Red Flags: Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie

Názov: Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie

Garant: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stručný opis: Realizáciou projektu je okrem zlepšenia podmienok pre výkon bežnej práce zamestnancov MŽP SR a PRO zlepšenie informačnej bezpečnosti a zároveň pozitívny dopad na skvalitnenie poskytovaných služieb pre občanov vďaka zvýšeniu spoľahlivosti infraštruktúry pre poskytované ISVS elimináciou výpadkov poskytovania elektronických služieb. Projekt je realizovaný zavedením DNS a vytvorenie platformy pre zadávanie zákaziek na nákup HW prednostne pre MŽP SR a jeho podriadené organizácie .Vytvorenie DNS s cieľom umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne MŽP SR centrálne riadiť a monitorovať nákup výpočtovej technicky jednotlivých podriadených organizácií.

Náklady na projekt: 14 218 729 Eur, Prevádzka/rok: 2 962 235 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 17.10.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1344_Projektovy_zamer_detailny.pdf (72.8 KB)
- projekt_1344_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (53.8 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_projekt_1344_OVM_OsobaMZP_210401_v_1.3_FINAL_DPH.xlsx (661.8 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_2_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_projekt_1344_21401_v0.7.xlsx (118.9 KB)
- 210426-Vypocet_vyhodnosti_projektu–odhad_strat _Projekt_1344_MZPSR_220421_v3.xlsx (17.5 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 7.6.2022 Projekt bol predložený na schválenie na MIRRI