Red Flags: Vybudovanie integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií

Názov: Vybudovanie integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií

Garant: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Stručný opis: Navrhované riešenie je vybudovanie Integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií (ďalej len „IIS PLI“) má zabezpečiť integrované poskytovanie leteckých údajov a leteckých informácií v súlade s požiadavkami príslušných právne záväzných aktov Európskej únie spolu s ďalšími informáciami v oblasti bezpilotných lietadiel príslušných vzdušných priestorov, vyhlásených zákazov alebo obmedzení , alebo iných informácií súvisiacich s civilným letectvom a prevádzkou štátnych lietadiel v reálnom čase a v tam, kde je to vhodné aj v mapovom podklade. Zároveň umožní systém integrované poskytovanie príslušných údajov a informácií pri zachovaní požadovanej kvality prispeje k dosahovaniu vysokej úrovne bezpečnosti, zjednodušeniu niektorých procesov nielen v rámci civilného letectva, ale aj v rámci prevádzky štátnych lietadiel. Národný systém informácií pre používateľov vzdušného priestoru Slovenskej republiky umožní v rámci jednotného systému zabezpečiť proces dodávania údajov od rôzneho spektra nielen osôb činných v civilnom letectve, ale aj od iných pôvodcov, ktorých zoznam bude vedený príslušným orgánom štátnej správy, bude určený zodpovedný subjekt za spracovanie, odsúhlasenie a následné schválenie publikovania alebo zverejnenia príslušných údajov a informácií.

Náklady na projekt: 11 500 000 Eur, SLA: 1 300 000 Eur/rok

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- Projekt bude v decembri 2022 schvaľovaný na RV OPII.

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt má 3 Red Flag za: Merateľné ciele (KPI), Súlad s KRIS ministerstva dopravy, a Kalkuláciu efektívnosti. V projekte ďalej chýbajú požiadavky na: Protoyp GUI a navigácie, MyData a OpenData.

Stanovisko Slovensko.Digital: Schvaľovanie projektu je potrebné zastaviť a pokračovať až po zadefinovaní správnych KPI, zosúladení projektu s KRIT ministerstva dopravy a dopracovaní BC/CBA tak, že jednoznačne preukáže prínos projektu.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projektovej dokumentácii je “Hight-level” popis procesov jednotlivých aktérov. Detailný popis bude vypracovaný v rámci Analýzy. IS má automatizovať a skrátiť čas jednotlivých činností aktérov. Popis procesov pre IS U-Space chýba.


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele sú nesprávne definované.

Chýbajú merateľné ukazovatele, ktoré počas prevádzky budú preukazovať dosahovanie finančných úspor a príjmov deklarovaných v BC/CBA, napr.:

  • ekonomické úspory zo znižovania administratívnej náročnosti v prípade procesov zabezpečujúcich poskytovanie LIS a
  • ekonomické príjmy štátneho rozpočtu pri využití potenciálu trhu UAS prostredníctvom zavedenia modulu U-Space._
Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::star:

V projekte sú definované správne zásadné kroky na realizáciu optimalizácie procesov. Harmonogram je realistický.


Súlad s KRIS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt nie je definovaný v KRIT ministerstva dopravy.


Biznis prínos :star::star::star::star:

V rámci projektu sú integrované do jednoho systému: Letecký IS a IS U-Space. Obidva IS je rezort ministerstva dopravy povinný prevádzkovať zo zákona a smerníc EÚ.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt zabezpečí splnenie požiadaviek príslušných zákonov SR a právne záväzných aktov EÚ v oblasti civilného letectva. Informácie v digitálnej podobe budú dostupné nielen osobám činným v civilnom letectve, ale aj prevádzkovateľom a členom leteckého personálu štátnych lietadiel, príslušným orgánom štátnej správy a používateľom UTM vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt nie je definovaný v KRIT ministerstva dopravy. V Projektových dokumentoch chýbajú tieto legislatívou definované projektové výstupy:

- Protoyp GUI a navigácie - V projekte vôbec nie je požadovaný prototyp GUI a navigácie ako samostatný výstup projektu.

- MyData - Projekt negeneruje údaje pre službu Moje údaje.

- OpenData - Údaje nebudú publikované na data.gov.sk v tvare datasetov otvorených údajov, ktoré sú definované v legislatíve. Všetky údaje, ktoré sú v súčasnosti produkované sú zverejnené na - AIS of the Slovak Republic. Pre získanie prístupu k informáciám je potrebné prihlásenie do portálu.

V projekte sú definované tieto oblasti:

- Elektronické služby/ funkcionalita - V projekte sú požadované/definované služby a funkcionalita, ktoré sú skutočne potrebné. Niektoré funkcionality sú duplicitné v Leteckom IS a IS U-Space.

- OpenAPI - V rámci projektu bude pre prevádzkovateľa IS vypracovaný popis API len pre vytvorené webové služiby. Rozhranie nie je definované ako OpenApi.

- 1x a dosť - V projekte sú požadované a definované všetky potrebné integrácie (interné aj externé)

- Zdrojový kód/ OpenSource - Zdrojový kód, vytvorený počas zhotovovania, bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami EUPL a zverejnený v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému.

- Dokumentácia - V projekte je požadovaná úplná dokumentácia v zmysle legislatívy.

- Testovanie - V projekte je požadované UX a UAT testovanie.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projekte sú porovnávané tri alternatívy: zachovanie aktuálneho riešenia, nové komplexné riešenie a rozvoj súčasného riešenia. Vybraté bolo komplexné riešenie. Realizátor preferuje vývoj komlexného riešenia s licenciou EUPL, ale umožní aj komerčné riešenia (s vlastnou licenciou) a s customizáciou. Chýba ekonomické porovnanie všetkých riešení. Na zabezpečenie legislatívnych povinností SR by napr. stačila alternatíva realizovať len IS U-Space a integračná nadstavba pre Letecký IS.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

BC/CBA nie je spracovaná uveriteľne. Neobsahuje ekonomické porovnania alternatív na minimálne a podobné komerčné riešenia. ÚHP upozorňuje na riziká nenaplnenia deklarovaných prínosov. V rámci merateľných ukazovateľov nie je ani jeden taký, ktorý by v budúcnosti preukazoval skutočné príjmy štátneho rozpočtu po uvedení Integrovaného IS do rutinnej prevádzky. Prínosy z optimalizácie pracovného času z Leteckého IS tvoria len malú časť celkových prínosov projektu. Hlavným prínosom má byť IS U-Space ale z projektovej dokumentácie nie je definované ako bude zabezpečovaný príjem štátneho rozpočtu zo služieb IS U-Space. Bez ďalších podporných ekonomických analyz a informácií výdavky na projekt prevyšujú prínosy.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Projektové dokumenty boli zverejnené pred schválením. Bolo vykonané Verejné pripomienkovacie konanie s verejným vyhodnotením pripomienok.


Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:
- P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_ISLIS_MINDOP_august 2022.docx (619.3 KB)
- P_03_a_I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_ISLIS_MINDOP_august 2022.docx (745.9 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_ISLIS_MINDOP_august 2022.xlsx (797.9 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_ISLIS_MINDOP_august 2022.xlsx (114.4 KB)

Pripomienky Slovensko Digital
- 20220913_mdptsr_projekt_leteckych_informacii_vpk_zaznam.rtf (3.1 KB)
- 20220913_zápisnica_verejné prerokovanie_národný systém informácií_konané dňa 13.09.2022 s prezenčnou listinou.pdf (1.1 MB)

Hodnotenie UHP_
- Hodnotenie_UHP_ISLeteckychSluzieb_20220916.pdf (526.3 KB)

Aktualizované dokumenty fázy Príprava projektu (október 2022)
- projekt_1808_Projektovy_zamer_detailny.pdf (2.0 MB)
- projekt_1808_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (1.8 MB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_ISLIS_MINDOP_220713_Clean.xlsx (802.1 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 13.9.2022 Prerokovanie pripomienok Verejného pripomienkovacieho konania (VPK)

Nuz netvrdim, ze je to nepotrebne, ale tu nefunguju zakladne IS statu, ktore nie a nie riesit a spustit (raz je to zle definovane ci pripravene, raz nevyhra spravny, raz je to vela penazi raz nema zakaznik ludi …) a tu ideme riesit takete ad ons, bez ktoreho stat pofunguje, Akosi chybaju spravne priority a absentuje riadenie

To bude nieco podobne pre letectvo ako ten miestny pseudoWaze pre dopravu, ktory po styroch rokoch prevadzky prestal fungovat?

Asi takto nejako