LP/2024/178 Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky

Pripomienkovanie do 31.5.2024:

LP/2024/178 Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/178

Politické ciele digitálnej dekády EÚ alebo digitálneho kompasu 2030 premietnuté do množstva konkrétnych opatrení pre SR. Opatrenia sa dotknú všetkých. Dokument má 131 strán + prílohy.

1.4 Digitalizácia verejných služieb
Silné stránky
Slovenská republika na svojej zatiaľ krátkej ceste dosiahla takisto úspechy, ktoré predstavujú silné stránky a aktíva, medzi ktoré isto patria:

 1. Ochota štátu zlepšovať verejné služby v spolupráci s tretími stranami (privátny, neziskový, vedecko-výskumný sektor);
 2. Podpora témy na strategicko-legislatívnej a metodickej úrovni, vrátane stimulov (IDSK, výzvy);
 3. Podpora vybraných životných situácií a aktuálnych výziev/potrieb (napr. korona.gov.sk);
 4. Podpora kapacít, transferu znalostí a skúseností (BRISK).

Ich ďalšia podpora a rozvíjanie napomôže pri tvorbe nových príležitostí ako napr.:

 1. Rozšírenie ponuky verejných služieb a ich skvalitnenie,
 2. Prepojenie služieb štátu so službami tretích strán (finančný sektor, sektor služieb),
 3. Posilnenie kapacít - odbornosti – dôveryhodnosti štátu,
 4. Zlepšenie umiestnenia SR v rámci hodnotení (DESI, úrovne UX/CX zrelosti).
1 Like

Časť eGov = fraška.

Vybrané absurdnosti:

Opatrenie N4.1.8: Vytvoriť dlhodobú stratégiu digitalizácie verejnej správy a bezodkladne začať s jej implementáciou - Chceme vytvoriť strategický dokument, ktorý v technickej, procesnej aj legislatívnej rovine popíše kľúčové zmeny, ktorými bude musieť prejsť slovenská verejná správa, aby dokázala v plnom rozsahu využiť potenciál, ktorý prináša digitálna doba …

 • Hmmm, som také niečo tuším aj videl, nevolalo sa to náhodou NKIVS? Ktorá už tretí rok dôkladne leží ľadom a tento rok zrejme stále nebude reálne použiteľná?

Cieľ: 100 % občanov SR bude mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom - Plánované opatrenia: Informačná kampaň zameraná na lekárov ohľadom povinnosti evidovania elektronických zdravotných záznamov + Informačná kampaň zameraná na pacientov ohľadom možnosti prístupu k elektronickým zdravotným záznamom prostredníctvom eID

 • Nič iné ako informačná kampaň nie je plánované, a teda asi ani potrebné ???

100 % občanov Únie bude mať prístup k prostriedkom bezpečnej elektronickej identifikácii (eID), ktoré budú uznávané v celej Únii, čo používateľom umožní mať plnú kontrolu nad transakciami totožnosti a zdieľanými osobnými údajmi - Opatrenie 4.3.1: Otestovanie a zavedenie digitálnej identity

 • Nič iné ako “zavedenie digitálnej identitiy” nie je plánované, a teda asi ani potrebné???

Vata. Ako by aj nie, keď Mirri pôsobí ako rozvrátená organizácia, ktorá nevykonáva strategické riadenie, jej legislatíva je skôr zoznam prianí, personálne výmeny každú chvíľu, vlastné projekty nevie poriadne spraviť …

Súhlasím. Na to, že je to plan na 5+ rokov, tak je to tak všeobecné, až by som povedal “good job ChatGPT”

1 Like

Zas a znova : toto sú marketingové reči, pacient tie záznamy nepotrebuje a plný prístup ku nim môže byť “vďaka” Dr. Google nebezpečný.

Ten prístup potrebujú ošetrujúci lekári. Je to v záujme pacienta aj v záujme zdravotnej poisťovne / štátneho rozpočtu.

Ak je to povinnosť ( čo nespochybňujem ), prečo kampaň ? Veď by “stačilo” rozdávať pokuty, a namiesto výdavkov by sme ako štát mali príjem.

Hmmmm, lekári by sa vzbúrili, dôchodcovia zavrú ambulancie, mladí zdrhnú, a zvyšok skolabuje, takže nič …

Ani kampaň ani pokuty nepomôžu, dokiaľ tí lekári neuvidia, že ten systém im byrokraciu uberá a pomáha.

Dnes to však je presne opačne, systém je pomalý, pridáva byrokraciu / povinnosti, ktoré by nemusel robiť lekár.

1 Like

Ten cieľ dostali všetky členské štáty EÚ príkazom. V optimálnom prípade sa na toto dá pozrieť ako “čo všetko v elektronizácii zdravotníctva potrebujeme spraviť, aby nakoniec mali ešte aj pacienti prístupné údaje”.

Za S.D sme poslali takéto pripomienky:
(pripomienka v rozsahu samostatného dokumentu, vložený cca. v strede, je výsledok diskusie v našej pracovnej skupine zdravie.digital)


Kap. 2.4

Žiadame trajektórie prehodnotiť tak, aby v každom ukazovateli zlepšenie bolo naviazané na opatrenia v ňom navrhnuté a ich realizáciu. Taktiež žiadame doplniť podklady objasňujúce spôsob stanovenia trajektórií a konkrétnych v nich uvedených hodnôt.

Odôvodnenie:

Nastavené trajektórie nijakým spôsobom nekorešpondujú s navrhnutými opatreniami, nie je medzi nimi vidieť nijaká väzba. Z dokumentu nie je ani žiadnym iným spôsobom nie je možné zistiť, na základe čoho boli hodnoty v trajektóriách stanovené.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, Opatrenie N4.1.8

Žiadame toto opatrenie vypustiť a nevytvárať nový samostatný dokument „dlhodobej stratégie digitalizácie verejnej správy“.

Odôvodnenie:

Podľa §10 zákona č.95/2019 Národná koncepcia [informatizácie verejnej správy] je súbor strategických cieľov, priorít, opatrení, programov, organizačných, technických a technologických nástrojov, ktorých účelom je na celoštátnej úrovni určiť centrálnu architektúru a definovať politiku, regulačné a iné nástroje a konkrétny plán úloh a zdrojov s cieľom budovania riadnej a efektívnej úrovne informatizácie vo verejnej správe.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 1. cieľ

Žiadame doplniť úlohu v roku 2024 aktualizovať Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy a vypracovať k nej Akčný plán a to tak, aby zohľadňovali všetky ciele a trajektórie z Digitálnej dekády a obsahovali všetky aktivity potrebné na ich dosiahnutie. Zároveň žiadame ako súčasť tejto úlohy uviesť aktualizáciu dokumentov Strategických priorít za účelom uvedeným v prvej vete najneskôr do 1.7.2025.

Odôvodnenie:

Pre NKIVS je v zákone č.95/2019 vytvorený ucelený riadiaci a organizačný rámec. Preto práve v tomto rámci majú byť zasadené všetky opatrenia vyplývajúce z cieľov Digitálnej dekády. V súčasnosti však už viac ako 2 roky nie tento riadiaci rámec vykonávaný, preto považujeme za dôležité čím skôr zabezpečiť jeho sfunkčnenie. Na NKIVS je naviazaný celý ďalší riadiaci rámec, preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť jej aktualizáciu v najskoršom možnom termíne.

Dokumenty Strategických priorít sú kľúčovým prvkom pre rozpracovanie aktivít a riešení potrebných na dosiahnutie cieľov NKIVS – tak ako sa uvádza aj v kap. 2 Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády. Vypracované boli v r.2019 alebo skôr, je preto potrebné ich aktualizovať.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 2. cieľ

Žiadame zásadne túto kapitolu dopracovať, najmä doplniť do nej všetky v súčasnosti realizované a aj budúce potrebné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Minimálne potrebné aktivity, opatrenia a ich rámcovo odhadnuté náklady, ktoré považujeme za potrebné sú nasledovné (vzhľadom na rozsah textu a iba primitívne možnosti formátovania v rámci portálu slov-lex tento materiál s identickým textom zašleme MIRRI aj samostatne):

Digitalizacia zdravotnictva.pdf (196.7 KB)

Odôvodnenie:

Je evidentné, že materiál v súčasnom stave zásadne nekorešponduje s realitou v oblasti elektronického zdravotníctva.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 2. cieľ

Text:

Druhou oblasťou je zabezpečenie prístupu k elektronickej zdravotnej dokumentácii pre zdravotníckych pracovníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že len 60% lekárov zapisuje vyšetrenia pacientov do EZK, je potrebné pozitívne motivovať lekárov, aby evidovali elektronické zdravotné záznamy. Zdieľanie zdravotnej dokumentácie prispeje k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Nahradiť nasledovne:

Druhou oblasťou je zabezpečenie napĺňania elektronickej zdravotnej dokumentácii. Vzhľadom na skutočnosť, že len 60% lekárov zapisuje vyšetrenia pacientov do EZK, je elektronická zdravotná dokumentácia nekompletná a lekári nemôžu z nej reálne čerpať pri vyšetreniach pacientov. Je potrebné pozitívne motivovať lekárov, aby evidovali elektronické zdravotné záznamy. Zdieľanie zdravotnej dokumentácie prispeje k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Konkrétnou motiváciou by mohla bola fixná mesačná platba za pacienta, alebo platený administratívny výkon, alebo zvýšenie kapitácie za pacienta ktorého záznamy PZS odosiela do EZK

Osobitne je potrebné riešiť prenos dokumentáciu spätne, a to tej ktorú má lekár v elektronickej forme a tej ktorú má len v papierovej forme.

Odôvodnenie:

Navrhujeme doplnenie textu za účelom identifikácie konkrétnych potrebných opatrení, namiesto iba konštatovania želaného cieľového stavu.

Preferujeme však zásadné prepracovanie časti pre cieľ 2 v zmysle nášho komplexného návrhu.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 2. cieľ

Text:

Prístup do systému eZdravie je potrebné zreformovať, pretože je obmedzený pre lekárov špecialistov a pre nemocnice, vzhľadom na to, že k vybranej zdravotnej dokumentácií pacienta sa nevedia lekári dostať bez toho, aby mali bezprostredný prístup k občianskemu preukazu pacienta. Prístupy k zdravotnej dokumentácii je potrebné legislatívne aj technicky upraviť, a to so zreteľom na prístupy aj pre iných zdravotníckych pracovníkov ako lekárov.

Navrh úpravy :

Prístup do systému eZdravie je potrebné zreformovať, pretože je obmedzený pre lekárov špecialistov a pre nemocnice, vzhľadom na to, že k vybranej zdravotnej dokumentácií pacienta sa nevedia lekári dostať bez toho, aby mali bezprostredný prístup k občianskemu preukazu pacienta. Prístupy k zdravotnej dokumentácii je potrebné legislatívne aj technicky upraviť, a to so zreteľom na prístupy aj pre iných zdravotníckych pracovníkov ako lekárov a síce zdravotným sestrám, zdravotníckym pracovníkom domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom lekární.

Osobitnú pozornosť by sa mala venovať zdravotníckym pracovníkom lekární, ktorí by mohli byť prvým kontaktom pacienta pri jeho zdravotných problémoch a lekárne po splnení podmienok by mohli byť začlenené ako poskytovateľ presne definovanej ambulantnej starostlivosti.

Odôvodnenie:

Navrhujeme doplnenie textu za účelom identifikácie konkrétnych potrebných opatrení, namiesto iba konštatovania želaného cieľového stavu.

Preferujeme však zásadné prepracovanie časti pre cieľ 2 v zmysle nášho komplexného návrhu.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 3. cieľ

Žiadame doplniť opatrenie: Rozvoj a plošné rozšírenie aplikácie Slovensko v Mobile

Cieľom má byť, aby 100% občanov, ktorí komunikujú s verejnou správou, mali inštalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu Slovensko v Mobile. Za týmto účelom bude potrebné pokračovať v jej rozvoji, a to najmä zjednodušením aktivácie identity (onboarding) aj bez funkčnej autentifikačnej časti eID. Taktiež bude potrebné realizovať cielené systematické a plošné aktivity smerujúce k naučeniu občanov s touto aplikáciou pracovať (v žiadnom prípade nemáme na mysli „reklamnú kampaň“).


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 3. cieľ

Žiadame doplniť opatrenie: Aktualizácia portálov OVM s cieľom umožniť moderný spôsob identifikácie, autentifikácie a autorizácie.

Samotné rozšírenie používania centrálnej digitálnej identity (eID a SvM) nestačí, je potrebné, aby webové portály OVM umožnili plnohodnotne s týmito prostriedkami pracovať. Za týmto účelom je potrebné dosiahnuť minimálne aby všetky portály spĺňali požiadavky responzívneho dizajnu (v zmysle platných štandardov ITVS), aby umožnovali autentifikáciu pomocou SvM (v zmysle požiadaviek zákona o eGovernmente) a aby umožňovali autorizáciu podaní pomocou na to určenej funkcie informačného systému (v zmysle požiadaviek zákona o eGovernmente, tzv. autorizácia klikom).


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 3. cieľ

Žiadame doplniť opatrenie: Plošné rozšírenie používania elektronických funkcií eID

V súčasnosti prakticky všetci občania v produktívnom veku disponujú občianskymi preukazmi s čipom (eID), avšak podstatná časť z nich nevie alebo nechce elektronické funkcie používať. Bude potrebné realizovať cielené systematické a plošné aktivity smerujúce k naučeniu občanov s eID pracovať (v žiadnom prípade nemáme na mysli „reklamnú kampaň“).


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 3. cieľ

Žiadame doplniť opatrenie: Eliminácia vlastných identifikačných a autentifikačných schém prevádzkovaných OVM

V súčasnosti existuje množstvo identifikačných a autentifikačných schém prevádzkovaných orgánmi verejnej moci pre vlastné aplikácie. Takáto roztrieštenosť zásadne bráni jednak rozšíreniu centrálnych identifikačných prostriedkov (eID a SvM), a taktiež vytvára pre používateľov dodatočnú zložitosť pri používaní služieb verejnej správy. Je potrebné postupne ich eliminovať.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 3. cieľ

Žiadame doplniť opatrenie: Zverejnenie zdrojového kódu aplikácií na interakciu s eID

Zverejnenie zdrojového kódu aplikácií na interakciu s eID – tj. aplikácie „eID klient“ a ovládačov pre mobilné platformy – podstatným spôsobom podnieti rozvoj riešení tretích strán používajúcich eID, a tým aj motiváciu občanov eID používať. Zverejnenie kódu je v súlade s požiadavkami Zákona o ITVS.


Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 3. cieľ

Žiadame doplniť opatrenie: Dopracovanie obslužných aplikácií eID

V súčasnosti obslužné aplikácie eID obsahujú iba limitované služby. Na podopru plošného rozšírenia používania eID je potrebné dopracovať nasledovné typy služieb:

 • offline scenár použitia eID (t.j. bez spojenia s autentifikačnými servermi MVSR) na autentifikáciu a čítanie v nej uložených údajov
 • detekcia prítomnosti karty
  Tieto služby majú byť verejne použiteľné bez interakcie s MV SR.

Kap. 3., časť Digitalizácia verejných služieb, 3. cieľ

Žiadame doplniť opatrenie: Plošné zavedenie služieb programu My Data.

Súčasťou cieľa 3 je zavedenie kontroly nad transakciami a zdieľanými osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou programu My Data. V rámci tohto programu má byť pre občana vytvorený rámec uplatnenie nových práv, vykonávaných nasledovnými službami:

 • vidí jeho sa týkajúce spracúvané údaje (t.j. má k nim prístup)

 • je notifikovaný o zmene jeho sa týkajúcich údajov

 • má prístupné informácie kto jeho sa týkajúce údaje použil a na aký účel

 • vidí jeho sa týkajúce konania a ich stav (t.j. má prístup k informáciám o konaniach)

 • je notifikovaný o procesnom kroku jeho sa týkajúcich konaní

Tieto služby majú byť prístupné cez GUI, aj cez API. Prístup k funkciám má byť automatizovaný (opakom je napr. prístup k informáciám “na vyžiadanie”). Použitie súvisiacich funkcií má mať občan možnosť umožniť (udelením oprávnenia) ďalším subjektom. Program My Data sa vzťahuje tak na fyzické, ako aj na právnické osoby. Rozsah informácií “mňa sa týkajúcich” je v zmysle existujúcich predpisov.

Pre dôležité agendy je tieto služby potrebné zaviesť aj v pre nich prispôsobenom prostredí, t.j. nielen ako súčasť generickej aplikácie MOÚ.


Kap. 3.2, časť Odhad investičnej medzery

Žiadame zásadne dopracovať odhad investičnej medzery pre oblasť Digitalizáciu verejných služieb cieľ 2 a 3 tak, aby odrážal skutočné už v súčasnosti alokované, aj plánované zdroje.

Odôvodnenie:

Pre cieľ 2 a 3 sú v dokumente uvedené alokované zdroje 0 (nula) Eur, čo v žiadnom prípade nezodpovedá realite v oblasti elektronického zdravotníctva, ani riadeniu digitálnych identít. V oboch oblastiach v súčasnosti prebieha viacero aktivít.
Detto platí pre plánované zdroje. Bez reálneho poznania a rozplánovania nákladov nie je možné riadiť dosahovanie cieľov.

1 Like

Pokračovanie témy:

1 Like