PI/2021/67 Novela vyhlášky o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

V pripomienkovaní je:

PI/2021/67 Návrh vyhlášky č. …/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/67

Predpokladá sa úprava štandardov elektronických formulárov (príloha č. 1), úpravu dátových prvkov v prílohe č. 3, ale aj úpravu štandardov pre identifikovanie podpísaného dokumentu (príloha č. 8). Meniť by sa mali pravidlá pre štruktúru údajov kontajnera XML údajov (príloha č. 7) a pravidlá pre dátovú štruktúru základného číselníka (príloha č.9).

1 Like