Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO

redflags
#1

Názov: Manažérsky informačný systém (MIS) pre podporu procesov ÚRPO

Garant: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stručný opis: Definovanie požiadaviek a samotná implementácia sady podporných analytických nástrojov v podobe komplexného manažérskeho informačného systému (ďalej „MIS“), ktorého úlohou bude podporiť výkon procesov a kompetencií novo vzniknutej organizácie ÚRPO. Súčasťou MIS bude podpora procesov finančného plánovania a prípravy rozpočtov podriadených organizácií, množina kontrolingových nástrojov na meranie a riadenie výkonnosti podriadených organizácií, informatická podpora rozhodovania a schvaľovania v rámci vybraných kľúčových procesov podriadených organizácií a podpora modelovania a optimalizácie biznis procesov (Business Process Modeling).
ÚRPO = Úrad pre riadenie podriadených organizácií, súčasť MZ SR zameraná na riadenie 108 organizácií v rezorte zdravotníctva

Náklady na projekt: 5 000 000 EUR (bez DPH, podľa reformného zámeru)

Aktuálny stav projektu: Reformný zámer schválený

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: IT projekt je správne naplánovaný ako jeden z nástrojov na zefektívnenie poskytovania služieb verejnej správy, a to aj vrátane merateľných ukazovateľov. Zámery a prínosy projektu sú v súčasnej etape dostatočne jasne deklarované a zmysluplné.

Stanovisko Slovensko.Digital: Nasledujúcim krokom v projekte by mala byť štúdia uskutočniteľnosti, v ktorej očakávame riešenie súladu s existujúcimi IT stratégiami štátu a dôraz na hľadanie najlepšieho riešenia pomocou zvažovania alternatív (napr. využitie už existujúcich, alebo budovaných komponentov).

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Projekt má byť realizovaný ako podpora aktivít, ktorých cieľom je podstatné zlepšenie riadenia organizácií v rezorte zdravotníctva, a to najmä v ekonomickej oblasti, zavedenie merania kvality zdravotnej starostlivosti, optimalizácia procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti a taktiež zvýšenie transparentnosti systému zdravotníctva.

V prípade dosiahnutia navrhnutých cieľov bude podstatne zvýšená efektívnosť výkonu zdravotnej starostlivosti v SR.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:

Capture

Pre viaceré ukazovatele nie je v súčasnosti známa presná metodika ich merania (napr. hodnotenie kvality a výkonnosti nemocníc), čím vzniká riziko ich rôznej interpretácie. Pred vyhodnotením štúdie uskutočniteľnosti by mali byť tieto ukazovatele metodicky upresnené a skutočne zmerané pre súčasný stav.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Naplnenie cieľov projektu je z veľkej časti závislé na spolupráci riadených organizácií. V tejto oblasti sú nastavené vysoké očakávania (potreba “transformácie” organizácií). Z toho, aj vzhľadom na doterajšie skúsenosti z rezortu zdravotníctva, vidíme vyplývať vysoké riziko pre dodržanie harmonogramu, zdrojov a naplnenie cieľov projektu.
Súčasne je iba slabo popísaný (v dostupnej dokumentácii) spôsob koordinácie a vynútenia zmien v riadených organizáciách.

Samotná implementácia IS je plánovaná jednoduchým vodopádovým modelom analýza->implementácia->nasadenie, čo predpokladáme že vzhľadom na zložitosť realizovanej reformy a dĺžku trvania jednotlivých krokov nebude optimálne.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::star:

Projekt má podstatným spôsobom zlepšiť možnosti MZ SR / ÚRPO riadiť a monitorovať väčšie množstvo podriadených inštitúcií. Má podporiť riadenie nových procesov. Deklarovaný prínos pre uskutočnenie plánovanej reformy v sektore zdravotníctva je podstatný.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má zabezpečiť informatizáciu a automatizáciu procesov, ktoré sú dnes pokryté iba ad-hoc spôsobom. Z dostupnej dokumentácie nie je známy zámer a spôsob naplnenia cieľov NKIVS a súvisiacich stratégií.


Štúdia uskutočniteľnosti (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Štúdia uskutočniteľnosti má byť vypracovaná.


Alternatívy (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Alternatívne riešenia majú byť analyzované v štúdii uskutočniteľnosti.


Kalkulácia efektívnosti (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

V štúdii uskutočniteľnosti má byť uvedená kalkulácia nákladov a CBA, na základe ktorých bude možné toto kritérium vyhodnotiť.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

K reformnému zámeru bolo možné poslať pripomienky.
Zatiaľ nevieme o žiadnej verejnej komunikácii o tomto projekte.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

#2

@Lubor sorry ak zla otazka, ale nemal by presne toto vykonavat CES?

#3

Dobrá otázka. @janhargas ?