Red Flags: DCOM+

Názov: DCOM+

Garant: Združenie DEUS

Stručný opis: Plošné rozšírenie IS DCOM (dátové centrum obcí a miest), ktoré poskytne ďalším zhruba 1 000 obciam a mestám plnú funkčnosť už existujúceho riešenia pre elektronický výkon verejnej moci a pre vyše 1 470 už zapojených obcí a miest poskytne doplnenie infraštruktúrnych služieb.

Náklady na projekt: 31 440 000,- EUR s DPH (zdroj: štúdia uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • Podávanie žiadostí o NFP je uzavreté

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt DCOM+ vychádza z projektu DCOM, ktorý preukázateľne prispel k vyššej efektívnosti výdavkov na IT v samospráve - rozpočty zapojených obcí na IT klesli. Na druhej strane, aj zistenia NKÚ potvrdzujú, pôvodný projekt sa nevyužíva dostatočne a neplnia sa očakávania na strane úspor času občanov. V rámci hodnotenia Red Flags vidíme najväčšie riziko v prínose projektu k informatizácii. Projekt DCOM+ je naviazaný na cieľ OPII - migrácia ISVS do cloudu, pričom z celkového rozpočtu sa na migráciu používa len malá časť (migruje sa len záložné riešenie, zvyšok rozpočtu sa používa na HW vybavenie obcí a ich zapájanie do DCOM). V tom vidíme riziko neoprávnenosti výdavkov a možnej korekcie.

Stanovisko Slovensko.Digital: Považujeme za rizikové postupovať navrhnutým spôsobom - predovšetkým s ohľadom na možnú neoprávnenosť výdavkov. Odporúčame zvážiť alternatívu postupu, kde migrácia záložného riešenia bude hradená z EŠIF a pripájanie nových obcí bude pokryté zo zdrojov štátneho rozpočtu. Taktiež je potrebné tému riešiť z pohľadu informatizácie obcí, nielen rozširovania IS DCOM (napr. iné alternatívy, celkové náklady).

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je zameraný predovšetkým na aktivity súvisiace so správou a rozširovaním infraštruktúry IS DCOM (projekt zameraný na služby typu SaaS a IaaS). Ako taký, nenesie v sebe zásadnú reformu fungovania verejnej správy. Tento potenciál vidíme skôr v projekte DCOM2, ktorý má rozširovať funkčnosť existujúceho systému.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

K projektu sú KPI definované v rámci Štúdie uskutočniteľnosti nasledovne:

a

Prvé KPI (počet zapojených obcí) je čisto výstupové, nie výsledkové. To je jeho slabá stránka, pretože počet zapojených obcí ešte nehovorí nič o prínose projektu. Druhé KPI hodnotíme pozitívne. KPI by sa podľa nášho názoru mali rozšíriť aj o KPI na úrovni obce, aby reflektovali prepočty v CBA. To znamená - sledovanie úspory IT výdavkov v zapojených obciach.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Plán prezentovaný v štúdii uskutočniteľnosti je pomerne jednoduchý, ale javí sa realizovateľný. Nedostatkom plánu je riešenie obcí, ktoré môžu mať špecifické požiadavky (dá sa predpokladať, že práve tento segment bude rozšírením DCOM zasiahnutý).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

KRIS zatiaľ nebol schválený


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má ekonomické opodstatnenie a pre cieľovú skupinu (obce, mestá a ich obyvatelia) má význam. Za podstatné však považujeme riešiť nielen “rozvoj IS DCOM”, ale zaoberať tematikou z pohľadu informatizácie samosprávy (obcí). Tento aspekt nie je zohľadnený a projekt potenciálne vytvára monopolnú situáciu v rámci elektronizácie samosprávy bez toho, aby zohladňoval následky takého stavu. Projekt by mal obsahovať aj záväzok DEUS udržať rovnaký platobný model počas doby trvania projektu a sledovania jeho CBA a nezvyšovať príspevok 1 EUR na občana. Takýto záväzok je potrebný aj preto, že ak by došlo k jeho navýšeniu, celá ekonomická opodstatnenosť projektu môže byť spochybnená (inými slovami - ak sa DCOM obciam oplatí, pokiaľ platia 1 EUR na občana, nemusí sa im už oplatiť, ak by mali platiť 2 alebo 3 násobok tejto sumy)


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt určite prispieva k informatizácii územnej samosprávy. Je však veľmi otázna využívanosť služieb, ktoré DCOM poskytuje - to potvrdila aj kontrola NKÚ. Aj preto by bolo vhodné analyzovať elektronizáciu samosprávy ako takú, nielen rozšírenie DCOM.

Ciele projektu sú naviazané na špecifický cieľ OPII 7.8 - migrácia ISVS do vládneho Cloudu. Do Cloudu sa pritom migruje len záložné riešenie DCOM a veľká časť rozpočtu sa použije na zapájanie nových obcí do DCOM - čo podľa nášho názoru nesúvisí s uvedeným cieľom OPII. Vzniká tak riziko neoprávnenosti výdavkov s ohľadom na financovanie z európskych zdrojov a riziko budúcej korekcie EŠIF.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti popisuje ekonomické rácio myšlienky DCOM aj jeho rozšírenia. Rozloženie výdavkov však vytvára obavu o ich oprávnenosť vo väzbe na ciele OPII. Z celkového rozpočtu projektu (33 miliónov eur) sa až 21 miliónov používa na cieľ “Zabezpečenie využívania cloudových služieb” - čo je pomerne široká kategória bez jasnejšej väzby na konkrétne aktivity. Logika, že stačí časť riešenia presunúť do Cloudu a tým pádom sa všetky súvisiace výdavky prehlásia za “zabezpečenie využívania cloudových služieb” je podľa nášho názoru nesprávna.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia obsahuje pojednanie o alternatívnych postupoch. Chýba však detailná multikriteriálna analýza alternatív a taktiež nie je detailne analyzovaná alternatíva presunu celého riešenia do vládneho cloudu (nielen zálohy). V rámci alternatív považujeme za potrebné analyzovať aj iný prístup z pohľadu obcí, než len použitie IS DCOM.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Kalkulácie pre obce nezapojené do DCOM vychádzajú z údajov projektu eMestá/eObce, čo nie je podľa nášho názoru presné - mali by sa použiť údaje o reálnych nákladoch obcí, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou DCOM.

Taktiež zatiaľ chýba zhodnotenie plnenia pôvodnej CBA projektu DCOM - až následne má zmysel uvažovať o jeho rozširovaní.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Projekt je dlhodobo pripravovaný a diskutovaný so zainteresovanými stranami. K projektu sa konali individuálne konzultácie aj verejný hearing.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 23.11.2017 verejné predstavenie projektu
  • 12.12.2017 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV OPII PO7
  • 08.03.2018 Dátum zverejnenia vyzvania na predkladanie Žiadostí o NFP
  • 07.06.2018 Dátum uzavretia vyzvania na predkladanie Žiadostí o NFP

Vážení zástupcovia Slovensko.digital,

dovoľte mi, za organizáciu DEUS, poďakovať sa Vám za užitočnú diskusiu k projektu DCOM+, na základe ktorej sme vo viacerých častiach dopracovali predkladanú štúdiu. K Vašim pripomienkam k predkladanej štúdii sme Vám spolu s vyhodnotením pripomienok zaslali aj dodatočné materiály. Dovoľujeme si zverejniť vyjadrenia na Vaše pripomienky č. 1 – 16, a zároveň doplňujúce informácie k Vášmu hodnoteniu DCOM+ na Red Flags.

Pripomienka č.: 1, Kap. 1.1
Oceňujeme samotnú myšlienku projektu. Na druhej strane nie je jasné, prečo by sa mal takýto typ projektu financovať z európskych fondov. Ide o HW rozšírenie systému a migráciu do neho - t.j. žiadna zásadne nová funkcionalita ani reforma verejnej správy. Navrhujeme doplniť konkretizáciu prínosu v oblasti zvýšenia efektívnosti / reformy VS a konkrétneho prínosu pre merateľné ukazovatele OPII.
Návrh riešenia S.D.:
Navrhujeme doplniť konkretizáciu prínosu v oblasti zvýšenia efektívnosti / reformy VS a konkrétneho prínosu pre merateľné ukazovatele OPII.
Typ závažnosti pripomienky: Stredná, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 1
Projekt predstavuje migráciu IS obcí do vládneho cloudu. V tejto súvislosti boli do ŠU zapracované KPI na migráciu IS obcí do VC a na úsporu prevádzkových nákladov - kapitola 2.1 Motivácia. Projekt o.i. predstavuje zásadnú modernizáciu obcí a miest v oblasti informatizácie a prináša množstvo benefitov pre občanov a úradníkov na obciach, a taktiež pre štát. Benefity boli doplnené v ŠÚ v časti 2.4.2.1.

Pripomienka č. 2, Kap. 2.4.4
Vzhľadom na viacročnú prevádzku IS DCOM existuje množstvo konkrétnych údajov o skutočných nákladoch a predpokladáme aj prínosoch - vrátane nákladov na pôvodný projekt podporený z OPIS, ako aj doterajších prevádzkových nákladov. Pri plánovaní ďalšieho zásadného rozširovania počtu zapojených obcí považujeme za nevyhnutné tieto údaje poskytnúť a analyzovať, a to tak vo väzbe na pôvodnú CBA projektu IS DCOM, ako aj v porovnaní s nákladmi kalkulovanými v tomto projekte.
Návrh riešenia S.D.:
Poskytnúť údaje o nákladoch a prínosoch súčasného riešenia IS DCOM a aj ich analyticky spracovať.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 2
Benefity riešenia DCOM aj konkrétne prínosy sú pomenované v ŠÚ v časti 2.4.2.1 a zároveň v časti 2.4.4 Ekonomická analýza spracováva náklady spojené s IS DCOM.

Pripomienka č. 3, Kap. 1.2
Konštatuje sa, že dopytovo orientované projekty by boli náročné. Takáto alternatíva by však mala byť podrobne analyzovaná - neefektívnosť tohto variantu má byť výsledok porovnania. Táto alternatíva nemá byť nevyhnutne viazaná na prechod do vládneho cloudu. Podstatné pre túto alternatívu je, že zdroje OPII predpokladané na využitie informatizácie samosprávy by boli dostupné pre obce (či už osamote, alebo v určitých spojeniach) priamo.
Návrh riešenia S.D.:
Analyzovať aj samostatnú alternatívu, kedy by financovanie pre rozvoj IS obcí bolo dostupné aj určitou formou dopytových projektov.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Vysvetlená
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 3
V zmysle schválenej stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy samotné obce považujú centrálne riešenie za najvhodnejšie. Zo skúseností dopytovo - orientovaných projektov (napr. eMestá) vyplýva, že o takéto riešenie obce nie len že nemajú záujem, ale hlavne malé obce z finančno-personálnych kapacít si takéto riešenie samé nevedia zabezpečiť.

Pripomienka č. 4, Kap. 2.3
Prechod do vládneho cloudu je síce stanovený ako priorita, to však neznamená, že nie je vhodné konkrétne vedieť určiť výhodnosť takéhoto prístupu. Analyzované by mali byť obe varianty projektu - rozširovanie súčasného stavu “nulová alternatíva”, aj prechod do vládneho cloudu.
Návrh riešenia S.D.:
Do porovnávania doplniť aj alternatívu bez prechodu do vládneho cloudu.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 4
Uvedené je dopracované v ŠU v rámci MKA - kapitola 2.3.

Pripomienka č. 5, Kap. 2.3
Rovnako je vhodné popísať aj alternatívu, kedy prebehne kompletná migrácia do vládneho cloudu, nielen záložné riešenie.
Návrh riešenia S.D.:
Do porovnávania doplniť aj alternatívu úplného prechodu do vládneho cloudu.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 5
Uvedené je dopracované v ŠU vo viacerých častiach, napr. MKA kapitola 2.3.

Pripomienka č. 6, Kap. 2.4.4
Podľa štúdie a súvisiacich materiálov je ešte v tomto programovacom období plánovaný ďalší rozvoj IS DCOM novým projektom - DCOM II. Jeho predpokladané náklady je samozrejme potrebné započítať do CBA, najmä tam kde ide o porovnávanie s inými riešeniami.
Návrh riešenia S.D.:
Do kalkulovaných nákladov na alternatívu “použitie IS DCOM” zahrnúť aj náklady na plánované ďalšie projekty rozširovania IS DCOM.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zamietnutá
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 6
Predmetná ŠU nerieši rozvoj IS DCOM (nerieši ani zámery DCOM2), a keďže v DCOM2 pôjde o samostatný projekt, nie je možné zahrnúť tieto náklady do CBA - migrácia IS obcí do vládneho cloudu. DCOM2 a DCOM+ nemáme záujem spájať a predložiť ako jeden veľký projekt, nakoľko ich uprednostňujeme rozdeliť na menšie projekty.

Pripomienka č. 7, Kap. 2.4.4
Pri kalkulácii nákladov na alternatívu “použitie IS DCOM” je potrebné započítať aj dodatočné náklady, ktoré obec musí realizovať aj mimo využívania IS DCOM. Ide napr. o náklady na elektronickú pečať, prevádzku registratúry, zaručenej konverzie, pokrytie agend mimo IS DCOM atď.
Návrh riešenia S.D.:
Do kalkulovaných nákladov započítať aj ďalšie výdavky, ktoré má aj obec používajúca IS DCOM.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 7
Uvedené je zohľadnené v Detailnom prepočte CBA nadväzne na náklady obce, ktorý je zverejnený v MetaIS v časti dokumenty a taktiež na stránke združenia DEUS. Dovoľujeme si poznamenať, že s uvedenými nákladmi v projekte rátame, avšak do konzervatívneho prepočtu nákladov obce sme ich nezarátavali.

Pripomienka č. 8, Kap. 2.4.4
V súčasnosti je prevádzka IS DCOM financovaná neštandardným spôsobom prostredníctvom vzorca 1 Euro krát počet obyvateľov obce na rok. Pri dlhodobej kalkulácii efektívnosti je nevyhnutné pevne stanoviť, ako sa táto položka bude ďalej vyvíjať.
Návrh riešenia S.D.:
V rámci plánovaných nákladov na prevádzku IS DCOM záväzne určiť akým spôsobom a v akej výške sa budú počas uvažovaných 10 rokov na týchto nákladoch podieľať obce.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Vysvetlená
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 8
Náklady na IS DCOM sa rozpočítavajú na 1 občana a delia medzi zakladateľov. Platí, že náklady obcí na jedného občana klesajú v závislosti od narastajúceho počtu pripojených obcí. Čo je zachytené v 2.4.4. Ekonomická analýza.

Pripomienka č. 9, Kap. 2.4.1
Avšak pre efektívnejšie využitie už zrealizovaného projektu DCOM, ako aj zvažovaného projektu jeho ďalšieho plošného rozšírenia, by pomohlo, keby bol IS DCOM menovaný ako jediný publikačný kanál pre miestnu územnú samosprávu pre všetky aplikácie pochádzajúce zo štátnej správy."
Pripomienka S.D.: Nie je jasné čo je touto poznámkou myslené a prečo by takáto úprava “pomohla”.
Návrh riešenia S.D.:
Konkretizovať zámer v legislatívnej oblasti.
Typ závažnosti pripomienky: Nízka, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 9
Veta bola vypustená.

Pripomienka č. 10, Kap. 2.3
Alternatíva nezapojenia obce do IS DCOM je veľmi slabo popísaná. Vieme o existencii viacerých dodávateľov IS pre obce. Za potrebné považujeme vychádzať z reálnych údajov pre obce v súčasnosti nezapojené do IS DCOM a ich skutočné náklady a nie porovnávanie s teoretickými nákladmi kalkulovanými v rámci projektu eObce. Porovnanie je taktiež možné založiť na v súčasnosti konkrétne existujúcich produktoch.
Návrh riešenia S.D.:
Prepočty pre alternatívu nezapojenia obce do IS DCOM založiť na reálnych údajov súčasnej prevádzky. Tento variant podstatne detailnejšie popísať.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 10
Tento variant sme popísali v prílohe Detailný prepočet CBA nadväzne na náklady obce v MetaIS, ktorý je zverejnený v MetaIS v časti dokumenty a taktiež na stránke združenia DEUS.

Pripomienka č. 11, Kap. 2.3
Alternatívy sú porovnané iba neformálne a pomocou celkových nákladov. Chýba štandardizované podrobné vyhodnotenie alternatív, napr. pomocou multikriteriálnej analýzy.
Návrh riešenia S.D.:
Doplniť podrobné porovnanie alternatív.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 11
Multikriteriálna analýza je zapracovaná v ŠU kapitole 2.3 (príloha C1) a Detailný prepočet CBA (príloha C3), ktorý je zverejnený v MetaIS v časti dokumenty a taktiež na stránke združenia DEUS.

Pripomienka č. 12, Kap.2
Štúdia je založená na predpoklade, že okrem cca. 600 obcí, ktoré už dnes využívajú miniDCOM, sa do DCOM+ zapojí 60% dnes nezapojených obcí. Na čom je tento predpoklad založený? Prečo ešte nie sú v miniDCOM? Očakáva sa celkovo zapojenie 1183 obcí, z toho 559 je na základe tohto 60% predpokladu. Ako sa bude CBA vyvíjať, ak sa tento predpoklad nenaplní? Tieto otázky sú relevantné o to viac, že podstatná časť z týchto “nových” obcí sú väčšie obce, u ktorých je zvýšený predpoklad špecifických potrieb a aj možností riešení pre svoje IS.
Návrh riešenia S.D.:
Žiadame doplniť vysvetlenie predpokladu aj modelovanie CBA, podľa toho, koľko obcí sa zapojí (t.j. zistenie kritickej hranice).
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 12
Bod zlomu (Kritická hranica) je zapracovaná v ŠU kapitole 2.4.4 Ekonomická analýza.

Pripomienka č. 13, Kap. 2.3
Projekt sa skladá z dvoch relatívne nesúvisiacich častí - jedna je poskytnutie obci HW, licencií desktopového SW a súvisiacich služieb podpory, druhá časť je používanie elektronických služieb IS DCOM a migrácia údajov do IS DCOM. Tieto alternatívy môžu podľa nášho názoru byť realizovane samostatne a takto by mali byť aj vyhodnocované.
Návrh riešenia S.D.:
Pri porovnávaní alternatív samostatne vyhodnotiť časť nákup HW/licencií/služby podpory a časť prechodu do IS DCOM.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 12
Naviazanosť jednotlivých aktivít projektu DCOM+ na špecifický cieľ 7.8 a ich rozpočet sú znázornené v priloženej tabuľke a zapracovaná v ŠU v kapitole 2.4.4 Ekonomická analýza. Nie je možné takéto riešenie, ktoré na seba priamo súvisí plánovať cez dva projekty. V tejto súvislosti však zvažujeme rozdeliť VO na viacero samostatných celkov, napr. samostatne na HW a služby.

Pripomienka č. 14, Kap. 2.3
Pri nákupe desktopových licencií je možné využiť existujúce multilicenčné zmluvy pre VS, najmä zmluvu MSEA. Nie je jasné, prečo tento postup nie je efektívnejší ako samostatný nákup, najmä ak pri uzatváraní multilicenčných zmlúv bolo deklarované, že sú vyrokované špecifické zľavy “najlepšie dosiahnuteľné na trhu”. Tento prístup je o to dôležitejší, že licencie tvoria vysokú položku z celkových nákladov.
Návrh riešenia S.D.:
Vyhodnotiť aj alternatívu obstarania licencií z multilicenčných zmlúv.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Zapracovaná
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 14
Z pohľadu nákupu softvérových licencií pre koncové počítače, sme ako alternatívu zvažovali aj možnosť ich nákupu cez vládnu multilicenčnú zmluvu, avšak v súčasnosti platné pravidlá neumožňujú prostredníctvom EA zmluvy obstarať prístupové licencie k centrálnemu serveru. Licencie pre kancelársky SW je možné poskytnúť cez vládnu multilicenciu avšak v cene licencie je zahrnutá aj prevádzka (SA) čo sa vylučuje s pravidlami OPII. Uvedené je zapracované v ŠU kapitola 2.4.2.3 Technologická architektúra.

Pripomienka č. 15, Kap.2
V rámci projektu financovaného v OPIS boli vytvorené niektoré centrálne riešenia, napr. elektronické formuláre, ktoré by mali byť plošne dostupné, nielen organizáciám zapojeným do IS DCOM, ale všetkým OVM. Tento prístup žiadame do štúdie zahrnúť a vyhodnotiť jeho efekt aj na náklady a prínosy projektu.
Návrh riešenia S.D.:
Kalkulovať s plošnou dostupnosťou centrálne vytvorených riešení pre všetky OVM.
Typ závažnosti pripomienky: Vysoká, Stav zapracovania pripomienky: Vysvetlená
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 15
Dovoľujeme si poznamenať, že prínosy DCOM (ŠU kap. 2.3, príloha C1) v spomínaných formulároch sú vďaka integráciám, ktoré DCOM má. V súčasnosti 9 integrácii na registre štátnej správy umožňujú automatizované predvypĺňanie formulárov, tzn. obce, ktoré nie sú v projekte DCOM a teda uvedené integrácie nemajú, tento benefit by v konečnom dôsledku nepocítili (rovnako ako ich občania). Automatizácia je nastavená na viacerých miestach a preto nie je možné posudzovať benefity formulárov izolovane. Udržiavanie formulárov platia obce v rámci prevádzky a preto nie je dôvod ich poskytovať iným obciam bezodplatne. Naďalej platí, že v prípade záujmu vstup je dobrovoľný a zapojiť sa môže každá obec.

Pripomienka č. 16, Kap. 1.4
V rámci tejto štúdie, ale aj doterajšieho projektu IS DCOM sa pozornosť sústredí výlučne na “obce”. Avšak na tejto úrovni existuje množstvo ďalších malých OVM - napr. knižnice, materské škôlky, domovy sociálnych služieb. Tieto OVM potrebujú plniť podstatnú časť úloh rovnako ako obce - napr. používanie elektronických schránok, doručovanie, el. pečať, el. registratúra, ekonomické agendy, el. služby. Považujeme za podstatné do úvah o informatizácii samosprávy zahrnúť aj tieto ďalšie OVM.
Návrh riešenia S.D.:
Do plánovanej realizácie informatizácie samosprávy zahrnúť aj ďalšie OVM na tejto úrovni, napr. zriaďované obcou.
Typ závažnosti pripomienky: Stredná, Stav zapracovania pripomienky: Vysvetlená
Vyjadrenie predkladateľov DEUS k pripomienke č. 16
Stratégia informatizácie miestnej územnej samosprávy pomenovala potrebu riešenia elektronizácie podriadených organizácií. Je potrebná analýza tejto oblasti, nakoľko tieto organizácie riešia prenesené kompetencie, čo majú v gestorstve iné rezorty. Analýza prenesených kompetencií a rozširovanie služieb IS DCOM by mala byť predmetom DCOM2 a nie je predmetom tejto štúdie.

Doplňujúce informácie k hodnoteniu projektu DCOM+ na Red Flags:

Merateľné ciele (KPI):
Vaše hodnotenie: „K projektu sa nedajú dohľadať jasne zadefinované ciele a prislúchajúce merateľné ukazovatele, ktoré by vyjadrovali jeho prínos. Z popisu štúdie sa tieto ciele dajú odvodiť, ale chýba jednoznačné pomenovanie KPI, ktoré budú pri projekte sledované.“
Naša poznámka: Do ŠU boli zapracované KPI na migráciu IS obcí do VC a na úsporu prevádzkových nákladov - kapitola 2.1 Motivácia. Taktiež sme Vám ich samostatne zaslali v prílohe, v prípade, ak nemáte prístup do MetaIS.

Postup dosiahnutia cieľov:
Vaše hodnotenie: „Plán prezentovaný v štúdii uskutočniteľnosti je pomerne jednoduchý, ale javí sa realizovateľný. Nedostatkom plánu je riešenie obcí, ktoré môžu mať špecifické požiadavky (dá sa predpokladať, že práve tento segment bude rozšírením DCOM zasiahnutý).“
Naša poznámka: Harmonogram bol v štúdii aktualizovaný (2.4.2.4 Implementácia a migrácia). Pri implementácii IS DCOM sme každú potenciálnu obec podrobili detailnej analýze ich potrieb na základe dotazníka. Túto skúsenosť plánujeme aplikovať aj pri riešení DCOM+. Zo skúseností, ktoré sme nadobudli u 1 511 obcí (vyše 50% samosprávy s väčšinovým podielom segmentu malých obcí) vieme predpokladať možné riziká a špecifiká na obciach. Ďalšie informácie sú detailnejšie popísané v kapitole 2.4.2.3 Technologická architektúra.

Štúdia uskutočniteľnosti:
Vaše hodnotenie: „Štúdia uskutočniteľnosti detailne popisuje ekonomické rácio myšlienky DCOM aj jeho rozšírenia. Zásadným problémom môže byť oprávnenosť výdavkov s ohľadom na financovanie z európskych zdrojov. Oprávnený cieľ OPII - migrácia ISVS do vládneho cloudu - totiž napĺňa len časť projektu (migrácia záložného riešenia do vládneho cloudu). Zvyšné aktivity (pripájanie obcí do primárneho datacentra DCOM a ich HW vybavenie) podľa nášho názoru nespadajú pod oprávnenú aktivitu 7.8 a vzniká tak veľké riziko budúcej korekcie EŠIF.“
Naša poznámka: Dovolíme si nesúhlasiť. Cieľom projektu je migrácia IS obcí do Vládneho cloudu (Tajov), kedy migrácia daní a poplatkov predstavuje značnú časť projektu časovo a aj finančne. Naviazanosť jednotlivých aktivít projektu DCOM+ na špecifický cieľ 7.8 a ich rozpočet sú zapracovaná v ŠU v kapitole 2.4.4 Ekonomická analýza. Vzhľadom k tomu sme aj nastavili naše KPI projektu.

Alternatívy:
Vaše hodnotenie: „Štúdia obsahuje pojednanie o alternatívnych postupoch. Chýba však multikriteriálna analýza alternatív a taktiež nie je analyzovaná alternatíva presunu celého riešenia do vládneho cloudu (nielen zálohy). Táto alternatíva je pomerne stroho odbitá na úvod štúdie a nie je predmetom detailnejšieho rozbor, aj keď je to jednoznačne validná alternatíva postupu.“
Naša poznámka: Aj vzhľadom k Vašim pripomienkam sme MKA doplnili do kapitoly 2.3 Alternatívne riešenia v štúdii uskutočniteľnosti a taktiež je zohľadnená v detailnom prepočte k CBA, ktorý je uverejnený v MetaIS v Dokumentoch a taktiež na našej stránke. Tiež sme Vám ho zaslali včera v prílohe.

Kalkulácia efektívnosti:
Vaše hodnotenie: „V projekte chýba kalkulácia dodatočných nákladov, ktoré obce majú s prechodom do DCOM (napr. el. pečate). Tieto by mali byť súčasťou hodnotenia. Taktiež chýba analýza citlivosti na počet obcí, ktoré sa v konečnom dôsledku rozhodnú zapojiť do projektu. Pracuje sa z predpokladom, že to budú obce zapojené do pilotného riešenia miniDCOM+ a 60% ostatných miest a obcí. Tento predpoklad však nie je nikde detailnejšie popísaný ani analyzovaný, aké dopady môže mať jeho nesplnenie na ekonomickú výhodnosť projektu.“
Naša poznámka: Dovolíme si poznamenať: K prepočtom nákladov sme pristupovali konzervatívne, a teda sme náklady na napr. el. pečať do prepočtov obce nezarátavali. Avšak náklady na spomínanú pečať sa zarátavajú do nákladov projektu. Kapitola 2.4.4 Ekonomická analýza taktiež hovorí o bode zlomu projektu kedy „Bod zlomu projektu DCOM+, tzn. aby bola Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) vyššia ako nula, čo znemená, že projekt bude ešte vhodný z ekonomického hľadiska dosahuje hodnotu 751 obcí.“, čo bolo vysvetlené aj v podklade, ktorý ste od nás včera obdŕžali a to C5 -Ekonomická analýza šetrenia nákladov prostredníctvom DCOM+.

Všetky informácie sú verejne dostupné na http://www.zdruzeniedeus.sk/content/projekt-dcom.
Ďakujeme za spoluprácu.

5 Likes

Naše stanoviská:

Stále si myslíme, že platí naša výhrada. Teraz sa idú zapájať obce, kde sa dá predpokladať, že budú mať špecifické požiadavky a uvedená odpoveď len odkazuje na minulú skúsenosť, ktorá v tomto prípade nemusí byť relevantná.

To nie je odpoveď na našu otázku. Naďalej trváme na tom, že podstatná časť výdavkov projektu bude zameraná na aktivity, ktoré nesúvisia s presunom ISVS do vládneho cloudu. Aj z analýzy, ktorú sme dostali vyplýva, že 21m EUR projektu je naviazané na pomerne “misteriózny” cieľ OPII s názvom “Zabezpečenie využívania cloudových služieb”. Aj z rozpočtu projektu je jasné, že podstatná časť projektu je o zapájaní nových obcí do DCOM a len malá časť tohto zapájania sa týka presunu ich ISVS do cloudu (presunu ich záložných riešení do Cloudu). @Cervinkova môžete prosím bližšie vysvetliť, aká je väzba medzi zapájaním nových obcí, resp. vybavenie počítačmi a cieľom, na ktorý tieto výdavky viažete (zapezpečenie využívania cloudových služieb)?

OK, ďakujeme

Nemyslíme si, že obce v DCOM+ budú mať iné špecifické požiadavky ako obce v DCOM, nakoľko ide o rovnaký veľkostný segment obcí (DCOM priemerný počet obyvateľov obce je 910, DCOM+ má 1 176 obyvateľov).

“Zabezpečenie využívania cloudových služieb” je aktivita zo ŠC 7.8. Na to, aby boli naplnené technické a bezpečnostné štandardy využívania cloudových služieb (IAAS) sú obciam poskytnuté PC, ktoré sú spravované centrálne. Uvedené je plne v súlade s OPII ŠC 7.8, z ktorého citujeme: „pôjde aj o služby ako centrálne verejné obstarávanie, či správa informačných technológií (PC, tlačiarne, mail, prístup na internet a podobne).“

Teší nás Vaše pozitívne hodnotenie: „Projekt DCOM+ vychádza z projektu DCOM, ktorý preukázateľne prispel k vyššej efektívnosti výdavkov na IT v samospráve - rozpočty zapojených obcí na IT klesli.“ Tento pozitívny dopad chceme zaviesť aj na ďalšie obce, čo podporuje aj kontrola NKÚ. Zároveň projekt napĺňa ciele NKIVS a OPII v súvislosti so znížením prevádzkových nákladov ISVS a zapájaním inštitúcií do vládneho cloudu, a to pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti.

Nevidíme dôvod na limitovanie financovania zo štátneho rozpočtu, ak tento pozitívne hodnotený projekt ako celok spĺňa podmienky financovania cez OPII, ŠC 7.8.

1 Like

Stanovisko UHP Stanovisko_DCOM _UHP_20171211.pdf (528.1 KB)

1 Like

Projekt potrebuje dosiahnuť aspoň 55 % deklarovaných úspor z osobných nákladov na prevádzku IT, aby bol finančné návratný (NPV = 190 tis. eur). Najväčšou položkou generujúcou úspory pre obce sú podľa projektu osobné náklady na prevádzku IT (IT technik). Projekt predpokladá, že v každom roku prevádzky ušetrí priemernej zapojenej obci približne 1 800 €.

Mňa by iba zaujímalo, koľko z tých obcí s celkovým rozpočtom okolo 50 tis. € a menej má ročné náklady na IT technika 1 800 € ročne …

Zdravím Vás, všimol som si Váš zásadný postreh, ktorý ako keby nikto nevidel/ nechcel vidieť.
Áno, ako a kto preukázal, že obce mali, majú, či by mohli mať tak vysoké náklady na práce technika. / 1800 € ročne /
Každá analýza môže celkovo vyjsť, ale pokiaľ sa nezakladá na správnom predpoklade, správnych číslach, tak podľa môjho názoru nie je hodnoverná

Zdravím Vás,
pozorne som si prešiel Stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze, kde sa okrem iného uvádza: " Najväčšou položkou generujúce úspory pre obce sú podľa projektu osobné náklady na prevádzku IT technika. Projekt predpokladá, že v každom roku prevádzky ušetrí priemernej zapojenej obci približne 1800 €." Bolo by veľmi zaujímavé urobiť jednoduchý prieskum, na vybranej štatistickej vzorke obcí, aké boli náklady na práce IT technika za posledných 5 rokov, a odpoveď by sme veľmi rýchle našli. Podľa môjho názoru nemôžeme ušetriť na niečom, načo sme predtým nemíňali !

1 Like

Mas pravdu, je to za predpokladu ze obce toho technika maju. A vacsina ho nema. Takto sa projektuje vacsina CBA pretoze je pozadovane vykazat uspory, aj ked niekedy ide “zvysenie kvality”/rozvoj/elektronizaciu, kde prave naopak realne naklady narastu, pretoze doteraz to neexistovalo . Vykaze sa uspora casu niekoho:uradnika,obcana, technika. Je to siroko akcpetovana pretvarka v ramci celeho eGov z eurofondov.

Komu slúži projekt, ktorý generuje iba ďalšie náklady?

Presne tak, naco dialnice a cesty :wink: iba same naklady

Vidis a predsa mozes, je to bezna prax ze aj v biznise sa takto porovnavaju alternativy. To ze to obce (firma) doteraz nepotrebovali neznamena ze to nebude potrebovat o rok, dva. Otazka potom je ci pri buducich narokoch (vyvolanych obcanmi/klientmi, zakonmi atd) je lepsie si platit vlastneho IT alebo nech to zabezpeci DCOM. To je bezny pristup pri CBA analyze, co ta bude stat ak nic neurobis a co ta bude stat riesenie, pripadne este porovnanie rieseni. Ak sa nemylim tak rozpocet stredne velkej obce (dajme tomu priemernej) sa u nas pohyboval cca okolo 1 mil. EUR.
Len pre zaujimavost ako potom riesia “priemerne” obce spravu IT ak nemaju IT technikov a ani ich teda nebudu mat?

Trošku od veci porovnanie, cesta prináša úsporu nákladov, ale ako vidíme tak v tomto smere má DCOM asi nejaké rezervy …

Problém nie je v tom, že tie náklady teraz nemajú alebo ich (možno niekedy) mať budú. Problém je že táto (dovolím si tvrdiť vymyslená) hodnota bola vstupom do CBA, ktorá potom vyšla v prospech projektu. Pracujem v samospráve a keďže vieme, že malé obce technikov nemajú, potom nemajú ani tie náklady. Bavíme sa o rozpočtoch v rádovo stovkách tis. €, kde polovicu zožerie školstvo, manažment a na iné neostáva.

Poviem to takto: mám nápad, postavme za € - fondy obrovský atómový kryt pre nejaké mesto. To, že nebola jadrová vojna, neznamená, že predsa nebude … potom akákoľvek analýza na základe “údajných” alebo “možných” fiktívnych nákladov bude opodstatnená.

2 Likes

Nemaju tie naklady? Ja asi zijem v nejakej inej samosprave v akej pracujes ty ale napr. taka samosprava Beniakovce so 700 obyvateľmi dala na externu spravu PC presne v decembri 150 EUR a v januari 205 EUR. A to ani nie je priemerna obec.

Porovnanie dialnice ako to urobil @anton-somora je od veci ale porovnavat IT s atomovym krytom je objektivne?

V rámci DCOM, myslím, je najviac obcí do 500 obyvateľov. Tam nejaké počítače skutočne nie sú prioritou dňa. A čo sa týka toho porovnania, iba slúžilo na ukázanie, ako nešťastne sa dajú ohýbať údaje vstupné údaje pri akomkoľvek výpočte. Najobjektívnejšie by bolo, keby preukázali odkiaľ tú sumu ušetrených nákladov vzali.
Lebo:

  1. obce nevedú nákladové účtovníctvo (v zmysle nákladových stredísk) - nie sú údaje
  2. vo výdavkoch sa robia chyby pri triedení a “čaruje” sa s presunmi v rámci rozpočtov - údaje sú pochybné
1 Like

No do vsetkych CBA su vstupy vymyslene … bolo by super pozriet teraz na projekty OPIS a vziat tie CBA a porovnat hodnoty co tam boli povstupovane na roky 2016,7,8,9,20 … a uvidite ake hausnumera tam su … a preslo to … :smiley:

Takže miliarda euro, kopa peňazí veľká ako Kriváň :slight_smile: , bola minutá na základe chybných výpočtov? :frowning:

Tie vypocty su vzdy chybne. Dolezita je len miera tej chybovosti. Ak niekto DNES nariklad odpocita ze sucasna miera zapojenia komponentov vladneho cloudu do všetkých ISVS je niekde okolo 5% a stanovi ciel a odhad, ze na konci roku 2019 to bude 85% - tak je to cislo, ktore mozno ani Pelleho nepostavi do pozoru a kravatak v konzultacnej agenture ho kludne zanesie do CBA … Ale kazdy prakticky IT-ckar, co kedy robil nejaky statny projekt vie, ze je to nezmysel, a ze to percento nepresiahne ani 15% na konci roku 2019 … Cize je to o tom ci CBA ma za ciel ospravedlnit vydavky, ktore ideme vynalozit, alebo chce skutocne a co nakjpresnejsie vypocitata buduce vydavky … V situacii ked par rokov dopredu vies, ze musis minut 1,2 miliardy (samozrejme dopredu rozdelene na “drobne” a na projekty) uz autori CBA dopredu vedia “kolko im ma vyjst”, resp, aspon sa im naznaci, ze je na to tolko penazi dopredu alokovanych a teraz to len treba potvrdit vypoctom … Cize aj keby ti autori nechceli (akoze vacsinou dostavaju instrukcie priamo od svojich sefov, ktori zase komunikuju so “zakaznikom”) aj tak su okolitymi podmienkami aspon podprahovo vedení k tomu, aby prisposobili odhadované vstupy očakávaným výstupom. Toto je podla mna ináč jedna z naväčších a najdôležitejších misií čo stoí pred aktivistami. Dokonca aj chyby v architektúrach alebo náhrady komponentov sa dajú v pohode zvládnut, ale zbytocne systemy, ktore este trebba aj udrziavat a nikto ich nepouziva - to je nieco co je uz navzdy vecna strata … Aspon tolko som mohol vidiet zo svojho uhla pohladu … :smiley:

2 Likes

Nemozem nesuhlasit, ale zase bacha. Citujem z metodickeho usmernenia pre spracovanie SU.

Screenshot%20from%202018-04-02%2015-48-58

Screenshot%20from%202018-04-02%2015-50-05

Takze je na mieste sa pytat na to odkial a ako uveritelne su nielen prinosy, ale najma nakladove polozky v studiach uskutocnitelnosti, nie?

4 Likes