Red Flags: Vybudovanie Centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov

Názov: Vybudovanie Centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov

Garant: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt vytvorí komplexné riešenie pre ukladanie a prácu s obrazovými vyšetreniami v rezorte zdravotníctva a to vytvorením:
- Multitenantnej databázy, do ktorej sú budú ukladať informácie o digitálnych obrazových vyšetreniach
- Úložiskové kapacity, kde budú ukladané a archivované jednotlivé snímky
- Portálu na zabezpečenie prístupu k údajom a na umožnenie ich využívania
- Zobrazovacieho nástroja, prostredníctvom ktorého bude možné pristupovať k uloženým snímkam, ako aj k popisom k predmetným vyšetreniam
- Nástroje umelej inteligencie (UI) pre vybrané oblasti použitia podporujúce vyššiu kvalitu a efektivitu práce rádiológov a patologickych vyšetrení

Náklady na projekt: 9 500 000 Eur (Prevádzkové náklady: 2 000 000 Eur/rok)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 11.07.2023 - Prerokovanie verejného pripomienkového konania

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:

Verejné pripomienkové konanie:
- 20230618_centralny_archiv_obrazovych_vysetreni_mzsr_vpk_vyzva.pdf (101.3 KB)
- P_02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_VNA_v04.docx (528.3 KB)
- P_03-I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_VNA_v02.docx (521.3 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_AOV_MZSR_v03.xlsx (778.8 KB)
- REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Vybudovanie-VNA_MZSR_v01.xlsx (123.6 KB)
Pripomienky Slovensko Digital:
- 20230628_MZSR_VNA_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie_slovensko_digital.xlsx (23.2 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 18.6.2023 - Vyhlásenie verejného pripomienkového konania -
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- 28.6.2023 - Ukončenie verejného pripomienkového konania
- 11.07.2023 - Prerokovanie verejného pripomienkového konania

Podobny zámer sa uz niekoľko krát zjavil aj na Nczi. S tým že sa to vždy stoplo pretože existuje prevádzkované riešenie od tatramed (tým nechcem robiť reklamu tomuto subj.)
Aj podľa anotácii v hlavičke dokumentu je vidieť že to vytiahli zo šuflíka ide to 2021 niekto nechal.
Ešte som zabudol dodať - samozrejme to že existuje tatramed (aby to fair tak so svojimi kladmi aj nedostatkami) sa v alternatívach akosi zabudlo uviesť.
Takze ako hov.0 čo nejde spláchnuť sa zase vynorilo.

Neviem o tom, ze by sa NCZI pokusali vybudovat centralny PACS resp. AI nad zbieranymi datami v zdravotnej dokumentacii. Koncepcia ochrany dat v NCZI bola postavena na “rozhadzani udajov jedneho pacienta do roznych nezavislych systemov pod roznymi ID”, co znemoznuje rychle spracovanie vyzadovane pri uceni aj pouzivani AI.

Preletel som tie dokumenty a ten koncept sa mi paci. Ma to prinos pre lekarov a teda aj pre pacientov. AI pre spracovanie obrazkov uz je na dobrej urovni a vsime si detaily, ktore moze lekar lahko prehliadnut.

Ten projekt prichadza priamo z MZ a viacmenej obchadza NCZI, takze ocakavam “jesitnost”

Ako riziko vidim potrebu integracie s NCZI, na co je vyhradene 209,918 € (Kalkulované náklady na základe UCP vid prvy excel), co je vlastne menej ako dnes platime za mesacny support eZdravie.

Len pre porovnanie :

Projekt je extrémne rizikový.

Základný problém je v tom, že ministerstvo zdravotníctva účelovo spojilo do jedného dva projekty - jeden na podporu administratívy, ukladania a pristupu k informáciám a druhý špecializovaný na umelu inteligenciu, ktorej používanie v zdravotníctve má zatiaľ dosť nedoriešených legislatívnych a organizačných problémov. Zároveň je na dodanie celého projektu zvýhodnený výrobca práve tej kombinácie piatich UI programov, ktorá je definovaná v projekte. Ideálne by bolo tieto dva projekty realizovať samostatne, ale to by sa asi ťažko preukazovali finančné prínosy a efektivita UI.

Slovensko Digital preto dnes zaslalo tieto pripomienky k projektu:

Pripomienka 1:
“V projektovej dokumentácii chýba:
⁃ stanovisko Etickej komisie MZ SR a jej pracovnej skupiny pre oblasť regulácie a etiky umelej inteligencie k navrhovanému riešeniu a
⁃ kritériá projektu týkajúce sa etickej problematiky pri nasadzovaní umelej inteligencie do praxe.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Pripomienka 2:
Aktivity projektu týkajúce sa umelej inteligencie sú duplicitou k aktivitám projektu digitálnej biobanky, ktorý realizovala Jesseniova lekárska fakulta a bol financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014-2020 vo výške skoro 11,6M Euro, ktorý “… zabezpečuje bioinformatickú časť ako aj archiváciu digitálnych záznamov a využívanie algoritmov umelej inteligencie, ktoré umožnia prepájať a nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými dátami”. Je potrebné v dokumentoch projektu odstrániť tento rozpor a definovať ako bude projekt ministerstva nadväzovať na projekt Jesseniovej lekárskej fakulty.
https://www.health.gov.sk/Clanok?Biobanka-pomoze-liecit-rakovinu-2-3-2021"

Pripomienka 3:
“Merateľné ciele (KPI)
Je potrebné doplniť tieto Merateľné ukazovatele pre Implementované nástroje na pokrytie diagnostiky založené na platforme UI:
⁃ Počet použití za rok zdravotnej pomôcky pre Podporu diagnostiky pri podozrení na cievnu mozgovú príhodu z CT a MR perfúznych vyšetrení
⁃ Počet použití za rok zdravotnej pomôcky pre Podporu skríningu a štandardného hodnotenia demencie a iných neurodegeneratívnych ochorení z MRI
⁃ Počet použití za rok zdravotnej pomôcky pre Podporu triedenia a druhého názoru pri mamografickýc hvyšetreniach
⁃ Počet použití za rok zdravotnej pomôcky pre Podporu diagnostikyrakoviny pľúc alebo pľúcnej fibrózy
⁃ Počet použití za rok zdravotnej pomôcky pre Podporu patologickej diagnostiky (napr. nástroje na zabezepčenie posudzovania digitalizovaných patologických preparátov)”

Pripomienka 4:
“Pri definovaní hlavných cieľov projektu:
⁃ Hlavný cieľ “Vybudovať zdieľaný archív digitálnych obrazových vyšetrení … v ktorom bude k dispozícii softvérové vybavenie zabezpečujúce zdieľanie informácií o obrazových vyšetreniach medzi jednotlivými PZS, bez nutnosti fyzického prenosu dát.” je nerealizovateľný bez prenosu dát.
⁃ Hlavný cieľ “Implementovať vybrané nástroje umelej inteligencie” je nesprávne terminologicky definovaný, lebo v prípade použitia umelej inteligencie v praxi sa jedná o zdravotnícku pomôcku a nie nástroj. Je potrebné opraviť túto terminológiu v dokumentoch projektu.”

Pripomienka 5:
Ministerstvo neurobilo analýzu legislatívnych požiadaviek na realizáciu projektového zámeru v prípravnej fáze projektu. Plánuje ju robiť až v realizačnej fáze po verejnom obstarávaní s tým, že očakáva zmeny v rozsahu projektu. Ako chce napríklad budúcemu dodávateľovi nahradiť ušlý zisk?
Je preto potrebné pred schválením dokumentov prípravnej fázy vykonať analýzu legislatívneho rámca pre navrhované cieľe a aktivity projektu a do dokumentov projektu doplniť návrhy na zmeny jednotlivých zákonov a explicitne definovať požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy, do katalógu požiadaviek.

Poznámka: Právna analýza k problematike bola publikovaná v roku 2020:
UMELÁ INTELIGENCIA A PRÁVNA ÚPRAVA ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, December 2020
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, ISBN: 978–80–7160–574-4
Autori: PhD. Matúš Mesarčík, JUDr. Zoltán Gyurász,
https://www.researchgate.net/publication/347521541_UMELA_INTELIGENCIA_A_PRAVNA_UPRAVA_ZDRAVOTNICTVA_V_SLOVENSKEJ_REPUBLIKE"

Pripomienka 6:
V rámci projektu bude integrovaných 17 PZS, ktoré sú v gescii MZ SR. V projekte nie sú definované procesy a potrebné personálne zabezpečenie na strane PZS.

Pripomienka 7:
Projektová dokumentácia obsahuje texty a popisy obrázkov v anglickom jazyku. Je potrebné tieto texty a popisy obrázkov preložiť aj do slovenčiny.

Pripomienka 8:
V projektovom zámere sú účelovo spojené dva samostatné projekty do jedného, Vybudovanie archívu obrazových vyšetrní a Implementovanie vybraných zdravotných pomôcok umelej inteligencie. Celý projekt je dfinovaný tak, že pri konečnom výbere budúceho dodávateľa bude rozhodujúci jeden maximálne dvaja výrobcovia špecializovaného proprietárneho SW umelej inteligencie pre vopred definovaných 5 oblasti. Nastavenie projektu je z tohto pohľadu diskriminačné.

Je preto potrebné:
⁃ prepracovať dokumenty projektu tak, aby vo všetkých kapitolách boli aktivity Vybudovania archívu obrazových vyšetrní jasne oddelené od aktivít Implementovania vybraných zdravotných pomôcok umelej inteligencie a znovu ich predložiť na verejné pripomienkové konanie,
⁃ dopracovať požadovanú funkcionalitu, požiadavky a kritériá na Implementovanie vybraných zdravotných pomôcok umelej inteligencie aspoň v takom rozsahu ako je definovaná aktivita Vybudovania archívu obrazových vyšetrní,
⁃ definovať procesy používania zdravotných pomôcok umelej inteligencie v praxi
⁃ definovať požiadavky na používanie zdravotných pomôcok umelej inteligencie v praxi
⁃ definovať plán verejného obstarávania tak, že obstarávania týchto dvoch aktivít budú rozdelené do samostatných verejných obstarávaní."

Pripomienka 9:
Nakoľko umelá inteligencia nie je ani právnická ani fyzická osoba, nemôže byť Zainteresovaná strana/Stakeholder. Je preto potrebné:
⁃ v tabuľke 6 Dotknuté subjekty projektom (kap. 3.3.) vypustiť riadok 7 Umelá inteligencia.
⁃ v tabuľke Multikriteriálnej analýzy (kap. 3.6.2.) vypustiť stĺpec “UI”,
a následne znovu vyhodnotiť multikriteriálnu analýzu vrátane celkovej ceny porovnávaných alternatív."

Pripomienka 10:
Kalkulácia ceny projektu nie je úplná a nedá sa overiť efektívnosť navrhovaného riešenia:
⁃ V dokumentoch projektu chýbajú informácie a záznamy z rokovaní o predbežných trhových konzultáciách a identifikácia zdrojov cien z prieskumu trhu. Je potrebné ich doplniť do dokumentov projektu.
⁃ V projekte nie sú definované a kalkulované náklady na dátové prepojenia medzi dvoma dátovými uložiskami a nie sú definované požiadavky a kalkulované náklady na dátové prepojenia medzi dátovým centrom a 17 PZS pre dennú prácu, t.j. nie len pre ukladanie dát do dátového centra, ale aj pre sťahovanie dát z dátového centra.
⁃ V projekte nie sú kalkulované náklady nutné úpravy lokálnych systémov PZS na prepojenie s centrálnym úložiskom."

Pripomienka 11:
V projekte nie je riešená problematika autorských práv k dátam a licencia dát. Nie je definované, kto je vlastníkom dát a akú budú mať licenciu, ktoré vzniknú pri učení umelej inteligencie a či budú v budúcnosti prenositeľné.
Je preto potrebné doplniť do projektu definíciu vlastníka jednotlivých typov dát, že budú v Open formáte a že budú mať licenciu EUPL"

Pripomienka 12:
Jedným z cieľov projektu je odstránenie Vendor Lock-in, preto je potrebné definovať požiadavku, že všetky moduly a programy budú mať OpenAPI pre všetky funkcie modulu alebo programu.

Pripomienka 13:
Používanie zdravotných údajov a informácií na iné účely než bolo stanovené nie je možné bez osobného súhlasu občana. Preto používanie starších zdravotných údajov a informácií na analytické účely alebo na účely učenia umelej inteligencie nie je možné bez priameho súhlasu občana.
Je preto potrebné do projektu zapracovať postup získania súhlasov od občanov, doplniť časový rámec a zosúladiť definície aktivít projektu s GDPR."

1 Like