Red Flags: EDUNET_SK

@pixall neda sa to v tej zmluve explicitne najst? Ak ano, tak potom sa da Infoziadost opriet o to ustanovenie…

Narychlo som nasiel toto:

starsia zmluva Infovek, dodatok c. 1 z roku 2010 dodatokc1_bezzoznamuskol.pdf (9.6 MB)

  • strana 11 pdf dokuentu (Centralne riadenie sietovej prevadzky)
  • strana 22 pdf dokumentu (tabulka 7, Na poziadanie, Vykonnost)

novsia Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb z roku 2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0748_2015 - text.pdf (3.9 MB)

  • strana 123 pdf dokumentu (priloha 2 ods. 3 i.)
  • strana 127 pdf dokumentu (prvy odsek)
  • strana 136 pdf dokumentu (tab. 7, Reporting na poziadanie)
1 Like

Od Ministerstva školstva naši kamaráti z Aliancie Fair-play získali nové podklady k projektu:

Zaujimave je ako sa v tom porovnani kreativne narabalo s faktami. V pripojeni typu E - SANET sa uvadza rychlost 10Mbps, hoci v tom case uz SANET pripajal skoly rychlostou 1000Mbps.

https://slovensko.hnonline.sk/1797977-rezort-skolstva-zrejme-bude-musiet-zaplatit-pokutu-790-tisic-eur-potvrdila-lubyova

Okrúhly stôl EDUNET sa bude konať 20.9.2018 o 13tej hodine. Ministerstvo dnes poslalo pozvánky.
Bojujeme ďalej za lepšie podmienky pre školy.

1 Like

Dnes sme mailom dostali podklad z Ministerstva školstva, na základe ktorého sa rezort rozhodol zmluvu na EDUNET podpísať.

EDUNET_stanovisko k VO2018v02.pdf (598.4 KB)

Príloha 3 Poskytovatelia.xlsx (11.9 KB)

Od ktorej firmy to budu tie zariadenia na tento vynimocne bezpecny internet pre skoly?

https://twitter.com/fs0c131y/status/1051568180748013569

1 Like
1 Like

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mobilu-od-huawei-se-zbavi-urad-vlady-i-ministerstvo-prumyslu/1700539

Štúdie vôbec neanalyzujú prvok narušenia trhu s následkom nenotifikovanej štátnej pomoci zo zdrojov EÚ. Slovensko riskuje, že so zopakuje scenár ako pri projekte Digitálne učivo na dosah spred pár rokov: 1. štúdia vtedy síce bola rozpracovaná, ale z hľadiska trhu identifikovala iba jediného hráča - SANET, ktorý diskvalifikovala tak ako teraz ako subjekt, ktorý nemá dostatočné administratívne a realizačné predpoklady. Aktuálne tiež je ignorované, že telekomunikačný trh poskytuje subjektom - školám pripojenie vo veľkom rozsahu a to aj v situácii, keď je paralelne dostupné “bezplatné” pripojenie od spoločnosti SWAN. 2. Projekt tak ako DUD v minulosti úplne ignoruje platné Broadband Guidelines Európskej komisie, ktoré sú záväzné pre poskytovanie štátnej pomoci v oblasti telekomunikácií [C_2013025SK.01000101.xml](https://Broadband Guidelines znenie v slovenčine), 3. Projekt nezohľadňuje riziká narušenia trhu identifikované a kritizované DG Competition v projekte DUD - zamedzenie zneužitia verejných zdrojov pre pripájanie iných subjektov ako definovaných v rámci štátnej pomoci v trase výstavby prípojok k optickým sieťam.
Všeobecne neobstojí, že daný projekt má slúžiť len na pokrytie nákladov na už realizované služby, keďže už realizovaný projekt má pravdepodobne rovnaké vady ako je uvedené vyššie. Snahou o ich pokrytie z fondov EU Slovensko znovu riskuje zastavenie kompletného financovania celého Operačného programu tak ako tomu bolo pred pár rokmi v rovnakej situácii s následným uhradením korekcií zo štátneho rozpočtu.
Je potrebné pripomenúť, že aj v projekte DUD išlo pôvodne o snahu len využiť nevyužiteľné fondy z programu OPIS, ale skončilo to vyššími nákladmi pre štátny rozpočet a zároveň ďalším znížením kreditu slovenských štátnych orgánov zodpovedných za správu európskych fondov.

1 Like

V rámci RV PO7 OPII prišla žiadosť o “schválenie refundácie” projektu Edunet:

v mene predsedníčky Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Veroniky Remišovej, podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, si Vám v prílohe emailu, v súlade s čl. 6, ods. 11 a ods. 13 Štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „riadiaci výbor“), umožňujúceho prijať rozhodnutie hlasovaním per rollam, zaslať za účelom hlasovania návrh nasledujúceho dokumentu:

Zároveň v prílohe zasielame:

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie súhlasného/nesúhlasného/zdržania sa stanoviska k zámeru národného projektu „EDUNET_SK“.

Vaše stanovisko uveďte… pošlite najneskôr do 13.05.2022 …

Znenie zámeru národného projektu je totožné so znením zámeru národného projektu, ktoré bolo predmetom 20. online zasadnutia riadiaceho výboru 29.03.2022. V nadväznosti na diskusiu na zasadnutí riadiaceho výboru 29.03.2022 vypracovalo MŠVVaŠ SR harmonogram prípravy Nového školského internetu do budúcnosti, ktorý spolu s prehľadom využívania služieb zo strany škôl zapojených do projektu EDUNET_SK zasielame v prílohe emailu - prílohy č. 2 a č. 3.

Absolvoval som stretnutie na Ministerstve školstva na tému príprava Nového školského internetu. Stav je takýto:

  1. Ministerstvo školstva zriaďuje pracovnú skupinu na prípravu podkladov pre projekt “Internet pre školy”. Už v aprili 2022 poslalo na vybrané rezorty (vrátane NASES, MIRRI a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií) list so žiadosťou o nominovanie ich zástupcu do pracovnej skupiny. Občianske združenia (SANET, SD) neoslovili, lebo môžu byť v budúcnosti učastníkmi VO, buď priamo, alebo ich členovia. Zatiaľ nemajú spätnú väzbu od väčšiny oslovených, preto ich urgujú.

  2. Ministerstvo školstva informovalo MIRRI, že privíta všetkých odborníkov do pracovnej skupiny, ktorých za seba MIRRI nominuje.

  3. Po vypracovaní dokumentov chce Ministerstvo školstva zrealizovať okrúhly stôl k návrhom riešenia, na ktorý budú pozvaní všetci operátori, občianske združenia a odborná verejnosť.

Moje postrehy:

  • kladiem si otázku, či MIRRI neplánuje do pracovnej skupiny ministerstva školstva nominovat za MIRRI aj odbornikov z jeho pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie.

  • prístup iných rezortov, vrátane MIRRI a NASES, k ich zapojeniu sa do činností pracovnej skupiny ministerstva školstva je zatiaľ, diplomaticky povedane, viac ako zdržanlivý až nevšímavý, a to napriek tomu, že problematika prenajímania telekomunikačných služieb na vytváranie rezortných a nadrezortných sietí sa týka všetkých.