Red Flags: Pamiatkový informačný systém

redflags

#1

Názov: IS Pamiatkového úradu SR - Pamiatkový informačný systém

Garant: Pamiatkový úrad SR

Stručný opis: Vytvoriť centralizovaný interný IS na evidenciu pamiatok a portál pre používateľov služieb PÚ.

Náklady na projekt: 14 500 000 EUR (s DPH, podľa reformného zámeru)

Aktuálny stav projektu: Reformný zámer schválený

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má optimalizovať interné procesy PÚ


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:

Capture

Tieto merateľné ukazovatele veľmi slabo reflektujú zmeny v procesoch, väčšina z nich sa týka “elektronizácie” toho čo už dnes existuje.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Projekt je rozdelený na dve etapy, prvá etapa sú funkcie pre ktoré nie je vyžadovaná legislatívna zmena (podľa štúdie uskutočniteľnosti). Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje detailný harmonogram činností.
Od iných subjektov je pri realizácii projektu závislá iba integrácia na referenčné údaje.

Nie je známe, akým spôsobom bude realizované dosiahnutie cieľa “100% kvality dát v registri”, ktoré bude náročné aj vzhľadom na historické skúsenosti v tejto oblasti.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projekt má výrazne zjednodušiť interné spracovanie súvisiacej agendy.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

V reformnom zámere je deklarovaná elektronizácia v súčasnosti nie optimálne realizovanej internej agenrdyyy a vytvorenie portálu s prívetivým používateľským prostredím.


Štúdia uskutočniteľnosti (zatiaľ nebolo možné hodnotiť)

Štúdia uskutočniteľnosti má byť vypracovaná.


Alternatívy (zatiaľ nebolo možné hodnotiť)

Alternatívy majú byť podrobne vyhodnotené v Štúdii uskutočniteľnosti.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb sa odhadované ceny za realizáciu projektu javia ako neobvykle vysoké.
Podrobná kalkulácia efektívnosti má byť uvedená v CBA štúdie usktutočniteľnosti.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

K reformnému zámeru bolo možné poslať pripomienky. Nie je známa žiadna verejná komunikácia PÚ SR ohľadom tohto projektu.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: