Red Flags


Topic Replies Activity
Red Flags: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 1 February 11, 2019
Red Flags: Register zbraní a streliva 1 February 4, 2019
Red Flags: Digitálny ekosystém inklúzie 1 February 8, 2019
Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay) 2 January 23, 2019
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 3 January 23, 2019
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 2 December 17, 2018
Red Flags: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 3 December 17, 2018
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ 1 December 16, 2018
Red Flags: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 1 December 11, 2018
Red Flags: Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR 1 December 10, 2018
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva 1 November 20, 2017
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) 4 November 26, 2018
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne 40 November 21, 2018
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR 1 September 20, 2018
O metodike Red Flags 68 October 12, 2018
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce 1 March 2, 2018
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám 1 October 5, 2018
Red Flags: Redizajn siete GOVNET 6 September 21, 2018
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva 1 September 30, 2017
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 1 October 9, 2017
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 6 August 17, 2018
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) 1 August 7, 2017
Red Flags: WiFi4SK 13 July 30, 2018
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ 10 July 10, 2018
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 5 July 9, 2018
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe 10 July 9, 2018
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) 9 June 4, 2018
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy 26 May 22, 2018
Red Flags: DCOM+ 22 May 15, 2018
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 2 April 9, 2018