MK SR - PTK k poskytovaniu SLA

Toto k nam prislo:

Dobrý deň,

oznamujeme Vám, že Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v súlade s § 25 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) na predmet zákazky: „Poskytovanie servisných služieb Service Level Agreement (SLA) pre Ministerstvo kultúry SR“.

Svoj záujem o účasť na PTK potvrdíte zaslaním vyplneného formulára elektronicky na e-mailovú adresu jana.petrovicova@culture.gov.sk najneskôr 11.2.2022.

Bližšie informácie, vrátane formulára sú zverejnené v Informačnom systéme EVO na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie na daný predmet zákazky, v časti dokumenty k zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436673 ).

dnes prislo:

Dobrý deň,

Ministerstvo kultúry SR, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon VO“) pripravuje verejné obstarávanie na predmet zákazky: Poskytovanie servisných služieb Service Level Agreement (SLA) pre Ministerstvo kultúry SR.

Verejný obstarávateľ vyhlásil podľa § 25 zákona o VO prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) na daný predmet zákazky. Predbežné oznámenie bolo zverejnené Úradom pre úradné publikácie Európskej únie pod číslom 2022/S 020-047914 dňa 28.1.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 29/2022 z 31.01.2022 pod značkou 7910-POS.

Účelom PTK je overenie nastavenia podmienok verejného obstarávania, a to najmä z hľadiska opisu predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, podmienok dodania/poskytnutia predmetu zákazky, podmienok účasti, kritérií na hodnotenie ponúk a ďalších podmienok, s dôrazom na ich relevanciu, primeranosť, nediskriminačné nastavenie a proporcionalitu vo väzbe na obsah a rozsah predmetu zákazky.

Na základe Vašej žiadosti o zaradenie do PTK na daný predmet zákazky Vám v prílohe zasielame v rámci prvého kola PTK nasledovné dokumenty:

Príloha č.1: Otázky pre registrovaných záujemcov

Príloha č.2: Návrh Opisu predmetu zákazky

Príloha č.3: Návrh podmienok účasti

V nadväznosti na vyššie uvedené, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie odpovedí na otázky uvedené v Prílohe č.1 v termíne najneskôr do 10. 3. 2022 na email: jana.petrovicova@culture.gov.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie, že Vám prílohy prešli v poriadku.

Uploading: PTK_Priloha_3_navrh_podmienok_ucasti.docx…
PTK_priloha_c_2_navrh_opisu_predmetu_zakazky.pdf (2.9 MB)
PTK_Priloha_c_2_navrh_opisu_predmetu_zakazky.odt (5.2 MB)
PTK_Priloha_c_1_otazky.pdf (516.7 KB)
PTK_Priloha_c_1_otazky.odt (11.5 KB)
PTK_príloha_3_navrh_podmienok_ucasti.pdf (838.6 KB)

dnes prislo do emailu

Dobrý deň,

Ministerstvo kultúry SR, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon VO“) pripravuje verejné obstarávanie na predmet zákazky: Poskytovanie servisných služieb Service Level Agreement (SLA) pre Ministerstvo kultúry SR.

Verejný obstarávateľ spracoval doplňujúce informácií k poskytnutým podkladom v rámci predmetných PTK. V rámci prvého kola PTK Vám v prílohe zasielame nasledovné dokumenty, v ktorých verejný obstarávateľ doplnil/upravil pôvodné dokumenty odoslané emailom zo dňa 24.2.2022:

Príloha: PTK doplňujúce informácie k prílohe č.1 až 3

Príloha: Návrh Opisu predmetu zákazky – doplnený

Príloha: Návrh podmienok účasti – upravený

V nadväznosti na vyššie uvedené, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie odpovedí na otázky uvedené v Prílohe č.1 zo dňa 24.2.2022, v termíne najneskôr do 1. 4. 2022 na email: jana.petrovicova@culture.gov.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie, že Vám prílohy prešli v poriadku.

toto dnes prislo:

Vážený účastník,
v rámci prípravných trhových konzultácií s názvom „Poskytovanie servisných služieb Service Level Agreement (SLA) pre Ministerstvo kultúry SR" (ďalej len „PTK") Vám v prílohe zasielame nasledovné dokumenty:
Príloha č.1 :Stanovisko verejného obstarávateľa k otázkam a podnetom predložených v prvom kole PTK;
Príloha č.2: Upravený opis predmetu zákazky na základe podnetov predložených od účastníkov v prvom kole PTK;
Príloha č.3: Predpokladaná hodnota zákazky | predbežný návrh .

Uvedené dokumenty vznikli na základe vyhodnotenia výsledkov 1.kola PTK, ktorými sme sa dôkladne zaoberali. Pripomienky/návrhy účastníkov PTK boli spracované s dôrazom na vytvorenie podmienok pre širokú hospodársku súťaž a zároveň tak, aby boli zohľadnené oprávnené požiadavky verejného obstarávateľa na parametre poskytovania služby, ktoré sú predmetom pripravovanej zákazky.

Týmto by sme Vám zároveň chceli poďakovať za Vašu doterajšiu aktívnu účasť v PTK, ako aj za Vaše podnety/pripomienky/návrhy.

V rámci 2. kola PTK by sme Vás radi požiadali o predloženie indikatívnej cenovej ponuky na predmet zákazky, a to za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Účastník vyplní/doplní jeho jednotkové ceny do modrých polí na hárku/záložke „Jednotkové ceny …" a štruktúrovaný cenník bude vytvorený z vložených hodnôt. Za účelom práce s elektronickými tabuľkami odporúčame natívny editor ODF - napríklad LibreOffice (optimálne verzia 7.3.2).

V nadväznosti na vyššie uvedené, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie požadovaných informácií/údajov podľa Prílohy č.3 v termíne najneskôr do 2. 5. 2022 na email: jana.petrovicova@culture.gov.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie, že Vám prílohy prešli v poriadku.