Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)

Názov: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)

Garant: Ministerstvo životného prostredia SR

Stručný opis: Informačný systém odpadového hospodárstva zabezpečuje zhromažďovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva a ich poskytovanie v ustanovenom rozsahu. Informačný systém tvorí súčasť jednotného informačného systému životného prostredia. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. – zákona o odpadoch zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) alebo ním poverená organizácia.

Náklady na projekt: 15 299 950 EUR (s DPH, výsledok verejného obstarávania)

Aktuálny stav projektu: Realizácia projektu

Čo sa práve deje: Príprava na migráciu dát z existujúcich systémov

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt nemá byť financovaný z OPII, čím Ministerstvo životného prostredia odôvodňuje nevypracovanie štandardných materiálov prípravnej fázy - napr. reformného zámeru, štúdie uskutočniteľnosti. To vytvára celý rad zásadných pochybností o efektivite projektu a jeho výsledkoch. Projekt nie je naviazaný na optimalizáciu procesov verejnej správy, nemá ani určené merateľné ukazovatele úspechu. Nie je možné posúdiť, prečo zvolené riešenie a spôsob jeho dosiahnutia sú najlepšie.

Stanovisko Slovensko.Digital: Viaceré z minulých projektov, ktoré vyvolávajú negatívne ohlasy a pochybnosti, boli vedené podobne ako tento projekt, preto navrhujeme jeho dôsledné prehodnotenie a prepracovanie.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa opisu projektu: “V navrhnutom riešení sa požaduje elektronizácia výkonu verejnej moci, resp. relevantných činností v zmysle platnej legislatívy”


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa ŽoNFP:

Možno v súťažných podkladoch a opise projektu sa ešte niečo nájde…


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Nie je známy detailný harmonogram projektu. Ciele projektu sú nastavené spôsobom, že na ich splnenie stačí dodať a nasadiť SW dielo.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má podstatne zjednodušiť internú administratívu súvisiacu s riadením odpadov a elektronickú interakciu pre všetky subjekty zapojené do odpadového hospodárstva.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

V súčasnosti existujú viaceré IS pokrývajúce časti oblasti odpadového hospodárstva. ISOH ich má nahradiť, zaviesť centralizovaný prístup k riadeniu procesov, vytvoriť elektronické formuláre / spracovanie elektronických podaní, integrovať údaje, vytvoriť informačný portál.
Využité majú byť zdroje IaaS vládneho cloudu.

Nie je jasné prepojenie projektu s prioritami informatizácie, najmä v oblasti riadenia údajov a 1x a dosť.
Niektoré budované komponenty sa javia ako duplicitné, napr. modul IAM, alebo nie je zrejmá efektívnosť ich budovania, napr. budovanie novej/vlastnej ESB.


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti nie je vytvorená.
MŽP SR argumentuje, že projekt nemá byť financovaný z OPII, ale z OP KŽP, kde tento dokument nie je povinný. Nie je však známe ani žiadne iné hodnotenie v oblastiach, ktoré štúdia uskutočniteľnosti pokrýva.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie sú známe žiadne úvahy o alternatívnych možnostiach budovania systému.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie sú známe žiadne podklady kalkulácie efektívnosti zvoleného postupu a odhadu nákladov.
Predpokladaná hodnota predmetnej zákazky bola stanovená využitím metódy „Use Case Point“ na základe vykonaného prieskumu trhu, v ktorom ponuky predložili tri spoločnosti.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie je nám známy žiadny spôsob možnosti zapojenia sa do projektu, alebo verejné aktivity informujúce o detailoch projektu.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 15.2.2017 Vyhlásenie verejného obstarávania
 • 3.7.2017 Vyhlásenie víťaza verejného obstarávania: Konzorcium firiem Tempest a Softip
 • 18.7.2017 Schválená žiadosť o nenávratný príspevok z OP EŽP
 • 15.11.2017 Uzavretá zmluva na dodávku IS OH, účinná od 16.11.
 • od 01.01.2019 (plán) si povinné osoby budú plniť svoje povinnosti v zmysle zákona o odpadoch a evidenčnej vyhlášky elektronicky

Tretiu súťaž vyhlásilo následne 15. februára a v najbližších dňoch má byť vyhlásený víťaz súťaže. IT-čkári zo Slovensko.Digital však navrhujú, aby sa projekt dôsledne prehodnotil a prepracoval. Ministerstvo to ale neplánuje.

“Slovensko.Digital považujeme za prirodzenú autoritu v tejto oblasti a viedli sme s nimi diskusiu na túto tému. Náš projekt je trochu špecifický v tom, že verejná diskusia a hodnotenie prebiehali v roku 2014, kedy národná koncepcia informatizácie v dnešnej podobe nebola známa a skončili v roku 2015,” hovorí Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva. Hovorí ďalej, že pred dvoma rokmi v marci bol prijatý zákon, ktorý stanovil parametre projektu a ministerstvo sa ním musí riadiť.

“Napriek tomu, že sme viazaní zákonom z roku 2015, záleží nám na tom, aby realizácia projektu bola maximálne transparentná, aby sa rozptýlili akékoľvek pochybnosti.” Ferenčák hovorí, že sa zriadi riadiaci výbor, ktorý bude dozerať na realizáciu projektu a mali by v ňom byť zástupcovia ZMOS-u, zamestnávateľských zväzov, Inštitútu finančnej politiky a Pellegriniho úradu.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/371480

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
12 749 958,33 EUR bez DPH

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Časť: 1
TEMPEST a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31326650
Galvaniho 17/B , 82104 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: obchod@tempest.sk
Dodávateľom je MSP: Nie
Časť: 2
SOFTIP, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36785512
Galvaniho 7/D , 82104 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Dodávateľom je MSP: Áno

ITMS 2014+ OpenData:

2 Likes

Do dokumentov som doplnil zmluvu. Je to scan, nie text. Napr. časový harmonogram je preto nečitateľný.

Zo Sekcie enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva mi odpísali (ivan.kapitan@enviro.gov.sk) o súčasnom stave projektu:

Projekt ISOH je rozdelený na časti a to tak, aby niektoré povinnosti, ktoré povinné osoby majú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu prislúchajúcim právnym predpisom, boli elektronizované už koncom tohto roka. Konkrétne sa jedná o povinnosti povinných subjektov podávať ohlásenia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (evidenčná vyhláška). Táto časť je pripravená na spustenie tak, aby si povinné osoby mohli od 01.01.2019 plniť svoje povinnosti v zmysle zákona o odpadoch a evidenčnej vyhlášky elektronicky. Aktuálne prebieha v tejto časti príprava na migráciu dát z existujúcich systémov a následne bude prebiehať čistenie týchto dát.

Od 01.01.2019 plánujeme aj spustenie elektronickej verzie registrácie výrobcov vyhradených výrobkov vyplývajúca výrobcom z § 30 zákona o odpadoch, pričom podrobnosti registrácie sú riešené vo vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Zároveň Vám zasielame odpovede na Vaše otázky:

1. V akom štádiu je projekt Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)?

Projekt ISOH aktuálne analyzuje:

· tok odpadu,

· spôsob výkonu činností podľa § 97 a § 99 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· spôsob evidencie:

 • zariadení na zneškodnovanie odpadov,

 • zariadení na zhodnocovanie odpadov,

 • zariadení na zber odpadov,

 • zberných dvorov,

 • skládok,

 • zariadení obsahujúcich polychlorované bifenyly,

· spôsob výkonu registrácie podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· vnútroštátnu prepravu nebezpečného odpadu a jeho evidencia v systéme ISOH,

· cezhraničný pohyb odpadu a jeho evidencia v systéme ISOH,

· elektronizácia všetkých typov ohlásení zasielaných povinnými osobami na OÚ,

· správa používateľov.

2. Aké ďalšie kroky nasledujú v procese zavedenia jednotného enviromentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve?

      V ďalších krokoch sa plánuje analýza:

· odbornej spôsobilosti na spracovateľskú činnosť v zmysle § 95 a § 96 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· odbornej spôsobilosti na posudkovú činnosť v zmysle § 100 a § 102 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· požiadaviek na CMS,

· konceptu riešenia autorizovaných činností z pohľadu udelenia, zmeny, predĺženia, zrušenia, zániku a pozastavenia platnosti autorizácie v zmysle §89, §90, §91, §92, §93, §94 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· legislatívy vytvorených variant riešení.

Zároveň sa plánuje zapojenie tretích strán z oblasti odpadového hospodárstva.

V neposlednom rade plánujeme aj naďalej podrobne informovať odbornú verejnosť o stave projektu na odborných konferenciách a seminároch zameraných na tému „odpadového hospodárstva“ tak, ako sa to dialo na konferenciách „Konferencia Odpady e+ 2018“, „Československá ENVIROnmentálna konferencia – ENVIRO 2018“ a „IDEME 2018“.

1 Like