Riadiaci výbor PO7 OPII

K stavu už skôr schválených projektov:

Súčasný stav (k 31.8., stav vyhlásenia VO k 31.7.) je takýto: 4b.Stav_projektov_VO_NP_DOP_11_08_2021_OIP3,2,1_v3.xlsx
Je to tabuľka SORO PO7, obsahuje nimi evidované údaje, čiže nemusí byť úplne aktuálna, najmä ak sa k nim ešte niektoré veci nedostali “oficiálne”.
Aj tak je to mimoriadne obsažné. Ak tam nejaký projekt nenájdete, znamená to, že už je zrušený.

Takto vidno napr., že zrušené sú 3 veľké projekty MVSR, čiže Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe , Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ , a na nich nadväzujúce, najmä Red Flags: Informačný systém - Živnostenský register . Dostali sme informáciu, že MVSR má “za nich pripraviť náhradu”, zatiaľ neviem čo to bude.
Národné bezpečácke projekty dopadajú veľmi zle (čo ma neprekvapuje), Red Flags: Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti je zrušený a v obidvoch projektoch s VO v režime utajovaných skutočností prebieha vyšetrovanie, t.j. Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) a Red Flags: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR .

Ako súčasť krízového riadenia MIRRI robí rôzne opatrenia aj voči už bežiacim projektom. Kritická vec je momentálne už aj vyhlásenie verejného obstarávania. Už skôr tento rok bola stanovená povinnosť začať VO najneskôr do 30.7.2021, ináč MIRRI “môže odstúpiť od zmluvy o NFP”. Pre projekty s trvaním realizácie menej ako 24 mesiacov to bolo predĺžené do 15.9.2021. Aj tak je dosť projektov v rizikovom stave, viď. tabuľka vyššie, projekty označené na červeno.
Prehľad čo sa deje v tejto oblasti: podklad_VO k 13.8.2021.docx

2 Likes