Red Flags: Pamiatkový informačný systém

Názov: IS Pamiatkového úradu SR - Pamiatkový informačný systém

Garant: Pamiatkový úrad SR

Stručný opis: Vytvoriť centralizovaný interný IS na evidenciu pamiatok a portál pre používateľov služieb PÚ.

Náklady na projekt: Štúdia uskutočniteľnosti 12,5M EUR s DPH (investície) a 8,6M EUR s DPH (prevádzka za 10 rokov)

Aktuálny stav projektu: Obstarávanie/nákup

Čo sa práve deje:

  • pripravuje sa vyhlásenie VO

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Pamiatkový IS plánuje vytvoriť 16 elektronických služieb a elektronizovať 22 interných procesov. Zároveň má zabezpečiť lepšiu dostupnosť informácií o pamiatkovom fonde. Predpokladané náklady projektu sú neprimerané vo vzťahu k početnosti spracovávaných prípadov, presahujú 2 ročný rozpočet úradu, kľúčové alternatívy riešenia sú opísané úplne identicky a nie je možné určiť, z akého dôvodu bola vybraná preferovaná alternatíva, predkladateľ projektu nepočíta so zapojením intrerných zdrojov do riešenia projektu, v čom vidíme riziko úspešnosti realizácie.

Stanovisko Slovensko.Digital: Za najväčší nedostatok predloženej štúdie uskutočniteľnosti považujeme neprimerane vysoké predpokladané investičné náklady a následne aj prevádzkové náklady a to najmä vo vzťahu k rozsahu a početnosti spracovávanej agendy a ročnému rozpočtu organizácie. Vybudovaním a prevádzkovaním PAMIS narastú náklady na 1 vyriešený prípad o cca 75 EUR (prepočet na 10 rokov prevádzky PAMIS). Odporúčame preto štúdiu prepracovať s cieľom zníženia nákladov.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má optimalizovať interné procesy PÚ na základe výstupov z projektu, schváleného v rámci OP EVS – efektívnejšie využitie ľudského potenciálu na PÚ SR, skrátenie lehôt pri vydávaní odborných vyjadrení, záväzných stanovísk a rozhodnutí, konsolidácia údajov o pamiatkovom fonde – v zásade sa jedná o preklopenie 34 identifikovaných existujúcich procesov do elektronickej podoby.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:

Capture

Tieto merateľné ukazovatele veľmi slabo reflektujú zmeny v procesoch, väčšina z nich sa týka “elektronizácie” toho čo už dnes existuje.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti predpokladá vytvorenie 16 elektronických služieb (úroveň 4) a elektronizáciu 22 menej početných procesov výkonu štátnej správy, čím deklaruje elektronizáciu v súčasnosti nie optimálne realizovanej internej agendy a vytvorenie verejného portálu s prívetivým používateľským prostredím za účelom dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe
Projekt je rozdelený na dve etapy, prvá etapa sú funkcie pre ktoré nie je vyžadovaná legislatívna zmena (podľa štúdie uskutočniteľnosti). Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje detailný harmonogram činností.
Od iných subjektov je pri realizácii projektu závislá iba integrácia na referenčné údaje.
Nie je známe, akým spôsobom bude realizované dosiahnutie cieľa “100% kvality dát v registri”, ktoré bude náročné aj vzhľadom na historické skúsenosti v tejto oblasti.
Predkladateľ projektu v štúdii uskutočniteľnosti zvolil alternatívu, ktorá nepredpokladá alokáciu interných zdrojov pri realizácii projektu, v čom vidíme pomerne vysoké riziko ohrozenia úspešnej realizácie projektu.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má výrazne zjednodušiť a skrátiť interné spracovanie súvisiacej agendy a zabezpečiť prístup k informáciám o pamiatkovom fonde pre občanov, podnikateľov a verejnú správu. Tiež má zabezpečiť digitalizáciu a zvýšenie kvality údajov pamiatkového fondu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt sa javí byť v súlade s hlavnými princípmi informatizácie spoločnosti – princíp 1x a dosť, moje dáta, open dáta. V štúdii nie je jednoznačno definované budovanie PAMIS v prostredí vládneho cloudu. Nejde o zásadný projekt z pohľadu vplyvu na celkovú úroveň informatizácie spoločnosti.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti definuje legislatívny a vecný rámec pôsobnosti Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov ako orgánov výkonu štátnej správy nad pamiatkovým fondom. V štúdii je vymenovaných 34 procesov Pamiatkového úradu SR, ktoré by mali byť elektronizované. Početnosť jednotlivých procesov je veľmi rozdielna, vo viacerých prípadoch ide len o desiatky prípadov ročne a to aj v prípade vybraných 12 kľúčových procesov, určených na vytvorenie elektronických služieb (napr. Uloženie sankcie len 72 prípadov v roku 2017) – je otázne, či je elektronizácia takýchto početností prípadov naozaj nevyhnutná a dokáže byť efektívna. Navyše v niektorých uvádzaných popisoch procesov sa z pohľadu ich elektronizácie jedná len o klony istého typu procesu, je teda možné uvažovať o vytvorení jednoduchej generickej odnože pre viacero obdobných procesov (Nahlásenie nálezu,… Získanie rozhodnutia…., Získanie záväzných stanovísk… a pod.). Štúdia uskutočniteľnosti je pomerne technokratická a nedáva úplne presvedčivý obraz o potrebe realizácie PAMIS v rozsahu, v akom je tento opísaný.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii je uvedených 5 alternatív riešenia. Alternatívu 2, založenú na zvýšení počtu pracovníkov PÚ SR na dvojnásobok (navyše bez vyčíslenia reálnych nákladov) nie je možné považovať za alternatívu v rámci projektu OPII a je teda irelevantná. Relevantné alternatívy riešenia 4 a 5 sú v štúdii uskutočniteľnosti opísané rovankým textom a nie je možné pochopiť v čom spočíva reálny rozdiel medzi nimi, t.j. ktorá časť agendy bude elektronizovaná len čiastočne v alternatíve 5 voči alternatíve 4. Na túto skutočnosť bol predkladateľ štúdie upozornený, ale neurobil žiadnu korekciu.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb a ich početnosť sa odhadované ceny za realizáciu projektu javia ako neobvykle vysoké. Predkladateľ štúdie v rámci rozpočtu alokoval neobvykle vysokú časť rozpočtu na etapu Analýza a dizajn (cca 35%), pričom aj v etape Implementácia predpokladá so zaojením analytikov a programátorov v pomere 1:2, čo nepovažujeme z pohľadu zabezpečenia dodania riešenia navrhovaných modulov za adekvátne.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

K spracovanej štúdii uskutočniteľnosti zbieral Pamiatkový úrad SR pripomienky a uskutočnil verejný híring, o vysporiadaní sa s predloženými pripomienkami zo strany odbornej verejnosti však neurobil odpočet ani autorov predložených pripomienok žiadnym spôsobom neinformoval.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 20.7.2017 - schválený reformný zámer
  • 21.2.2019 - schválená štúdia uskutočniteľnosti
  • 28.3.2019 - vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o NFP
  • 2.7.2019 - predložená žiadosť o NFP
  • 20.11.2019 - schválená žiadosť o NFP
  • 6.12.2019 - podpísaná zmluva o NFP (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4355467&l=sk)
  • 1.6.2019 - začiatok realizácie EŠIF projektu (38 mesiacov, t.j. do 31.8.2022)
  • 1.6.2019 - začiatok realizácie niektorých aktivít projektu internými kapacitami

Nuz v tejto dobe davat taketo nezmyselne peniaze na Pamiatkovy system povazujem za uplny vystrel do tmy alebio za drzost. To uz mame vyriesene veci, ktore su potrebne, zmysluplne? Aby taketo informacne systmey sme riesili? To naozaj v tejto republike kde nefuńguju veci, IS neexistuju alebo su nefunkcne ci polo funkcne. bdueme riesit to? Ak je to potrebne/nutne tak aj1M EURje na to vela.

len penazi je dost, toto nie je na ukor ineho potrebnejsieho systemu. A co realne potrebuju a vedia vyuzit ? Ja netusim, a tak sa nevyjadrujem. Mozno v skutocnosti potrebuju nove pocitace a toto je sposob ako sa k nim dostat :slight_smile:

Penazi na rozumen veci nikdy nie je dost, na safarenie a rozkradanie je ich vela a toto je skor ten druhy pripad (snad nemyslime vazne, ze si za to kupia pocitace, na to to predsa nie je). Inak pobvednae: zaiden clovek, ziadna firma, ziadna institucia si nevazi to co dostane zadarmo a tak by to nemalo byt. To ked dat vo firme napriklad vyukau jazyka zadarmo, tak ludia akoze povedia faj to je benefit, ale nikto sanic realne nenauci. Realne 9 z 10 projektov je nezmyselnych a ten 1 nebezi (lebo slovenkse prostredie), proste informaticke firmy si same moze za spatny image (pomaly hanba byt informatikom a robit so statom, rozumny od statneho IT odide co najdalej). Proste vypytat si za to 12,5M E, je hruby fail