Spolupráca


Verejná diskusia reformných zámerov
Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov.
Verejná diskusia zadaní projektov
Verejná diskusia NKIVS Verejná diskusia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 <a href="https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202">zverejnila výzvu</a> na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.
Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API.

O kategórii Spolupráca [Spolupráca] (2)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) [Verejná diskusia NKIVS] (203)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 4 ) [Spolupráca] (79)
Open data Katastra ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (26)
Ortofoto ako open data [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (9)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Verejná diskusia NKIVS] (191)
EKS - kritika zadani a zverejnovanie evidentnych "podvodov" ( 2 ) [Verejná diskusia zadaní projektov] (24)
OGP a Open Source [Spolupráca] (7)
Zákon o kybernetickej bezpečnosti ( 2 ) [Spolupráca] (24)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) [Spolupráca] (355)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina) [Verejná diskusia NKIVS] (7)
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 ( 2 3 4 ) [Spolupráca] (72)
Komisia pre štandardy ISVS ( 2 ) [Spolupráca] (21)
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 [Spolupráca] (6)
ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud ( 2 3 ) [Verejná diskusia NKIVS] (48)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 ) [Verejná diskusia NKIVS] (89)
Výberové konania [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (9)
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" ( 2 ) [Operačný program ĽZ] (36)
Centralny register zmluv - zasluzil by si NFP [Spolupráca] (12)
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 [Spolupráca] (13)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál ( 2 ) [Verejná diskusia NKIVS] (34)
Ake data otvorit na zelezniciach? ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (95)
Dáta vestníka verejného obstarávania ( 2 3 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (44)
OpenData PPA a MPRV SR [Spolupráca] (3)
Register partnerov VS - OpenData ( 2 3 4 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (79)
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp [Operačný program ĽZ] (4)
easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých [Operačný program ĽZ] (3)
Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých [Operačný program ĽZ] (2)
Dokorán - Rozšírenie bezbariérového webového riešenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých [Operačný program ĽZ] (1)
Softvérové riešenie pre deti s autizmom [Operačný program ĽZ] (1)