LP/2022/845 Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe

Pripomienkovanie (MPK) do 16.01.2023:

LP/2022/845 Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/845

Predmetom zámeru je revízia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Obsahuje zhodnotenie doterajšieho stavu, východiská pre zámer a ciele novej právnej úpravy.

Zámer je celkovo dobrý.

Ciele:

  1. Zmena postupov (digitálna transformácia)
  2. Zdieľanie
  3. Sprístupnenie štátnych riešení
  4. Zjednodušenie
  5. Revízia

Ciele 2 a 3 by mohli byť jasnejšie pomenované ako Otvorenosť. Presnejšia špecifikácia: otvorené dáta (verejná licencia CC-0, CC-BY), otvorené API, otvorený/slobodný softvér (verejná licencia EUPL).

V texte sa spomína eIDAS, elektronická schránka a rôzne spôsoby komunikácie so štátom, ale chýba vymenovanie úrovní zabezpečenia: kvalifikovaný elektronický podpis/pečať, zdokonalený elektronický podpis/pečať, autorizované elektronické podanie bez elektronického podpisu, ostatné spôsoby elektronickej komunikácie mimo slovensko.sk. Chýba zmienka o doterajšom nadužívaní kvalifikovaného a nepoužívaní zdokonaleného elektronického podpisu.

Mám menšie (nie zásadné) výhrady ku použitej terminológii v oblasti informatizácie.