LP/2022/846 Novela zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS

Pripomienkovanie (MPK) do 16.01.2023:

LP/2022/846 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/846

Obsahuje: spresnenie vymedzenia pôsobnosti zákona, vymedzenia používania jednotného dizajnového manuálu, vymedzenia kompetencií CSIRT a vzťahu zákona k zákonu o kybernetickej bezpečnosti.