PI/2022/2 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe

FYI:

2. Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom pripravovanej právnej úpravy zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“) je najmä:
• precizovať vymedzenie vecnej a osobnej pôsobnosti zákona o ITVS,
• upraviť podmienky osobitných postupov podľa zákona o ITVS,
• doplniť pôsobnosť orgánu vedenia o oblasť koordinovania životných situácii,
• doplniť právne vymedzenie jednotného dizajnového manuálu a procesov s tým súvisiacich,
• zjednodušiť právnu úpravu postupu v oblasti činností vládnej jednotky CSIRT precizovaním úpravy výkonu jednotlivých kompetencií,
• stanoviť právnu úpravu riešenia problémov týkajúcich sa nahlasovania a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov v rámci verejného sektora,
• stanoviť doteraz absentujúcu právnu úpravu nahlasovania a zverejňovania zraniteľností,
• zakotviť kompetencie Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci kybernetickej bezpečnosti súvisiace s rozvojom kybernetickej bezpečnosti v rámci verejného sektora,
• doplniť chýbajúcu úpravu spracúvania osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
• stanoviť úpravu vedúcu k efektívnej implementácii projektov z eurofondov,
• stanoviť podmienky využívania vládneho elektronického komunikačného systému Govnet,
• zjednotiť existujúce definície a iné legislatívno – technické úpravy.

5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:

február 2022 - marec 2022

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/2