ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina)


#1

Pod PS9.2 vznikla podskupina, ktorá sa venuje nákupu IKT. Jej cieľom je pripraviť novú koncepciu nákupu IKT vo verejnej správe a metodicky tak usmerniť túto oblasť. Z hľadiska NKIVS sa venujeme rozpracovaniu zámerov predovšetkým z kapitoly 3.3:

Lepší nákup IT: Úzkym hrdlom úspešnej implementácie je tiež často verejné obstarávanie, v ktorom
dochádza k niekoľko mesačným až ročným zdržaniam od schválenia projektu k spusteniu realizácie,
ktorého procesy a pravidlá je nevyhnutné zefektívniť v súlade so strategickými zámermi. Znamená
to napríklad ambíciu vytvoriť špeciálne nástroje a služby pre obstarávanie riešení informačných
technológií (ďalej len „IT“) a podporiť obstarávanie inovatívnych riešení pre verejnú správu. Nástroje
zabezpečia jednoduchú tvorbu súťažných podkladov zadávateľmi a následných ponúk súťažiacimi, čím
sa výrazne zníži bariéra pre účasť vo verejnom obstarávaní. V spolupráci s Úradom pre verejné
obstarávanie a odbornou verejnosťou bude prijatá nová koncepcia pre nákup informačných technológii
vo verejnej správe, ktorej cieľom bude zvýšenie konkurencie v nákupe informačných technológií,
zvýšenie kvality predmetu zákazky, podpora obstarávania inovácií a zlepšenie procesov pri nákupe
informačných technológií. Koncepcia bude vychádzať z „best practice“ postupov pre nákup
informačných technológii a usmernení Európskej komisie a stanoví jasné a kontrolovateľné pravidlá
pre nákup IT vo verejnej správe Koncepcia bude tiež adresovať nasledovné oblasti:

* používať širšie spektrum metód obstarávania, tak aby boli vhodné pre daný predmet,
_ problematika zneužívania inštitútu autorských práv na priame zadania projektov,_
_ * zvýšenie možností zapojenia malých a stredných podnikov do obstarávania IKT (pričom samotná súťaž musí byť otvorená a podmienky nediskriminačné pre akéhokoľvek účastníka),_
* používanie otvoreného softvéru, vrátane zavedenia povinnosti, aby každé na zákazku vyvíjané softvérové dielo spadalo pod licenciu EUPL,
* dekompozícia projektov na menšie časti,
* oddelenie nákupu HW a SW,
* oddelenie nákupu analýz a implementácie a podpora agilných prístupov k implementácii
* zmena súčasnej praxe preferovania ceny ako jediného kritéria v prospech hodnotenia
konomickej výhodnosti riešenia,
* zabezpečenie lepšej vymáhateľnosti pravidiel pre nákup informačných technológii a posilnenie
personálnych kapacít v oblasti nákupu informačných technológií.


ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance
#2

Dá sa ešte pridať do podskupiny?


#3

Myslim, ze by sme to este vedeli nejak spravit. Mala by si na to kapacitu aspon 1 den do tyzdna?


#4

Tu je potom prekryv aj s cinnostou pokracujucej PS4-OS (Pracovná podskupina pre testovanie nasadenia Open source softvéru vo verejnej správe) pri Komiss pre standardy (KS).

Koordinacia by bola najlepsie tak, aby clovek z K9.2 chodil aj na PS4-OS. Je zaujem?

Referencia ku KS: Komisia pre štandardy ISVS (“podskupina pre Open Source: … nie je prioritou UPVII: ak nenajdu cloveka, nebudu velmi riesit, uvitaju teda zaujemcov o spolupracu”)


Úlohy pracovnej skupiny Open Source
#5

Tuto niekto nahodou nasiel vsetky PRK cez autorske prava z vestnika VO! cc @janhargas


#6

prehlad priamych rokovacich konani v IKT uz dostupny aj v metabase:

https://bi.ekosystem.slovensko.digital/question/171
https://bi.ekosystem.slovensko.digital/question/172


#7

Tu su public linky:

https://bi.ekosystem.slovensko.digital/public/question/cda0f6f2-1bd9-4e5c-ba50-6aa585940cac

https://bi.ekosystem.slovensko.digital/public/question/8a368754-9a6c-4bbd-a969-4ba66eca95ee