špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke… Táto povinnosť v súčasnosti nie je dodržiavaná – za prvý polrok 2021 je v
systéme ezdravie nahraných iba 275 tisíc elektronických lístkov (nahrávaných iba 20 poskytovateľmi ZS), pričom týždenne pribúda viac ako 120 tisíc
elektronických záznamov o odbornom vyšetrení. Zároveň z 275 tisíc vystavených elektronických výmenných lístkov bolo prevzatých iba 101 lístkov Dáta
poskytnuté NCZI na stretnutí dňa 22.9.2021. Poslednou možnosťou na prístup k zdravotným dátam pacienta je formou vloženia eID pacienta do
technického zariadenia poskytovateľa. V takomto prípade môže lekár ŠAS vidieť okrem výmenného lístku k ŠAS aj žiadanky a výsledky SVaLZ vyšetrení a
záznamy o preskripcii pacienta. V praxi opäť táto cesta nie je využívaná, keďže pacienti nemajú častokrát aktivované eID a zároveň výsledky SVaLZ
vyšetrení nie sú bežne nahrávané do ezdravia, takže pre lekára tento prístup nemá pridanú hodnotu.

A to zabudli povedat, ze aj ked pacient mat aktivovane eID, tak to ten lekar nema kam strcit, kedze zatial pokial viem neboli distribuovane citacky eID.

Tuto priznali to co som uz hovoril, ze riadky z faktur od ZP maju vyzsiu kvalitu ako data ktore zapisuju lekari :

Zároveň projekt predpokladá
rozšírenie prístupu k zdravotným záznamom o pacientovi všeobecným lekárom a ošetrujúcim lekárom ŠAS, najmä k „údajom z účtu poistenca" keďže tieto
údaje vykazujú vyššiu mieru kvality oproti zdravotným záznamom. Tento zámer si bude vyžadovať úpravu zákona č. 153/2013 Z.z

Akurat, ze to nebudu pouzivat, pretoze lekar nemoze cakat 20sekund na nacitanie prvych 10 riadkov.

Reforma VS => red flag

Navrhovany projekt presuva administraciu ( objednavanie pacientov ) z administrativnych pracovnikov na lekarovov specialistov, pretoze vytvara dve kategorie pacientov ( urgetnych a neurgetnych ), co moze rozhodnut iba lekar specialista. Nastudovanie prislusnej zdravotnej dokumentacie zaberie lekarovi cas, ktory nebol zahrnuty v kalkulaciach a ak sa dany pacient nedostavi na vysetrenie, tak to lekarovi ani nebude zaplatene.

Presun objednavania na lekara berie pacientovi zakonom definovanu moznost slobodnej volby lekara a zaroven vytvara neziaduce “kamaratske” prepojenia lekarov / PZS.

Podla nazvu projektu by malo ist o podporu liecby onkologickych ochoreni. V skutocnosti vsak ide iba o skratenie doby od prveho priznaku po zaciatok liecby ( t.j. nezahrna to samotnu liecbu ochorenia ). Navyse nie su pokryte vsetky onkologicke diagnozy ale iba tri typy, co zahrna 6 z 53 existujucich onkologickych diagnoz, alebo priblizne 8590 pacientov z priblizne 30-tisic pacientov rocne. Autori sa odkazuju na statistiky z roku 2012, pricom dostatok udajov na urcenie presnych statistik vratane zistenia doby cakacej doby sa nachadzaju priamo v datach, ktore posielaju zdravotne poistovne v mesacnych intervaloch do eZdravie. Sposob ako vypocitat uvedene statistiky je mozne prebrat z VsZP z projektu Chiroptera modul Mosia.

Predkladatelia sami priznavaju, ze onkologicke su az na druhom mieste v statistikach umrti a tvoria 30%, na prvom mieste su ochorenia obehovej sustavy, ktore tvoria 50% vsetkych umrti. Ak by si tvorcovia vybrali ochorenia obehovej sustavy, mohli by byt prinosy vyrazne vyzsie za rovnaky objem penazi.

Navrhovany projekt sa zameriava na konkretnych vybranych 6 diagnoz. Vacsina pacientov vsak ma komorbidity ( tj. viacero diagnoz sucastne ). Ak by autori postupovali pre kazdu diagnozu cez samostatny “dotaznik”, tak tych roznych dotaznikov budu stovky, co povedie ku dalsiemu zdrzaniu lekarov pri urceni podozrenia na diagnozu a pre pacienta to bude znamenat duplicitne odbery a vysetrenia.

Meratelne ciele (KPI) => dve hviezdicky

Pacient je povazovany za vylieceneho z onkologickeho, ak je v remisii ( t.j. bez priznakov ) aspon 5 rokov. Ciele projektu ( 01, 06 ) by bolo mozne vyhodnotit najskor po piatich rokoch od ukoncenia projektu. Navyse ako som pisal vyzsie, tak projekt nazahrna samotnu liecbu, ktora moze vyrazne ovplyvnit uvedene ukazovatele, najma pri pouziti inovativnych metod, z ktorych niektore nie su doteraz na Slovensku poskytovane ( Stále nám chýbajú inovatívne lieky pre onkologických pacientov )

Postup dosiahnutia cielov => red flag

Modul Dotaznik by mal vyplnit sam pacient, to vsak vyzaduje aby uvedeny pacient mal aktivovavane eID a zaroven vedel ze existuje https://ezko.npz.sk/ . Je mala pravdepodobnost ze taketo nastane, takze vyplnenie dotaznika zostane na lekarovi, ktoremu to pridava dalsiu administrativnu zataz.

Modul komunikacia a klinickych dat by nebol potrebny, ak by spravne fungovali v eZdravie moduly eLab, eVysetrenie a eObjednanie.

Klucovym faktorom pre pouzivanie zo strany lekarov bude kvalitne GUI. Avsak vytvorenie tohto GUI nie je sucastou projektu, pretoze ho musia realizovat dodavatelia ambulatnych / nemocnicnych systemov, ktory na to nemaju v projekte vyhradene peniaze a teda budu ich pytat od PZS.

Sulad s KRIT => red flag

Ak nie je aktualizovany KRIT, tak niet co hodnotit. Na spravne urcenie KRIT je vsak potrebne bez prikras pomenovat aktualny stav eZdravie. Predkladatelia tento stav ciastocne pomenovavaju, a napriek tejto nefunkcnosti sa autori pokusaju tento system rozvijat dalsimi modulmi.

Podla spravnosti by malo NZCI striktke pozadovat dokoncenie vsetkych funkcnosti ako boli “odovzdanej” k 21.12.2015, najma ak plati za prevadzku uvedeneho systemu 217-tisic E mesacne.

Biznis prínos => red flag

Projekt prinasa dalsi administrativnu zataz pre lekarov specialistov, ktorych je uz teraz nedostatok. To vo vysledku povedie ku predlzeniu cakacich dob. Navyse zavadza dve skupiny pacientov (onkologicky/urgetny a neonkologicky/neurgetny). Tento system bude lekarmi velmi rychlo objaveny, co povedie ku zneuzivaniu a teda predbiehaniu sa “akoze” pacientov s podozdrenim na onkologickou diagnozu. Rovnaky problem bol uz pred rokmi, ked zdravotne poistovne podmienili preplatenie niektorych laboratornych vysetreni podozrenim na onkologicku diagnozu. V tom case malo viac ako 50% vsetkych zien diagnostikovane podozrenie na onko-diagnozu.

Prispevok k informatizacii => ziadna hviezdicka ( alebo red flag )

Navrhovany projekt riesi iba 6 z 53 roznych onkologickych diagnoz resp. z 16-tisic roznych diagnoz v Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH-10
Ak budeme pre kazdu takuto skupinu diagnoz vytvarat novy projekt za 8 milinonov eur, tak nam nebude postacovat statny rozpocet.

A to nehovorime o komorbiditach, ked ma jeden pacient viacero diagnoz sucastne.

Studia uskutocnitelnosti => bez hviezdicky

Splnenie je v skutocnosti iba formalne. Cele riesenie stoji a pada na ochote dodavatelov ambulatnych / nemocnicnych systemov implementovat GUI pre uvedeny modul. Ak tito dodavatelia nedostanu zaplatene, tak si budu peniaze pytate od lekarov/PZS, ktorym sa vsak uvedene naklady budu zdat vysoke, objednaju si najjednoduchsie riesenie, schovane za 5. menu v 6. polozke v 8. zalozke dostupnej na 10 klikov, cim efektivne odradia lekarov od pouzivania daneho systemu.

FIX. pre 3 onkologické diagnózy => ide o tri druhy rakoviny diagnostikovanej ako 6 diagnoz ( C18, C19, C20, C21, C34, C50 )_

Alternatívy => red flag

Medzi alternativamy chyba moznost postavit OnkoAsist mimo projekt eZdravie avsak s vyuzitim sluzieb ktore ( aspon na papieri ) poskytuje verzia eZdravie odovzdana do prevadzky 21.12.2015.

V povodnom navrhu eZdravie bolo chapane ako ulozisko udajov, ktore poskytuje sluzby pre bezpecne ukladanie zdravotnych udajov. Nad takymto systemom by nemal byt problem vyskladat expertny system ( napr. OnkoAsist ), ktory bude lekarom radit pri liecbe pacienta.

Ak by sme isli alternativou, ze OnkoAsist bude samostatny system mimo eZdravie a dodavany firmami, ktore nie su viazane na eZdravie, zaroven vsak vyuzivajuci ulozisko eZdravie, tak by to viedlo ku vycisteniu rozhrani eZdravie a ich zrychleniu. Sluzby ( Chybajuce / nefunkcne / nesplnajuce pozadovane odozvy ) eZdravia by boli opravovane ako bugy v ramci mesacneho pausalu 217-tisic Eur. To by malo prinos pre vsetkych dodavatelov ambulatnych / nemocnicnych systemov, ktory dnes bojuju do pomalymi odozvami, ale su viazany NDA a hrozbou odobratia certifikacie.

Tato alternativa by zaroven otvorila priestor pre nezavisle ambulatne / nemocnicne systemy pre budovanie vlastnych expertnych systemov na podporu rozhodovania lekarov / management pacientov.

Kalkulacia efektivnosti => ziadna hviezdicka ( alebo red-flag )

Uspesnost projektu je podmienena pouzivanim zo strany lekarov. Lekari to nebudu pouzivat ak im to prida dalsiu administrativnu pracu. Nebudu hladat 5. menu v 6. polozke v 8. zalozke dostupnej na 10 klikov Uspesna implementacia je podmienena intuitivnym a jednoduchym GUI, ktore vsak nie je zahrnute v projekte, pretoze je sucastou ambulatnych / nemocnicnych systemov.

Dobrý deň,

ďakujeme za hodnotenie, ku ktorému si dovoľujeme uviesť nasledovné:

Ad Reforma VS

Potrebu reformného zámeru overilo NCZI na RO OP EVS so stanoviskom, že sa nepredpokladá intervenčné prekrytie aktivít NP OP EVS (mäkké aktivity) a zároveň aktivít NP v rámci OP II (IS, investičné aktivity), nedôjde k uplatneniu synergických efektov medzi oboma dotknutými operačnými programami a preto nie je dôvod na predkladanie zámeru na rokovanie Komisie na posudzovanie reformných zámerov.

Ad Merateľné ciele (KPI)

Hodnotenie pozitívne, bez pripomienok

Ad Postup dosiahnutia cieľov

Presne tak budeme postupovať. Projekt bude overený formou proof-of-concept v zmysle Vyhlášky 85/2020. Zapojenie lekárov je kľúčovým atribútom k prístupu k riešeniu projektu, bez zapojenia lekárov by sme riskovali neprijatie systému. Práve preto sú do vývoja a testovania zapojené dve skupiny lekárov. Legislatívne zmeny sú podmienkou pre realizáciu vybraných komponentov tak, aby boli realizovateľné a súladné so zákonom. V zmluvnej dokumentácií pripúšťame druhý inkrement, ktorý sa bude realizovať až po účinnosti a platnosti vyvolaných legislatívnych zmien.

Ad Súlad s KRIS

KRIS MZSR nie je stále schválený ako celok a pre všetky rozvojové projekty (národné/dopytovky) sa vždy robil KRIT samostatne len pred daný projekt/IS a aj to až na základe buď vyzvania na národný projekt alebo v rámci požiadaviek vyhlásenej dopytovej výzvy. Keďže zatiaľ RV OPII projekt ani neschválilo, tým pádom nevydalo ani výzvu na predloženie Národného projektu (NFP a celé byrokratické povinnosti), v ktorej sú potrebné požiadavky čo má uchádzač spĺňať (medzi nimi je aj mať schválený KRIT k danému projektu/IS), preto sme pripravení ho urobiť, v prípade, že bude projekt schválený. KRIT MZSR as is stav je schválený, avšak TO-BE stav je stále v stave rozpracovaný.

Ad Biznis prínos

Hodnotenie pozitívne, bez pripomienok

Ad Príspevok v informatizácii

Spôsob autentifikácie a autorizácie musí byť vyriešený pre celkovú realizáciu projektu, pre lekárov, pacientov a tretie strany. Projekt predpokladá a pripúšťa umiestnenie do cloudu. Predmetom projektu je vybudovanie API. Dáta budú ošetrené vyššou prioritou ochrany, keďže sa jedná v určitých prípadoch a zdravotnícke dáta. OpenData sú k dispozícií nad výstupmi, NOR je anonymizovaný dátový čiastočný výstup. MyData nemajú zdravotné dáta – nie je možné reflektovať.

Ad Štúdia uskutočniteľnosti

K zhodnoteniu ezdravia v rámci projektu uvádzame, že sme zhodnotili tú časť ezdravia, ktorá nám priamo vstupuje do funkcionalít a integrácií s OnkoAsistom. Legislatívna zmena a jej potreba vyplynie po analytickej fáze projektu. Výhľadové plány rozšírenia projektu OnkoAsist je plánom a identifikoval možné zdroje financovania.

Ad Alternatívy

Uvedená pripomienka z pohľadu riešenia prototypu bez dopadu na legislatívu a následného pilotu po schválení legislatívnych zmien je už riešená v príprave verejného obstarávania. Vzhľadom na prípravnú a inicializačnú fázu, pre účely projektu bola vykonaná rámcová analýza. Vzhľadom na charakter projektu sa predpokladá zapojenie silného interného analytického tímu spolu s legislatívnym. V súčasnej dobe už prebieha zazmluvňovanie legislatívnych služieb, ktoré majú zahájiť detailnejšiu analýzu dopadov po schválení projektu.

Projektový zámer na viacerých veciach deklaruje, že projekt bude maximálne využívať existujúce služby ezdravia. Tu je však nutné poznamenať, že v prípade úprav existujúcich komponentov ezdravia je nutné zabezpečiť aj ich redizajn na aktuálne platformy za účelom súladu s existujúcimi štandardmi. V rámci prípravy verejného obstarávania odborné kapacity NCZI riešia závislosti projektov a existujúcich systémov (pripravovaných zmien), zdieľanie služieb a komponentov medzi projektmi a existujúcimi systémami.

Tretia poznámka je výstupom VO, nie je zámerom NCZI obmedzovať uchádzačov na vlastný vývoj, či poskytnutie krabicového riešenia, zámerom je naplnenie cieľov projektu.

Ad Kalkulácia efektívnosti

Prvým merateľným ukazovateľom projektu je zníženie odvrátiteľných úmrtí spôsobených onkologickými ochoreniami. Nie je nám preto jasná argumentácia slovensko.digital, že kvalitatívny parameter hodnota života je nedostatočný. CAPEX výdavkov bol stanovený v súlade s metodikou MIRRI, nie je nám preto jasná aká by mala byť použitá. Poprosíme o príklady, aby sme ich mohli aplikovať v budúcich projektoch.

Ako uvádzame jednotlivé moduly budú ešte prehodnocované z pohľadu legislatívy pre naplnenie požiadaviek prototypu v zmysle vyhlášky 85/2020 Z. z. o riadení projektov v rámci prípravy podkladov VO.

Aplikácia metodiky vyhodnocovania projektu z pohľadu započítania aj následných nákladov na potrebný rozvoj a prevádzku je NCZI známa. Jej aplikácia z pohľadu vyhodnotenia ostatných diagnóz z pohľadu ich prioritizácie a dopadu na projekt by si vyžadoval čas dlhší ako súčasné programové obdobie umožňuje. Pre tento účel sa NCZI zameralo na odvrátiteľné diagnózy, v ktorých SR vykazuje zlé výsledky, a ktoré je možné pri skorej suspekcii diagnostikovať a odvrátiť tak zbytočné úmrtia.

Áno, časť nákladov je kalkulovaná na doplnenie funkcionalít, ktoré projekt Onkoasist vyžaduje od ezdravia pre naplnenie KPI. Opravy existujúceho riešenia nie sú financovateľnými nákladmi OP II, nerozumieme, aké boli identifikované. Ak také sú je potrebné konkrétne ich pomenovať, aby mohli byť verifikované, či naozaj ide o pochybenie z pohľadu klasifikácie výdavku.

Ad Participácia na príprave projektu

Hodnotenie pozitívne, bez pripomienok

Ďakujeme za spoluprácu.

Vynechali ste gynekologov, ktori primarne robia prvotne vysetrenia prsnikov.

Legislativne zmeny su potrebne bez ohladu na to ci OnkoAsist bude alebo nebude. Biologicke procesy sa nebudu riadit poziadavkami bezpecnostnych konzultantov na ziskanie vysledkov do 24h.

Kde si mozem pozriet ten schvaleny stav ? Zaujimalo by ma preco platime 217-tisic mesacne, ak v skutocnosti funguje iba jedna sluzba eRecept, ktoru aj tak prevadzkuju zdravotne poistovne.

Autentifikacia/autorizacia uz vyriesena je. Ak to nie je pravda, tak je to na samostatny projekt, pretoze je to nezavisle od biznis poziadaviek “noveho” modulu OnkoAsist. Je potrebne to riesit pre vsetkych PZS a ich ambulatne/nemocnicne systemy.

Takze v ramci projektu OnkoAsist bude rieseny presun vsetkych sluzie eZdravia do Cloudu ? :open_mouth:

Pod “vyššou prioritou ochrany” myslite fuzzer, ktory efektivne spomaluje odozvy eZdravie ?

Ja si myslim, ze vo vsetkych pripadoch ide o zdravotnicke data.

Ak su tieto data k dispozicii, tak kde ich najdem ?

Mate na mysli rovnaky team, ktory predpolada, ze pacienti sa budu objednavat na patologiu ?

Co hovori zmluva o podpore, za ktoru platime 217-tisic mesacne ? Nie su tam nahodou zahrnute aj upgrady na nove platformy a sledovanie legislativnych zmien ?

Ako mozete merat “znizenie odvratitelnych umrti”, ked nezahrniete liecbu pacienta ? Ak poistovne / alebo MZ rozhodne o schvaleni inovativnych liekov, cim sa znizi pocet umrti / predlzi sa remisia => budete to povazovat za uspech projektu OnkoAsist ?

Najvacsiu cast tvoria choroby obehovej sustavy. Aj v tych mame zle cisla. Preco ste sa nezamerali na tie ? A preco ste obmedzili onko-ochorenia iba na 6 diagnoz a nie na celu oblast ? A preco ste nezahrnuli liecby lymfonov, co su najdrahsi pacienti z pohladu nakladov ? Takto to vyzera ako ucelovo vybrane diagnozy, ktore sa niekomu hodia a ich liecba uz je v praxi zvladnuta.

Ooops, co tak oprasit slubovane funkcionality eHealth ( == povodny nazov pre eZdravie ) z roku 2015 a dozadovat sa ich splnenia ako bugov/chyb ?

1 Like

Pár slov k Onkoasist. Asi 3 minúty o tom, čo Onkoasist je, 17 minút o tom, prečo sa nič nedeje…

1 Like