Dopytové projekty OPII - pripomienkovanie

K projektom z dopytových výziev v OPII sa práve dajú do 10.10.2019 pripomienkovať štúdie uskutočniteľnosti.
Projektov je 31, zasa je to všetko naraz. Neviem čo od takejto masovky ÚPVII očakáva, ale skúste si vybrať aspoň 1 projekt vo svojej obľúbenej téme a pozrite čo v ňom je. Napr. ja som si otvoril OpenData od Štatistického úradu, a dosť som sa zhrozil.

(Zoznam zostavil Milan Ištván / PPP, vďaka.)

Číslo štúdie v META IS

Názov projektu/štúdie

Link – žiadateľ

Link – v META IS

Žiadateľ

Kontakt

244

Manažment údajov ŽSK

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/pripomienkovanie-k-vyzve-manazment-udajov-institucie-verejnej-spravy.html

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/9c6ebc28-8e80-e8bd-4409-b1cef6d7e49b?tab=documents

Žilinský samosprávny kraj

Roman Kučerák

041 5032 309

Roman.kucerak@zilinskazupa.sk

405

Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov SP (EZK)

https://www.socpoist.sk/zavedenie-pro-klientsky-orientovanych-procesov-a-sluzieb-pre-podporu-klientov-sp--ezk-/67839s

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/308aa311-0434-40c4-93c4-45ac5879765e?tab=documents

Sociálna poisťovňa

Radovan Matajs

Milena Ficzová

0917 790 672

Su_ekz_pripomienky@socpoist.sk

Milena.ficzova@socpoist.sk

449

Manažment a publikovanie otvorených údajov ŠÚ SR

https://slovak.statistics.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-sk/static-content/onas/pripomienkovanie_studie/open_data

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/31b3ed04-bf97-113b-7cb4-f705263a5f30?tab=documents

Štatistický úrad SR

Roman Dobiaš

02 5023 6705

Roman.dobias@statistics.sk

381

Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá

https://www.zdruzeniedeus.sk/projekt-dcom-pre-mesta

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bd89e17b-f7dd-b237-a0c2-9368ddafa929?tab=documents

DEUS

Jana Červinková

0905 925 355

Jana.cervinkova@zdruzeniedeus.sk

202

Manažment údajov IS APVV

https://www.apvv.sk/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/1d173ffb-8722-2c6e-4e87-d6ec0bc63624?tab=basicForm

APVV

pripomienkovanie@apvv.sk

423

Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí

https://www.nases.gov.sk/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-sluzby-spristupnovania-a-zdielania-dorucovanych-rozhodnuti/index.html

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/dd5c8f94-4a56-723d-8e87-c081ce9cd240?tab=basicForm

NASES

Kamil Smetana

0918 865 403

Kamil.smetana@nases.gov.sk

434

Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš

https://www.mikulas.sk/samosprava/oznamy/10328

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/e02e9060-b09e-d6bd-8e99-11201c75ffcb?tab=basicForm

Mesto Liptovský Mikuláš

Dušan Močarník

0903 273 802

Dusan.mocarnik@mikulas.sk

450

Manažment údajov ÚDZS - CRP, RZP, RPZS, RÚ

http://www.udzs-sk.sk/web/sk/studia-uskutocnitelnosti-registre

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/3adec9a6-a376-8d13-97af-c5c50162e703?tab=basicForm

ÚDZS

Milan Peschl

Milan.peschl@gmail.com

452

ePrehliadky

http://www.udzs-sk.sk/web/sk/studia-uskutocnitelnosti-eprehliadky

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/93f5945b-4581-4de2-6be4-1537a886af6b?tab=basicForm

ÚDZS

Milan Peschl

Milan.peschl@gmail.com

406

Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže

https://www.zvjs.sk/sk/projekty

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bca0d9f7-d21e-41dd-9fe5-769344ed9c04?tab=basicForm

ZVJS

Michal Sedliak, nám. GR

0917 972 952

Michal.sedliak@zvjs.sk

428

Manažment údajov MŠVVŠ SR

https://www.minedu.sk/studia-uskutocnitelnosti-pre-projekt-manazment-udajov-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/c8ab8553-689b-ab50-eabb-99d7e3e4e086?tab=basicForm

MŠVVŠ SR

Marián Spišiak

0915 947 087

Marian.spisiak@minedu.sk

420

Manažment údajov lesných pozemkov

http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/aktuality/migracia-systemov-narodneho-lesnickeho-centra-do-vladneho-cloudu.aspx

https://web.nlcsk.org/?p=5446

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/174287b0-ad4d-6fec-9d19-86a733292033?tab=basicForm

NLC, Zvolen

Ľuboš Halvoň, GR

0902 922 090

Lubos.halvon@nlcsk.org

431

Bardejov na dosah

http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/zverejnovanie-informacii

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/edd5e0a8-8724-f715-65d5-ae3079e5a3be?tab=basicForm

Mesto Bardejov

Pavol Petrič

0903 617 014

Pavol.petric@bardejov.sk

413

Manažment údajov PPP

https://www.apa.sk/verejne-pripomienkovanie/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-manazment-udajov-ppa/9387

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/5cdd7f08-598c-3e4f-1d95-cb775b934825?tab=basicForm

PPA

Peter Lukáč

0918 612 190

Peter.lukac@apa.sk

425

Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA

https://www.apa.sk/verejne-pripomienkovanie/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-zavedenie-elektronickych-sluzieb-pre-podporu-ziadatelov-ppa/9388

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/c83f0c63-ce3f-0dda-1fc6-5acba7216a7f?tab=basicForm

PPA

Peter Lukáč

0918 612 190

Peter.lukac@apa.sk

463

Manažment údajov vo VS – META IS konsolidácia

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-verejne-pripomienkovanie-dopytovej-studie-uskutocnitelnosti-manazment-udajov-vo-vs-metais-konsolidacia/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/117f3507-c9d7-cb20-c9e5-98a926fcfdc5?tab=basicForm

ÚPVII

Katarína Ormandyová

02/2092 8263

Katarina.ormandyova@vicepremier.gov.sk

433

Manažment údajov ÚPV SR

https://www.indprop.gov.sk/?pripomienkovanie-studii-uskutocnitelnosti-k-vyzve-manazment-udajov-upv-sr

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/9c1c072f-a668-4dc1-b296-04d1bedf8ec6?tab=basicForm

ÚPV SR

Banská Bystrica

Peter Jasenák

048 4300 332

Peter.jasenak@indprop.gov.sk

403

Manažment údajov MK SR

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/manazment-udajov-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky-34f.html

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/dc04c37a-ebb3-f364-c45f-27d6c0855401?tab=basicForm

MK SR

Martin Janáček

0907 892664

Martin.janacek@culture.gov.sk

446

Manažment údajov Dopravného úradu

http://nsat.sk/dokumenty-zverejnovanie-dokumentov/studia-uskutocnitelnosti/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/fa4d8950-a312-7834-43f5-4cf17dde98ae?tab=basicForm

Dopravný úrad

Róbert Zavacký

Robert.zavacky@nsat.sk

237

Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II.

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/materialy-pripomienkovanie/materialy/2019/manazment-udajov-institucie-verejnej-spravy-opii-2019-7-6-dop.html

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/55868edb-1061-7a57-9393-282ecc44c28d?tab=basicForm

Prešovský samosprávny kraj

Eva Rigasová

051 7081 199

Eva.rigasova@vucpo.sk

388

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

https://www.svps.sk/zakladne_info/OZN_09_2019.asp

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/be970b1c-c4f1-7f66-3da0-1204c38bc76d?tab=basicForm

ŠVPS SR

Michal Korauš

0917 957 234

Michal.koraus@svps.sk

389

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

https://www.svps.sk/zakladne_info/OZN_10_2019.asp

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/490fd3ce-1b77-8d24-a8e8-2d2e5d2bc56b?tab=basicForm

ŠVPS SR

Michal Korauš

0917 957 234

Michal.koraus@svps.sk

278

Manažment údajov ÚV SR

https://www.vlada.gov.sk/studia-uskutocnitelnosti-manazment-udajov-uradu-vlady-sr/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/5fda2546-b174-425c-80dc-21dbb3b09aa4?tab=basicForm

ÚV SR

Dušan Daniš

0917 605 362

Dusan.danis@vlada.gov.sk

416

Migrácia ISVS MŽP SR do IaaS

http://www.minzp.sk/uradna-tabula/ine/migracia-isvs.html

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/5f9db739-ce59-a405-0d1d-a7a1a6d263d7?tab=basicForm

MŽP SR

Marek Kubeš

0905 886 864

Marek.kubes@enviro.gov.sk

283

Migrácia Informačného systému Elektronických služieb vzdelávacieho systému regionálneho školstva do Vládneho cloudu

https://www.minedu.sk/migracia-informacneho-systemu-elektronickych-sluzieb-vzdelavacieho-systemu-regionalneho-skolstva-do-vladneho-cloudu/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/44a6ee89-61bd-512d-01f5-5cd764924be2?tab=basicForm

MŠVVŠ SR

Iveta Krátka

0917 290 994

Iveta.kratka@minedu.sk

336

Manažment údajov Informačného systému športu – Národné športové centrum

http://www.sportcenter.sk/stranka/oznamy

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/a1d873e2-8ecc-a1e4-61ad-727b887a89ad?tab=basicForm

Národné športové centrum

Agáta Galková

02 3222 3612

Agata.galkova@sportcenter.sk

397

Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP – manažment údajov

http://www.uksup.sk/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/553218a6-6c69-8e80-e6b6-2eea46b1e654?tab=basicForm

ÚKSÚP

Jozef Izakovič

0918 873 283

Jozef.izakovic@uksup.sk

402

Zlepšenia eGov služieb ÚKSÚP

http://www.uksup.sk/

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/c998f307-8294-1cfe-51f3-038658503f54?tab=basicForm

ÚKSÚP

Jozef Izakovič

0918 873 283

Jozef.izakovic@uksup.sk

447

Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií

http://www.hydromelioracie.sk/main.php?aktuality

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/7167f7be-bd5e-402b-af68-ddb9f372de28?tab=basicForm

Hydromeliorácie š.p.

Mária Wójciková

02 4025 8205

Maria.wojcikova@hmsp.sk

369

Malé zlepšenia eGov služieb MŽP SR

http://www.minzp.sk/uradna-tabula/ine/zlepsenia-eGov.html

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/32793639-c88c-e59c-1647-97c998110732?tab=basicForm

MŽP SR

Marek Kubeš

0905 886 864

Marek.kubes@enviro.gov.sk

456

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

https://www.kosice.sk/clanok/mesto-kosice-spristupnuje-na-verejne-pripomienkovanie-studiu-uskutocnitelnosti-projektu-male-zlepsenia-egov-sluzieb-mesta-kosice

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bfdc0735-8803-4cc3-854b-f6f48f1c8ea9?tab=basicForm

Mestko Košice

Gabriela Hajduková

0915 884 142

Gabriela.hajdukova@kosice.sk

1 Like

Zo ŠÚ mi dali dnes vedieť, že projekt 449 / Manažment a publikovanie otvorených údajov ŠÚ SR v tejto forme nepredložia a celé to prepracujú.

1 Like

Nuz niektore su uplne strane a povrchne, radsej necitat, ze by sa blizili volby a ktosi zacitil, ze je potrebne ruchlo konat?

zaslane pripomienky za SD MZP SR_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie_SD.xlsx (13.7 KB)

zaslane pripomienky za SD MSSVVSR vzor_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie_SD.xlsx (21.5 KB)

Priklanam sa k tomuto nazoru. Chcu vyuzit volby, nasledny chaos pred volbami a po volbach. Povrchnost projektov chcu vyuzit na pripadne dodatky k zmluvam, ktore by sa museli nevyhnutne spravit.

teda neviem ci som blby … .ale ja ziadne studie nevidim … len excely s cba https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/553218a6-6c69-8e80-e6b6-2eea46b1e654?tab=documents

Caute, tu su pripomienky k MetaIS v prilohe (neposlane)
Zhrnutie:zrejme iba narýchlo napísané , viaceré časti si odporujú, CBA obsahuje zdôvodnenie iba na 1/3 systému - optimalizácie vyhľadávania a existujúcej funkcionality (aj to nie v súlade s metodikou) a zrejme aj to by sa to dalo spraviť aj z existujúcej zmluvy.
MetaIS_verejne-pripomienkovanie_SD.xlsx (17.8 KB)

a je to cele len o manazmente udajov alebo ta SU pokryva aj ine zmeny v MetaIS, napr. zlepsovanie pouzivatelskeho rozhrania, a pod.?

Je to taka vsehochut vsetkeho mozneho, cistenie udajov, nove integracie (niektore bez analyzy ci ich treba), zlepsienie pouzivatelskeho rozhrania, nove evidencie, ktore uz v skutocnosti su (len ich treba vylepsit).
Su tam nepotrebne veci, aj dobre veci…

cize taka dopytovo-prierezova SU

Par rychlich poznamok k “Manažment údajov - Manažment údajov lesných pozemkov NLC”:

Manazment geopriestorovych udajov NLC - TCO.xls

trochu cudne sadzby:

  • 840 MD internych implementacnych prac za 84’480€ vs. 587 MD obstaranych od externistov za 401’508€
    • interna sadzba 101€/MD, externa 684€/MD
  • ale asi mozeme pochvalit, ze vobec maju nejake interne IT kapacity?

Samotnu studiu sa mi nepodarilo otvorit. Ale uz je po dead-line (10.10., 17:00).

Par poznamok k “_ DP Plošné rozšírenie IS DCOM na mesta_”:

V SU si segmentuju cielove mesta podla poctu obyvatelov na tri skupiny (14 000 – 20 000, 20 001 – 25 000, 25 001 – 40 000) a potom vysvetluju, ze budu tri ziadosti: jedna pre kazdu cielovku. Neviem resp[. nechapem, ci a ako je osetrena kolizia “jedna vec sa nemoze preplatit viac krat”. Ak to zabezpecia tym, ze to budu fyzicky tri rozdielene implemementacie, nefdavalo by to zmysel. Ak to naopak bude jedna implementacia, nechapem potom delenie na tri zmluvy/projekty.

Nasledne su teda naklady zhrnute na 4M, 3M a 5M.

Mozno ma byt riesenim na zamedzenie duplicit “cudna vec” v rozpocte: Polozka “Implementacia” je prazna pre prvu a druhu skupinu, najvacsou polozkou (cca 80%) je “nasadenie”. Len pri mestach 25 001 – 40 000 je “implementacia” za 1 253 952 a "nasadenie’ za 2 742 580 (z celkovych 5 228 503). ?

Extra sa vymedzju aj ohladom DCOM+: ze urcite nebudu duplicitne vydavky. To by ale potom naznacovalo, ze nebudu ziadne synergie/zdielanie? Neviem.

V zavere mi to teda vychadza tak, ze sa to takto seka asi preto, aby sumy vyzerali OK, nie aby IT veci boli OK.

(pod ciarou: Tu segmentaciu miest by sme teda este mohli chapat aj tak, ze obce pod 14000 obyvatelov su plne pokryte a dobre funguju? Problémy elektronizácie miestnej samosprávy - Otvorený list na MV SR naznacuje, ze nie.)

Celkovo vyzera smeruju k tomu, ze idu “skalovat” DCOM smerom “hore” (na vacsie mesta). Dosiahnut to chcu o.i. tym, ze sa existujuce riesenia vo vacsich mestach naintegruju na DCOM: mestam ostsane ich back-end, ktory si integruju na DCOM front-end. Zdovodnenim ma byt to, aby obcania a podnikatelia mali vzdy rovnake GUI bez ohladu na to, s akou obcou ci mestom robia. Otazka: Pre kolkych obcanov ci podnikatelov je dolezite, aby jedna e-sluzba bola rovnaka v X mestach? Obcan zvycajne nebyva v dvoch mestach naraz, nema deti roztrusene v X obciach a pod. Mozno teda podnikatelia s viac prevadzkami … Potmo by to ale indikovalo vydavok 12M vlastne iba na to, aby obcania mali jednotny front-end, inak vsertko po starom. To by sa mi zdalo zbytocne drahe.

Naopak, ak planuju integrovat vaznejsie, tak mozno zlozitost a cenu integracii na existujuce non-DVOM IS IMHO podstrelili.

Dalej, ak teda “idu od malych k velkym”, tak asi smeruju k 100% pokrytiu? Tu potom nechapem, ako si chcu zabezpecit sucinnost existujucich dodavatelov non-DCOM IS, kedze budu davat sucinnost na to, ze budu postupne odstaveny.

Dalej, riesenie sa prezentuje ako statne a snazi sa vyhranit voci komercnym rieseniam (ktore su aktualne “dominantne” v mestach). -> Otazka: Kolko penazi z rozpoctu DEUS “spotrebuje” samotny DEUS a kolko “odtecie” dodavatelovi? (alebo inak: Ake % kapacit DEUS-u su interne kapacity? programatori, analytici, testeri, support, atd.) Preco sa pytam: Ak cca 90% rozpoctu odtecie dodavatelovi, tak aj DEUS je potom komercne riesenie. A teda vyvstaval aby otazka, preco by malo byt jedno komercne riesenie uprednostnene pred rieseniami inych komercnych dodavatelov. (Z DEUS-u zatial nemam dojem, ze je to “velky statny SW house”).

CBA som nenasiel, viac teda uz nedam.

Napriek tomu predložili a prešlo im toto " Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu" čo je v obstarávaní https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3067769 detail https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5654/summary a FS je tu https://metais-test.vicepremier.gov.sk/detail/SU/ef945def-a29b-7e9b-5fb8-20f6823ac8ba/cimaster?tab=documentsForm.
Tento projekt je asi v totalnej duplicite s RPO. V zadani sa pise “Register OVM - register OVM ako taký neexistuje.” co bude asi kamen urazu ak sa nekto bude snazit tento projekt preplatit z eu penazi. Toto bude asi dalsi pruser.

1 Like

Ahojte neviem do ktoreho vlakna ale tu to bolo naposledy otvorene ( ak nie prosim admina alebo niekoho kto vie kde prebiehala podobna debata) Registre OVM - projekt by mal byt asi ukonceny nakoľko fázu má ukončené podľa dokumentov tu:
MetaIS )
Jeho cielom malo byt referenčné registre orgánovej verejnej moci, dalšie registre a k nim OpenAPI a OpenData.
Ale nikde to neviem nájsť, medzi referenčnými registrami nič:

Na stránke ŠUSR tiež nič.

Existuje niekde rozumný dátový zdroj pre všetky orgány verejnej moci ? Resp ak máte info o tomto projekte kde na ŠUSR to nájdem lebo nikde to neviem na ich stránke nájsť.

Za akýkoľvek hint ďakujem.