Pripomienkovanie


O kategórii Pripomienkovanie (1)
Strategia digitalnej transformacie Slovenska pre roky 2019 - 2030 (16)
Mpk o Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám ( 2 ) (23)
Bratislava - dátová politika mesta (6)
Termíny pripomienkovania IT projektov (13)
Novela zákona o dôveryhodných službách v MPK (2)
Ľudské zdroje vo verejnej správe - pripomienkovanie (1)
LP/2018/652 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (1)
Novela zákona o e-Governmente_pripomienkovanie do 30.8.2018 (1)
Slovenský preklad dokumentu WCAG 2.1 (1)
Novela zákona o e-Governmente_pripomienkovanie do 31.7.2018 (1)
Verejné prerokovanie Národného systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe_11.7 (1)
Verejné prerokovanie 3 projektov MV SR_12.7.2018 o 10:00 (1)
Zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy (2)
MPK do 12.7.2018: Vyhláška ÚPVII 2018 o zaručenej konverzii (1)
Návrh vyhlášky ÚPVII o zaručenej konverziii_predbežná informácia (1)
Zákon o dani z digitálnych služieb_predbežná informácia (1)
Novela Zákona o verejnom obstarávaní v MPK (8)
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Integrácia a Orchestrácia (4)
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Multikanálový prístup (6)
ÚVO ide meniť zákon o verejnom obstarávaní - pridajte sa (5)
Pripomienky: Strategická priorita Bezpečnosť (6)
Pripomienkovanie: Strategická priorita Open Data (6)
Pripomienkovanie Strategická priorita integrácie a orchestrácie (11)
Ppripomienkovanie: Strategická priorita “multikanálový prístup“ (8)
Pripomienkovanie CSRU (3)