Informatizácia a digitalizácia školstva

Toto vlánko tu malo byť už dávno. Technická infraštruktúra je predpokladom úspešnosti otvoreného vzdelávania. Najprv treba zadefinovať, čo je informatizácia, digitalizácia a digitálna transformácia.

Informatizácia je zavádzanie IKT do obsahu a foriem vzdelávania a do administratívy školy. Obvykle ide o obstaranie nového hardvéru, softvéru, internetového pripojenia a iných služieb. Sú oprávnené obavy, že informatizácia škôl prebieha neefektívne, nehospodárne a netransparentne. Školy môžu obsadiť novú pozíciu, digitálneho koordinátora, ktorý by mal byť metodickým prostredníkom medzi odbornou pomocou zvonku a učiteľom v škole. Chýba ale systematická podpora správcov počítačových učební (IT technikov).

Digitalizácia je premena papierového dokumentu na digitálny dokument, využívanie digitálnych vzdelávacích zdrojov. Čiastkové inovácie sa podarili. Máme digitálnu triednu knihu, digitálnu žiacku knižku, pribúdajú digitálne vzdelávacie zdroje. Ďalší postup digitalizácie naráža na zastarané procesy a predpisy. Digitálna doba, ktorá sa blíži neuveriteľne rýchlo, prináša moderné nástroje - umelú inteligenciu, robotov, internet vecí atď. Absolvent školy musí byť pripravený na budúci život v digitálnej dobe.

Digitálna transformácia premieňa súčasnú spoločnosti na digitálnu spoločnosť, reaguje na 4. priemyselnú revolúciu. Digitálna transformácia vzdelávania znamená premenu tradičnej školy na školu riadenú dátami. Digitálna škola využíva dátovú analytiku, umelú inteligenciu, virtuálnu alebo rozšírenú realitu a ďalšie technológie. Digitálna škola je inteligentná škola, podporuje optimalizované, personalizované a adaptívne vzdelávanie, virtuálne prostredia, virtuálne komunity. Digitálna transformácia škôl je dlhá náročná cesta. Sme len na začiatku. Rezort školstva nemá zatiaľ víziu a zmysluplný realistický akčný plán.

Relevantné dokumenty:

Program Digitálna Európa (2021 – 2027)

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 (v príprave)

Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025

Plán obnovy a odolnosti SR
https://www.planobnovy.sk

Program informatizácie školstva do roku 2030

Akčný plán informatizácie a digitálnej transformácie vzdelávania v SR na obdobie 2021 – 2024 (príloha ku Programu informatizácie školstva do roku 2030)

Poznámka: Štandardy digitálneho vybavenia školy sa budú aktualizovať podľa Národného plánu širokopásmového pripojenia na základe Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 - 2026 a podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2030, lebo už sú neaktuálne.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/168

Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/125

Národná stratégia digitálnych zručností (v príprave)

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR 2021

Národný plán širokopásmového pripojenia
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-predstavila-narodny-plan-pristup-k-ultra-rychlemu-internetu-maju-mat-do-roku-2030-vsetky-domacnosti/index.html

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

LP/2022/323 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti (vlastný materiál)
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/323

Školský digitálny koordinátor - národný projekt edIT
https://www.minedu.sk/digitalne-vybavenie/
https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/

1 Like

Digitálne vybavenie škôl 2022 - 2024:
https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags-digitalne-vybavenie-skol/8431

Digitálny príspevok 2023:
https://platforma.slovensko.digital/t/digitalny-prispevok-pre-ziakov-350-eur-na-hw/8435

EDUNET_SK - internet pre školy:
https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags-edunet-sk/4260
https://platforma.slovensko.digital/t/skolsky-internet/8159

1 Like