Informacny system vystavby - ISV

Take typicke slovenske, informacny system sice nemaju, ale idu ako prve nakupovat hardware

2 Likes

Toto je normalne ako cez kopirak z OPISu. Kym sa IS vyobstarava, bude treba HW upgrade.

napisali ste to presne - kopia OPIS projektov…
Ked nemam nadizajnovane apky a nefunkcne poziadavky neviem dat ani HW, ani systemovu architekturu. Vsetko sa odvija od fukcnosti aplikácie a pozadovanch integrácii. Samozrejme umocnene bezpečnostou a prevadzku …
To je co za HW ? Ak by mal byt na DEV a TEST prostredie … da sa pochopit …

Ak je to na ostry system, ktorý sa využije az v po 3 etapach (vieme uz kolko je to rokov ?), tak HW môze medzitym zostarnut … Co s ročnými servisnými poplatkami počas rokov čo sa to nepoužíva ?
Prečo to nejde dať ani na ten hybridný Oracle Cloud, kde sa dnes už umiestnujú systémy, ktorým nevyhovoval vládny cloud ? (napr. všetky RUVZ / UVZSR - a tam sú inak citlivé dáta) … Prosto samé otázky.

Akože “IS nemajú”? Veď TUKE v rámci “výskumu” robia analýzu/návrh, registratúru už kúpili, s Nasesom uzavreli zmluvu na nové formuláre.
Imho majú aj ďalšie aktivity, aj presný plán minimálne do 1.4., len to nechcú ukázať.

tak by som čakal nakreslenú a popísanú aplikačnú architektúru … to akoby som povedal, že už som kúpil balkónové dvere, na strešné okná mám predbežnú objednávku (ale bez rozmerov) a … ale plán čo by som dal do ruky murárom nemám …

2 Likes

Založil som topic na RF hodnotenie tohto projektu: Red Flags: Informačný systém územného plánovania a výstavby (IS UPV)
Draft hodnotenia som poctivo spravil podľa dostupnej projektovej dokumentácie…

Doplňte tam prosím čo som prehliadol. (pripomienka: RF hodnotenia sú formou wiki, editovať môže každý)

1 Like

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/291

Predbežná informácia:
PI/2023/291 Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o informačnom systéme

Pripomienkovanie je do 13.10.2023.

1 Like

Za S.D som k pripravovanej vyhláške dal nasledovnú pripomienku:

Žiadame, aby v pripravovanom vykonávacom predpise boli, najmä na základe existujúcich ustanovení zákonov v oblasti eGovernmentu a ich vykonávacích predpisov, Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a dokumentov Strategických priorít NKIVS, a taktiež na základe potreby vytvorenia dostatočnej právnej istoty týkajúcej sa údajov spracúvaných v IS, prístupu k nim a súvisiacich procesov, adresované aj nasledovné témy:

 • konkretizácia rozsahu údajov, ktoré budú obsiahnuté vo verejnej a neverejnej časti IS podľa §25 ods.2 a 3 zákona č.200/2022

 • konkretizácia, ktoré typy údajov sú súčasťou digitálneho obrazu krajiny podľa §25 ods.5 prvá a druhá veta zákona č.200/2022; má ísť iba a práve o tie údaje, ktoré budú referenčnými údajmi podľa šiestej časti zákona č.305/2013

 • popis spôsobov a postupov evidencie údajov, ktorými bude zabezpečené referencovanie, stotožňovanie a opravy hodnôt údajov v súlade s ustanoveniami šiestej hlavy zákona č.305/2013

 • ustanovenie, že údaje verejnej časti informačného systému sú evidované a prístupné aj vo forme a spôsobom otvorených údajov v úrovni kvality 4 podľa §38 a §39 vyhlášky č.78/2020

 • konkretizácia, ktoré údaje z dokumentácie stavby budú evidované a prístupné v rámci verejnej časti informačného systému, a to aj vo forme otvorených údajov; rozsah takýmto spôsobom prístupných údajov má umožňovať aj naplniť verejný záujem byť informovaný o pripravovanej a realizovanej výstavbe v určitom území, o základných charakteristikách a parametroch, účele a vonkajšom vzhľade výsledných objektov, o podmienkach tejto výstavby, jej časovom harmonograme, o stave schvaľovania zámeru výstavby a aktuálnej fáze výstavby od návrhu stavebného zámeru až po kolaudáciu; rozsah týchto údajov nemá byť menší, ako rozsah údajov a informácií, ktoré by úrad poskytol na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000

 • ustanovenie, že údaje neverejnej časti informačného systému sú evidované a prístupné spôsobom umožňujúcim oprávnenej osobe pristupovať k nim aj prostredníctvom aplikačného rozhrania

 • ustanovenie, že všetky elektronické formuláre sú realizované aj vo forme umožňujúcej vykonanie podania, ktorého sú súčasťou, prostredníctvom verejne dostupného aplikačného rozhrania

 • určenie, ktoré elektronické formuláre sú príslušné k prioritným elektronickým službám podľa §13a ods.1 písm.c) zákona č.95/2019

 • ustanovenie, že elektronický výpis z informačného systému má byť vo forme umožňujúcej aj strojové spracovanie údajov

Pripomíname, že elektronické formuláre majú spľňať všetky požiadavky podľa zákona č.305/2013, vrátane požiadaviek na ich vzhľad, funkcie, a majú byť umiestnené aj v module elektronických formulárov Ústredného portálu verejnej správy; taktiež majú byť dodržané požiadavky na vzhľad podľa §13a ods.6 zákona č.95/2019. Pre elektronické formuláre má byť pred ich zaradením do pripravovaného vykonávacieho predpisu vykonaný používateľský prieskum podľa §15 ods.5 písm.a) zákona č.95/2019.

Vzhľadom na rozsah a zložitosť vyššie uvedených tém navrhujeme vykonanie verejnej konzultácie k tvorbe právneho predpisu, ktorej by sme sa radi zúčastnili.

2 Likes

Bolo by zaujímavé vyžiadať si túto analýzu z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8141402/?fbclid=IwAR1V5-nlZ1asJ6eohgs9ZhJ4JgqZ6xitgI4p7BhYg60B5h4n-eKMtcfFGfU

Poskytovateľ je v rámci vypracovania Právnej analýzy povinný právne posúdiť, či založením obchodnej spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej základné imanie bude vytvorené vložením štátnych finančných aktív Slovenskej republiky na účely prevádzkovania informačného systému podľa § 25 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 6 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dôjde k naplneniu podstaty štátnej pomoci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

Z práve schváleného programového vyhlásenia vlády:
"Stavebný zákon prijatý počas predchádzajúcej vlády je v aktuálnom stave
inštitucionálnej pripravenosti k danému dátumu účinnosti nevykonateľný. Jeho zavedenie by
viedlo k značným ťažkostiam pri príprave a povoľovaní stavieb. Aplikácia tejto legislatívy je
nepripravená, a to nielen po technickej a organizačnej stránke, ale aj z pohľadu nadväzujúcej
legislatívy. Je nevyhnutné odložiť účinnosť tejto právnej úpravy a v spolupráci so zástupcami
samosprávy spracovať rozsiahlejšiu revíziu uvedenej legislatívy, ktorá napraví najväčšie
nedostatky.

Vláda pripraví novelu aktuálne účinného stavebného zákona s cieľom zabezpečiť
v prechodnej dobe výrazné urýchlenie procesov umiestňovania a povoľovania stavieb
s využitím inštitútov platnej stavebnej legislatívy.

V oblasti stavebného povoľovania vo väzbe na posudzovanie vplyvov na životné
prostredie sa vláda zasadí za harmonizáciu legislatívy a procesov v oblasti územného
plánovania a krajinného plánovania. V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
budú preskúmané kroky na zjednodušenie procesov EIA na národnej úrovni pri zachovaní
súladu s európskou legislatívou."

Zhrnutie: Urbion smeruje do kytek…

Ale teda na strane 58, v časti o odstraňovaní rozdielov medzi regiónmi, sa píše: “V nadväznosti na to odloží účinnosť súčasnej stavebnej legislatívy do doby schválenia nového legislatívneho rámca. Maximálne však na dobu dvoch rokov.”

2 Likes

Projekt rozvoja IT: Digitalizácia formulárov a elektronická komunikácia vrátane základnej HW infraštruktúry úradu

Z ÚÚPV nám dali vedieť, že vyhoveli žiadosti Mirri, ÚHP, aj S.D, projekt prepracovali a dali na opätovné pripomienkovanie.
Nový termín pre zaslanie pripomienok je 30.11., viď. aj web úradu, kde aktualizovali informáciu v spodnej časti stránky O úrade | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky .

1 Like

Vláda včera schválila (t.j. poslala do NRSR) zmenu kompetenčného zákona, kde legislatívnu iniciatívu ÚÚPV - t.j. všetky zákony a vyhlášky - pre oblasť územného plánovania a výstavby “pripravuje, zverejňuje a na rokovanie vlády predkladá” Ministerstvo dopravy.

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8673691/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/482641?cHash=a82546bcab6d0b26df143f3d8aac847d
ostatné zmluvy na CRZ za posledné obdobie sú na “prenájom”, asi za účelom zriadenia regionálnych pracovísk v zmysle nového stavebného zákona.

Počúvanie ku káve ako s rovnakou témou bojujú bratia Češi.

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného systému
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8731623/
Právne služby súvisiace s delimitáciou a konzultácie, poradenstvo v oblasti obstarania a vytvorenia IS a uvedenie do prevádzky…
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8704621/
Prenájom koncových zariadení, aplikačného programového vybavenia …
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8725328/
Nájmy priestorov: všetko na CRZ
Suma sumárum: mnoho, mnoho za reformu, kt. nie je reformou ale :poop:

ŠÚ už aj celkom neskoro … či?
Delimitácia, riziká … už aj celkom neskoro … či?
(účinnosť zákona o výstavbe za 3 mesiace a kus)

Jasné, že neskoro. Jasné, že vzniknú hospodárske škody. Jasné, že sa to dalo predpokladať a aj sa predpokladalo.

Podľa mňa by sa na to mohlo kľudne kuknúť MIRRI, NKÚ, prokurátor… môj laický pohľad frustrovaného občana.

2 Likes

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, vybrané bizarnosti:

 • Zhotoviteľ začne s realizáciou Štúdie uskutočniteľnosti v deň účinnosti
  tejto Zmluvy (čl.III.1) - to je 20.12.2023 (viď. CRZ)
 • prvú verziu Štúdie uskutočniteľnosti … Zhotoviteľ vypracuje
  a odovzdá Objednávateľovi v mieste sídla Objednávateľa najneskôr do dňa 29. decembra 2023 (čl.III.6)
 • čiže na vypracovanie je celých 6 pracovných dní!, to bude zrejme svetový rekord
 • ide o vytvorenie dokumentov Projektový zámer, Prístup k projektu, Funkčná špecifikácia, Technická špecifikácia, Zoznam rizík a závislostí, BC/CBA (Príloha č.1) - ale to už všetko (okrem špecifikácií) je na MetaIS s dátumom 15.11.2023
3 Likes

čiže … čo sa zmenilo oproti roku 2015 ?
Iba počet a templejty dokumentov. Ktore formalne treba urobiť … (aspoň to tak zjavne niektorí berú . ako prekážky, ktoré treba prekonať - a je jedno ako - na ceste k svojmu cieľu).
Ja som teda robil oveľa menšie veci pre spraovdlivosť a pre finančnú správu a trvalo to celé týždne… potrebuješ interakciu z druhej strany, kde sa každý bojí podpísať sa …
Takže asi tak bude aj pri najváčšej snahe vyzerať výsledok… .Alebo bol výherca tak nejak známy dopredu a už na tom pár týždňov robí.

3 Likes

Vláda dnes schválila návrh zmien stavebných zákonov, viď. Detail materiálu | Portal OV
Má sa posunúť účinnosť zákona o výstavbe o 1 rok, t.j. na 1.4.2025 a ÚÚPV “do 1. apríla 2025 v oblasti výstavby neprevádzkuje informačný systém podľa tohto zákona v rozsahu, ktorý má slúžiť na účely konaní a postupov podľa [zákona o výstavbe]”.
Ako jeden z hlavných dôvodov je uvedené “časový sklz formulárov a digitalizácie konaní vo výstavbe a technického vybavenia”.
Všetky ostatné účinnosti v zákone o výstavbe sa taktiež posúvajú o rok, t.j. čo malo začať fungovať v 2030 sa posúva na 2031.

Okrem iného sa aj postupne “spresňuje” definícia, ktoré údaje z digitálneho obrazu krajiny môžu byť považované za úplné a zodpovedajúce skutočnosti. Teraz z nej špeciálne vyjmú údaje katastra nehnuteľností týkajúce sa hraníc pozemkov. To je zrejme poistka vynútená ÚGKK, vidno z nej, že miera paranoje voči novému ÚÚPV je vysoká - aby vznikol v tejto oblasti problém, museli by byť údaje týkajúce sa hraníc pozemkov v Urbione vyhlásené za referenčné (proti vôli ÚGKK), a súčasne by tieto údaje musel ÚÚPV úmyselne pozmeniť v rozpore s pravidlami pre správu katastra. …prisilnú možnosť vyhlásiť údaje za pravdivé sme pripomienkovali aj my

Taktiež sa mierne upravuje aj povinnosť pre každého poskytnúť do Urbionu údaje - explicitne má byť uvedené, že ide iba o údaje, ktorými osoba už disponuje, t.j. týmto mechanizmom nemôže vzniknúť povinnosť “pre žiadateľa vytvoriť, spracovať alebo obstarať nové údaje”. Povinnosť poskytnúť údaje o dopravnej a technickej infraštruktúre sa posúva o rok, t.j. začne platiť od 1.10.2025.

Doručovanie “verejnou vyhláškou”, ktoré doteraz bolo pomerne arogantne riešené iba zverejnením v Urbione, sa mení na režim viac podobný štandardnému - každý dokument bude povinne zverejnený aj na úradnej tabuli (a teda aj v CÚET) “a iným v mieste obvyklým spôsobom”.

neviete niekto či to už niekde je dostupné ?