MIRRI Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu Slovenska

V nadväznosti na schválenie Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 bola na ÚPVII zriadená Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR. Toto vlákno bude slúžiť na zverejňovanie informácií o dianí v skupine a ako priestor na diskusiu o témach, ktoré sú na skupine prejednávané.

1 Like

Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 17.10.2019. Účasť bola pomerne bohatá. Cieľom prvého stretnutia bolo:

 • prejsť základné informácie o stave Akčného plánu
 • základné informácie o pracovnej skupine, jej práci, atď.
 • prejsť stav plnenia jednotlivých Prehľad opatrení AP do 311219.docx (14.5 KB) s termínom do 31.12.2019
 • návrh KPI na odpočtovanie plnenia Akčného plánu

PS_prezentacia_17_10_SDA.pdf (511.0 KB)

Moje poznámky:

 • Sekcia digitálnej agendy pravidelne informuje vedenie UPVII. Rada vlady pre digitalizaciu vsak nie je priamo briefovana
 • Digitálna koalícia by mala dostať právnu formu (doteraz pomerne neformálne zoskupenie). Problémom sa javí rozsah, akým sa jednotliví aktéri budú podieľať na chode a hlasovaní
 • Pripravuje sa štúdia národného superpočítačového centra. Štát chce spolupracovať aj s priemyslom
 • so spoločnosťou Tachyum

K plneniu jednotlivých úloh z Akčného plánu:

 • Opatrenia MŠVVŠ SR: veľmi sa neplnia. Zástupca na rokovaní nemal presné info. Dohodlo sa, že ich pošle dodatočne.
 • Opatrenie 1.1.1. Program informatizácie rezortu školstva do roku 2030: prebiehajú stretnutia pracovných skupín. Nie je to žiaľ veľmi priorita vedenia sekcie informatiky. (odd)
 • Opatrenie 1.1.4. Zriadenie pracovnej skupiny na boj proti dezinformáciám: Kancelária bezpečnostnej rady SR - pracovná skupina vzniká (úloha v plnení) Počítajú aj s účasťou mimovládnych organizácií - nap. GLOBSEC.
 • Opatrenie 1.1.7. - Vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej
  úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0.: na štúdii sa momentálne pracuje - sektorové rady. Riešia hlavne dopad automatizácie a robotizácie na pracovný trh.
 • Opatrenie 1.1.9 - Iniciovanie činností vedúcich k posúdeniu dopadov využívania inteligentných
  systémov a digitálnych technológií na vývoj, zdravie a správanie človeka: témou sa zaoberá MZ SR. Vypracujú katalóg rizík digitalizácie na zdravie a návrh ako ich riešiť.
 • Opatrenie 3.2.2. - Zriadenie laboratória lepších služieb a digitálnych inovácií: ÚPVII v rámci OPEVS projektu zriadi organizačnú jednotku s touto náplňou.
 • Opatrenie G - Podpora vzniku a aktivít národného kompetenčného a koordinačného centra pre
  kybernetickú bezpečnosť: R. Janota z NBÚ povedal, že kompetenčné centrum vznikne k 1.1.2020 (vraj v predstihu)

K téme KPI:

 • UPVII predložilo Indikátory AP v1.docx (21.3 KB) k jednotlivým opatreniam.
 • do 22.11. môžme zaslať návrhy na vylepšenia. V zásade si KPI medzi seba rozdelili OVM podľa toho, komu aké opatrenie patrí.

Ďalšie stretnutie skupiny má byť 10.12. a témou bud práve KPI. Do 30.6. majú na Vládu predložiť návrh.