Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy

K hlasovaniam a odpočtu NKIVS som odpovedal za S.D nasledovne:

V súlade s čl.5 bod 4 Rokovacieho poriadku Rady vlády vyjadrujem nesúhlas s použitím procedúry per-rollam ohlásenej 13.9.2020. Uvedený dôvod „pandémia koronavírusu“ nepovažujem za dostatočne vážny, aby nebolo kvôli nemu možné stretnutie Rady vlády, keďže stretnutia iných podobných orgánov prebiehajú. Taktiež iné stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov, v ktorých gescii je informatizácia ich úradu evidentne prebiehajú, zrejme na ad-hoc báze, avšak práve táto Rada vlády má slúžiť na systematické riadenie v tejto oblasti. Predložené dokumenty si rozhodne zasluhujú diskusiu, nielen „schválenie“. Riadne rokovanie Rady vlády mohlo byť napr. realizované dištančnou online formou. Viaceré zásadné zámery týkajúce sa riadenia informatizácie, napr. založenie „štátnej IT firmy“ podľa nášho názoru mali byť prerokované v tejto Rade vlády, avšak doteraz sa tak nestalo. Všetky tieto dôvody vedú k záveru, že vedenie MIRRI považuje v súčasnosti Radu vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh iba za formálny orgán, s čím sa nestotožňujem a žiadam o jej riadne sfunkčnenie.

V zmysle vyššie uvedeného v prebiehajúcom hlasovaní per-rollam nesúhlasím s návrhom uznesení , všetky uvedené body žiadam riadne prerokovať s možnosťou diskusie.

K materiálu „Návrh Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.1. do 31.12.2019“ podávam pripomienky uvedené v dokumente v prílohe tohto mailu. V prebiehajúcom hlasovaní per-rollam nesúhlasím s predkladanou Informáciou o plnení NKIVS . Keďže ide o materiál pripravovaný na rokovanie vlády, mal byť predmetom riadneho pripomienkového konania v rámci Rady vlády a až následne mohlo prebehnúť hlasovanie o súhlase s materiálom. Ak materiál bude menený, napr. na základe vznesených pripomienok, žiadam vykonať opakované hlasovanie. V súlade s čl.6 bod 3 Rokovacieho poriadku Rady žiadam, aby v prípade schválenia „Návrhu Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.1. do 31.12.2019“ boli pripojené pripomienky uvedené v zápisnici z rokovania.

Pripomienky k odpočtu NKIVS som poslal takéto:

K materiálu „Návrhu Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.1. do 31.12.2019“, ktorý bol predložený na schválenie per-rollam v rámci Rady vlády SR pre informatizáciu a jednotný digitálny trh podávame nasledovné pripomienky:
• Vnímame zlepšenie výpovednej hodnoty tohto dokumentu, aj postupné upúšťanie od čistej formálnosti. Vidíme však stále podstatný priestor na zlepšenie, najmä v oblasti určenia čo najviac zmysluplných/výpovedných merateľných ukazovateľov odzrkadľujúcich ciele informatizácie VS, v popise „prečo sme v takomto stave“ a „čo s tým urobíme“.
• Keďže ide materiál je pomerne rozsiahly (čo je správne), odporúčame zaradiť kapitolu „manažérske zhrnutie“, kde bude stručne pomenovaný dosiahnutý pokrok počas uplynulého roka, silné aj slabé stránky súčasného stavu.
• Pevne veríme, že informáciu o plnení NKIVS za rok 2020 sa podarí vypracovať skôr ako v septembri nasledujúceho roka.
• Žiadame doplniť do dokumentu vyhodnotenie plnenia úloh podľa kap. 7 NKIVS.
• kap. 2.1, p.č.6 a kap. 2.4, p.č. 47: Centrálne riešenie pre MyData síce nie je v prevádzke, avšak ani nie je nevyhnutné. V súčasnosti existuje viacero implementácií jednotlivých OVM umožňujúcich prístup k čiastkovým údajov v súlade s princípmi MyData. Žiadame vyhodnotiť skutočnú dostupnosť údajov v súlade s princípmi tejto služby.
• kap. 2.3, p.č.30: Hodnotu 86% považujeme za zásadne nerálnu, výpočet založený na vlastných plánov prezentovaných zo strany OVM neodráža ciel tohto ukazovateľa. Príklad: ÚGKK pre kataster nehnuteľností neplánuje žiadne OpenData, čo v žiadnom prípade nie je možné vyhodnotiť ako plnenie 100%. Žiadame zreálniť v súlade s pôvodným významom tohto ukazovateľa.
• kap. 2.3, p.č.32: Možnosť externej integrácie nie je možné zamieňať s otvoreným API, a to ani z hľadiska definície otvoreného API v zákone o eGov. V súčasnosti prakticky žiadne IS neumožňujú pripojenie plne v súlade s princípmi OpenAPI. Žiadame údaj zreálniť.
• kap. 2.3, úvaha o ukazovateli 28: Skutočnosť je, že ÚPVII/Nases sa nikdy skutočne nezaujímal o to aké aplikácie s použitím OpenData / OpenAPI existujú. Žiadame do budúcnosti zlepšiť s komunikáciu s používateľmi údajov, v rámci ktorej sa dá aj zistiť odhad počtu vzniknutých aplikácií.
• kap. 2.4, p.č. 39: Tento ukazovateľ žiadame do budúcnosti založiť na objektívnejších údajoch, najmä na súlade reálne existujúcich elektronických služieb s platnými metodikami, špeciálne JDMES.
• kap. 2.5, p.č.55: Žiadame tento ukazovateľ vyfarbiť na červeno a súčasný stav v súlaed so skutočnosťou uviesť ako 0%. Samotné prijatie zákona nie je dostatočné na dosiahnutie cieľa.
• kap. 2.5, p.č.58: Ako je vo vysvetlení uvedené, VfM bola posudzovaná iba pri projektoch nad 10M Eur. Tie v súlade s ukazovateľom č.57 musia tvoriť menej ako 50% projektov – takto žiadame upraviť aj vykazovanú hodnotu.
• kap. 2.6: V štúdiách uskutočniteľnosti projektov týkajúcich sa KyB je opakovane deklarovaný zásadne neuspokojivý stav v tejto oblasti. To nie je zlučiteľné s výborným stavom vykazovaným v tomto dokumente. Žiadame MIRRI a NBÚ SR aby si ujasnili či teda stav je dobrý, zlý, resp. zaviedli zmysluplné ukazovatele, podľa ktorých bude reálne vidno súčasný stav, budú sa dať určiť konkrétne ciele a bude vidno progres v čase na základe realizovaných opatrení.
• kap. 2.7, p.č.68: Vzhľadom na pokles hodnoty tohto ukazovateľa žiadame označiť cieľ žltou farbou.
• kap. 2.7, p.č.70: Vzhľadom na nízku hodnotu ukazovateľa, ktorá je v rozpore s bežnou skúsenosťou používateľa eGov žiadame vyhodnotiť, aké iné mechanizmy autorizácie okrem KEP sú využívané v deklarovaných 89% služieb.
• kap. 2.7, p.č.71: Na základe doteraz prezentovaných údajov o stave vládneho cloudu považujeme uvedenú vyťaženosť za nereálnu. Pravdepodobne ide iba o podiel alokovaných vCPU. Žiadame údaj zreálniť.
• kap. 2.7, p.č.73: Prosíme uviesť aj hodnotu za rok 2018.
• kap. 4: V kapitole týkajúcej sa legislatívy žiadame aj vyhodnotiť stav plnenia úloh daných zákonmi a ďalšími záväznými dokumentami uvádzanými v tejto kapitole, najmä zákona o ITVS a zákona o e-Gov, zákona proti byrokracii, a prehľad o činnosti v oblasti výkladových stanovísk podľa zákona o e-Gov.
• kap. 5.1: V tejto kapitole žiadame doplniť vyhodnotenie činnosti pracovných skupín zriadených ako poradný orgán ÚPVII pre jednotlivé strategické priority NKIVS.
• kap. 5.1: Keď už je uvádzaná tabuľka Strategických priorít, bolo by vhodné vyhodnotiť stav a plnenie týchto dokumentov. Väčšina z nich totiž obsahuje podrobnejšie definované ciele a k nim aj merateľné ukazovatele. Práve takéto vyhodnotenie jednotlivých strategických priorít sa približuje hodnoteniu „programov eGovernmentu“, ktoré považujeme v Slovensko.Digital za zmysluplné, viď. aj naša Správa o stave eGovernmentu. Časť dokumentov strategických priorít nie je absolútne plnená – napr. dokument využívanie centrálnych spoločných blokov. Pre niektoré z týchto dokumentov boli už v čase ich schvaľovania známe nedostatky, kvôli ktorým mala nasledovať rýchla aktualizácia dokumentov, ktorá však absentuje – napr. dokument Komunikačná infraštruktúra.
• kap 5.2: K dokumentu Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy sme prezentovali v rámci MPK zásadné pripomienky, z ktorých viaceré neboli vyriešené a považujeme ich za relevantné doteraz. Ide najmä o mimoriadne zúžený pohľad, kedy dokument nerieši skutočný stav, výzvy a ciele informatizácie samosprávy ale v maximálnej miere sa venuje iba rozvoju systémov v rámci DEÚS. Žiadame informáciu o tomto limite zahrnúť do textu.
• kap. 5.3: Text v tejto kapitole iba informuje, čo MetaIS má obsahovať. Žiadame podstatne dopracovať informáciu o stave plnenia cieľov MetaIS. Je všeobecne známe, že niektoré jeho funkcie sú prakticky nevyužívané, napr. monitorovanie služieb.
• kap. 5.4: Keďže podstatnú časť kapitoly tvorí úvaha o KRIT, žiadame doplniť vyhodnotenie aktuálneho stavu týchto dokumentov, mieru napĺňania ich poslania a identifikované nedostatky.
• kap. 5.4: Do tejto kapitoly žiadame doplniť vyhodnotenie realizácie aj ďalších kontrolných mechanizmov ÚPVII/MIRRI voči ostatným OVM, najmä v oblasti kontroly dodržiavania štandardov ISVS a kontrolných činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
• kap. 6.1 a 6.2: Tieto kapitoly prakticky neobsahujú žiadnu informáciu o vyhodnotení súčasného stavu praktickej realizácie komponentov strategickej architektúry v zmysle NKIVS, preto žiadame takéto vyhodnotenie doplniť.
• kap. 6.3 a 6.4: Vítame zaradenie informácií o stave komponentov uvedených v týchto kapitolách a považujeme ho za informačne prínosné. Do týchto kapitol by bolo vhodné taktiež stručne uviesť ciele prevádzky jednotlivých komponentov, mieru ich naplnenia a hlavné silné/slabé stránky súčasného stavu. Taktiež žiadame doplniť informácie týkajúce sa ostatných spoločných/centrálnych modulov, napr. radi sa dozvieme detailnejšie informácie hodnotiace existenciu a plnenie cieľov MDUEDaES.
• kap. 6.3.1: Prosíme vysvetliť pokles zriadených schránok pre PO. Žiadame zaradiť informáciu o existujúcich paralelných elektronických schránkach, najmä prevádzkovaných FS SR a pláne na ich prepojenie s el. schránkami na ÚPVS.
• kap. 6.: K prezentovaným tabuľkách s hodnotami za roky 2018 a 2019 navrhujeme doplniť aj staršie údaj, napr. formou grafov.
• kap. 6.4.1: Žiadame doplniť v súlade so skutočnosťou informáciu, že zahraničný používateľ sa síce prihlási, ale nemá prístup k žiadnym službám, keďže nie je doriešené stotožnenie jeho indentity.
• kap. 7: Pre dokument Detailný akčný plán informatizácie VS žiadame doplniť informáciu o stave jeho naplnenia, a taktiež výhľade naplnenia jeho cieľov pri predpoklade úspešnej realizácie projektov, pomocou ktorých sa jeho témy podľa textu napĺňajú.
• kap. 7.3: Žiadame doplniť vyhodnotenie medzirezortného programu 0EK.
• kap. 8: V texte sú uvedené iba všeobecné informácie o jednotlivých úlohách. Žiadame doplniť ich vyhodnotenie.

6 Likes

Ty si sa asi zbláznil … :slight_smile:
Ta keď toto čo pripravili spravili do Septembra, dokedy by robili požadované úpravy ? Treba tento rok hodiť flintu do žita a všetky tieto pripomienky aplikovať v budúcoročnej správe … inak bojujeme s veternými mlynmi a to ešte mesiace po funuse. Inak krasne vidno ako napriek zmenam vlady ten uradnicky stroj sa furt točí rovnako ďalej …rovnake slovne zvraty, rovnake snahy, rovnaka nedoslednost, alebo trovnake úmysly … ale klobúk dole pred pripomienkami.

Tož, dobre si to napísal, synku. :sunglasses:

Ivan, špeciálne časť o KyB je ukážkovou haluzou. Toto je jediné “vyhodnotenie stavu”:
Capture

Kapitola je roky v stave, že sa vykazuje súlad s cieľmi a výborný stav. Pritom sa lejú desiatky miliónov do “zvyšovania bezpečnosti” a na prerokovaniach príslušných štúdií počúvame srdcervúce náreky ako je všetko v katastrofálnom stave, a že bez práve tejto investície zlí hackeri všetko pokazia (špeciálne zábavné bolo, keď takto prezentoval za FSSR ten pán Makó, ktorý je teraz stíhaný za vydieranie). Súčasne v tých štúdiách vraj absolútne nie je možné dať poriadne merateľné ukazovatele kde bude vidno súčasný stav, cieľ projektu a sledovať zlepšenie.

Už aj z takých detailov že v tejto tabulečke “celkový” počet odvrátených incidentov je menší ako tých, čo sa vyriešili sami (tie čísla sú prehodené, vymyslené, alebo čo?), vidno ako bezpečáci zvysoka kašlú na ostatný svet (v tomto prípade na vládu).

Keby bolo na mne, tak okamžite zastavím investície do KyB, keďže cieľ je splnený - pritom je veľa oblastí kde nie je a zdroje sú tam potrebnejšie. Alebo si stanovte lepšie ciele a dajte si tú námahu hovoriť k veci a zrozumiteľne.

1 Like

Pobavilo :smiley: Práve toto som si všimol ako prvé a nech som počítal akokoľvek, nevychádzalo to :smiley: Určite by bolo s tým treba niečo spraviť.

K našim pripomienkam k info. o plnení NKIVS mi volal GR sekcie ITVS:

  • že teda pripomienky čítali a akceptujú ich (vôbec že sa niekto ozval je pokrok oproti minulosti)
  • ale teraz je priorita čím skôr materiál nechať prerokovať vládou
  • takže to čo sa bude dať rýchlo doriešiť skúsia, ostatné o rok
  • ja som vysvetlil že pripomienky nemajú za cieľ ďalej dokument nafukovať, ale že stále je z neho slabo vidno kde sme, čo sa dialo minulý rok, čo sú silné/slabé/rizikové miesta eGov a čo sa bude diať ďalej
  • navrhol som aby “informácia o stave” bola živá vec, nielen formálne raz za rok spísaná - napr. mať na webe aktuálne info pre jednotlivé programy eGov (viď. naša https://sprava.slovensko.digital/programy-egovernmentu.html ) - k tomuto sme si dohodli, že si presnejšie preberieme čo by to malo byť
  • popri tom mi oznámil, že táto Rada vlády má prejsť “pod Sekciu digitálnej agendy”, čo je teda nepochopenie načo mala slúžiť a v podstate jej zrušenie pokiaľ ide o témy eGov
1 Like

Aspon ze teda slusne zavolali. :slight_smile: A vyriešia čo budú vedieť ale musí to byť čo nasjkôr dané na vládu. Neviam prečo ale evokuje to vo mne finančných poradcov niektorých inštitúcií “slúbiť viem všetko len už podpíš” :rofl: :rofl: :rofl:

dlhodobé ciele sa nedajú riešiť tak, že každých N-rokov sa kompletne vymenia ľudia (to sa nečuduj že presunú strategický nadrezortný orgán, pod nejakú sekciu ministerstva - zjavne chýbajú pri takom rozhodovaní súvislosti a historia)… to keby v podnikoch robili, tak su na tom rovnako biedne. Tam je proste architekt panom a je nim 15-20 rokov, pokiaľ nerobí kraviny a vedie si to a popri tom tlčie okoliu do hlavy strategické myšlienky … no ako toto zrealizovať v štáte ?

1 Like

Nuz tak, ze:
1.Maju byt jasne definovane co su politicke fleky a co su odborne fleky, zmenou politiky mozes menit len politicke fleky (pocet politickych flekov ma byt stabilny dohodnuty politickym spektrom na x-rokov a nie na volebne obdobie, ktore sa este moze skratit)
2. Vsetky dokumenty, rozhdonutia, ktore presahuju ramec volebneho obdobia maju byt prerokovane v parlamente aj s opoziciou a ma sa hladat viac ako nadpolovicna vacsina a maju byt verejne pripomienkovatlene verejnostou
To len ako priklady - zatial ziadna politicky vladnuca reprezentacia to nerespektuje a sprva sa “vitaz moze vsetko”

Za predchadzajucich garnitur bezna vec, ze sa ulohy nadefinovali a slubili ale neurobili a predsa nejako odpoctovali. Smutne, preto som rad, ze predchadzajuca garnitura povadcsinou odisla.

Opat zial ano. Opat sme na “zaciatku” a uz sa necudujem. Opat vsak verim, ze “tito to uz hadam daju” (co ine mi ostava). :slight_smile:

To “zrobme strategiu” ma vzdy dve roviny: Ci ideme 1) gejmovat rebricek (=hocijake odrby a kludne aj zbytocnosti, len aby sme si zlepsili skore) alebo 2) robit zmysluplne veci (ktore nam o.i. zlepsia skore). V oboch pripadoch staci nastudovat, co a ako DESI hodnoti, vo vyslednych spravach pozriet plusy a minusy, ktore nam aj inym okomentovali a k nasim minusom najst krajiny, ktore to iste maju v pluse a od nich odkukat. A nejak to napasovat napr. do tych nasich OPII a dalsich projektov.

NKIVS 2016 je strategiou/planom, ako sa v DESI dostat “hore” do 2020. Lenze ako som uz pisal, realizacia nesla v sulade splanom. Nova garnitura evidetne nemoze naplnit povodne KPI tym, ze bude postupovat podla stareho planu. Ten “podklad” citam tak, ze “zistujeme co je DESI a potom pripravime plan”. OK, fajn, tak sme po cca 5 rokoch stale na zaciatku. Pritom cca 4/5 z toho idu na vrub predchadzajucej Vlade a 1/5 tejto. V tych 4/5 predchadzajuci dig. lider vybudoval urad s cca 500 ludmi. Ale na to, ze urad o.i. “sefuje” statnemu IT, tak nema takmer ziadnych IT ludi. Bum, vyzva pre nove vedenie. Zrejme vacsia, nez “mat plan” (vid napr. Seminár na tému: Ľudské zdroje IT vo verejnej správe a ich vzťah k eGov v SR ).

Mozno praktickejsie: Volakedy sme slusne poskocili spustenim data.gov.sk, Open Data API k Register UZ a pod. A IMHO okrem “syntetickeho vysledku” (v podobe lepsich umiestneni okolo rokov 2016-2017) z toho ako obcania SR mame aj prakticke benefity (vid povedzme https://utopia.sk/wiki/x/doCjAQ ). Ale potom sme akosi zaspali na vavrinoch a takmer nic dalsie sa na to nenabalilo. A stale sa tocime povezme okolo Katastra (vid napr. Open data Katastra ). A kvoli High-value Datesets - HVD - sa asi aj nadalej budeme tocit. Aj ked zase: vdaka Register UZ a RPO mame cast HVD uz v predstihu hotovu. Alebo INSPIRE veci nie su uplne na nule, vdaka doterajsim aktivitam ludi zo SAZP a MZP. IMHO tu teda mame organizacie a ludi, ktori dodali dobre ciastkove riesenia, na tom by som staval dalej.

Si zabil. :slight_smile:

Este potom k apkam (“KPI 28”): Nadalej ziju tri apky zo Sarisskych hackathonov: https://oznamypresov.sk/, https://mhdpresov.sk/ a https://www.kampo.sk/ . Dalej https://www.uvostat.sk/ bol spomenuty v EUDP hodnoteni SR za 2019 (t.j. vsimla si to EK). V MIRRI toto prosim berte ako “quick win” na prepisanie “4” na “8”.

K poctu Open Data (“KPI 30”): “V rámci OPII k tejto oblasti prispejú výstupy projektu Centrálna API Manažment Platforma …” - toto je ale pre API. Ma to ale paralelu ka datasetom: IIRC je tym CSRU, vid napr. IS CSRU - Rozbor. Nuz a IIRC som sa v casoch pripravy prisluchajucej SU (studia uskutocnitelnosti) kadekoho pytal, ze ci teda ked naintegruju X ISVS, ci z toho vyplynie Y datasetov, tak odpoved bola vagna v style “nie, ale NASES moze cez centralnu platformu vytahovat data a publikovat datasety”. T.j. ak s tymto na MIRRI pocitaju, trebalo by pritvrdit na ten projekt alebo NASES, nech z toho zacnu pumpovat von datasety a nech to Y je co najdalej od nuly. -> Tiez “namet na quick-win”.

K poctu Open API (“KPI 32”) potom zrejme podobne ako pri “KPI 32”.

Nases nič nevie (nemá kapacity) a nič nemôze (iba so súhlasom vlastníka údajov). Toľko k realite.

ano suhlasim, ale na to nie je potrebna nova strategia a akcny plan, predpokladam ze na to by boli alokovani 2-3 interni ludia a nejaka externa firma, myslim ze je potrebne efektivnejsie riadit dostupne zdroje na MIRRI

Suhlasim, a preto plne podporujem toto od Lubora: “Áno, za nás základná pozícia je že čo je v doterajšej NKIVS platí a iba to aktualizujme, určite nie vymýšľať niečo nanovo.” - vid Aktualizácia NKIVS 2021 .

Takze ma vodili za nos. A teda otazka, ze preco prokekt za 13M€, ktory o.i. mohol nadherne osetrit kopec Open Data “jednou ranou” nespravi “posledny maly krocik” (=“publikovanie”), ked uz pracne kadeco naintegruje a precisti. Zacitujem @jsuchal: “Kde sa roztopi zvysnych 12.5M eur by som velmi rad videl.

1 Like

Len tak informačne, info. o plnení NKIVS a tiež info. o akčnom pláne digitálnej transformácie boli v stredu “vzaté na vedomie” vládou, bez akejkoľvek zaznamenaniahodnej verejnej komunikácie. Nezasvätený pozorovateľ by si snáď aj povedal, že ten eGov je skrátka bezproblémová téma.

1 Like

Tieto haluzne percenta ako vypocitali?

Za to zrejme zodpovedá Dátová kancelária, skús u @Rene_Valent
(V dokumente je metodika mierne vysvetlená, stručne povedané ukazovateľ 30 sa teraz ráta tak, že aký je podiel OpenData už zverejnených z tých, čo si sami OVM naplánovali. Smiešne, že?)

1 Like

zo zakladnej skoly si pamatam P=Č/Z.

Tajne som dúfal, že tieto kreatívne kpi a ich interpretácie odišli s OPISom a bývalou vládou.