Red Flags   Projekty


Topic Replies Activity
O kategórii Red Flags: Projekty 1 August 7, 2017
Red Flags: EDUNET_SK 35 September 30, 2019
Red Flags: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska 5 July 17, 2019
Red Flags: Systém verejného obstarávania (SVO) 5 July 4, 2019
Red Flags: Atlas pasívnej infraštruktúry 4 July 2, 2019
Red Flags: Zvýšenie dostupnosti eZdravia 5 June 28, 2019
Red Flags: Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU) 1 June 12, 2019
Red Flags: Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR) 3 June 12, 2019
Red Flags: IS Obchodného registra 28 June 11, 2019
Red Flags: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) 3 June 11, 2019
Red Flags: Informačný systém - Živnostenský register 1 April 25, 2019
Red Flags: Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti 1 June 11, 2019
Red Flags: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR 1 June 11, 2019
Red Flags: Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR 4 June 6, 2019
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service 18 May 27, 2019
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) 31 April 29, 2019
Red Flags: Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne 6 April 25, 2019
Red Flags: Otvorené údaje 2.0 1 April 24, 2019
Red Flags: Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 1 April 8, 2019
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci 8 April 15, 2019
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2 2 April 9, 2019
Red Flags: Pamiatkový informačný systém 1 October 9, 2017
Red Flags: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 1 February 11, 2019
Red Flags: Register zbraní a streliva 1 February 4, 2019
Red Flags: Digitálny ekosystém inklúzie 1 February 8, 2019
Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay) 2 January 23, 2019
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 3 January 23, 2019
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 74 December 20, 2018
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 2 December 17, 2018
Red Flags: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 3 December 17, 2018