Prvé návrhy opatrení a hlasovanie

Prvý zoznam opatrení a návrhov z platformy slovensko.digital, ktoré vznikli participáciou odbornej i laickej verenosti. Ak máte pripomienky alebo návrhy na zlepšenie využite prosím diskusiu v jednotlivých témach. Nové návrhy vytvárajte ako diskusné témy v príslušných kategóriach, po ich rozpracovaní ich kurátori tohto fóra zapracujú.

Výsledky hlasovania použijeme na určenie dôležitosti pri presadzovaní opatrení.

Ďakujeme, zdielajte a zapojte sa do diskusie.

Transparentnosť a participácia

 • Zverejňovanie a participácia na tvorbe klúčových dokumentov
 • Zverejňovanie projektovej dokumentácie a integračných manuálov
 • Transparentné dodávateľské štruktúry
 • Verejné žiadosti o (Open) Data a API
 • Transparentné sledovanie klúčových metrík služieb
 • Softver platený z verejných peňazí povinne slobodný

0 voters

Orientácia štátnych IT služieb na občana

 • Participatívny proces prioritizácie
  Navrhujeme inicializovať participatívny proces v rámci ktorého by sa pomocou viacerých kanálov zhromažďovali a prioritizovali potreby občanov, tretieho sektora, biznisu a samotnej štátnej správy. Vznikol by zoznam priorít. Vznikajúce zámery na nové služby verejnej správy, alebo transformáciu existujúcich by v takom prípade museli vznikať jedine na základe verejne diskutovaných priorít.

 • Zavedenie verejného alfa-testovania projektov a prototypov
  Navrhujeme zavedenie verejného alfa-testovania projektov a prototypov, ktoré vytvorí tlak na kvalitu vo fázach, ktoré ešte umožňujú zásadnejšie zásahy do smerovania projektov, t.j vo fázach prototypovania. Tento krok pomôže štátu vysporiadať sa s dlhodobým nedostatkom odbornej expertízy na strane verejnej správy a napomôže v rozhodovaní sa o akceptácii dodávok.

 • Vytvorenie dizajn manuálu
  Navrhujeme vytvorenie dizajn manuálu pre štátne weby.

 • Open API a Umožniť prístup tretích strán k el. službám
  Navrhujeme sprístupnenie integračných rozhraní tretím stranám.

 • Participatívny proces prioritizácie
 • Zavedenie verejného alfa-testovania projektov a prototypov
 • Vytvorenie dizajn manuálu
 • Open API a Umožniť prístup tretích strán k el. službám

0 voters

Efektívnosť investícií do IT

 • Poctivé zhodnotenie alternatív a business case
  Navrhujeme zavedenie poctivej metodiky hodnotenia alternatív dosahovania vytýčených cieľov vrátane ekonomického zhodnotenia nákladov a prínosov, ktorá bude čerpať z best practice pre takéto postupy v zahraničí. Takéto zhodnotenie musí nastať ešte predtým, ako sa spustí obstarávanie

 • Zvýšenie konkurencie v štátnom IT a otvorenie trhu malým a stredným podnikom
  Navrhujeme zavedenie opatrení na otvorenie štátneho IT širšej konkurencii, predovšetkým zvýšenie možností pre zapojenie malých a stredných podnikov. Ako jedno z riešení sa ponúka obstarávanie IT tovarov a služieb cez elektronický kontraktačný systém, resp. dynamický nákupný systém podľa vzoru Digital Marketplace v UK

 • [Jasné a dodržiavané pravidlá pre obstarávanie IT] (Usmernenie o obstarávaní IT, nie zmena zákona)
  Navrhujeme novelizáciu a striktné dodržiavanie usmernení pre obstarávanie IT tovarov a služieb, ktoré budú rešpektovať usmernenia EÚ a best practice pre túto oblasť. Nepotrebujeme zmenu zákona o VO - potrebujeme len dôsledne aplikovať už existujúce usmernenia

 • Jednotné pravidlá pre IT zmluvy
  Navrhujeme zavedenie jednotných pravidiel upravujúcich zmluvné vzťahy v štátnom IT sektore. Tieto pravidlá by mali predovšetkým ošetriť problematiku autorských práv a prístupu k zdrojovým kódom, povinné zverejňovanie sub-dodávateľov a ošetriť problematiku licenčných vzťahov.

 • FOSS ako štandard
  Navrhujeme používanie free open source software ako základný štandard. Akékoľvek odchýlky od tohto štandardu by mali byť jasne vysvetlené a podliehať odbornej diskusii. Všetky potrebné páky na to, aby sa tak stalo sú k dispozícii, je potrebné ich začať používať.

 • Nákup off-the-shelf softvéru a využívanie SaaS
  Navrhujeme do zvažovania alternatívy pri nákupe sw, silnejšie zastúpenie existujúceho off-the-shelf softvéru a SaaS.

 • Oddelenie nákupu hardvéru od dodávky softvéru
  Navrhujeme zaviesť do praxe pravidlo, že hardvér (pokial to nie je nutné) nesmie byť súčasťou dodávky softvéru, ale mal by sa riešit, až keď budú jasné požiadavky na výkon a aj vtedy prioritne cez zdielané kapacity ako vládny cloud a existujúce datacentrá.

 • Meranie “hodnoty za peniaze” (value for money) a benchmarking
  Navrhujeme zavedenia indikátorov hodnoty za peniaze v oblasti IT, ich pravidelné meranie a transparentné vykazovanie a porovnávanie v rámci SR ako aj so zahraničím

 • Poctivé zhodnotenie alternatív a business case
 • Zvýšenie konkurencie v štátnom IT a otvorenie trhu malým a stredným podnikom
 • Jasné a dodržiavané pravidlá pre obstarávanie IT
 • Jednotné pravidlá pre IT zmluvy
 • FOSS ako štandard
 • Nákup off-the-shelf softvéru a využívanie SaaS
 • Oddelenie nákupu hardvéru od dodávky softvéru
 • Meranie “hodnoty za peniaze” (value for money) a benchmarking

0 voters

Zodpovedné riadenie IT

 • Koniec mega projektov
  Navrhujeme, aby bola vypracovaná a presadená metodika pre iteratívny “agilný” vývoj IT riešení, založená na rozdelení projektov do menších celkov/fáz, a aby táto metodika bola taktiež naviazaná na pravidlá verejného obstarávania

 • Jednoznačná zodpovednosť za štátne IT
  Navrhujeme jednoznačné určenie zodpovednosti za štátne IT na jednom mieste vrátane určenia príslušných merateľných ukazovateľov úspechu pre tento štátny orgán (efektívnosť, úžitok pre občana, atď.). Táto inštitúcia potrebuje jasný politický mandát na úrovni ministra, resp. Vlády SR na presadzovanie lepšieho štátneho IT naprieč rezortmi

 • Posilnenie a profesionalizácia ľudských zdrojov
  Navrhujeme, aby bol do praxe zavedený detailný operačný model štátneho IT s ohľadom na ľudské zdroje. Navrhujeme tiež zmeniť alokáciu programov OPII a OPEVS tak, aby bolo možné posilniť a profesionalizovať IT kapacity na strane štátu. Navrhujeme tiež zvážiť možnosti zdieľanej kapacity na strane štátu a interných IT tímov

 • Memorandum medzi štátom a dodávateľskými firmami
  Navrhujeme, aby dodávatelia IT pre štát prostredníctvom svojich zastupiteľských organizácii (ITAS, PPP, SISp a pod.) sformulovali etický kódex, ktorý pomenuje konkrétne a vykonateľné záväzky v oblastiach ako: transparentnosť dodávateľských štruktúr, transparentnosť projektov, konflikt záujmov, efektívnosť riešení, orientácia na občana, atď.

 • Koniec mega projektov
 • Jednoznačná zodpovednosť za štátne IT
 • Posilnenie a profesionalizácia ľudských zdrojov
 • Memorandum medzi štátom a dodávateľskými firmami

0 voters

Návrhy na nové služby a zlepšenie existujúcich

 • Decentralizované hlasovanie
 • Transparentný proces legislácie
 • Platby za reálnych používateľov, nie vývoj sw
 • Rýchlejšie zakladanie/rušenie firmy
 • Kvalita údajov v databázach verejnej správy

0 voters

8 Likes