Red Flags: Prevádzka služby eKolok v rokoch 2024-2034

Názov: Prevádzka služby eKolok v rokoch 2024-2034

Garant: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt rieši spôsob, ako budú systémy služby eKolok pokračovať v poskytovaní služieb nasledujúcich 10 rokov (roky 2024 – 2034). Projekt rieši ukončenie používania súčasného riešenia a rozšírenie pôvodných systémov Štátnej pokladnice a vytvorenie nových potrebných komponentov systémov Štátnej pokladnice pre výber správnych a súdnych poplatkov a poplatkov pre verejnú správu.

Realizáciou projektu dôjde k zmene stratégie poskytovania služieb verejnej správy a platieb za ne, vychádzajúcej z digitálnej transformácie fungovania štátu. Služby verejnej správy budú de-facto tovarom, ktorý štát dodáva svojim občanom a podnikateľským subjektom a platby za ne budú platby ako v bežných obchodných sieťach, kde je jedným procesom vyriešené platenie ľubovoľným platobným kanálom (eshop/platobná brána, pokladňa hotovosť, POS terminál).

Z pohľadu súčasných procesov to znamená zrušenie platieb splatných pri podaní a prechod na platby na výzvu (platobné príkazy). Vystavovanie platobných príkazov zabezpečí vlastný upravený naintegrovaný agendový systém alebo novo vytvorený modul Štátnej pokladnice. Vzhľadom k manuálnemu charakteru používaného modulu je potrebné, aby nosné agendové systémy boli naintegrované.

Vytvorenie takéhoto princípu znamená dôslednú revíziu a úpravu legislatívy, inštitucionálne zabezpečenie správcu centrálneho katalógu služieb a cien (v paralele s komerčným sektorom eshopu) s vymedzením práv a povinností tohto správcu, zmenu architektúry IIS VS, ukotvenú v strategických dokumentoch.

V rámci projektu sa predpokladá, z pohľadu služieb BackOffice, vytvorenie centrálnej služby Štátnej pokladnice (ŠP) umožňujúcej funkcionalitu súčasného riešenia.
Projekt počíta s rôznym počtom platobných kanálov pre prvých 5 rokov a nasledujúcich 5 rokov.

V rámci projektu budú realizované tieto moduly a aktivity v troch inkrementoch:
- BackOffice pôvodný (PEP, MSP, FO) - Inkrement 1
- Platobné zariadenia - Inkrement 1
- Softvér pre platby a platobné zariadenia - Inkrement 1
- Číselník poplatkov - Inkrement 2
- Úprava IS VS - Inkrement 3
- Úprava IS ŠP - Inkrement 3
- Úprava APONET SP - Inkrement 3

Náklady na projekt: 77 295 039 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- 22.01.2024 Ukončenie verejného pripomienkového konania

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt bube finálne hodnoteny podla metodiky RedFlags po vyhodnotení verejného pripomienkového konania

Stanovisko Slovensko.Digital: Finálne stanoviso SD bude zverejnené po vyhodnotení verejného pripomienkového konania

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Realizáciou projektu podľa aktuálneho vybraného riešenia Ministerstvo financií vytvorí prekážku a poruší právo občanov vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom, ktoré majú na základe článku 39a, odsek 2, Ústavy Slovenskej republiky, č. 460/1992 Z.z v znení platnom a účinnom od 1.7.2023. Zrušenie hotovostných kioskov a výberu hotovosti za služby OVM v úradoch OVM (v mieste vybavovania) je porušením práv občanov zo strany OVM. Redukcia možnosti platby v hotovosti len na pošte (mimo miesta a vybavovanie) je diskriminačné riešenie, lebo aj pošta aktuálne optimalizuje a ruší mnohé zo svojich pobočiek.

Je preto potrebné do všetkých alternatív (1 až 4) dopracovať možnosť pre občana nediskriminačne vykonať platbu v úradoch OVM za poskytnutie služieb OVM v hotovosti zákonným platidlom. Skvalitnenie, optimalizácia a rozšírenie elektornických kanálov na vykonanie platieb za služby OVM je prínosom z pohľadu NKIVS, ale nemôže nahradiť právo občanov vykonať platbu v hotovosti, ktoré vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. (Poznámka: V súčasnosti sa realizuje 29% platieb za služby OVM v hotovosti cez kiosky a ďalších 9% na pošte)

Medzinárodné porovnanie úhrady poplatkov za služby štátu v okolitých krajinách je potrebné prepracovať a uviesť štáty a riešenia štátov, ktoré majú zákonom stanovené právo občanov platiť za služby štátu v hotovosti.


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projekte nie sú definované merateľné ciele/ukazovatele (KPI). Je potrebné zadefinovať merateľné ciele/ukazovatele tak, aby realizátor projektu preukázal, že realizáciou projektu boli dosiahnuté požadované ciele a aby počas prevádzky boli kazdoročne preukázané finančné prínosy, ktoré sú dafinované v projektovom zámere.


Postup dosiahnutia cieľov :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Dosiahnutie cieľov projektu je nereálne. V projektovej dokumentácii nie sú aktivity a harmonogram definované pre jednotlivé OVM ktoré sú členmi projektového tímu a jednotlivé aktivity na zabezpečenie dočasnej prevádzky súčasného riešenia a postupného prechodu na vytvorené riešenia v rámci IS Štátnej pokladnice. Je potrebné definovať aktivity a časový harmonogram pre jednotlivé reaizované moduly podľa jednotlivých inštitúcií, ktoré sa podieľajú na súčasnej prevádzke a inštitúcií na ktoré sa bude integrovať nový systém. Taktiež je potrebné doplniť do projektového tímu minimálne Śtátnu pokladnicu, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a Štatistický úrad SR.


Súlad s KRIS (bude vyhodnotený po vyhodnotení verejného pripomienkového konania)

hodnotenie


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vybrané riešenie predpokladá platby výlučne na základe príkazu na úhradu. Preto niektoré kanály, a to najmä tie, ktoré sa výlučne týkajú elektronických kolkov, nebudú potrebné. Poskytnutie možnosti platby v hotovosti iba prostredníctvom tretej strany (pobočiek Slovenskej pošty) vytvára prekážku, je diskriminačné a zvyšuje administratívne zaťaženie občanov, ktorí si uplatňujú svoje ústavné právo. Preto je potrebné zabezpečiť také riešenie, ktoré umožní občanovi nediskriminačne vykonať platbu v úradoch OVM za poskytnutie služieb OVM aj v hotovosti zákonným platidlom.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projektovej dokumentácii nie sú definované výstupy projektu, požiadavky a kritériá, ktoré sú na ne kladené. Je potrebné do projektovej dokumentácie doplniť výstupy projektu, požiadavky a kritériá minimálne pre tieto oblasti:

NKIVS - je potrebné doplniť požiadavky a výstupy pre zabezpečenie integrácie nového riešenia na ÚPVS a existujúce referenčné registre a IS, ktoré poskytujú dáta pre eKolok a číselník poplatkov.

Prenositeľnosť / Modulárnosť - je potrebné doplniť požiadavky a výstupy na úpravu modulov súčasného riešenia, požiadavky a výstupy pre moduly nového riešenia a požiadavky a výstupy na moduly na zabezpečenie prechodu prevádzky zo starého systému na nový.

Vendor Lock-in a autorské práva - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na odstránenie Vendor Lock-in v novom riešení, požiadavku na EUPL licencie na všetky vyvinuté výstupy a presnú špecifikáciu výstupov, ktoré budú dodávané s proprietárnou licenciou.

Zdrojový kód/ OpenSource - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na EUPL licenciu dodávaného zdrojového kódu a jeho zverejňovanie.

Protoyp GUI a navigácie - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na používateľské rozhranie vo všetkých moduloch a výstupoch projektu.

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na funkcionalitu a formuláre jednotlivých modulov a integrácie služieb a formulárov nového systému na ÚPVS.

OpenAPI - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na dodanie OpenAPI vo všetkých moduloch minimálne v rozsahu funkcionality zabezpečenej v rámci GUI
Riadenie/migrácia údajov - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na migračný plán, prípravu a migráciu údajov zo starého systému do nového.

1x a dosť - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na zabezpečenie princípu 1x a dosť, t.j. minimálne aby údaje ktoré majú byť vkladané cez GUI a sú uz v informačných systémoch verejnej správy boli automaticky získane z príslušného IS a predvyplnené.

MyData - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na zabezpečenie služby MzData vo všetkých moduloch.

Dokumentácia - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá na rozsah a obsah dodávanej dokumentácie.

Testovanie - je potrebné doplniť požiadavky a kritériá minimálne na testovanie užívateľského rozhrania a testovnie bezpečnosti nezávislou treťou stranou


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projektovej dokumentácii sú dve štúdie uskutočniteľnosti: “Prevádzka služby eKolok v rokoch 2024-2034” a “Štúdia realizovateľnosti pre číselník poplatkov služby eKolok”. Riešenia týchto štúdií uskutočniteľnosti sú nekompatibilné. Prvá predpokladá uončenie súčasného riešenia po vytvorení nového systému Štátnej pokladnice a druhá rieši číselník vytvorený a prevádzkovaný na rozvoji súčasného riešenia IS PEP (ÚPVS). Je potrebné zosúladiť projektovú dokumentáciu pre služby eKolok a Číselníka poplatkov.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Porovnávané riešenia 2., 3. a 4. porušujú práva občanov vykonať platbu za služby OVM v hotovosti. Do multikriteriálnej analýzy a výberu riešenia je potrebné pre všetky alternatívy doplniť “KO” kritérium, “Či riešenie zabezpečuje pre občanov nediskriminačné vykonávanie platieb v úradoch OVM za poskytnutie služieb OVM v hotovosti zákonným platidlom”. Je potrebné znovu vyhodnotiť výber optimálneho riešenia, ktoré neporušuje ústavné práva občanov Slovenskej republiky.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia efektívnosti je nereálna, lebo projektová dokumentácia neobsahuje úplné riešenia v definovaných alternatívach (ktoré su v súlade s ústavou SR), definíciu vystupov, kritériá a požiadavky na jednotlivé výstupy. Preto nie sú sumy uvádzané v BC/CBA pre jednotlivé alternatívy úplné. Je potrebné do výpočtu finančnej náročnosti všetkých alternatív doplniť chýbajúce cenové položky na zabezpečenie súladu s ústavou SR a riešní pre chýbajúce oblasti a znovu vykonať kalkuláciu efektívnosti projektu a celkovej ceny za realizáciu projektu.


Participácia na príprave projektu (bude vyhodnotená po vyhodnotení verejného pripomienkového konania)

hodnotenie


Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty a informácie o projekte v MetaIS:

Dokumenty fázy Príprava projektu - VPK:
- 20231222_rf_ekolok_mfsr_vpk_vyzva.pdf (114.8 KB)
- I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_eKolok_2024_MFSR_20231220.pdf (4.0 MB)
- eKolok_SR_CHR_03_2017_20191029.pdf (2.8 MB)
- P_03_a_I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_eKolok-2024_MFSR_20231115.pdf (1.6 MB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_eKolok2024_MFSR_20231220_Alt1.xlsx (703.5 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_eKolok2024_MFSR_20231220_Alt2.xlsx (705.2 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_eKolok2024_MFSR_20231220_Alt3.xlsx (710.2 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_eKolok2024_MFSR_20231030_Alt4.xlsx (714.4 KB)

Pripomienky Slovensko Digital:
- 20240122_register_pripomienok_FS_eKolok2024_slovensko_digital.xlsx (15.2 KB)
Hodnotenie ÚHP:
- eKolok_MF_SR_hodnotenie_UHP.pdf (196.6 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 22.12.2023 Zverejnenie výzvy na verejné pripomienkové konanie
- 22.1.2024 Ukončenie verejného pripomienkového konania

1 Like

K tým kolkom, nechápem prečo už dávno to nefungovalo tak, že podám žiadosť o vyhotovenie nového vodičského preukazu a na žiadosti bude vytlačené číslo účtu, VS aj QR kód na platbu mobilom.

Ale namiesto toho musím vystáť rad pred kolkomatom, tam hľadať presný názov poplatku, nestačí mi zadať sumu akú chcem zaplatiť.
Kto chce zaplatí prevodom/mobilom a kto nie ukáže QR kód kolkomatu a vloží tam hotovosť.
Aj tak výroba dokladov nieje na počkanie tak by počkali kým im príde platba na účet.

Kolok zabezpecuje statu platbu vopred (pred zacatim poskytovania sluzby). Stat takto realizuje len tie sluzby, ktore su uz zaplatene a nemusi riesit co s neplaticmi. V navrhovanom novom rieseni nie je riesene napriklad to, ako bude stat zabezpecovat vymahanie a exekuciu nezaplatenych sluzieb a co bude stat infrastruktura a personalne zabezpecenie “statnych” vymahacov nezaplatenych pohladavok. Sucasny sposob platieb kolkom zjednodusuje 100%ne zabezpecenie zaplatenych statnych sluzieb. Zmena principov bude vyzadovat zmeny v zakonoch a nasledne nastavenie novych procesov minimalne, ci bude musiet byt platba za sluzbu realizovana uz “na prepazke” alebo napriklad ju bude moct obcan zaplatit v hotovosti po jej poskytnuti neskor na poste … a co ked ju nezaplati … ake budu dalsie procesy statu pre nezaplatenu sluzbu? … co to bude stat stat? … je tam vela dalsich otaznikov na ktore zatial projekt nedava odpoved.

Procesy pouzivania Kolkov su “storociami” overene a funguju 100%ne. Procesy za platby po vykonani sluzby nie su zatial analyzovane, definovane, vyskusane a legislativne podchytene … a ide iba o peniaze :slight_smile:

1 Like

Uff, toto pisal kto, kde a kedy? Alebo je to satira?

Alebo priamo ApplePay / GooglePay tlačítko na úhradu (nie link na platobnú bránu ofc) …

1 Like

Existencia projektu eKolky je jednym z laknusovych papierikov toho ci sme a ostaneme bananovou republikou. Ano, zjavne nou ostavame minimalne do roku 2034.

4 Likes

Suhlasim … zmena sposobu platby, t.j. az po poskytnuti sluzby, moze vyrazne technologicky a programatorsky zjednodusit riesenie, ale tym, ze sa musi zabezpecit aj plynuly prechod zo sucasneho stavu do noveho stavu je to “zlozity” projekt, lebo nestaci navrhnut len nove technologicke riesenie, ale riesenie musi obsahovat aj organizacne rieesenie … so vsetkymi zucasnenymi OVM a FO a PO ale najma legislativne riesenie, t.j. zmenami zakonov … a pri zatial navrhovanom technologickom rieseni to skripe hned na ustavnych pravach obcanov, cim sa projekt v tomto stave stava prakticky nerealizovatelny, lebo menit ustavu je vzdy dost tazke (poznamka: uz sme zazili ako sa MFSR muselo “vratit” k povodnemu systemu). Chyby v zadani projektu, ktore si dnes nevsimneme budu v v buducnosti velmi drahe. Preto je potrebne, aby riesenie za 77mil.Eur bolo navrhnute od zaciatku spravne.

Som optimista, ze novy system bude uspesne uvedeny do prevadzky uz po planovanych piatich rokoch, cize uz v roku 2029 … a na prvy pokus. :slight_smile:

To co Juraj pises je pravdaze spravny pohlad na dnesny stav. Je to legislativne a procesne zabetonovane.
Ked si dovolim zasnivat si, tak by mna potesil napriklad tento pristup… Ked uz mame institut napriklad rocneho zuctovania dane, mozno by stacilo keby sa raz za rok zapocitali plusy a minusy kazdeho subjektu a bolo by. Proste cokolvek idem vybavit bude bez uhrady v tom momente, len suhlasim klikom alebo podpisom, ze sluzba ma hodnotu x a zapocitava sa na moju identitu. V pripade, ze niekto umrie skorej ako zaplati by stat mohol zobrat dany rok na seba. V pripade firiem asi postup podobny ako ukonceni ica. Zivot by bol jednoduchsi.

Ďalších 35 miliónov sa usporí obmedzením využívania samoobslužných platobných zariadení prijímajúcich hotovosť.

Štát kúpil ten platobný kiosk, alebo ho má v prenájme?
Koľko stojí prevádzka, keď je najdrahšia? (myslel som, že len elektrina)
Ak to vlastní niekto iný akú províziu platí štát za platbu v hotovosti a kartou?

Štátna pokladnica tiež ponúka POS terminály na platbu kartou prečo to už dávno nemajú pri priehradkách?

Pozrel som si originalne hodnotenie projektu od UHP.

Ukazuje sa, ze jedina relevantna uspora, ktora podporuje a umoznuje “nove” riesenie, je mozna len pri zruseni kioskov na platby v hotovosti na mieste.

Ale …

…ale na nieco UHP pri hodnoteni financnych uspor zabudlo … zmena ustavy SR minuly rok sposobila, ze vsetky OVM musia zabezpecit nediskriminacne platbu v hotovosti za ich sluzby. Zmena prav obcanov v ustave sposobila, ze platba v hotovosti musi byt dostupna minimalne rovnako, ako elektronicka platba.

Sucasne riesenie podporuje toto nove pravo obcanov prave kioskami s moznostou platby v hotovosti na mieste. V hotovosti sa dnes realizuje viac ako 30% poctu platieb za sluzby statu. Ak MFSR zrusi tieto kiosky, tak MVSR a dalsie OVM budu musiet zabezpecit platbu v hotovosti kazde samostatne zo svojich rozpoctov … takze stat ako celok nakoniec na tom prerobi … :frowning:

Ako informatik som nadseny, ze sa idu optimalizovat elektronicke kanaly a elektronicky sposob platby, ale kvoli ustave to nie je mozne urobit diskriminacne na ukor platby v hotovosti. Takze vsetci najdolezitejsi prevadzkovatelia systemu, t.j. MFSR, Statna pokladnica, Slovenska posta, NASES a vyuzivatelia systemu, t.j. minimalne MVSR, UGKKSR a asi aj ZMOS (zastupca miest a obci, ktore tiez musia zabezpecit platby za ich sluzby v hotovosti) musia spolocne navrhnut optimalizovane a zaroven nediskriminacne riesenie systemu pre platby v hotovosti a elektronicke platby.

Staci obmedzenie u OVM zahrnou do zakona 394/2012 alebo zrealizovat zakon ktery bude konkretizovat dovody moznosti odmietnut platbu v hotovosti tak ako ocakava odsek 2 a 3, Čl. 39a ustavy a OVM nebude mat povinnost akceptovat hotovost.

Ano … je to tiez riesenie … ale … v dokumentoch projektu to nie je napisane. Preto sme poslali pripomienku, ze navrhovane riesenie je v sucasnosti “protiustavne” a realizator projektu musi “spravne” riesenie doplnit do projektovych dokumentov a urcit, komu zostane “Cierny Peter” ak tych cca 35-40% obcanov, co dnes platia za sluzby statu v hotovosti, bude nespokojnych.

Moj dlhotrvajuci probem s tymi kioskami:

  • cestou dnu este presne neviem, co vlastne idem “kupit / zaplatit”
  • az dnu mi to upresnia, povedia co presne mam v tom kiosku “vybrat / sltacit”

T.j. bezne sa mi strava toto:

  • cestou dnu kupim “cosi”, v snahe nikoho nezdrzovat a zaroven so vopred co aj podrobnejsie zmapovat, co to “chcem kupit”, lebo ja si sice myslim, ze “chem novy obciansky (stary som stratil)”, ale (ako som uz pisal) uz u uradnika zistim, ze chcem “Vydanie OP (strata alebo odcudzenie OP vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov)”, lebo ono na tom stratenom OP mozno aj bola uvedena platnost, ale ja som ho stratil a uz sa pozriet neviem
  • t.j. mam jeden “zly ekolok” a vybehavam v on, aby som si kupil “spravny ekolok”
  • cim dochadza k stratam, alebo caka uradnik na mna, kym sa vratim, alebo medzicasom niekoho vybavi, ale potom musim zase cakat ja (uz som raz cakal, kym nabehla moja casenka)

Ergo rad by som vediet, ze preco teda hotovost ci kartu nemoze zobrat rovno uradnik? (Chapem, ze v 20. storoci sme si zvykli kupovat a olyzovat papierove kolky vo forme znamok, ale na elkokoch lepidlo nie je, ergo potesenie z lyzania lepidla uz nemoze dnes byt dovodom. Ci?)