Red Flags   Projekty


O kategórii Red Flags: Projekty (1)
Red Flags: Pamiatkový informačný systém (1)
Red Flags: Systém verejného obstarávania (SVO) (3)
Red Flags: IS Obchodného registra ( 2 ) (23)
Red Flags: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie (1)
Red Flags: Register zbraní a streliva (1)
Red Flags: Digitálny ekosystém inklúzie (1)
Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay) (2)
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (3)
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) ( 2 3 4 ) (74)
Red Flags: EDUNET_SK ( 2 ) (33)
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) (2)
Red Flags: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) (3)
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ (1)
Red Flags: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (1)
Red Flags: Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR (1)
Red Flags: Online procesy eZdravia (1)
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva (1)
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) (4)
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne ( 2 3 ) (40)
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých ( 2 ) (31)
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) ( 2 ) (28)
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR (1)
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (1)
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce (1)
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (1)
Red Flags: Redizajn siete GOVNET (6)
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva (1)
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (1)
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) (6)