Red Flags   Projekty


O kategórii Red Flags: Projekty (1)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (10)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (5)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe (10)
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) (1)
Red Flags: EDUNET_SK ( 2 ) (22)
Red Flags: WiFi4SK (12)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) (9)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service (17)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) (26)
Red Flags: DCOM+ ( 2 ) (22)
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (2)
Red Flags: Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce (1)
Red Flags: IS Obchodného registra (20)
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne ( 2 ) (26)
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) (5)
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci (4)
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) (2)
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (2)
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR (1)
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva (1)
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO (3)
Red Flags: Informačný systém výstavby (2)
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (1)
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva (1)
Red Flags: Pamiatkový informačný systém (1)
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže (1)
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania (2)
Red Flags: Register a IS mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (2)