Red Flags: EDUNET_SK

Názov: EDUNET_SK

Garant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stručný opis: EDUNET je nástupcom projektu Infovek 2.

Základným cieľom projektu EDUNET_SK je vybudovať jednotnú komunikačnú infraštruktúru pre materské, základné, stredné, špeciálne školy a školské zariadenia na Slovensku (ďalej len školy), ktorá zabezpečí tieto služby:

 • uzavretú MPLS VPN sieť L3 úrovne pripájajúcu koncové lokality s cieľom zabezpečiť bezpečnú komunikáciu zo škôl na zdroje dát a aplikácie umiestnené v Dátovom centre rezortu školstva,
 • centralizovaný riadený spoločný prestup pre všetky školy do siete Internet,
 • prístup do siete EDUNET_SK pre jednotlivé školy prostredníctvom technológie s požadovanou priepustnosťou,
 • bezdrôtový prístup z mobilných zariadení prostredníctvom technológie WiFi do sietí na školách. Bezdrôtový prístup má byť centrálne spravovaný,
 • služby content a web filteringu aplikované podľa Objednávateľom definovaných politík s dynamickým manažmentom,
 • centralizované riešenie DDoS ochrany a elimináciu útokov z Internetu,
 • monitoring a reporting prevádzky do a z Internetu,
 • spoločný dohľad nad sieťami a IKT prostriedkami na lokalitách,
 • manažment internej sieťovej prevádzky medzi koncovými lokalitami a Dátovým centrom rezortu školstva,
 • riešenie bude zahŕňať aj integráciu škôl , pripojených konektivitou od tretích strán (napr. SANET, DUD, alebo ekvivalentných operátorov, príp. iných operátorov zazmluvnených školami).
 • dostatočnú priepustnosť pre hybridné vyučovanie v súvislosti s dištančným vzdelávaním v čase krízy spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19

Náklady na projekt: 53 690 155 EUR bez DPH, Výška refinancovania z OP II: 43 893 405 EUR s DPH

Aktuálny stav projektu: Verejnú súťaž vyhrala spoločnosť SWAN, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku (53.690.089 eur bez DPH). Po skončení kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) projekt čaká na rozhodnutie Ministerstva. Medzičasom bol podpísaný dodatok k zmluve Slovek Telekom-u na Infovek 2, ktorý tým pádom pokračuje ďalej až do momentu, kým nezačne fungovať EDUNET.

Projekt EDUNET_SK sa začal realizovať od 25.2.2020. K 1.3.2022 je do EDUNET_SK pripojených 2744 škôl a inštitúcií. Objednaná je ešte realizácia pripojenia pre cca 300 škôl. Ministerstvo školstva chce zabezpečiť refinancovanie služieb EDUNET_SK, z obdobia pandémie ochorenia Covid-19 (t.j. od 1.3.2020), z financii OP II.

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Najvýraznejším nedostatkom projektu EDUNET je nedostatočná príprava projektu, chýbajúce zhodnotenie alternatív a ekonomické zhodnotenie rôznych modelov nákupu a budovania školskej siete. Projekt je nastavený tak, že na trhu s viac ako 300 dodávateľmi sa obstarávania zúčastnili len štyria. Ministerstvo taktiež odmieta odbornú diskusiu k projektu, čo výrazne zvyšuje obavu o jeho kvalitu.

Stanovisko Slovensko.Digital: Odporúčame projekt pozastaviť a dôkladne zanalyzovať rôzne alternatívy budovania siete aj s ohľadom na podmienky na telekomunikačnom trhu.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer pred projektom nebol spracovaný (projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu, takže ani formálna povinnosť spracovať RZ neexistovala). Ide čisto o infraštruktúrny projekt, ktorý neprináša takmer žiadnu reformu fungovania verejnej správy.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ciele projektu a merateľné ukazovatele sú nastavené len ako parametre služby v rámci súťažných podkladov. Nakoľko k projektu chýba poctivá štúdia uskutočniteľnosti, ani merateľné a vyhodnotiteľné ciele nie sú zachytené.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nakoľko nie sú jasné ciele a KPI, ani popis ich dosiahnutia nie je možné zhodnotiť. Súťažné podklady obsahujú veľmi rámcový popis toho, ako sa má projekt implmentovať. Úroveň detailu však jednoznačne nepostačuje.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Revidované KRIS majú byť predložené v novembri 2017, preto tento parameter zatiaľ nehodnotíme


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Biznis prínos je veľmi okrajovo vysvetlený v technickej štúdii a čiastočne (a nepostačujúco) v súťažných podkladoch. Biznis prínos je preto meraný len formou parametrov služby a z nich sa dá odvodiť, aký prínos by projekt asi mal mať. Biznis príínos je limitovaný, nakoľko ministerstvo poňalo projekt ako infraštruktúrny. Napr.: prípravná dokumentácia vôbec neobsahuje časť o tom, ako dnes funguje telekomunikačný trh a ako by projekt EDUNET dokázal získať najlepšiu hodnotu za peniaze na tomto trhu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt prispieva k lepšej infraštruktúrnej vybavenosti v rezorte školstva. Jeho prínos pre občanov alebo podpory IT trhu je však minimálny, resp. negatívny.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je výrazne technicky zameraná. Vôbec neobsahuje časť o harmonograme budovania siete EDUNET, o trhovej situácií ani o tom, ako by sa projekt mal obstarávať, aby sa na trhu dosiahla najlepšia hodnota za peniaze.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Alternatívy neboli pred vypísaním súťaže zhodnotené a analyzované. Tento záver potvrdila aj správa Útvaru pre hodnotu za peniaze.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia ekonomickej efektívnosti v štúdii uskutočniteľnosti sa zaoberá len analýzou súčasného stavu. Bez porovnania alternatívnych prístupov budovania školskej siete a ich ekonomického vyjadrenia.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Materiály k projektu neboli vopred zverejnené, do prípavy projektu nebola zapojená odborná verejnosť. Aj po snahe odbornej verejnosti stretnúť sa a prediskutovať problémové aspekty projektu bola táto snaha Ministerstvom odignorovaná.


Predmet zákazky :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Predmet zákazky a spôsob jeho obstarania nie je nastavený na základe poctivej analýzy trhu a alternatívnych postupov rozvoja iných sietí (napr. SANET). Namiesto toho je stanovený centrálny nákup všetkých zložiek projektu (HW, datacentrum aj konektivita). Takéto nastavenie predmetu zákazky môže obmedzovať konkurenciu.


Predbežná hodnota zákazky :star::grey_star::grey_star::grey_star:

PHZ bola vypočítaná zákonnou metódou, avšak Ministerstvo odmieta zverejniť, aké firmy poskytli vstupy do výpočtu PHZ. Nastavenie projektu a teda aj výpočet PHZ nezohľadňuje podmienky na trhu.


Vylučujúce podmienky (zatiaľ nehodnotené)

Vylučujúce podmienky zatiaľ neboli hodnotené.


Priestor na zapojenie sa :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nastavenie obstarávania nezohľadňuje reálne podmienky na telekomunikačnom trhu a zásadným spôsobom obmedzuje konkurenciu aj v oblastiach, kde prirodzene funguje (napr. decentralizovaná konektivita)


Súťaživosť :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nastavenie obstarávania nezohľadňuje reálne podmienky na telekomunikačnom trhu a zásadným spôsobom obmedzuje konkurenciu aj v oblastiach, kde prirodzene funguje (napr. decentralizovaná konektivita)


Úspora :star::star::grey_star::grey_star:

V obstarávaní bola dosiahnutá úspora približne 14m EUR (víťazný uchádzač SWAN ponúkol sumu 53,6m EUR bez DPH). Uchádzač s najnižšou ponukou (O2 za 47m EUR bez DPH) bol vylúčený.


Vendor lock :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt predstavuje záväzok na najbližšie 4 roky. (Hodnotenie je potrebné dopracovať detailnejšie)


Autorské práva (nie je aplikovateľné)

Predmetný “flag” nie je aplikovateľný na projekt


FOSS (nie je aplikovateľné)

Predmetný “flag” nie je aplikovateľný na projekt


Sadzby za práce (zatiaľ nehodnotené)

Zatiaľ nehodnotené - bude závisieť od vysúťažených cien


Sadzby za komodity (zatiaľ nehodnotené)

Zatiaľ nehodnotené - bude závisieť od vysúťažených cien


Modulárnosť :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Práve rozdelenie projektu na časti (uplatnenie modulárnosti) by mohlo umožniť širšiu konkurenciu dodávateľov. Projekt sa však nakupuje ako veľký centrálny rámec s jedných víťazom.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 11.3.2015 - Predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní
 • 1.12.2015 - Vyhlásenie verejnej súťaže
 • 31.3.2016 - Otváranie ponúk
 • 25.7.2017 - Oznámenie o vyhodnotení ponúk
 • 2.8.2017 - Prerokovanie protokolu o kontrole UVO
 • 4.10.2018 - Podpis rámcovej dohody o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
 • 5.10.2018 - Podpis dodatku č. 1 Rámcovej dohody
 • 25.2.2019 - Začiatok realizácie - 1. objednávka podľa rámcovej dohody
 • 15.3.2022 - Predloženie Zámeru národného projektu EDUNET_SK na refinancovanie aktivít projektu a elektronických služieb od 1.3.2020 na Riadici výbor OP II
 • 29.3.2022 - Schvaľovanie Zámeru NP EDUNET_SK na Riadiacom výbore OP II
2 Likes

“Za ministerstvo školstva môžeme uviesť, že nastavenie verejného obstarávania bolo podrobené odbornej kontrole znalca z oblasti telekomunikácií, pričom bolo jednoznačne potvrdené, že prístup ministerstva vzhľadom na komplexnosť, bezpečnosť a kvalitu bol zvolený správne. Rovnako tak postup verejnej súťaže.”

Ministerstvo ešte dodáva, že konštruktívnu spoluprácu uvíta, odporúčania zohľadní a bude sa nimi riadiť. Čo tým presne myslí, nie je zrejmé.

1 Like
1 Like

Páni, reálne ste videli niekde zosumarizované požiadavky akademickej obce, z ktorých vybublal ten EDUNET?

a videl niekto aj tie benefity z tohto projektu, sú reálne?

Pre lepsiu predstavu o tejto telenovele odporucam si precitat tento epicky topic. Edunet_sk

Odpoveď na otázku “z čoho vybublal ten EDUNET” je podľa ministerstva školstva v tejto štúdii: https://drive.google.com/drive/folders/0B7xRFSPoK71RZTROVm5HZzlLb1E?usp=sharing

Odpoveď na následnú otázku “ako ste prišli na zvolený spôsob obstarávania (t.j. centrálny nákup)” bola (citujem) “rozhodli sme sa tak po internej diskusii v rámci ministerstva”…

rozumiem tomu správne, že v UK si povedali, že už nechcú pokračovať v gov-nete a rozhodli sa pre model, ktorý navrhujeme aj pri EDUNETe? @zyx ^

Presne tak - viac info napr. na http://www.thinkdigitalpartners.com/news/2017/01/25/gds-signals-end-psn/

Budovanie privátnej siete pre školy je holý nezmysel, ktorý napr. v Čechách po fiasku projektu Indoš dávno opustili.

2 Likes

Je zaujímavé, že v celom tom dokumente nie sú skutočne vypočítané alternatívy a hlavne TCO, tiež tam chýba kriteriálna analýza … ciele a ich vyhodnotenie vo variantách…

Nemala platforma ambíciu pomôcť tu s návrhom cieľov a varianty?

alternatívny postup sme draftovali, ale zatiaľ nebola možnosť odprezentovať ho aj ministerstvu, kedže stále čakáme na ten okrúhly stôl. Ak by si mal záujem pridať sa do prípravy argumentácie, daj vedieť.

Ak bude už jasný termín, určite sa rád pridám

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27596

Ministerstvo školstva je očividne v úzkych. Žiada sa povedať, že keby opakovane ministerstvo nehralo mŕtveho chrobáka, dnes už mohlo mať novú a lepšiu súťaž uzavretú a zavádzať novú sieť pre školy. A tento argument bude už len pravdivejší…

Za sucasneho stavu vidim len jednu moznost a to zrusit zmluvu ktoru ma ministerstvo zo Slovak Telekom a skolam poskytnut viazanu dotaciu aby si internet kupili od lokalnych providerov, tak ako sa to stalo v Cesku.

@tbw otázkou by stále ostal centrálny manažment nad tým

Presne tak, hlavne jeho rozsah. Inac to zdovodnenie ktore p. ministerka uviedla mi pripadalo ako keby ho napisal p. Janacek :slight_smile:

Chcel by som pripomenut ze podla nasich informacii minimalne stovky skol Infovek nevyuzivaju, pretoze maju ine pripojenie, a Infovek sa na tychto skolach plati uplne zbytocne (je zriadeny, nepouziva sa). Ked sme sa pred casom dotazovali ministersva na vyuzivanie pripojok, tvrdili ze nemaju udaje o ich vyuzivani. Ak si spravne pamatam, tak podla Infovek zmluvy (resp jej dodatkov) ma objednavatel narok pozadovat od poskytovatela (Slovak Telekom) prehlady a statiky tykajuce sa vyuzivania sluzieb. Takze ministerstvo by si za tychto okolnosti urcite malo zistit, ktore pripojky su vyuzivane a teda potrebne, a to jednak od ich poskytovatela, jednak aj od samotnych skol a najlepsie aj od tretich stran (inych providerov ktori poskytuju pripojky skolam), a vsetky Infovek pripojky, ktore sa nevyuzivaju, by malo ministerstvo bezodkladne zrusit (vypovedat).

1 Like