Všeobecne dostupná el. zbierka listín obchodného registra

V pondelok sa končí MPK k novele zákona o obchodnom registri a zákona o súdnych poplatkoch, podstatou je transpozícia európskej smernice o vzájomne prepojených obchodných registroch.

Pre verejnosť je asi najzaujímavejšie vypustenie správneho poplatku za poskytnutie kópie listiny zo zbierky listín v elektronickej podobe, keďže to môže zrýchliť vybavovanie žiadostí o tieto kópie (teraz sa totiž čaká zväčša len na to, kým justičná pokladnica potvrdí pripísanie prostriedkov do Poštovej banky).

Prosím, nezachytili ste, či sa v súvislosti s tým ide meniť aj orsr.sk a zbierka listín sa zmení na všeobecne dostupnú (ako v ČR alebo najnovšie aj v GB)? Pretože keď padne súdny poplatok, potom neviem, prečo by poskytnutie el. kópie listín by malo byť naďalej podmienené žiadosťou cez ÚPVS a fyzickou prácou úradníkov na súdoch s vybavovaním žiadostí.

Úradníci budú musieť všetky listiny skenovať, lebo väčšinu nemajú naskenovanú.

Obchodný register s odhadovaným celkovým vplyvom na rozpočet vo výške 1 603 523 eur, z toho softvér v sume 1 584 000 eur (2200 človekodní á 600 eur bez DPH), hardvér v sume 18 000 eur (1 server) a SW licencia v sume 1 523 eur…

Návrh zákona predpokladá zmeny v tomto existujúcom informačnom systéme verejnej správy:

Informačný systém Obchodného registra – Corwin

Návrh zákona mení 3 existujúce služby:

  1. zaslanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je,
  2. zaslanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami,
  3. zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami.

Áno, len mi nie je jasné, ako sa to bude meniť - či cestou toho, že ostaneme pri žiadostiach cez ÚPVS a iba sa ten proces zrýchli, alebo to bude kombinácia úplného otvorenia zbierky so žiadosťou (tam, kde je len papier). V návrhu je, že

Registrový súd sprístupňuje v elektronickej podobe zapisované údaje a uložené listiny aj prostredníctvom systému prepojenia registrov vo forme podľa osobitného predpisu.

čo vyvoláva vo mne očakávania, že to bude otvorené pri prehliadaní z európskeho registra. Nie je mi to jasné, ako sa to vo výsledku upraví.

1/ Momentálne trvá sprístupnenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe jeden až tri pracovné dni od podania žiadosti cez ÚPVS (pokiaľ bola úhrada poplatku realizovaná ihneď po podaní žiadosti) a to najmä v závislosti od registrového súdu, pričom táto lehota zodpovedá najmä času medzibankového prevodu do Poštovej banky a spracovania informácií o prevode justičnou pokladnicou. Po vypustení poplatku za el. kópiu listiny zo zbierky listín, ako sa zmení work-flow registrového súdu vo vzťahu k zbierke listín? Budú súdy vybavovať žiadosti ihneď po ich doručení? Budú na to nevyhnutné úpravy v IS CORWIN, najmä v časti OR-eZBI? Ak áno, je nevyhnutné ich kvantifikovať v doložke vplyvov.

Reakcia MS SR
Vydávanie elektronickej podoby listiny zo zbierky listín má svoje špecifiká a je zrejmé, že vypustenie poplatku mení aj časť elektronických služieb obchodného registra, čo predkladateľ predpokladá už v aktuálnom znení doložky vplyvov (úprava IS Corwin ako aj elektronických služieb je nevyhnutná). Treba si uvedomiť, že online vydávanie listín zo ZBI nie je možné v prípadoch, kedy samotná listina sa v ZBI nachádza v „papierovej“ podobe. Tu sa nedá vyhnúť skenovaniu dokumentov, čo samozrejme trvá nejaký čas a nedeje sa „na počkanie“.

2/ V reakcii na vypustenie poplatku za el. kópiu listín zo zbierky listín, mení sa aj filozofický náhľad ministerstva spravodlivosti na otázku všeobecnej dostupnosti el. kópií listín zo zbierky listín? Tzn. budú tieto el. kópie všeobecne dostupné ako súčasť webu orsr.sk bez potreby predchádzajúcej registrácie či posielania žiadosti (ako napríklad v ČR alebo najnovšie aj Spojené kráľovstvo úplne otvorilo svoj obchodný register a zbierku listín, a to tak po stránke vypustenia poplatkov, ako aj po stránke odbúrania povinnosti registrácie)? Ak áno, budú na to nevyhnutné úpravy informačných systémov? Ak áno, je potrebné ich kvantifikovať v doložke vplyvov a zároveň v takom prípade, bude ministerstvo viesť diskusiu o možnosti postaviť zbierku listín ako open-data (keďže už dnes mnoho dokumentov je predkladaných so ZEP/KEP, pričom kontajner v mnohých prípadoch obsahuje podpisovanú prílohu vo formáte .rtf alebo .pdf, ktoré sú strojovo čitateľné a teda vhodné na ďalšie automatizované spracovávanie?

Reakcia MSSR
V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa chce MS SR riešiť aj obchodný register. Zámerom je nastaviť nanovo fungovanie obchodného registra. Čiže položené otázky sú legitímne a budú predmetom analýz. Ale upozorňujeme, že reforma OR nie je vykonávaná aktuálne predloženou novelou zákona o obchodnom registri. Otázka open data v prípade OR je taktiež namieste a trend, ktorý MS SR zvolilo svojho času pri Obchodnom vestníku, resp. aktuálne pri RPVS je trend, v ktorom chceme pokračovať. Tu si však treba uvedomiť, že dokumenty, ktoré tvoria ZBI sú dokumenty vytvárané treťou stranou a nie registrovým súdom, preto kvalita týchto dokumentov je rôzna (častokrát nie sú strojovo spracovateľné).

1 Like